tvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tvà appears

Mogilica 1: 88 - sìčkite mumìč'etə imɛ̀h mumč'è puč'ìnə ədnò e tvà i
Mogilica 1: 105 - hà mlògu mlògu e speciəlìs pu tvà
Drabišna 1: 4 - i ž'ètvə ž'èneh susàm bìlu kvòt bìlu sìčku s'àehne tvà sià nìštu̥
Drabišna 1: 11 - vujnìcte d'àt nəpràhə kəzàrmə tvà b'àš'e bəhc'ɤ̀
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Godeševo 1: 10 - pà še stàneme i tvà e
Godeševo 3: 10 - da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 1: 15 - i sl'ət tvà l'àgəš put s'ànkətə še pučɤ̀jvəš
Godeševo 1: 20 - nətərkàl'ət sə səbàjle pà stàvət ud rànutu tvà e
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 1: 56 - tvà i tvà imə ràzlikətə ut nəpr’èž du segà
Leštak 1: 56 - tvà i tvà imə ràzlikətə ut nəpr’èž du segà
Leštak 3: 115 - dà ž’ìtutu minàvə uddòlu i tvà d’ètu č’èkləsə sùšk’e ustàva
Leštak 3: 155 - səz zəbìčki i rèže tvà
Leštak 3: 257 - ə tvà nədòlu d’ètu spùsnətu sə kàzvə ž’eglì
Leštak 3: 351 - əmi tùkə e fkupànu səz gulɛ̀mə dùpkə i tvà ə
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 360 - e tvà dʌ̀lgutu tùkə
Leštak 3: 377 - sàmu tvà e ud’èlnu
Šumnatica 3: 10 - i tvà e klìn navìa gu
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 138 - i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Huhla 3: 2 - tvà vèk'e səà kumunìzmə li d'è də znàm kəkòt ìskə
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Huhla 4: 28 - tvà l'at n'àməše dɤ̀š tvà l'atu màj kətu vəl'àši i sigɛ̀
Huhla 4: 28 - tvà l'at n'àməše dɤ̀š tvà l'atu màj kətu vəl'àši i sigɛ̀
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 1: 49 - nìe sni pò zdrài tr'àbvə də znàete èj tvà m'èz d'ed gu jd'ète
Huhla 6: 49 - zə tvà tìjə tòlku pərɤ̀ sə dàli nə učène
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 2: 75 - učìlištetu ə tàm če s'ètne nəpràihə tvà sià nəpràihə tvà
Huhla 2: 75 - učìlištetu ə tàm če s'ètne nəpràihə tvà sià nəpràihə tvà
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Brŭšljan 4: 7 - də rəstè štòtu ìnač'e jà nəlì vi kàzvəm zə tvà
Brŭšljan 1: 7 - sl'et tvà pres č'etìres i dev'ètə gudìnə brəzùvəne t'èkezes'ètu vl'àzəne vəf
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Brŭšljan 3: 16 - ùš tvà ni beše ràbutətə
Brŭšljan 3: 39 - št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e
Brŭšljan 3: 46 - i də se veselìm nə pràznikət tvà e
Brŭšljan 4: 53 - tvà prəmətàre nòsət svìrki nòsət kəvàl':e
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Gela 2: 14 - pək drùguš ublɛ̀čenu sìčku ublɛ̀čenu ta tvà e
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Stikŭl 3: 4 - tvà čùkəme drɛ̀ e təkòvə kugàtu də pɤrèm č’èrgite
Stikŭl 3: 7 - i tugàvə gu čùkəme səs tvà
Stikŭl 1: 34 - kɤ̀su vᶤìkə žə nòs’ət i dò̝jdə tvà nɛ̀štu dò̝jde
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 3: 69 - ə zət tùrlasa ìma tvà gu zuvèm tùrlata
Zabernovo: 4 - hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às
Zabernovo: 5 - hil’àdə dèvetstòtin devedesè i òsmə gudìnə slet tvà ìməh sestrà tudòrə
Zabernovo: 6 - i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà
Zabernovo: 10 - tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Malevo/Asg 2: 13 - vəf kàməni də rəstè tvà dɤ̀rvu
Malevo/Asg 2: 17 - n’èməme məš’ìni rəbòt’eme nə rəkʌ̀ i tvà dɤ̀rvu
Malevo/Asg 2: 18 - tvà dɤ̀rvu ne è tvɤ̀rdu kətu səlkɤ̀mə i dəbɤ̀
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Malevo/Asg 1: 88 - nə zem’àtə nə zem’àtə əmə pàk təkà tvà žìtutu
Malevo/Asg 2: 93 - tvà e po po nàšenski màjsturcku isčislènie
Hvojna 3: 4 - i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'
Sŭrnica 4: 20 - izvɤ̀tre ìmə dɤ̀rv’enə vərtil’ɛ̀š’kə si nəpràvilu də sə zətvòriš’ tvà i
Sŭrnica 4: 22 - tàm vrətàtə də zəpèniš’ tvà ə vrətà
Sŭrnica 2: 45 - sl’èt tvà jə fɤ̀rl’əš’ f stud’ènutu kurìtu pà
Sŭrnica 2: 49 - sl’ət tvà slàgəš’ pàg drùgu rùnu ud ufcɤ̀ f kəzànə
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’
Sŭrnica 4: 53 - tvà vèče na odžàkɤ
Sŭrnica 1: 98 - vìkə tvà n’èmə də stàne vìkə
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 3: 122 - tvà nə gerg’òvden
Sŭrnica 3: 132 - n’è n’è tvà e tvà gerg’òvdèn’ də sə ni bàrə nì
Sŭrnica 3: 132 - n’è n’è tvà e tvà gerg’òvdèn’ də sə ni bàrə nì
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Sŭrnica 1: 143 - tvà ti unuvà ti uvəž’ɛ̀vət sə
Sŭrnica 1: 152 - ìmə gu i tvà kòj kàk ìskə
Sŭrnica 3: 165 - šè a bulì do drùgijə gerg’òvden’ tvà n’ɛ̀štu š’ə s’ədì
Sŭrnica 3: 167 - e tvà kòjtu gu č’ùvə pək kòjtu ni č’ùvə d’è də znàm
Sŭrnica 1: 186 - nə tvà nə zifèjkə òti bilà gu nəbizɛ̀vələ
Sŭrnica 1: 190 - už’èni sə tvà mumìč’e i udnèse màjkətə udnèse dàr
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 3: 40 - d’èt nìe sme ot tvà səkìvə ustànəli geter’ùne [laughter] kàk
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì
Vŭrbina 4: 88 - še zəkòl’iš’ ednò š’ìle nə ednɤ̀tə kèš’e i tvà e stàr ubičèj
Vŭrbina 4: 90 - màlku po kumšìete i tvà e stàr ubič’èj pu kɤ̀štə grədèn’e
Vŭrbina 4: 93 - grədɛ̀hme kɤ̀štite pu stàru vrème i tvà vərvɛ̀š’e i kàmeni se nemɛ̀še
Vŭrbina 4: 96 - nemɛ̀še šušètə nemɛ̀še kulì i tvà beše
Vŭrbina 4: 126 - ìdeš zèmeš nevɛ̀stə sə vɤ̀rnət obràtnətə tvà beše stàrətə sɨ ràbutə
Tihomir 3: 2 - mu dàva tvà nvà i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut