tò

Case: 
nom
Gender: 
n
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where tò appears

Kolju Marinovo 3: 22 - ši zèmiš tò je tòl’kəu visòku dlɤ̀gu i təkà nəprìmer
Kolju Marinovo 3: 28 - tò bìvəlu gàtu se žèni də dòdət če də vìd’ət
Kolju Marinovo 3: 57 - krèmeni uddòlu nəbìti krèməni təkà i tò vəršè
Kolju Marinovo 3: 73 - i kətu vərvì tò r’èži
Golica 5: 1 - ìmam drùgu mumč’è tò už’ènenu ìma dv’ɛ̀ decà
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Kozičino 1: 160 - kət pàlto tò du təd’às tɤ̀j
Stakevci 1: 3 - da tè go napràviha tò rùsensko
Stakevci 1: 4 - o tò je mlògo hùbav gràt
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Markovo: 166 - əhə̀ kakvò e tò
Markovo: 179 - tò e kato nišàn
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 1: 246 - əmi sl’ət tvà gà priberɤ̀d žɨtòt tò je v’è̝ke sùhu̥
Mogilica 3: 5 - žìtutu tùkə ne sɛ̀eme tò dòlu
Mogilica 3: 13 - mnògo rɔ̀š sɛ̀ehmə pu bərčìnetu tò segà se
Mogilica 3: 17 - dɛ̀tu imɛ̀hme tərlì də ràdə žìtu tò sə zəràste
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 6: 36 - əxə̀ udèlnu si m'àstu zə xlèbən i kədè e tò
Mogilica 6: 71 - pò nəprèš' ut ut bàčkuu nəgòre tò beše tɛ̀sen pɔ̀te
Mogilica 3: 71 - tò seà nə rɛ̀tki kɔ̀šti ìmə
Kovačevo 1: 52 - či dòjde àjde svàdbə nəredìa tò beše a svàdbi dumà
Kovačevo 1: 142 - a tò e kəto ukrəšènie takà
Kovačevo 1: 149 - tò tòlkuvo kòpče sus ə kùkul’ki nadòlu
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Leštak 2: 16 - də ìeš də z’ʌ̀meš tò kəkòt si nərəbòtiš etəkà
Leštak 2: 66 - tò kàk se kàzvə
Leštak 2: 69 - e če tò si hərmànə prigòtven nɛ̀kfu mɛ̀stu ednò ràvnu
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Leštak 2: 86 - kopàn’a tò ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 108 - da se kàzvə tò rešèto ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 116 - ahà i tò se obìra s rəkà
Leštak 3: 182 - rèže gu tò e òstru nəzɤ̀benku rèže təkà nèkulku pɤ̀te
Leštak 3: 187 - n’è tò tàm
Leštak 3: 245 - ìma tò nalì e od dvè dərvèta
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 320 - tò e takà li e
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Šumnatica 3: 41 - kàk se kàzva tò
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stikŭl 1: 23 - tò hùbəvu vi vìkə bɛ̀ əmə jɛ̀ sem ednò zəburìlə
Stikŭl 1: 29 - tugàvə vìkə təkvò i grəmfò̝nən svᶤìr’e sèjneka i tò ut sò̝fijə svᶤìr’eše nvà
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Stikŭl 3: 87 - katu na petnàes šesnàes gudìni mumč’èncətu i tò fàna ta sa dràpna
Stikŭl 3: 132 - esvà kakvò sa kàzva tò sa kàzva strelì li kakvò i
Zabernovo: 27 - uttùkə sə vərì uttàm tàm tò i strɤ̀mnu təkànə tò
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Stančov Han 1: 78 - utvàr’ә sә tə tò i nәv’èdenu abè
Sŭrnica 1: 3 - emi tò tùj
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Sŭrnica 2: 80 - i kakɤ̀f cvèt e tò
Trjavna: 19 - vìš tò te zəpìsvə mumčèncetu [laughter]
Trjavna: 90 - zə sìčku stàvə tò stìgə də gu ìməmi
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 106 - i tò sə prec’èždə i stàvə sìrini
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 173 - i sìpvəš ml’àkutu i tò sə isc’èždə
Trjavna: 176 - e tò pridì stàvəlu səs ə
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Trjavna: 208 - a tò kòlko e gol’àmo tovà
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Trjavna: 253 - tò rəzbìrə mnògu rəzbìrə nàči
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Vŭrbina 4: 105 - tò eše nèj sìlnətə hrənɤ̀ zə nàs mešòvutu̥ dɤrvò
Oborište 2: 103 - tò kato tìkva rastè obàče ne vrɤ̀zva ami takà si rastè
Oborište 2: 131 - tò se prài na vàjdudùlka
Oborište 1: 161 - e tò e suruvàtka varì sa pa na izvàra
Oborište 1: 164 - sìpea go vɤf ə kàci tò si m napràveno takòva
Oborište 1: 169 - e ta tovà de takà tò zakàčeno
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Drjanovec 1: 59 - tò n’ikàk ni zɤsùkɤ ud màjkɤ zimà go innà nàštɤ rudnìnɤ
Gigen 1: 3 - bɛ̀:me̝ čètiri mumìčetə ednò mumčè tò mɤ̀ninku i iskàreme̝ tovà
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku
Petrov Dol 3: 81 - tò e è tòlkus kət i ž’èn’iš ž’èn’iš slàgəm’i tɤ̀j n’àkolko pɤ̀t’a
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 3: 100 - tò e də mòž’i də sə svɤ̀rž’i
Petrov Dol 3: 103 - tò inò vrɛ̀m’i gəgəvèl’i pələmàrki sɤ̀rpui
Petrov Dol 3: 160 - kət vɤ̀rl’im’e etɤ̀j sr’eštu v’àtɤrɤ tò sə udd’ɛ̀l’ə slàməta b’àgə
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 1: 70 - ivà tò nə tò sɤ nɤ fàtɤvɤ tò adb’ɛ̀gəvə
Tihomir 1: 70 - ivà tò nə tò sɤ nɤ fàtɤvɤ tò adb’ɛ̀gəvə
Tihomir 1: 70 - ivà tò nə tò sɤ nɤ fàtɤvɤ tò adb’ɛ̀gəvə
Tihomir 2: 85 - i tò i tò s kòrᵊi
Tihomir 2: 85 - i tò i tò s kòrᵊi
Tihomir 2: 86 - i kàk stà i tò s kòri
Tihomir 2: 87 - i tò s kòrᵊi
Tihomir 1: 88 - kakvò e tò
Tihomir 1: 125 - tò na kɤdè e zakačèno
Tihomir 1: 174 - i tò ìma
Tihomir 1: 176 - pàk màlko i tò zapenàčka
Tihomir 1: 177 - i tò zapi
Tihomir 1: 237 - nə tò si ìma pùpko vret'ènana
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu
Baskalci 1: 165 - tò kɤ̀k sә kәžùvә
Baskalci 1: 169 - dèto tovà tò dèto go mɤzèš
Tŭrnjane 1: 16 - [laughter] ama tò ə nalì tṛ̀n’e kato ž ә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut