tòj

Case: 
nom
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where tòj appears

: -
Golica 4: 6 - tòj še zəwəlì pɑk n'èma də ustɑ̀ne tɛ̀j ama gɑ̀ mìne wr'ɛ̀me
Golica 3: 115 - tòj si e tùka
Kozičino 1: 26 - pòd n’èmə ìmə tòj še e nə gərbɛ̀ t’
Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Kozičino 1: 136 - am znàči zə tepavič’àrə tòj n’àkvə məšìnə ìmə da
Kozičino 1: 139 - tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
Izgrev/Vm 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu
Izgrev/Vm 1: 7 - fl'àzəhme f t'èkees'è zəpìsəhmi sə tòj [cough] stànə krəvàrin
Rakovski: 13 - i tòj vɨ̀kə slùšəjte kəkò žə vi kàža az mɨ̀slej
Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 1: 32 - pusrè̟štət si ud venčàfkətə iskàrə tòj
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 65 - tòj kàe nè̟mə də dòe kàe jà kae də sə nə
Trŭnčovica 2: 82 - tòj kusɨ̀ dvà trɨ d’è̟ òtkusə nèču žə kusɨ̀š li
Trŭnčovica 2: 87 - tɨ̀ že kusɨ̀š lè̝ču̥ tòj kusɨ̀ čuv’àkə kusɨ̀ pə nie dvàmə nədzàt
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 2: 25 - no tòj selìn ama mì ga tekà zovèmo
Repljana 1: 8 - tòj s òpašɤt li kìmnu
Vŭrbovo 2: 11 - nò nèk se izmìje no no tòj də jà sednì na sḷncèto
Srebŭrna 1: 76 - tòj kət ìmə bràt’e ìma sèstri nèguit’ȅ blìski
Srebŭrna 2: 179 - tòj mòju sv’èkər sè kàzvəšə̥ a vìj s’à ni ər’èsvəti
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Garvan 1: 94 - ikòni i tàtək əltàrə tòj ubl'àkən ùbəu isùsə xristòs kɤ̀ktuj j
Garvan 1: 119 - l'èsi b'e l'èsi nəl'i znàjš kəkò e tòj l'èsi
Dolno Draglište 1: 8 - kəkvò mòtəš štòtu tòj mòta vèče koncìte kəkvò mòtəš
Dolno Draglište 1: 10 - pìta: gu tàm kəkvò mòtəš tòj pà žèncki mɤškì [laughter]
Dolno Draglište 3: 19 - tòj se pečè pòveče čəsuvè tàm i izvàždəme
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 31 - mòjə mɤ̀ž tòj e pò nàj gul’àm i ku̥to
Markovo: 32 - i tòj sìčku nəgòtvi d’èverə pò ədžəmìjə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 35 - rəzd’elìhme sə tòj kàe d’àdutu às kàe n’àmə də stujɤ̀
Markovo: 38 - tòj štèž də prežìv’èe f tàə kɤ̀štə n’àməše ə si nəprài
Markovo: 120 - kət ričè n’àmə tòj ni è nəm’èr’ət mu kusùr’
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 281 - [laughter] kòjto ne è duìl tòj nə nàe [laughter] jè
Eremija 6: 47 - ama tòj se navìva li
Mogilica 5: 9 - kàk še gu kàže i tòj e meždu tìja glàdnite
Mogilica 1: 84 - ut kɔ̀šnicə təgà dòjde čulɛ̀k tòj beše nè žènen
Mogilica 1: 92 - fsəs səjùzən indž'inèr drùgunu i tòj e sà še zəvɤ̀rš'i
Mogilica 5: 113 - kɔ̀štəsə a sinɤ̀ go n'àma pri nàs tòj e vəv stàjata
Drabišna 2: 64 - i tòj trɤ̀gnəl v'èk'ə trɤ̀si n'èrud'ènə mòmə də z'ème
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 84 - tòj gi hər'èsəl i trìti trì jàbəlki utkɤ̀nəl kət trɤn utkɤ̀nvə
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Drabišna 2: 144 - əmhəm s'ètne pək pàk təkɤ̀vutu t'à ìkələ t'à tòj s'ètne sə uverìl
Drabišna 2: 145 - i tòj s'àknal li ja
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 159 - d'àt sič'àl tòj ədnò vr'àme ìməlu ukul kɤ̀štətə təkà pulìci̥
Drabišna 2: 166 - sɤ̀štətə guspòicə stànələ gà jə vìdel tòj t'a
Drabišna 2: 179 - i tòj jə zìmə əm'èn fànuvə vujnìš'te utr'èpvət cìgənkətə
Godeševo 3: 17 - kɤ̀wpifmè jə ud ədɤ̀jn čuv'àk tòj sə iss'è̝li ə pə
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kralevo 3: 30 - tòj bɨ̀l mlòk təkɤ̀f kòlkut rəst’àl bùjnu sìlnu mòmč’e
Kralevo 3: 36 - pək tòj ìməl ədɨ̀n vùjču ìkəl stàni b’e kràl’o stànɨ
Kralevo 3: 39 - əmə tòj bɤ̀lgərɨ̀nə izl’àl sɨ̀len nədvɨ̀l tùrcite tùrckite pehlivàni
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 3: 47 - kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj tugàvə sə jədòsəl i stànəl voevòdə təkɤ̀vu
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 3: 64 - ike kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj sɨ màhnəl uttùkə
Kralevo 2: 74 - tòj si sə vərtɨ̀ gà puzəvərtɨ̀ sə
Šumnatica 3: 155 - ama tòj pa skàp segà
Stalevo 3: 13 - à ba č’e tòj e ub’ɛ̀len nəpràen m’àhə d’èt
Stalevo 3: 15 - tòj
Stalevo 3: 24 - n’èmə n’èmə n’èmə tòj sə d’erè tòj sə d’erè
Stalevo 3: 24 - n’èmə n’èmə n’èmə tòj sə d’erè tòj sə d’erè
Stalevo 4: 30 - vìdehme kugàt kugà utìd’e t’à s n’è̝gə gà prɨstànə tòj
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’àl nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Stalevo 4: 36 - i ònijə kàkə mərjònə tòj zəmìnə od dàmə
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 1: 162 - pək tòj ə tòlku kɤ̀t punətkàiš zə prem’ɛ̀stiš zʌ̀pcit’ȅ
Huhla 2: 5 - l'àb də pued'èš pə s'à gà rekɤ̀t ù tòj n'è e h'ùbəf
Huhla 2: 6 - ù tòj n'àma è dənò upust'èete zəštò sə plàšite
Huhla 2: 14 - ami tòj na kòn ne mòže də sedì pɤ̀k edìn pɤ̀t
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 3: 22 - ìd'e ud vɤ̀lču.pòl də i prudəd'ène tòj vìkə à kòstə
Huhla 3: 29 - tòj b'àše si rəbutlìf čuv'àk o òt' ìmə enì l'èli
Huhla 3: 31 - tòj vìkə s'à kəè kò də pràjə ìkəm nə znàm
Huhla 3: 39 - tòj hòdi ràpti òrətə pučàkəə pučàkəhə če nə s'ètn'e bil'à
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Vŭglarovo 2: 35 - tòj šejsè i ftòri
Vŭglarovo 1: 97 - tòj pučerven’è̝e fùrnətə kàk n’àmə ìmə s kəpàk fùrnətə
Vŭglarovo 2: 100 - ìmə səz bəndrùkə če tòj zə vərɨ̀ sə tərkàl’ə
Vŭglarevo 1: 143 - i tòj sə ugur’àvə nə ògən’ə
Vŭglarovo 2: 144 - slàmətə bəškà klàs d’è̝t e ustànəlu tòj bəškà s’ t’ič’è̝
Brŭšljan 4: 61 - tòj dvà pəti št'à: ni ubɤ̀rne trì
Černovrŭx: 59 - tòj bèši nàj putxud'àš dàže n'àkuj gu zeə z'èməd gu
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Hvojna 1: 8 - tòj je ud nàj hùbəvutu pr’àsnu ml’àku uš’m’èr’
Petŭrnica: 11 - tòj vìka tè dovè: sɤn gi dàj t’à glèaše na bɛ̀jek
Petŭrnica: 14 - abe dɛ̀do dàj dàj rèče da ti poglèdna tòj dàde podàde
Petŭrnica: 29 - i dvɛ̀te nemì ne mòe prikàzvat tòj se fanà za glavɤ̀ta
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Petŭrnica: 40 - na vòda [cough] a pa tòj potskàča pràvo nagòre sa plàši od mùzikata
Petŭrnica: 44 - às vìkam kà še go pùšta tòj mi e stegnà: rɤkɤ̀tḁ
Petŭrnica: 46 - puštì kòn’a tòj pobɛ̀gna otidè si baštà mi izlɛ̀zi [cough]
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Stančov Han 3: 11 - prudàvə tòj m’ène trìjsi čitìris l’èvə furàš i də ràn’ə às prəs’è
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 3: 42 - sàmu zə cigàri trì ìl’ədi l’èvə tòj pùši mud’èrnɨ cigàri
Stančov Han 3: 46 - un’ès sp’ɤ̀t tòj gi vàrdi
Vasiljovo 1: 22 - ìma:me bràt tòj se kàzvaše gàčo tòj zagìna v dòbrudža
Vasiljovo 1: 22 - ìma:me bràt tòj se kàzvaše gàčo tòj zagìna v dòbrudža
Vasiljovo 1: 88 - ə kato isčet’è̝ s’èki otìva pri pòpa tòj go pṛ̀ska
Belica 2: 7 - pòsle segà tìja vɤkɤ̀t è do ilìnden tòj po stàro
Belica 1: 34 - i edìn čorbadžìata tòj go znàe u kòj e
Belica 1: 35 - tòj ni sòpšti elàte če e za žɤ̀tva nìe otìvame
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 1: 49 - tòj si go vìka da vrɤvì da mu žɤ̀ne
Belica 1: 95 - tòj sedèše pri dòktorete pri zɤbolèkarete glàdni ot po
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 1: 103 - tòj ottùk jà ottùk i ednò plàdne
Belica 1: 112 - tòj ni bèše dragomànin
Belica 1: 129 - tòj če dnèska nèma ùtre šte ni vṛ̀zva rɤkòjkite po baškɤ̀
Belica 1: 137 - i tòj počìna i tòj
Belica 1: 137 - i tòj počìna i tòj
Belica 2: 152 - ta i tùšni go tàm tòj se opečè vàdim i edèm
Belica 2: 164 - a tòj ne sè pečèše u fùrn'ata
Belica 2: 165 - od gnìla tòj ne sè pečè edìn xlèp tòj ne sè pečè
Belica 2: 165 - od gnìla tòj ne sè pečè edìn xlèp tòj ne sè pečè
Oborište 1: 15 - i tòj ftàsa i go razvalɤ̀ na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 21 - è mi poznàva sa tòj si ftàsa šùpne takà i
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 3: 73 - tòj se kàzuva kòlə
Sveta Petka 3: 77 - kòl tòj dètu vɤrdzùvaha hè vɤžètu
Sveta Petka 1: 84 - znàči tì si rešavaš tòj ti
Sveta Petka 1: 87 - tòj š ti bojadìsa
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 1: 123 - tòj za tavàka
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Sveta Petka 1: 144 - kòjtu e màjstur tòj si nəprài
Gradec 2: 12 - zaštòto tòj še vi zème kɤ̀štata i imòtɤ
Gradec 2: 21 - obàče kato go zèl u rɤcète tòj e bìl uvìt
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 44 - tòj b’èše s’id’imnàjsi usimnàjsi gudìš’in tàt’i m kàza
Drjanovec 1: 71 - nàšij edìnɤ č’i̥tvɤ̀rtijɤ ni bràt i trètijɤ tòj
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Petrov Dol 2: 5 - gerg’òwd’en’ pò rànu pràeme gerg’òwden nə šèstij tòj nə šèstij
Petrov Dol 2: 49 - čàkəj čàkəj čàkəj tòj š’ə si sèdn’i
Petrov Dol 2: 58 - [laughter] i tòj g’òrgi
Petrov Dol 3: 126 - mi tòj ìməš’i məš’i tòj məšì
Petrov Dol 3: 126 - mi tòj ìməš’i məš’i tòj məšì
Vladimirovo 1: 96 - tòj ne pìe kafè
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 1: 34 - i hàjde àjde čestìtu svàtoe čestìtu svàt tòj rəkòsət sə
Iskrica 1: 54 - tòj ud drùgu sèlu bèše̝ duvàdə venčàvə nə tùkə vəf.kɤ̀šti
Iskrica 3: 64 - ilì nə pəstìr’ə dè dètu̥ gu tòj s’à dàže gu iskàrvət
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Baskalci 2: 5 - i kàk se prài tòj
Baskalci 1: 128 - tɤ̀j tòj kvò prài
Baskalci 1: 159 - tòj a fàšta tàә i i ә izdòje izmɤ̀ze a drùgijo drùgata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut