tugàj

Meaning: 
then
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tugàj appears

Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 125 - i tugàj k’i j utkàrət i
Skrŭt 3: 10 - i tugàj kato segà božìk bɤ̀dni.vèčer si pràim
Skrŭt 3: 92 - malènki a tugàj sàmo stàrite si
Huhla 6: 38 - nìj nəpràihne tugàj b'àše
Huhla 6: 40 - tugàj b'àše jèftun jèftun
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Vŭglarevo 1: 49 - gredɨ̀te nə kɤ̀štətə gà prukàp’ət tugàj i bɨ̀l izm’èsen hl’àbə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut