vi

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where vi appears

Kolju Marinovo 3: 69 - tùrci̥t’e li bèši cìgəni li b’àhə ne znàm ne mòə vi kàžə
Golica 3: 55 - dè sa drùgite vi
Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Rakovski: 13 - i tòj vɨ̀kə slùšəjte kəkò žə vi kàža az mɨ̀slej
Stakevci 2: 17 - [laughter] nè.znam kvò da vi
Vŭrbovo 3: 1 - da vi kazùjem òn men čèsto tìk’e me zastùpi
Vŭrbovo 1: 1 - dèca ìmaše prìkaska i n’ù če vi g’u kàžem
Vŭrbovo 1: 5 - na sènk’u mamo da vi ne stàne lòše
Babjak 4: 17 - šò vi rèvə kət məgàre əmə i tìjə
Bansko: 207 - ta [laughter] jà vìkam če uš ne mò vi kažùvam nìšču pa
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Malevo/Xsk 1: 258 - gul’àm gul’àm trùt b’èše tugàvə gul’àm kvò də vi kàžə [laughter]
Eremija 6: 71 - à pa da vi kàža màk'a mi
Eremija 1: 81 - od amèrika dojdòh da vi pìša gòvora
Mogilica 2: 1 - drùgo nɛ̀kvu seà kənà də mə pìt kənà səm vi kàzva nɛ̀štu
Dolno Ujno: 3 - drùgo nèma kakvò da vi kàžem [laughter]
Dolno Ujno: 15 - i drùgo nèma kakvò [laughter] da vi kazùjem
Dolno Ujno: 27 - i tè tekvò pòveče àjde dòbər vi pɤ̀t [laughter]
Dolno Ujno: 105 - [laughter] ìma sà kakvò da vi [laughter] kàžem dèca
Dolno Ujno: 125 - e pèe se ama [laughter] ne mòga da vi [laughter] kàžem pèsni
Dolno Ujno: 177 - ednò takvò kakvò da vi kàžem mɤ̀ničko kato
Dolno Ujno: 186 - oddòle sos kvò da vi go kàžem tè zabravìla səm
Dolno Ujno: 188 - ne mòga [laughter] da vi kàžem tìa ràboti [laughter] è àjde
Dolno Ujno: 195 - è jà vi kazàx
Dolno Ujno: 197 - àjde jà vi kazàx
Dolno Ujno: 278 - i pòslem si se pribìrat drùgo kakvò da vi kàža
Dolno Ujno: 299 - štò da vi kàzvam [laughter]
Dolno Ujno: 301 - àjde àjde stìga vi
Dolno Ujno: 307 - da si opràvl'at àjde stìga vi
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Kovačevo 1: 174 - xurìštetu li vi bèše tvà tùkə
Kralevo 3: 48 - kò də vi kàžə
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Skrŭt 1: 93 - bò bòg da vi pròste
Huhla 4: 3 - kədè vi b'àxə nìvite
Oreše: 22 - i vi kàzvəm bè
Vŭglarovo 2: 125 - nəlì ti vi kàzəh če šə və zəpìsvəm
Bangejci 1: 37 - t'à e nə dividis'è gudìni nəlì vi kəzàx nèštu̥
Brŭšljan 4: 7 - də rəstè štòtu ìnač'e jà nəlì vi kàzvəm zə tvà
Černovrŭx: 1 - segà čàkəj zə svàdbətə də vi kàžə
Černovrŭx: 2 - slet tùj še vi kàžə zə cɤ̀rkvətə i kràj
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Gela 3: 4 - e kàžite kvò ìskate segà da vi prikàzvame
Stikŭl 1: 23 - tò hùbəvu vi vìkə bɛ̀ əmə jɛ̀ sem ednò zəburìlə
Stikŭl 2: 32 - dà vi kàzvə ə fnòs
Stikŭl 2: 117 - à če nəkvò znàjə sìn enəkvò vi kàzvəm
Belica 2: 177 - kòj vi gi prài
Sveta Petka 3: 32 - s kàmek e kòj vi gi pràveše kòj gi gra
Sveta Petka 1: 40 - dobrè kòj vi gi bojadìsva
Sveta Petka 1: 132 - a kòj vi prài razbòjo
Arčar 2: 25 - àjde vi donesème bòles è sɤgɤ̀ kupùvaj od n’ì
Gradec 2: 12 - zaštòto tòj še vi zème kɤ̀štata i imòtɤ
Gorna Krušica 1: 69 - ami jàs tovà ə znàm da vi kàža
Gorna Krušica 1: 89 - takà bèše sìčkite dè nè sàmo mène ìskam da vi kàža
Gorna Krušica 1: 124 - ne mòga da vi go kàža
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Gorna Krušica 1: 151 - prijàtna vi ràbota àjde

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut