vrèmi

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vrèmi appears

Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Trŭnčovica 2: 75 - də me vɨ̀dɨ ednò vrèmi təkàni rɨ̀zɨ debè̟li
Garvan 1: 170 - inò vrèmi dà
Vŭglarevo 2: 4 - tò sə i zə ednò vrèmi sa pìta
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Trjavna: 115 - l’àtnu vrèmi i màj pùvičitu təkòs sə jəd’è
Iskrica 2: 13 - əmi inò vrèmi nìj t’ut’ùn’a ud màrtə òšti pòčvəmi
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 32 - ufcèti idnò vrèmi gi pàze:me bès kòčuviti gi udlɤ̀ča:me utlɤ̀kəni kòčuviti
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut