znàči

Meaning: 
mean
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where znàči appears

Kozičino 1: 136 - am znàči zə tepavič’àrə tòj n’àkvə məšìnə ìmə da
Izgrev/Var 2: 12 - pɑ̀k dòjdim əf.kɛ̀šti pàk ràbutim ne neumòrnu znàči sɨ znači n'àma
Rakovski: 20 - i vɨ̀kə tìj kuètu sə prɨkàzvə znàči nè e ɨ̀stɨ̥nɤ
Markovo: 101 - kvò znàči tuvà də sə zglèduvate
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Markovo: 154 - štòto nìe ne gò znàem znàči xarèsvat se dvàma mlàdi nə
Malevo/Xsk 1: 200 - znàči ženìte vərv’ɤ̀t žènət
Malevo/Xsk 1: 215 - a znàči da go prigòtviš tovà m’àsto kakvò tr’àbva
Eremija 1: 5 - znàči trèto otdelènie
Eremija 3: 39 - a ə znàči ta takìva bànici takìva ràboti
Eremija 1: 103 - tèško e bilò togàva znàči
Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 5: 11 - [laughter] znàči glàdnise i zaštò go upotreb'àva sɤ̀
Mogilica 5: 24 - glàdnine znàči bɤ̀dešte
Mogilica 5: 30 - znàči tè ne sɤ̀ səs nàs
Mogilica 5: 38 - glàdnite znàči tì ne učàstvəš
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 5: 45 - znàči sa do nègo nèjde
Mogilica 5: 47 - znàči tì ne učàstvəš əku kàžeš glàdni smè
Mogilica 5: 49 - znàči učàstvəš
Mogilica 5: 55 - stàrise znàči i t'à vlìzə f tuvà čislò stàrise
Mogilica 5: 57 - əku kàže stàrine l'ùd'e znàči t'à ne vlìzə
Mogilica 5: 58 - f tovà čislò znàči t'à se sm'àtə zə pò mlàda
Mogilica 5: 62 - znàči pàk i t'à učàstvə
Mogilica 5: 92 - e sòə stàrec znàči
Mogilica 1: 106 - znàči d'ulgèrin màlko
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Mogilica 5: 135 - znàči t'à e ud drùgo sèlu
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Mogilica 5: 167 - znàči demèk e nè duvòlnə ut snəhàtə
Dolno Ujno: 32 - nèma nèma kàži im na xòrata znàči
Drabišna 2: 14 - znàči tovà e grànicata tùka takà li
Kralevo 2: 21 - pɨ̀tə znàeš li kvò znàči pɨ̀tə
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Stalevo 1: 79 - əhə znàči masùretu go slàgaš na kakvò go slàgaš
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Huhla 1: 16 - tovà e tùrskə dùmə s'up'urgɛ̀ znàči metlɤ̀tə
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarevo 2: 129 - əmhəm i kakvò znàči kətu sə sə nəsədɤ̀t snòpite
Graševo: 12 - bušnàkova znàči tùka ìma bošnàkofci
Graševo: 23 - znàči tùka e sèlo gràševo
Graševo: 45 - sè sa si znàči tùka ste si
Graševo: 132 - à znàči tè naùčixa ot
Sŭrnica 2: 22 - znàči lenɤ̀ e stàval tùka ràždal se e
Sŭrnica 2: 104 - znàči ženìte si bojadìsvaxa tùka
Vŭrbina 4: 49 - znàči natàm kakvò sɤ vòzili
Oborište 1: 50 - ami znàči nakladè se odžàkə tò si ìmaše odžàk
Oborište 1: 54 - ama k znàči ə kɤ̀štite ne b’àxa kato tìja
Oborište 1: 61 - pedesè è znàči predì tovà vəf ə onìja stàrite
Oborište 2: 140 - znàči tòo običàj go ìmaše
Sveta Petka 2: 22 - znàči pòmnite kogà e došɤ̀l tòko
Sveta Petka 3: 28 - əmhm dà znàči oddòlu pòdnik odgòre plèvn’a
Sveta Petka 3: 41 - znàči elèšničɛ̀ni takà li
Sveta Petka 3: 47 - doàždat tùk pə drùgi selà znàči tè us ut tuvà duòdət
Sveta Petka 3: 100 - ɤ̀ znàči armànete ne b’àxa tùka pokraj kɤ̀štite izvɤ̀n
Iskrica 2: 9 - t’à:nite t’ut’ùni tì znàči vìnəgi pò skɤ̀pu čurbədžìjskija t’ut’ùn minàvə pò skɤ̀pu
Baskalci 1: 3 - terikàte znàči nè
Baskalci 1: 6 - ama ìnače pәmetlìjә pә znàči mòže da ti kàže
Baskalci 1: 18 - sèlutu se e zәselìlu znàči tvà e tùka a bìlu puštin’àk
Baskalci 1: 21 - i postepènno postepènno se̝ uveličìlu selòto selòto e stavàlo znàči
Baskalci 1: 27 - әhә ìskɤd znàči sɤs màlko rəbòta nògu pәrì dә zìmәt
Baskalci 2: 36 - ponèže tìja vɤf selòto sa znàči nògu nògu rètko trèbva da se slùči
Baskalci 2: 57 - i tàm i ofčàreto znàәd znàči pu kәtràn’u punèže
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 2: 72 - dà izbrɤ̀ski ràbuški znàči otprèt odzàd znàči àku tì e
Baskalci 2: 72 - dà izbrɤ̀ski ràbuški znàči otprèt odzàd znàči àku tì e
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Baskalci 1: 85 - sәbirà:me štà šùmә dàbuva dәbìci znàči ìmә kurìi
Baskalci 1: 98 - è è bàč ә әmә znàči nәlì ti kәžùvәm
Baskalci 1: 107 - si prài ednì čertìčki nèšto znàči
Baskalci 1: 113 - à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]
Baskalci 1: 116 - ne sàm pušàč ne iskam košà košàra se napràva znàči
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 129 - bàčo stòje znàči odzàt i gòn’uva i znàči za da vrɤvàt ofcìte
Baskalci 1: 129 - bàčo stòje znàči odzàt i gòn’uva i znàči za da vrɤvàt ofcìte
Baskalci 1: 146 - tò stòlu znàči se napràvә sè ednò
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 163 - drùgiju lòvi znàči tò se brɤ̀že stàvә tàmoka što sə
Baskalci 1: 175 - vìme vìme ìme ìme ufcàtә jà kuzàtә znàči ìmetu kugà [laughter]
Baskalci 1: 177 - ufcìte se strigàd znàči ud girg’òvden znàči kәm šèsti desèti màj
Baskalci 1: 177 - ufcìte se strigàd znàči ud girg’òvden znàči kәm šèsti desèti màj
Baskalci 1: 188 - sòpneš a ufcàtә znàči sòpneš à sèdneš sì i sì ә
Baskalci 1: 197 - emì mì ustrìženә vɤ̀lnә znàči vɤ̀lnә ustrìgvә tòlku vɤ̀lnɤ znàči
Baskalci 1: 197 - emì mì ustrìženә vɤ̀lnә znàči vɤ̀lnә ustrìgvә tòlku vɤ̀lnɤ znàči
Baskalci 1: 206 - znàči krәstòsәni se ә tugàj bèa na nàšte čèrnә vɤ̀lnә i bèlә vɤ̀lnә
Baskalci 1: 210 - à à à čèrnә si vɤ̀lnә znàči čèrnәtә vɤ̀lnә ә tùrәš uddòlu vәf tuvà
Baskalci 1: 215 - kòj kәkvò ìskә tәkò si pràeše znàči od nìx
Baskalci 1: 230 - kato lèpi se znàči zә vɤ̀lnata ako ne jà ispèreš
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Baskalci 1: 245 - i si i pustrìže pu korèmo znàči ka a potsтrìže po opàškata
Baskalci 1: 259 - i mɤ̀ški i žènski se vìkat šìleta znàči tàagodìšnite
Baskalci 1: 260 - znàči prolètnite jàgništa se vìkat segà šìleta dogodìna vèke
Baskalci 1: 263 - dzvìskә znàči tò e
Baskalci 1: 265 - mɤ̀škoto se vìka dzvizò dzvìze znàči znàči po šilèto štò e dzvìze
Baskalci 1: 265 - mɤ̀škoto se vìka dzvizò dzvìze znàči znàči po šilèto štò e dzvìze
Baskalci 1: 268 - à e màtor trètata gudìna znàči kato fàneše
Baskalci 1: 288 - ә kәtu mu vrɤ̀zeš rogòveto i izlègәt nәgòreka znàči pràvo
Baskalci 1: 290 - nagòre a nè nastranì tovà se vìka kačòr znàči
Baskalci 1: 291 - è tòo ìma kačòr znàči kačòr si e napravìl
Baskalci 1: 292 - znàči ovènčeto ovnèto se vìka tàm dzvizàra se vìka kačòr
Baskalci 1: 293 - ә kačòr znàči әhә
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Baskalci 1: 296 - à ut tìa kònopeto što sà ke nәprài edna vrɤvìčka znàči
Baskalci 1: 305 - kòlko zastarèva tòlko tòlko pò udebel’àva se kәm takòvata znàči
Baskalci 1: 307 - togàj ke iskàraa tòlko znàči pèt sàntima
Breste 3: 76 - əhə tovà znàči da da pomàgaš na n’àkoj
Dolna Sekirna 2: 128 - ama zèl’eto kažì kakvò znàči tovà nè e zèle ìstinsko
Glavanovci 1: 39 - a pa znàči

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut