tò

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where tò appears

Kolju Marinovo 3: 30 - kɤ̀k e ràbutə̥tə̥ tò segà
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 5: 10 - ə č’e t’è b’àha t’ehnìci tò arap’à tàm
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 3: 82 - am kə tò sè wal'ɛ̀ši sigà ne walì drùgij pɛ̀t kətò
Golica 3: 119 - əmə tò togàa prədì bìlo bis parì sigà tr'àa
Kozičino 2: 6 - tò mnògu pɛ̀ti tr’àbvə də sə nəwìvə nəwìvəne rəzvìvəne
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 1: 78 - n’èe pək tùj tò ə təkwòs kumɑ̀r’i inò
Kozičino 1: 80 - tò hɑ̀p’ə
Kozičino 1: 96 - ami tò zaspìm kət sì mɑ̀hɑme zaspìm i tìj kət nì nəp’ìt’et
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 78 - tò nè̟mə v’àtər nè̟mə dɤ̀š nè̟mə nɨ̀štu
Stakevci 2: 16 - stovà tò u gradìnutu i stovà stovà stovà
Stakevci 2: 37 - tò si xùbavo nelì ama kòj si e svìkɤl
Stakevci 3: 65 - tò nelì čovèk kat pàdne òn se skotèl’a
Stakevci 4: 96 - nè.znam kvì smo bilì tò glùpavi čovèci
Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Srebŭrna 2: 114 - slùšej tò
Srebŭrna 2: 116 - tò sə prài səz dv’è dərv’ètə da kàžem
Srebŭrna 2: 146 - upənùvəš tuj nèštu aku nè e upɤ̀nətu tò šə sə izbir’è
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 2: 28 - tò sigà gul'èmi əjdučòre be
Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 43 - in'è ràbuti nəpràu kɤ̀k də t' kàžə tò
Garvan 1: 77 - tò nəlì hòdil' l'i si u č'èrkvə t'ì
Garvan 1: 84 - i s'etn'e tò nəl'ì ìmə svitìci tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 92 - ikòn'i tò switìcə j ikònə ikòn'i
Garvan 1: 105 - ini inò wr'èmi tò sigà ìmə màsi nə unùj
Garvan 1: 116 - ə pək mɑ̀s:t'ȅ tò nəpràenu màsi əmə
Garvan 1: 123 - upl'èt'eni i dɤ̀ski n'àkəde kədèt ni stìgə tò mnògu nəròt
Garvan 1: 126 - dà swədbàr:tȅ tàm tò hòrə mnògu tàm sə idè
Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Garvan 1: 178 - e tɤ̀j d'è ìstinski tùj ìstinsku kəd'è igràjət nə urò tò
Garvan 1: 209 - l'ešt'àu tò krèp kət sətìn təkòs nəpràu mnògu xùbəf plàt
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Eremija 4: 14 - tò ìmame drùgi živòtni nìe kàzvad gi pòrove
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm
Mogilica 5: 25 - tò gi nèmə
Mogilica 5: 27 - tò gi nèmə ukulu nàs glànine
Mogilica 3: 49 - tò tegaj segà nèmə segà kərtòfi sme sɛ̀li
Mogilica 6: 57 - tùkə məšìni ne nemɛ̀še tò pɔ̀t nemɛ̀še nè mašìni də ìmə
Mogilica 6: 61 - ə č'e kədè še [laughter] tò məšìnə də vərì
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Kovačevo 1: 1 - lòšu jè kàk k’i kàžiš či e xàrno pa tò e lòšu
Kovačevo 1: 2 - tò za zatùj nà vìkam za nèšto pò vèselo da da
Kralevo 3: 60 - à nəstàn tò à
Kralevo 3: 62 - a tò kràl’u vùjvòda šte e uttùkə nəgà v’è̟ke nəlì ti kàəm
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 2: 19 - tè bɛ̀hə nè màlku tugàvə tò imɛ̀še tugàvə nìvi seà sə
Leštak 3: 34 - ə tò tùkə ìməš’e ugràdə dvàr
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Šumnatica 3: 112 - è tò mnògu ràbutə ìmə nə žènckutu
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Huhla 6: 8 - tò bèše pò hùbəvu vɤ̀tre f kmètsvoto da takòva
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 4: 25 - tò hi stìgə pòveče ne štè mə tàə zèm'ə n'à
Huhla 1: 82 - è pa tò i ne tr'àbva
Huhla 2: 88 - dr'èhi də šìene kəkò pràite ìkə tò n'e kət sigɛ̀
Vŭglarevo 2: 4 - tò sə i zə ednò vrèmi sa pìta
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Bangejci 1: 25 - tò tàm n'àmə r'èt
Brŭšljan 3: 2 - èsenutu vr'ɛ̀me kətu št'à: uvərš'ème tò l'ètneš'e
Gela 1: 5 - nè pò hùbəvu ud zgà tò dòješ nə unɛ̀a gudᶤìni
Gela 1: 8 - əmi stərustɔ̀ i pɛ̀ž duzgà tò napalnɛ̀hme
Gela 2: 10 - pək ezgà zgà nə mòžɤ da tò ne mòž dɛ̀ken də s nòsi
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 1: 14 - ò tò dvàes pèd gudᶤìni sàmu po vɔ̀rhə tùka bìl
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Gela 3: 51 - tɛ̀h glèdame sɤgà tò hòrata ìmat po mnògu ama
Gela 1: 55 - če tò šušùl'ki zuvɔ̀t ut sᶤìnɨ slᶤìvɨ šušɔ̀t g zuvɔ̀t šušùl'ki
Gela 1: 58 - ledùnka jà tò kàpɤ kàpɤ nəlì sə pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Gela 2: 73 - ne štè da è a pa tò vìš nasɛ̀kade zgà
Gela 2: 78 - tò s dvèhìl'adnata i dvanàesta gudɨìna e zapìsanu v bìblijata
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Gela 2: 91 - o tò ne tònuve izìda buruvìnki
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 52 - òti sèko sègane tò sə čùpi unuvà klònə
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 1: 85 - i prəz zimɔ̀nə žə hrànim ufcènə žə hrànim dubìtək tò si ìməme
Stikŭl 2: 88 - tò be imišlìki tə ku tòlkuvə cvetᶤìlu sìčkutu trì dènə zdɛ̀ grədùškə
Stikŭl 3: 119 - vìž bàbəcḁsa kakvò ìma tò na sìčki razdàl enòa čulɛ̀k
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Graševo: 86 - dobrè ama tò tr'àbva da go prigòtvi tò ìska mnògo ràbota
Graševo: 86 - dobrè ama tò tr'àbva da go prigòtvi tò ìska mnògo ràbota
Zabernovo: 27 - uttùkə sə vərì uttàm tàm tò i strɤ̀mnu təkànə tò
Malevo/Asg 1: 55 - əm tò pərəlìi ìməš’e drùgi pò n’ìski òbl’i
Pavelsko 2: 47 - əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i
Stančov Han 1: 17 - b’èši tùkәnәk b’èdnu tò n’èmә ut kvò dә tәkòvә
Stančov Han 3: 20 - tò skɤ̀pu p’ènsijkiti slàbi
Stančov Han 2: 29 - tò ne ulàv’ə ə ràbutə s’è tòpkətə
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Stančov Han 1: 51 - b’èli xùbәvi tò sigà e mlәd’èžә n’è znài dә prid’è
Sŭrnica 2: 197 - tò də mu sə š’ìe ùbəve
Trjavna: 8 - n’èmə n’èmə utkəd’è də iskàrəmi tò
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Vasiljovo 1: 7 - tò ìmaše p’èsen ta ja pejàa zərət vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 28 - i se zbìra:me na sed’ànka tò sa sa zbìrame na sed’ànka
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vŭrbina 3: 2 - č’e kà də ti ne kàže tò tuvà l’ɤ̀snu [laughter]
Vŭrbina 2: 5 - nè̝ e tò nè̝ e imèlu enugàə cɨmentɨ̀rənu i vɤ̀tr’e
Vŭrbina 3: 8 - tò n’è kəsu es’à kòrine də i dunesɤ̀t nətwòč’eni
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 1: 23 - i tə i sme n’è ejtùvə gl’ɤ̀dəli tò ejtùvə ne mòž’e fəf s’è̝lusu
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe
Vŭrbina 1: 39 - vɤ̀lnənə tɨ dukàrət ispr’ɤ̀denə pr’ɤ̀lu tò se l’ɤ̀snu es’ɛ̀ ž’uvèi
Vŭrbina 2: 57 - ejtùvə kətu məgəzìnč’e tə etàm beš’e tò dòlu nemè
Vŭrbina 2: 68 - tò nem’è ejtùvən də grəd’èt ni budnòn nìk’əna
Vŭrbina 2: 69 - tò es’à sə e nəs’è̝lilu mlògu pək
Vŭrbina 3: 72 - tə tə gu ne mòže izber’è̝hme tò sàə gudɨ̀nə kinà stànə
Vŭrbina 4: 115 - i tàm tò s dòstə hòrə sə zbìrəhə i gul’èm səbòr ìməše
Belica 1: 54 - i tò takà trepère žègata kato glèdaš ama nìe žɤ̀nem
Belica 3: 95 - tò ə m vòda štò a pùšti se kàzva sulumùr
Belica 3: 120 - tò lèba ne è došɤ̀l
Oborište 1: 50 - ami znàči nakladè se odžàkə tò si ìmaše odžàk
Sveta Petka 3: 17 - mi tò e sìčko minà po d’ɛ̀voleto̥
Sveta Petka 3: 33 - tò si ìmaše màjsture
Sveta Petka 1: 133 - tò si ìmə tùkə nàšte òra si̥
Sveta Petka 1: 149 - tò n’àma fnògu vɤ̀lnenu tavà imàa pu tri č’ètiri pèd bràvi
Sveta Petka 1: 151 - tə tò tùk gul’ɛ̀mi vɤ̀lni n’àmaš’e əmi
Sveta Petka 1: 156 - tò n’àma gulɛ̀mi
Sveta Petka 1: 160 - tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrə
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Gigen 2: 36 - tò dečurlìgata se prɤsnàle̝ segà
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Petrov Dol 1: 99 - è tò n’èskə ùbəwo nid’ɛ̀l’ə ìmə pòp čerkwətə utòrenə
Petrov Dol 1: 100 - jà vìe id’èt’i krɤ̀štəjt’i tò tùj d’it’è čitirìjsi d’ènə nəbližàə
Tihomir 1: 13 - tò
Tihomir 1: 15 - pòsle nèma tò sakvòne ròkl’e
Tihomir 1: 17 - à i ròkl’e i i f’èredž’e d’ul’b’èn’e zəkəč’ul’me tò a bilò napr’èš
Tihomir 1: 20 - ma tò segà l’è na tò s’eà ne trèva
Tihomir 1: 20 - ma tò segà l’è na tò s’eà ne trèva
Tihomir 2: 25 - minàva minàva tò [unintelligible] tò segà hùvu fɤ̀rd’e
Tihomir 2: 25 - minàva minàva tò [unintelligible] tò segà hùvu fɤ̀rd’e
Tihomir 2: 37 - tò n’è f p’èčka tò f pònica
Tihomir 2: 37 - tò n’è f p’èčka tò f pònica
Tihomir 1: 38 - aràpka n’èma nᵚi nə tò nə sə tò sɤ nə ràdɤše
Tihomir 1: 38 - aràpka n’èma nᵚi nə tò nə sə tò sɤ nə ràdɤše
Tihomir 2: 39 - tò na agnìš’e tò n’è əf sòba
Tihomir 2: 39 - tò na agnìš’e tò n’è əf sòba
Tihomir 1: 43 - azàm segà tò kamiòn’:ne na vratàta i darvòto slàmata vekìn danèsenᵚɨ
Tihomir 1: 45 - tò segà kakvò bᵊìva tò segà kakvo bᵊìva
Tihomir 1: 45 - tò segà kakvò bᵊìva tò segà kakvo bᵊìva
Tihomir 2: 47 - tò gal’èmkᵚɨ l’èp
Tihomir 2: 49 - tò n’è kato kùpen s’è
Tihomir 3: 69 - ami paznàvam tò iz izlìzat at at zem’ɔ̀ta tàm
Tihomir 1: 106 - tò sɤ pàk na kutelàkɤ tò gu zavɔ̀t skrìpɤl'č'eta
Tihomir 1: 106 - tò sɤ pàk na kutelàkɤ tò gu zavɔ̀t skrìpɤl'č'eta
Tihomir 2: 112 - i t’à kùpeta tò ifkɔ̀ varìmen si agà tr’èva issùč’eme kòrᵊi
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 1: 161 - č'e tò ìmɤ af stanàte ìma zapinàčka i sèj karlɯ̀kᵚi
Tihomir 2: 164 - č’e tò n’èma takvᵊì n’èmame ràbati
Tihomir 1: 166 - i addòlu klàd'ena i tò pàk av af sakvᵊìne
Tihomir 1: 178 - a tò pò dl'ɔ̀go gòre pò krɔ̀pa zapenàčka as kandàpe go zav'ɔ̀
Tihomir 2: 180 - tò i tò im’ɛ̀ i drùgi ràbatᵊɨ as vòlave i z d’uv’ène
Tihomir 2: 180 - tò i tò im’ɛ̀ i drùgi ràbatᵊɨ as vòlave i z d’uv’ène
Tihomir 1: 191 - tə kupùvahme hìnte hìnte go zav'ème tò s tòpa
Tihomir 2: 198 - ma tò tò se akrɔ̀t’eva tò se akrɔ̀t’eva
Tihomir 2: 198 - ma tò tò se akrɔ̀t’eva tò se akrɔ̀t’eva
Tihomir 2: 198 - ma tò tò se akrɔ̀t’eva tò se akrɔ̀t’eva
Tihomir 2: 200 - tò i seà nèkvi zamìtame
Tihomir 2: 216 - kanà da pràim tò ne imè sakvòne sakvɔ̀n ballɔ̀kᵊi atvɛ̀ana atsɛ̀ana
Tihomir 2: 218 - tò b’e krɔ̀pko
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Baskalci 1: 131 - pa onìja nèma da izlègәt tò i ne mòže dә stàne
Baskalci 1: 146 - tò stòlu znàči se napràvә sè ednò
Baskalci 1: 163 - drùgiju lòvi znàči tò se brɤ̀že stàvә tàmoka što sə
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 263 - dzvìskә znàči tò e
Bela 1: 70 - če fànem nagòre brèga a tò ìma edìn vìr takɤ̀f i kosìtri
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 131 - sè vàrdeše da ne dòi pètata da si dòi čètiri tò tečè
Rajanovci 2: 89 - tì pa tò si detè ne znàeš
Breste 1: 15 - i go orèm go zavlečè odgòre i tò na takòva mèsto
Breste 3: 20 - pa zboròvete amì tò zbora nè e da edèš i da pìeš
Breste 3: 92 - tò nèmaše nìkogi takòvana i časòvnici emì petlìte koto propèjat
Breste 3: 96 - vèčer koto tò rečè tò tìja pèat na lòšo vrème
Breste 3: 96 - vèčer koto tò rečè tò tìja pèat na lòšo vrème
Glavanovci 3: 26 - onò tò kət od ofcète vùnata bèa prodavàli me

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut