vr’ème

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr’ème appears

Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Kovačevo 1: 188 - zàdenì gu igràjəh nə unuvà vr’ème jàs ohò sn’àk du kul’ànu ə
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 3: 24 - ə nə tùrcku vr’ème kogàt ìməlu n’àkəf sɨ kràl’u vəjvòdə
Kralevo 2: 93 - idnò vrème nìe bàbə ìməhme enì d’ukè̝ne màjč’ini ednò vr’ème
Kruševo 4: 16 - kət vəz mòjtu vr’ème š’ ìim š’ ž’ɤ̀nim du səbàjl’e dukəd’ɛ̀
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Pavelsko 3: 4 - vəskr’èsuvə i wòdim nòšnu vr’ème f čʌ̀rkvə
Pavelsko 2: 5 - ədnò vr’ème gu slàgəhme fəf gʌ̀rnetə
Pavelsko 3: 18 - zə zdràv’e i jednò vr’ème əgà s’àvəhme rɤ̀š’ č’enìcə
Pavelsko 2: 52 - sìjemè gu ìdem iskupàemè gu jèsencku vr’ème gu mʌ̀kneme
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Vŭrbina 4: 2 - s’èlutu e bìlu zəs’èlenu gudìnite ne znàm predi ednò izvèsno vr’ème
Vŭrbina 4: 10 - kəkvòtu ubrəzùvəme s’èlsku stupànstvu rəštɤ̀ gu sèeme nə pòdziməšnu vr’ème
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut