vòda

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where vòda appears

Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Bansko: 46 - mòjta màjka a pràveše sos ə pɤ̀ržena tìkva bèz vòda
Bansko: 108 - i vòd i tùrime i vòda
Bansko: 110 - i vòda se tùra ma màlko ə ə ko tùram udgòre
Bansko: 120 - i vòda i sìčko i zabɛ̀la kòlkutu ìskam da tùra
Bansko: 157 - i go polìvame s vrɛ̀la vòda ìska da vrì f kazàne vòda
Bansko: 157 - i go polìvame s vrɛ̀la vòda ìska da vrì f kazàne vòda
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 165 - so sapùn' s vòda se mìe stɤržè
Eremija 1: 22 - udnemožèxme ne mòga vòda da si dònesa ne mòga
Eremija 3: 38 - če edèš vòda jà ìma jà nèma takà bèše
Eremija 1: 55 - doòždat po vòda po dànoci
Eremija 1: 107 - òti ne mòga ne mòga è go tùka gradìnka vòda nèmame
Eremija 1: 108 - cèloto lèto e pùsnana tàa vòda od rezervàr trì pati
Eremija 1: 117 - jàden'e lè sè sos vòda trèbe
Eremija 1: 119 - nèče bez vòda bunarjè ispresaxnàa
Eremija 1: 136 - i dòš nemà i češmìte vòda nemàa dòš nemà ìč
Drabišna 2: 92 - v'èk'e nəgòtvil vòdə nəgòtvil sìčku i i gà sə rudìlə
Drabišna 2: 119 - s'à ut'ỳə utərnɤ̀tə də nəl'àe vòdə təkòvə də puì kòn'ə
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 124 - vɤ̀rzuvə kòn'ə zìmə kufɤ̀tə l'ùčkəl l'ùčkəl tàə vòdə
Stikŭl 3: 15 - i etàm sr’ɔ̀štu dènu tuvàr’ət sɛ̀nu tàm ìmə gulɛ̀mə vòda è udgòrə
Gorno Vŭršilo 1: 34 - i vòda ne mòe si donesè [laughter]
Malevo/Asg 2: 30 - tr’àvə màlki bùrencetə zə rəkìjka bɤ̀kəl’č’eta za vòda i pòveč’etu
Petŭrnica: 39 - igràa orò àz žɤ gu zàveda na vòda go zàveda
Petŭrnica: 40 - na vòda [cough] a pa tòj potskàča pràvo nagòre sa plàši od mùzikata
Široka Lŭka: 25 - kòj da ìde na vòda studèna
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 86 - še zakòlim àgne še dòde pòpa še svetì vòda za
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Belica 3: 76 - šte si go izbìeš s ednà vòda bìstra vɤv dvè
Belica 3: 78 - da nèma vòda pòsoli si go tùri si go f
Belica 3: 81 - dnèska ùtre napḷ̀nila sɤm tovà k'ùpče odgòre mu sìpa vòda
Belica 3: 83 - šta lìsna tàa vòda šta sìpa drùga i ako sɤ̀m go iskàrala
Belica 3: 90 - men'àvaš tàa vòda tùraž drùga pàk si presòlvaš solčìca
Belica 3: 94 - napḷ̀ni se kačèto tùriš kàmika odgòre tò si pùšti vòda
Belica 3: 95 - tò ə m vòda štò a pùšti se kàzva sulumùr
Belica 1: 114 - jà da ne sɤ̀m došlà tùk da nòsa na kùrvite vòda
Oborište 2: 117 - sèki iznòsi kotèla sɤz vòda i ja zalìva
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Vladimirovo 2: 42 - onò vìr vòda i tùrame do pèčkata da da sɤ̀xnɤt
Tihomir 2: 9 - sìtɔ ats’ème brašnòto vazvr’ènata vòda sᵊìpeme gà a càrevìčevo
Tihomir 2: 10 - vazvrènata vòda sᵊìpeme papàrime go azàm pàk slàgame at rɔ̀š rɔ̀ž’onko
Tihomir 2: 101 - kuskùs’ete l’e varìme ga na parlìva vòda vazvrìena vòda
Tihomir 2: 101 - kuskùs’ete l’e varìme ga na parlìva vòda vazvrìena vòda
Tihomir 2: 113 - azàm af parlìva vòda m’ɛ̀tneme atl’èmen mu vadɔ̀ta azàm klad’èmen agùrt’e
Breste 2: 76 - i sìpvame vòda nòsime vòda ut češmɤ̀ta od lòkva kɤdè namèrime
Breste 2: 76 - i sìpvame vòda nòsime vòda ut češmɤ̀ta od lòkva kɤdè namèrime
Dolna Sekirna 2: 90 - ama nè e imàlo u apartamèntite vòda tegàj
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut