wòdə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where wòdə appears

Drabišna 2: 87 - izl'àlə ədnɤ̀ mòmə t'à vìkə ubìč'əš m'ène wòdə ìməš li
Izgrev/Car: 11 - tə pràihme tə š’à: sə hrànime š’à: š’à: pul’ɛ̀me nə mumč’è̝tətə wòdə
Izgrev/Car: 13 - də pul’ɛ̀eme nə mumč’ètu wòdə kuèti mumč’è e čùkəlu səs səs mè̝ne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut