ə

Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where ə appears

Kolju Marinovo 6: 8 - i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti
Kozičino 2: 1 - əm kət ustrižèm ufcèt’ȅ z’èmem ə upɑ̀rim vɛ̀lnətə isč’èpkəme jə
Srebŭrna 1: 89 - kət minà kət utìvət òšte kət sə pòčvət zàsefkit’ȅ zɤ̀mɤt ə
Malevo/Xsk 1: 122 - nə jesentɤ̀ ə prɨbɨ̀rəhme seg’è pris sept’èmvri e càrevɨcətə pribɨ̀rəme
Eremija 2: 47 - da nèma do pràgo trèva e tùka tṛ̀sa ə trevàta da nèma
Mogilica 1: 5 - habɔ̀ habɔ̀ tə tèš tè ə š'ijət pəntəlòne drùguš' š'ìehə pəltà
Mogilica 1: 66 - e sà ə kàzvət elìnden
Drabišna 2: 76 - ədnɤ̀ gub'èrkə bòdnələ ə nə vrətàtə də ne znàje slənc'èt
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Kruševo 4: 113 - t’à ne mòž də ə priber’èš
Leštak 3: 205 - ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Graševo: 90 - jà dàj s'à kato ja strižèš kɤdè ə vlàčiš kɤdè ja perèš
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 2: 40 - umʌ̀kneme e wòd’ìme tə ə mʌ̀kneme i jə kləd’èm nə ustròzi
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Vŭrbina 4: 8 - ə càrevicətə ə s’èeme prul’ètešnu vrème kugàtu jə ur’ème s vulòvete
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Gorna Krušica 3: 13 - jà sam ə praìlə
Gorna Krušica 1: 77 - koga ə vɤ̀rnət kogàto ja vɤ̀rnət ot əs crɤ̀kvətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut