vɤv

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where vɤv appears

Bangejci 2: 1 - predì vɤv àm ednò vrème sɤ sɤbìraxte li se
Sŭrnica 2: 1 - a vɤv goràta kakvò rabòtexte vìe tə
Vasiljovo 1: 23 - vɤv vojnɛ̀ta kogàto sa bìa pək ə da gònat ə sɤvèckija sajùs
Belica 1: 2 - jà sɤm živ'àla vɤv durlìite osemnàese godìni
Belica 3: 76 - šte si go izbìeš s ednà vòda bìstra vɤv dvè
Belica 2: 139 - tòo kvàs se natòpi vɤv vodà večertɤ̀ òtsea brašnòto nàprava dùpka
Drjanovec 2: 17 - ut s’èlu štòt smi kràjnu b’èdni kràjnu kràjnu kɤ̀štɤ ìmɤmi vɤv v’ètuu
Tihomir 2: 145 - tɤ̀j tə i kàk se narèždate vɤv nìvata
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut