tugàə

Meaning: 
then
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where tugàə appears

Srebŭrna 1: 103 - u p’ètək u p’ètək u rànu i večertɤ̀ zàsefki̥t’ȅ tùj tugàə
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 162 - i zə zə vilìden’ kət igràa hàjde kət tugàə kə tugà
Kovačevo 1: 179 - nè nè tugàə beše učìlište tugàə beše s’à tùkə učìlištètu
Kovačevo 1: 179 - nè nè tugàə beše učìlište tugàə beše s’à tùkə učìlištètu
Graševo: 59 - mi tugàə mumìčetàtə rəbòtehme trɤčèhme pu gòrskutu zəlisèvəhme
Izgrev/Car: 16 - š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Iskrica 3: 8 - òdim də zəbìrəme̝ mərìti màjkiti nə àgneàta də sùčət tugàə təkà bèši̥
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 1: 28 - dòjdaa vəf nàs nàšte sə pudgòtvia màndžə xl’àp tugàə n’àməše fùrnə
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 2: 34 - i tugàə vèči pɤ̀rvətə rəkà kətu gu mìnem ftòrətə rəkà vèči
Iskrica 3: 34 - tugàə gi pùskəme ufcète də sə mɤ̀rl’ət ufcèti vèči̥ də sə zəplòdɤt
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème
Iskrica 1: 45 - òd’ət zìmət nə bùlkətə drèiti tugàə n’àməše kəm’òni təkìvə ràbuti
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 3: 58 - mùzikə ìmə svìr’ət igràjət xurà tugàə təncùvəne n’àməše kvòt segà
Iskrica 3: 67 - kət sə mrɤ̀kni sìčku sə pribìrə šòt tugàə n’aməše̥ təkìi nòšni ràbuti
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut