vr’èmi

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr’èmi appears

Kolju Marinovo 2: 70 - sètni gà dòe vr’èmi za vəršìdbətə pràm ərmàne təkà èj tòl’kəvo
Kolju Marinovo 2: 83 - i nàj naprèš jednò vr’èmi
Markovo: 5 - nìe t’à kɤ̀štə b’èše tùrska nəlì inò vr’èmi bilò tùrsko

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut