če

Meaning: 
that
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where če appears

Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Rakovski: 7 - edɨ̀n čuv'èk rəzbràl če ìma ù:rə ut sìlu
Rakovski: 14 - če vɨ̀e kətulɨ̀ci̥te ste slùšəl səm zə vàs če jədìte
Rakovski: 14 - če vɨ̀e kətulɨ̀ci̥te ste slùšəl səm zə vàs če jədìte
Rakovski: 22 - če berìm pəmùk az bèj nàj mɤ̀nenkətə nu berèj
Rakovski: 25 - nə kòlku sɨ gudɨ̀nɨ àz zèj də mu kàzvəm če
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 61 - də rečɤ̀ če səm se umorɨ̀lə žə ustài ednòtu uràlu
Stakevci 4: 18 - jà mìšo čùjem če dùmu svin’ète i jedù
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 1: 51 - če si se zbṛkàla.
Repljana 1: 17 - da se obàdim če da ne bì da me mirùjem
Repljana 1: 19 - če če me utrepàl vòlɤt tùj pod mìšku
Repljana 1: 19 - če če me utrepàl vòlɤt tùj pod mìšku
Repljana 4: 27 - ama znàm če de za g’òrg’a jà sɤm mislèla
Repljana 4: 28 - če u tùj dùpku
Repljana 1: 28 - žàl me e če če me vòlɤt
Repljana 1: 28 - žàl me e če če me vòlɤt
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 67 - če mìnemo vodùtu če valèlo dɤ̀š pa vodàta golemà
Repljana 1: 88 - ìdu če gim nòsim lèp nòsim gim jèden’e [laughter]
Repljana 1: 94 - pa si spìm no onì znàu nàšte če səm pri n’ì
Repljana 1: 117 - sɤs ovcète oddalèko i me vidèl če bṛ̀zim rèče
Repljana 1: 118 - jà ka te vidò če bṛ̀ziš po jàgancitȉ od ràdoz bi lìtnul
Repljana 1: 119 - stàr səm ama mìlo me če tṛ̀čaš po jàgancite
Repljana 1: 123 - mìlo me kat te vidò če bṛ̀ziš po jàganciti [laughter] a dojdè
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Repljana 1: 127 - da napòimo jàganciti jàgneto če e mlògo k’òpavo bòlno
Repljana 1: 129 - če si došlà rèče ako si tè tekvòj
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Babjak 3: 17 - u drùgətə məəlà mumìte se rədùva: če ì sə ukrəlì
Markovo: 1 - glèdame če ìmaš mnògo xùbava kɤ̀šta à də ni raskàžeš
Markovo: 160 - kòj kàzva če ìskat də sə žènət
Malevo/Xsk 2: 3 - sàmu če tè
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Malevo/Xsk 1: 79 - pò ràno znàm če e bỳlu tik’è̝k’u:
Eremija 5: 27 - voènen bèše vìka če prijàtel na dòftoro
Mogilica 5: 34 - če tòo kòjtu govòri e čàst ut ut tijə hòra
Mogilica 5: 37 - às mìsl'ə če zatovà se upotreb'àvə glàdnisè a nè glàdnitè
Mogilica 5: 125 - ne znàm dalì šte i no mi napràvi fpečatlènie če
Dolno Ujno: 128 - ami čùf otn'àkəde če kato tkàjat ženìte i pèjat
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Skrŭt 2: 28 - axà i po tovà se razbìra če
Skrŭt 2: 29 - če e prosèc ošèl tàm
Skrŭt 1: 41 - provalìl gu istèčva mu mòzəku umìra detèto òn pomislìl če
Skrŭt 1: 42 - če e zaspàlo vìka žèno càl den detèto spì i vìka
Skrŭt 1: 43 - tì làžeš vìka če če plačè vìka
Skrŭt 1: 43 - tì làžeš vìka če če plačè vìka
Skrŭt 1: 71 - nèma xìč i òni si smetàli če
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Stalevo 2: 85 - svetì p’ètər təkà e ub’əsnìl če tr’àvə i mesò də sə jədè
Stalevo 2: 86 - òt če tùkə ìmə n’ɛ̀jde s pu enì selà ne jədʌ̀t
Stalevo 1: 109 - tàm ednì prɤ̀čki səm čùval če slàgat nèšto
Huhla 2: 1 - jɛ̀ če gà f kàzvəm pòvn'ə či màjkə stɤ̀rže stɤ̀rže stɤ̀rže
Huhla 2: 7 - kəkò ste vìdeli mə če bìl skɤ̀p mì gà e skɤ̀p
Huhla 4: 9 - ìməne nìvi mnògu òt' kòj kàzvə če nìe n'àməne nìvi
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Vŭglarovo 1: 104 - a tùkə vəv stàlevo mi kàzaxa če tàm pečàli
Vŭglarovo 2: 115 - a siɛ̀ ɨ̀kəm če ni zəpɨ̀svəš zətvà sə jùrnəhme utədnɤ̀š
Vŭglarovo 2: 125 - nəlì ti vi kàzəh če šə və zəpìsvəm
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 1: 18 - i gu čùe cɛ̀lu gelà gu slùšəš če e utšɤ̀l esèj
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Stikŭl 2: 15 - če jɛ̀ f kàzəh če nèmə
Stikŭl 2: 17 - nè č lì t kàzvəh če nèmə
Stikŭl 1: 105 - vìkə če n beh vìkə i zgà mò̝jə sìn i fəf dèven
Hvojna 1: 29 - ətə sə ə pràvilə pu təkʌ̀f nàčin če eli gi zəgud’àvəxə
Hvojna 1: 31 - i sìčki sə ràdvət če si zìmət mumà zə fkʌ̀šti
Sŭrnica 1: 159 - dobrè če se sètixme da pìtame
Trjavna: 230 - kàzvat če šə zavalì ama kòj znàe
Vŭrbina 4: 3 - stàrite kàzvət če sə ut ənədull’ìjə dušl’ìli trìmə dùši vəv vərbìnə
Belica 2: 48 - sèštam se jàze če tì raspìtvaš nèšto za tovà
Belica 3: 62 - sàmo če i si zèl maslòto
Belica 3: 68 - ako m če sèko mlèko ne pùšta s ednàkvo màslo
Belica 1: 86 - ami ìskam da ti kàža če
Belica 1: 118 - ne sè sṛdì če sa te ostàvile
Belica 1: 124 - ne sè sṛdì vìka če
Belica 1: 129 - tòj če dnèska nèma ùtre šte ni vṛ̀zva rɤkòjkite po baškɤ̀
Belica 3: 129 - tì mìsliš če seà kàk si tì li
Sveta Petka 3: 13 - misìrnu brəšnò kàzuvà če ut ut càrevìnata
Arčar 1: 1 - a be če fèrmata a modèrna modèrna tàma leglà takòva
Gradec 1: 14 - i mòjite decà kazvàli če ìmam ùdar
Gradec 1: 28 - kɤdè jà ta vìdim če ti sàkaž da gi kùpiš
Gradec 2: 39 - ìdva màjka mu i vìždḁ če detèto go nèma
Gradec 1: 40 - tìja ne sɤ̀ možàli da ma vìdat òti mìslɤt če č sɤm
Gradec 1: 110 - àmà tì ne vìdiš če žḷ̀čkata gotòva da sa pùkne
Gradec 1: 126 - če rɤcète mi sa bilè istṛ̀pnale nè e trebvàlo tìja ižèkcii
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Vladimirovo 1: 11 - pò pòčne dè da znàame če a zbòra mèsime si omèsime lèp
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Vladimirovo 3: 47 - mu vìkame na ednì znàm če mu vìkat papadùrki ednì tekìva širòčki
Vladimirovo 1: 57 - nìe za tovà zn znàeš če rètko pìtame zə
Vladimirovo 2: 91 - às sɤm čùval če stàrite xòra kato se zakòli prasèto
Gorna Krušica 2: 33 - ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Baskalci 1: 145 - sèdnɤt abe tòčno tәkà sàmu če stòluvetu kàg dә ti opìsvәm
Baskalci 1: 152 - sàmo če pò tèsno e tәkà
Tǔrnjane 2: 80 - navadàla sɤm navadàla sɤm tkàla sɤm sàmo če
Salaš: 95 - unesèmo tùglete če nèma nèma kòj da pomògne i tegàj
Salaš: 107 - à takà ama sàmo če e pò dḷ̀ško nalì
Salaš: 113 - pa če pòsle nèma lèp ə zìmata kvò da se edè
Salaš: 258 - i onò màj če ə i sɤ̀ga čùjem
Bela 1: 21 - kogàto b’àx màlɤk pòmn’ә če pròsto pri bàba mi i d’àdo
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 1: 69 - si e sɤ̀štoto smo bilì mɤš nìšto če stànu stopànstvo
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 2: 82 - znàm če màma vàreše ot od gròjzeto kato obèremo lòzjeto
Breste 2: 1 - a ednò vrème po tì kàza če po nìvata sè ste bilì
Breste 1: 82 - às si spòmn’am če bàba mi ednò korìto vlàčeše po ùlicite
Breste 3: 93 - kotò propèjat petlìte i nìe znàem vèče če e kɤ̀sno
Breste 1: 103 - pòdnože če stɤ̀pame podlàgaj to si ìma i pòdnože
Dolna Sekirna 2: 102 - ama u košarèvo ednì dobrì xòra vidèli če e bòlna ama onà
Dolna Sekirna 2: 126 - ama jà sɤm momɤ̀k tikà če
Glavanovci 2: 18 - jà dadèš pasùl’ dadèš kvò ìmaš od dòma i ne sàka če čo
Glavanovci 1: 33 - nalì tovà govòrim če ni ne bèše mnògo imòtɤt
Glavanovci 1: 49 - če ti e dàdəl nèkoj nèšto
Bosnek 1: 106 - vɤpròsa če gi pribràx i jàden’e ìmaše mnògo obìčax

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut