vìe

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where vìe appears

Golica 3: 78 - vìe na vrèmeto kato n'àmaše dɛ̀š kakvò pràvexte
Kozičino 1: 62 - tìe mušìci dètu prez noštә̀ deto svèt’ət kàk im vìkate vìe
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Srebŭrna 1: 42 - še s’àdəm vìe štò ne s’àdəte
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 1: 101 - ə nàči vìe nìvi ste ìmali predì da stàne tèkezesèto
Eremija 3: 52 - takà si mu vìkaše vìe
Mogilica 1: 52 - vìe mnògo li ofcì gl'ɔ̀dahte ednò vr
Drabišna 2: 173 - vìe kəkò trɤ̀s'ite tùkə òt kəkò trɤ̀sim ìkə
Kralevo 2: 12 - ama vìe sičko ste zapàzili ut tovà
Leštak 3: 21 - vìe mu vìkate dušemè nəredèno
Leštak 2: 30 - a ama vìe ste i žɤ̀nəli znàči ste ìmə
Leštak 1: 70 - vìe ste zabràvili
Šumnatica 3: 65 - əə ž’ùpki de jòk pràite vəv burkàni vìe gà slòžite
Šumnatica 3: 141 - ama vìe po edìn hl’ab sàmo li pečàxte
Šumnatica 3: 171 - na vrèmeto n’àmaxte li vìe
Skrŭt 3: 33 - mlàdite ne znàjat vìe mòže da pàzite
Skrŭt 2: 163 - ama vìe kùm ne vìkaxte edno vrème
Huhla 3: 14 - ama vìe ne ìskəxte
Huhla 2: 16 - vìe ut kujà gudìnə ste ràdəni gol'ami mòmčetə li ste̥
Huhla 2: 19 - m vìe ste ut mòjte pò màl'ki mòjtu unùj gul'àmutu e
Huhla 2: 26 - vìe ste màl'ki mòmčetə m èj təkàvə
Huhla 2: 101 - tr'àvə də imə inò pàsmu dv'è pəsmà ìh ne rəzbìrəte vìe
Oreše: 51 - nìe gu kàzvəme dž'əhn'èmə vìe gu kàzuvàte
Brŭšljan 1: 46 - kàk im vìkaxte vìe
Gela 3: 6 - əma t'à vɤ vòdi ili vìe ja vòdite nèja
Gela 1: 70 - vìe na kvò vìkate šušùlka
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Gorno Vŭršilo 1: 54 - nèma po restoràntite kàk vìe sɤ̀ga nìe domà
Graševo: 68 - a vìe xòdexte li navɤ̀nka ə da ràbotite n'àkɤde
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Graševo: 103 - dà dà vìe ìmaxte òfci taka li
Stančov Han 1: 29 - ami ә vìe momìte tàm kək kàk se oblìčaxə̥ predì
Sŭrnica 2: 1 - a vɤv goràta kakvò rabòtexte vìe tə
Sŭrnica 2: 33 - dà a vɤ̀lnata kàk ja rabòtite vìe
Sŭrnica 1: 47 - stàvate pobràtimi vìe ili posèstrim
Trjavna: 1 - vìe od gradɤ̀ li ste tr’àvna
Trjavna: 63 - vìe si gi glèəte tàm do
Belica 2: 13 - vìe ednì žènete a drùgi kakvò pràv'at
Belica 2: 96 - znàči na na rɤštà vìkate vìe žìto takà li
Belica 2: 118 - a ìmaše li vìe da mèlite fkɤ̀šti takɤ̀v edìn màlki kàmɤk
Belica 2: 133 - recèptata za xl'àba kòjto vìe ste pràvili ednò vrème
Oborište 1: 1 - jà da mi kàžeš kə kàk mèsexte xl’aba vìe ednò vrème
Oborište 1: 86 - a kakvà stòka ìmaxte vìe ednò vrème
Oborište 1: 103 - e dobrè za kakvò gi glèdaxte vìe ofcè zə
Oborište 1: 130 - à postòj kàkto èto tòj vìe ste mladì a nìe mòem
Sveta Petka 3: 1 - vìe na càrevicata kàk i vìkate
Sveta Petka 3: 8 - vìe prosenìk
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 2: 33 - znàči na na ogìna si svètixte vìe
Sveta Petka 2: 39 - kàk im vìkate vìe da pàlite od bòr eni ə ə
Sveta Petka 3: 125 - dà glèdam tùka səbìrate vìe
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Sveta Petka 3: 127 - g’ubrè vìe sə səbìrate g’ubrèto
Sveta Petka 1: 147 - i sàmo vɤ̀lna li rabòtixte vìe
Gradec 1: 23 - kvì bè ižèkcii še mi kùpite vìe
Gradec 1: 113 - i pèt parì ne dàvam vìe sàkate rèko da ma zakàrate
Petrov Dol 1: 100 - jà vìe id’èt’i krɤ̀štəjt’i tò tùj d’it’è čitirìjsi d’ènə nəbližàə
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 1: 23 - a vìe xòdite li na tèxnite səbòri
Vladimirovo 3: 27 - ama ne znàm dalì e sɤ̀štiə kɤdè vìe ste go praìli
Vladimirovo 2: 56 - šo vìe kɤ̀ mu kàzvate
Gorna Krušica 1: 27 - vìe ne stè nì viždàli ni vodenìca takàva
Gorna Krušica 1: 41 - ta da darùvame sà vìe ne znàm kàk pràvite i kakvò e
Gorna Krušica 1: 135 - tùka svàk’ata jà à vìe kàk ìskate
Tihomir 2: 62 - i kakvì bànici ìmaše vìe kàk i vìkaxte bànica li
Tihomir 1: 218 - vìe žìčka li kàzvate

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut