vɤ̀tre

Meaning: 
inside
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where vɤ̀tre appears

Kolju Marinovo 1: 39 - i kɤ̀k sə zamìsə tistòto vɤ̀tre
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Dolno Draglište 3: 35 - tam peštà i izmetèm jə mùšneme təvìte vɤ̀tre
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Mogilica 6: 19 - əxə̀ a fùrnənə nèmə li žàr vɤ̀tre
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Leštak 3: 393 - əmi čɛ̀kəj kətu flèneme vɤ̀tre še zəpìtəm unèjə
Skrŭt 2: 133 - momčèto i momàta sa vɤ̀tre k’i si zàpnat əf stàjata
Huhla 3: 5 - sìčku zimidèlci hòrə nəlì p'èt vòlə vnèsəhne vɤ̀tre
Huhla 6: 8 - tò bèše pò hùbəvu vɤ̀tre f kmètsvoto da takòva
Huhla 2: 82 - də sə učìne tè s prijàtelkətə vɤ̀tre nìe ut'ỳvəne kàzvəne
Vŭglarovo 1: 24 - i vɤ̀tre gu udà tùr’əme
Brŭšljan 1: 67 - tvàskə pukrìtə s rəž'ànkə i vɤ̀tre pràeni pregràdi zə də mòž'em də
Stoilovo: 19 - gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Malevo/Asg 2: 14 - pun’èž’e kugàtu rəstè f kàməni dərvòtu e vɤ̀tre sìtno
Pavelsko 4: 93 - pɤ̀l’nehme gi slàmə vɤ̀tre tə pràvime d’ïš’èci
Sŭrnica 2: 9 - a pə zìmətə pa n’ɛ̀mə ràbutə zìmətə vɤ̀tre
Sŭrnica 4: 54 - ə f udž’àkə vɤ̀tre zəkàč’iš’ ìmə idnòvrɛ̀meš’en kəndžìl ž’il’ɛ̀zən
Vŭrbina 4: 109 - jədè̝m pìene ž’enìte vɤ̀tre mɤ̀skite vɤ̀nkə pu nəud’èlnu
Belica 2: 127 - vɤ̀tre fkɤ̀šti sedì si f čuvàla vɤf noštuvìte si òtsea
Sveta Petka 1: 116 - takà a vɤ̀tre
Sveta Petka 1: 118 - a vɤ̀tre nabɤ̀rdilata kakvò ìma
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Sveta Petka 1: 126 - e dà vìka vɤ̀tre šo ìmə f nəbɤ̀rdilàta
Vladimirovo 2: 92 - tàm ne znàm vɤ̀tre vɤf nègo kakvò ìma ama mòat da poznàjət
Tihomir 3: 15 - ami kədè se dəržì bikàn dènu sa sidì vɤ̀tre
Tihomir 1: 115 - s kakvò xvrl'až vɤ̀tre
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 1: 60 - i uvedè vɤ̀tre i pòsle ju pràti dòle na klàdenɤc

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut