tùj

Meaning: 
this
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tùj appears

Kolju Marinovo 4: 33 - kɤ̀k sə je pràelo tùj nèšto
Golica 3: 34 - èj go pìta tùj
Golica 3: 69 - tùj segà dèt gu prikàzvə zapìsuva li se
Golica 3: 106 - v žètva b'ɛ̀še tùj
Golica 3: 107 - pək tùj nɑ̀či v'èki tr'àbva də je val'àlo də rəst'è
Golica 3: 157 - tùj kakò i tɛ̀z godìna kat sɛ̀ vəzgɛ̀naha kòjto mòže
Kozičino 1: 4 - mòži u gradɛ̀ də gu j n’èmalu tùj n’ɛ̀štu
Kozičino 1: 34 - hɑjà ut kùp’eno plàtnu pək tugàs gu təč’ɛ̀hme tùj plàtno
Kozičino 1: 38 - stənɛ̀ šə təč’èš əko istəč’èš’ nà sìč’kutu tùj səgà hùstə
Kozičino 1: 59 - l’àba hìč’ nè e dubɛ̀r səgɑ̀ pri tùj pulužèn’e
Kozičino 1: 78 - n’èe pək tùj tò ə təkwòs kumɑ̀r’i inò
Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Trŭnčovica 2: 77 - à vərlɨ̀ tùj gòrnutu pə urɨ̀ səz b’àlətə rɨ̀zə
Srebŭrna 2: 15 - kəkò èj ut tùj xòrtə vèk’e sə utkàzuwə ut t’ès ufc’è
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 1: 102 - tùj nə zàsefki̥t’ȅ dèt tə brɤ̀snət tì ə u četvɤ̀rtək tə brɤ̀snət
Srebŭrna 2: 123 - ə vɤ̀n tuj dètu šə gu təč’èm tùj kròsnu kupùvəm’ì kòi pr’èžbata
Srebŭrna 2: 130 - usnuv’èm tùj n’èštu kəd gu usnuv’èm s’ètn’e gùždəmi glàvi
Srebŭrna 2: 135 - às səs inì urtincà gu nəvìvəmi nə tùj kròsnu
Srebŭrna 2: 144 - tès klèčki upənɤ̀vət kət gu prətəč’èš tùj n’èštu pòčvəš drùgu
Srebŭrna 2: 169 - mu kàzvəmi nə tùj n’èštu
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Garvan 1: 14 - drèškətȁ ə tɤ̀j ə tùj drèškə sə kàzvə ə
Garvan 1: 16 - tùj drèškə pək unùj pàk e tɤ̀j ə kòž'ufč'i̥tȕ
Garvan 2: 24 - tùj l'àtu
Garvan 1: 134 - è če tùj
Garvan 1: 159 - səm čùvələ tùj nèštu dè ni sɤ̀m təkòzvələ də vìd'ə
Garvan 1: 178 - e tɤ̀j d'è ìstinski tùj ìstinsku kəd'è igràjət nə urò tò
Markovo: 96 - kakvò e tùj sedènka
Mogilica 5: 114 - no t'à vika sinɤ̀z bòlen a slet tùj
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Godeševo 4: 8 - fəf pl'àvn'ətə də gu kàžem slet tùj səbìrəš žìtutu nə kùpu
Leštak 3: 238 - na mèn tùj mi e ràbotata [laughter]
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Stalevo 1: 6 - kakvò e tùj kriv daràk
Stalevo 1: 91 - kakvì čàsti ìma pu stənɤ̀ kakvò e tùj àz səm vìždal
Huhla 2: 72 - tùj e nòvo
Vŭglarovo 2: 64 - harmàne kakvò e tùj harmàne
Černovrŭx: 2 - slet tùj še vi kàžə zə cɤ̀rkvətə i kràj
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 42 - i ne ì znàm i sled tùj səupštàvət bɤ̀rzət
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Stančov Han 1: 98 - è ut unìjә tùj ud òr’exә stàvә kәf’àvu è tùj
Stančov Han 1: 104 - či nәtrùpәn ònzi čiìs nә nə tùj ud’əlà kilìmi sìčku tàm
Sŭrnica 1: 3 - emi tò tùj
Trjavna: 14 - əmi tùj làpence kəd’ètu e tàm
Trjavna: 27 - a tùj kàk se kàzva oddòlu
Trjavna: 30 - a nè oddòlu tùj dèto
Trjavna: 50 - tùj ə l’ùpka
Trjavna: 52 - ə tùj i mɤ̀šku b’èču
Trjavna: 75 - lìna lìza a tùj je
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Petrov Dol 1: 17 - tòru trètu vèči tùj èči kət sɤ rud’ì da k prìmer
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta
Petrov Dol 1: 27 - n’èskə n’id’ɛ̀l’ə jà id’e id’ɛ̀ti j krɤštàvəjti tùj d’èt’i d’èt’i
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 1: 90 - à vìkəm kakò i tùj dit’è kòj i fɤ̀rlil tùkə bè
Petrov Dol 3: 106 - s’à gòš’u nàšət id’ìn d’èn’ pìtə bàbo kəkò j tùj n’èštu
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut