vàs

Case: 
acc
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where vàs appears

Rakovski: 14 - če vɨ̀e kətulɨ̀ci̥te ste slùšəl səm zə vàs če jədìte
Garvan 1: 33 - tì n'èməš nìštu ud vàs n'èməš cv'èti sàmu ìməš tùkətɤ̀j
Garvan 1: 102 - u vàs i ìd'im tùkətɤ̀j
Malevo/Xsk 2: 74 - biz vàs zə kəd’è
Malevo/Xsk 1: 151 - pamùka prodàvali li ste go ili za vàs
Drabišna 1: 65 - də zəp'àete kət vàs ìkəm təkɤ̀f hùbəu gul'àm pluštàt ìmə
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Leštak 2: 53 - kòj məžète li hòd’ət sled vàs
Leštak 3: 80 - pri vàs čùval li si tàja dùma
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Huhla 2: 57 - i drùgite sìčkite sə pò màlki ot vàs
Stikŭl 1: 67 - kəkvòtu vàs nᶤìkuj ne utìde də ràbuti sin i gurà stànə
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Rajanovci 2: 66 - kvò pri vàs kažùvam tòj a be tàa kalìnka mi e davàla
Breste 2: 50 - ama tùka po vàs n’àma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut