utìde

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where utìde appears

Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Mogilica 5: 151 - a pək za sinɤ̀ si mòže kàže sinɔ̀s utìde
Mogilica 5: 152 - utìde də berè dərvà
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 3: 32 - nà vɤ̀ri gl'èdəj də vìdim kò pràət hòrətə utìde nədòlu
Huhla 3: 33 - gà utìde dòjde žèno zbèri mi l'àp kò vəzdìšəš b'è
Huhla 3: 36 - tùku hòrətə zəgrìzəhə nə tòu d'èn tə d'è utìde vɤ̀l'ču
Gela 3: 59 - ednà ìmam ɨ fɤf ànglija zgà adnà vnùčka mi utìde f ànglija
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut