tò

Case: 
nom
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where tò appears

Golica 5: 31 - tò varì kɑ̀zva tùk še zabìš kòl’č’eto tùk še zabìš kòl’č’etu
Garvan 1: 20 - tò gu dàvəš nə màjstur' nə təkvìsə š'ivàč'i̥
Garvan 1: 29 - tò b'èši mnògu ùbu nè j kət sigàna
Garvan 1: 45 - tò tɤ̀j e ut ə ləmər
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 99 - tò dərvò è tɤ̀j è gul'èmi ikòn' təkvìsə
Garvan 1: 145 - du du plànne nəpràu kəkò j tò
Garvan 1: 150 - tò ne sɤ̀ e slùčvəlu
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Eremija 5: 3 - kakvò e tò sìčko
Eremija 2: 27 - znàm li kakvò e tò
Eremija 4: 31 - tò kato vampìrin tovà
Eremija 6: 91 - sè me gòni ta tò ednà rèka tè nàšata rèka dòle
Eremija 1: 123 - ako ja rasklàmaš màtna stàne i tò tovà e
Mogilica 5: 70 - tò zavìsi tò zavìsi səs mom'ènta kàk se sl'èdvat muhəbètə
Mogilica 5: 70 - tò zavìsi tò zavìsi səs mom'ènta kàk se sl'èdvat muhəbètə
Mogilica 1: 94 - hà ž'èncku ìmə f smòl'ən i tò zəvɤ̀rš'ilu pək dimìtrigràt
Mogilica 5: 111 - sinɤ̀s bòlen tò ležì f kɤ̀štasa
Mogilica 5: 121 - sinɔ̀s e bòlen tò ležì v kɔ̀štəsə
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Mogilica 5: 142 - tò si e nèjno, nèjno e
Mogilica 5: 154 - tò e n'èjnu
Mogilica 5: 155 - tò e n'èjnu
Mogilica 5: 156 - tò e n'èjnu
Dolno Ujno: 285 - i tò takà e stàelo
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Godeševo 3: 13 - še fòrneš tò sə žɤ̀jtutu jəndàn si sə udv'àvə
Šumnatica 3: 34 - əmə tò c’àlo e jòk [laughter]
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 1: 97 - be èj tò dəržì svetàt tò ko e nè
Šumnatica 1: 97 - be èj tò dəržì svetàt tò ko e nè
Šumnatica 3: 99 - tò drùgə ràbutə n’èmə mlàdi ga beme ràbutihme əmə seà n’èmə
Huhla 1: 30 - tò ike dub'è li usvet'ènu tòj ne znàm kəkò bỳlu
Huhla 2: 71 - dà ìməše ìməše tò ə
Bangejci 2: 45 - də si isɤ duisɤ̀:ni štòtu tò ni mòži də isɤ̀:ni nə mutuvìl'čitu
Brŭšljan 4: 64 - mòmi mumč'ètə pu č'ètiri dùš'i tò be mlògu mudèrnu
Brŭšljan 1: 93 - lìsnikuf furàš' nə n'àkuj pràexə i tò vəf màlku kulìč'esvu
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Černovrŭx: 36 - tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
Černovrŭx: 41 - i est'èstvenu či i tò dr'èbnə ràbutə d'è əmə səopštàvət
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 3: 38 - [laughter] tò čistu i às ne znàm ve [laughter]
Gela 2: 50 - i tò vìka kvò mi si donèla màmo
Gela 2: 53 - če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 98 - ne bɛ̀ mə nèka tò bɤlò si nè e kəsuglèdu
Gorno Vŭršilo 1: 17 - sedàt vaf trevàta ìskame gròzde dokàraa dvɛ̀ čuvàlčeta gròzde tò i
Graševo: 46 - tò cvètino e blìzo màj tùk
Graševo: 111 - tò e mnògo
Stoilovo 2: 32 - kәtu kàmen’ tò ednò tәkòvә pretstәvl’àvә
Belica 3: 16 - šte go zavìeš i šte čèkaš tò kato se potsìri
Belica 3: 17 - tò se odgòre izbìstri zelèn cvìk mu se kàzva
Belica 3: 34 - šte si go sìpeš vɤf butàlka ki tò si e bɤškɤ̀ za nèa
Belica 3: 35 - tò si e butàlka takà tòlkova širòčka
Belica 3: 40 - kato go džùrkaš džùrkaš tò si pùšti maslòto se zberè
Belica 3: 66 - è kòlko tò sprotì maslòto i sprotì mlekòto ako tùriš
Belica 3: 94 - napḷ̀ni se kačèto tùriš kàmika odgòre tò si pùšti vòda
Belica 2: 99 - baškɤ̀ ìma sème ovèsᵊ ečemìk tò se sèe pròleti
Belica 2: 100 - tò se le èseni ne sèe dòde li aprìl
Belica 3: 100 - tò fàne odgòre kajmàk tòa kajmàk trèbe a go fṛ̀liš
Belica 2: 101 - nasèe se ečmìk nasèe se ovès i tò stìgne
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 2: 141 - pòdmesa go sabà:le stàna tò šupnàlo mèsa go togàva
Drjanovec 1: 23 - tò bèš’ č’ètr’i gudìni màlku ud mèn’e àz b’àw na wòc’ɤm gudìni
Petrov Dol 3: 34 - s’ètn’e vɤrš’èm bə kəkò e̥ b’ìlu tò ubìstwu gul’àmu iz’èt
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò
Iskrica 3: 71 - tò kətu pòčni də sə àgni fs’àkə ufcà dòlu gòri i znàm
Baskalci 1: 241 - à tùka is trɤ̀nite is pàproteka kàk òdɤt tò okàpva
Bela 1: 24 - dà dà tò urastè
Breste 1: 13 - ta go sèeme če tò nesìneno ne mòže da se sèe
Breste 2: 62 - tò a sɤs čètiri dùpki i dvè takìva kòlčeta i znàm sìčko
Breste 1: 76 - kakvò e tò
Breste 1: 83 - dà dà i tovà sa navìva tɤ̀j go ponavìem tò sa
Breste 1: 118 - kɤm nè e dṛ̀veno tò e želèzno o kà mu sa vìka zɤ̀pci

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut