trìese

Meaning: 
thirty

Lines where trìese appears

Brŭšljan 3: 9 - nə udenìcətə š'e z'èmeme kulà səs dvàes trìese krìni
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vasiljovo 2: 18 - trìese kɛ̀šti takà
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut