u

Meaning: 
to
Lexeme: 

Lines where u appears

Golica 5: 92 - i gi zəv’èli u vujnìst’ȅ d’ètu vujnìci še gi vòd’ət və və vəz ərɑ̀pi̥tȅ
Trŭnčovica 1: 13 - utɨ̀vət nə mumàtə nə mumčè̟tu rudɤ̀ utɨ̀və u mumàtə
Trŭnčovica 1: 51 - nəpràvi ednɤ̀ pɨ̀tə otɨ̀vət u bəštà i də zənesɤ̀t
Trŭnčovica 1: 53 - u bəštà i gul’àjət tàm c’àl dè̟n pràvət rəkìjətə mu kàzvəme
Stakevci 1: 1 - išlà sam u selò zàvet no sɤ̀ga bilò
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 4: 29 - pa dvà pùt idòmo u brazè ubìmo sèdam li òsam li
Repljana 2: 6 - i si kòl'amo jàgɤnci i nòsimo u cṛ̀kvu jàgn'e
Repljana 2: 20 - dòln'i.lòm na tròica pètkovden u gòrn'i.lòm u čuprèn'u pa drùk
Repljana 2: 20 - dòln'i.lòm na tròica pètkovden u gòrn'i.lòm u čuprèn'u pa drùk
Repljana 1: 48 - pa jutròto ràno no u dòlni.lòm fèršil onà me zavède tàm
Vŭrbovo 1: 9 - prez dèvet sèl u desèto
Vŭrbovo 1: 27 - i otìšɤl prez devetè sèla u desètoto i tàmo otìšɤl
Vŭrbovo 1: 62 - ošɤ̀l si u gròbištata mrɤ mr̀tɤv lì ti kazùem
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 1: 90 - kət ìdat u jergèn’u utàd’ət na mumàta slòžili swərìli
Srebŭrna 1: 94 - tàm zàsefki̥t’ȅ kuìtu ut’ùət u zèt’u si zɤ̀mət tàm
Garvan 1: 102 - u vàs i ìd'im tùkətɤ̀j
Garvan 1: 103 - u kòj u mòməkə li ili u
Garvan 1: 103 - u kòj u mòməkə li ili u
Garvan 1: 103 - u kòj u mòməkə li ili u
Garvan 1: 104 - u mòməkə be v'èči u mòməkə u mòməkə sə wrɤ̀štəš
Garvan 1: 104 - u mòməkə be v'èči u mòməkə u mòməkə sə wrɤ̀štəš
Garvan 1: 104 - u mòməkə be v'èči u mòməkə u mòməkə sə wrɤ̀štəš
Dolno Draglište 2: 11 - u kùmuvètu č' ìiš nə.gòste č' ìda: kumìcətə u kùmuvètu
Dolno Draglište 2: 11 - u kùmuvètu č' ìiš nə.gòste č' ìda: kumìcətə u kùmuvètu
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Eremija 1: 112 - e sà idòx u drùgijo komšìja donèsox u ednà tùbička za pìen'e
Dolno Ujno: 253 - zème si ja i si ja u dòma
Dolno Ujno: 279 - nèšto nòsia li nòsixa li kato ìdat u
Dolno Ujno: 305 - i pòslem si pàk ìdat ednì u drùgi svatofštìnata
Drabišna 2: 126 - klàvə f kufɤ̀tə z'èmə ut'ỳə ut'ỳə si u t'àh [cough] s'ètne ìkə
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Skrŭt 2: 75 - u mumčètu
Skrŭt 2: 81 - ut mumčètu utìva u mumàta ilì
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Skrŭt 2: 132 - mi kat sa vɤ̀rnat u mumčètu vìki togàj džumbìš càla nòš
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Čokmanovo 1: 33 - ut.tam tɔ̀rnəhə ìd'ehə u nev'ɛ̀stətə zɔ prekrìehà jə zəp'ɛ̀ehə
Hvojna 1: 34 - sìč’kit’e svədbàri ut’ìvət də z’èmət kumʌ̀ i utàm ut’ìvət u bùlkətə
Stojkite 1: 15 - tugàva utìduh u s’èstra mu i tà mɤ fɤvèdɤ
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Belica 1: 25 - ta òra ta sɤm odìla u calapìško pòle čèteri godìni
Oborište 2: 29 - da pèat dòdat u nàs pèatᵊ si ako ìməm icè
Oborište 2: 52 - ìdat u kumàta u tèjnia dvòr tìa sčukàle bulgùr
Arčar 2: 8 - u itàlija
Arčar 1: 28 - slət tovà ìdva gòre u fèrmata i jà otìvam
Drjanovec 2: 13 - u grɤdɤ̀ dvàməta pàk dɤ si ìmɤt sim’èstu às li še sə màjnɤ
Drjanovec 1: 24 - i utìduw si̥ u dmà vìždɤm tàt’ɤ plàč’e č’ùwim mumìč’i
Drjanovec 1: 33 - v’èdnàga kàrɤjte u grɤdɤ̀ i sɤz dv’è kɤrùci nɤ̀tə nɤ č’ìč’uwi
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Petrov Dol 1: 96 - zèw b’èb’itu à sigà ši ìd’im u.kɤ̀šti ut’ìdim u nàx
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Gorna Krušica 3: 39 - čà u sandànski
Nasalevci 1: 36 - i tupàn lùpa lùpa barjàk nakìten i ulàzu u komšìjutu
Nasalevci 1: 39 - pa u drugòtoga tàm kànu tekà sa
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut