əmə

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where əmə appears

: -
Kolju Marinovo 5: 14 - əmə i dnèskə iskl’učìtel’nu tàə gudìnə dètu jə prekàrah
Kolju Marinovo 1: 29 - è nè tòl’kuz gulèmi əmə pàk ud m’ètər
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kolju Marinovo 5: 51 - zə fsìčku əmə nə grɤ̀p sìčku sa nòsi̥še̥
Kolju Marinovo 3: 65 - naprìm’er əmə èj tòl’kəu dlɤ̀go
Golica 6: 33 - əmə b’ɛ̀še səkɑ̀t b’ɛše
Golica 6: 35 - əmə kol m’ène sə nìi gu glèdəhme kàktu glèdəhme decàtə
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Golica 5: 83 - hùbəvu əmə tòj gi zəv’èl bùlkətə mu dàlə čəsòvnikə si
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Izgrev/Vm 2: 3 - znàč'i pòčvəmi udv'ɛ̀jəmi gu əmə murenìn č'àkəme̟ də dùhni
Izgrev/Var 1: 24 - təkòs sə zənimàvəm ràbut'ə s'è sə mɛ̀č'ə əmə ustər'àhme v'èč'i
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 81 - əmə pukrɨ̀tə s kušɨ̀tə ševarɨ̀gɨ ža ìdem də kusɨ̀m ševerɨ̀gɨ
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Žitnica 3: 11 - às glànnə žɤ̀nnə əmə kvòtu ìmə nərèd ni dàvəə nə unìjə gudɨ̀nɨ
Žitnica 3: 17 - bləgudàrni sme mnògu əmə tugàvə də ti kàže gòsput
Srebŭrna 2: 2 - dà sə srigɤ̀t əmə nə vr’èm:tu ufc’ète vɤ̀lnəta b’è skɤ̀pə b’è
Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 2: 95 - u grədɤ̀ dàəmi purɤ̀čkə əmə plàštəm gu
Srebŭrna 2: 175 - əmə i nìj pu̥tkuàəmi dè trìte ni stài gòre putkuàni
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Garvan 1: 10 - n'è e drèškətə əmə
Garvan 1: 34 - əmə bèz bəjrìšə
Garvan 1: 47 - təkòs ləmərìnə əmə t'à e ləmərìnə čìstə sr'ebrò tr'àə də j
Garvan 1: 116 - ə pək mɑ̀s:t'ȅ tò nəpràenu màsi əmə
Garvan 1: 201 - tùj sə kàzvə prist'ìlkə əmə l'ešt'àu b'àlu mərukìn sə kàzvə
Babjak 4: 6 - əmə nàs ni trebùva təkɤ̀f glàs kətu tèbe
Babjak 4: 17 - šò vi rèvə kət məgàre əmə i tìjə
Babjak 1: 20 - f peštà fùrn'ɛ əmə t'a fùrn'ɛ màlkə p'eš
Babjak 1: 24 - dvàase lɛ̀bə du dvàase kulàci l'ɛ̀buve əmə tè pò golɛ̀mi
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Markovo: 18 - pedes’èti̥ pòlk gi izbìli n’àma sə vɤ̀rnə əmə t’ì rəbutì
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 37 - əmə pannà sə n’èmu əmə vìkə əkù sə b’èše̥ pənnàlə pək m’èn’ə
Markovo: 37 - əmə pannà sə n’èmu əmə vìkə əkù sə b’èše̥ pənnàlə pək m’èn’ə
Markovo: 44 - mnògu smi sə blɤ̀skəli əmə mnògu živòt ni dàl gòsput nə tìjə
Markovo: 50 - əmi òdihme əmə təgàvə ni dərdžàə nə učìlištu bàbo
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Malevo/Xsk 1: 40 - vrəždɤ̀ əmə tùkə vəf s’è̝lu mòj mòjə d’àdu i tùkə
Malevo/Xsk 1: 78 - əmə jà k pòmn’ə mal’əvu d’è kogà e bỳlu tik’è̝k’u:
Malevo/Xsk 1: 80 - əmə jà gu zəpòmn’əh màl’evu jà i dàže ìməm’ə
Malevo/Xsk 2: 96 - əmə na s’èlu du kɤ̀sno rəbòt’ət hòrətə dè
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Malevo/Xsk 2: 109 - pək v’èke ne mòž’em əmə tr’àbə də vərɨ̀m ə də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 158 - hùbəvu əmə nìj n’àməme rəbòtnə rəkɤ̀ tr’əvə də hàtəme nədnič’ɛ̀re
Malevo/Xsk 1: 174 - əmə nə č’ɛ̀snu gà b’èhme n’àməše pul’ɨ̀vəne
Malevo/Xsk 1: 270 - ne sɤ̀ gu vìdel’i əmə b’è̝še stràšnə rà
Mogilica 6: 82 - əmə kolìte kòlko kolel'èta imɛ̀xa
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Mogilica 3: 97 - grədìni nèməme livàdi mlògu ìmə əmə grədìni nèməme
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Drabišna 2: 6 - jà si isš'uš'ìh əmə n'àməm pr'àsni krùš'i mnòu hùbəvi krùši ìməše
Drabišna 2: 83 - kujàt jàbəlkə hər'èsəš ìkə nèh z'èmi nèhi utkɤ̀səj təkà əmə
Drabišna 2: 103 - nə dərvòtu i č'àkələ vèk'e də dòjdi təkà əmə ut'ỳə
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Godeševo 3: 19 - əmə f nèjə ne smè sed'àli
Kovačevo 2: 16 - èhèj əmə ìməše i dɤ̀š
Kovačevo 1: 36 - əmə tàtku nik’è
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 42 - tì k’i ìdiš tàm əmə cedìlčinkàtə nə ràmutu
Kovačevo 2: 49 - m ne mòə ìməh kukòški əmə iz’èdi gì n’àštu i kràj
Kovačevo 1: 65 - i k’i gu čàkəm k’i gu čàkəš əmə tàtku səz dilàve
Kovačevo 1: 221 - əmə nè nèmə xòrə s’à vèjk’e
Kralevo 1: 11 - mòži vɨ̀kə č’e màlku mi plàtət əmə pàk b’è̝hme duòl’ni
Kralevo 1: 29 - ž’ə ìmə dicà t’è sə už’è̝nihə əmə s’è pàk bàbə əgà e
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 1: 56 - əmə ìskəm də ìdə sigɛ̀ tə də màlku də pòberə
Kralevo 2: 56 - krài kràvite pòveč’e ml’àg dàvət əmə pò màlku màslu
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 1: 73 - hùbuu prekàrəhme hùbəv ž’uòt’ əmə sigɛ̀ sigɛ̀
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 115 - əv dỳk’enə ne ut’ùət əmə fkɤ̀šti ut’ùət də pìjət
Kralevo 2: 124 - pàk bɤ̀čvə əmə
Kralevo 2: 127 - bɤ̀čvə əmə zədɤ̀n’etə bɤ̀čvə
Kruševo 1: 18 - t’à samì si ž’ivèeš’e əmə mnògo rəzkàzvə t’à
Kruševo 2: 19 - jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš
Kruševo 1: 19 - əmə rəzbul’à sə utkàktu e v grədɤ̀
Kruševo 3: 25 - š’ə gu kòrdisàm əmə pò nətàtək
Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 1: 51 - sàə gudìnə sùšə əmə nèe gudìni imàše dumàtčetə
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Kruševo 4: 116 - sìčku sòlč’inkə grədìnkə əmə t’à ni b’èš’e kət kràvə
Kruševo 3: 116 - s’à tìjə təkà puzəsəbràhme gi əmə n’èmə gi kàrəme
Leštak 1: 6 - əmə n’àkuj dukàrvət hùbəf n’àkuj dukàrvət kràvi̥te̥ se rəzbàl’ət umìrət
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 1: 39 - əmi tòj kirəžilɤ̀k əmə ti kàzvəm kətu nəpràiš
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Šumnatica 2: 4 - še və pùsnət əmə tr’àvə tr’àvə də ìməte utkrìt lìs
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 7 - sìčkutu e skɤ̀pu be bràtku əmə òti təkà màmə mu stàrə
Šumnatica 4: 12 - əmə s’à vìš təkìvə mlàdi òd’ət n’èmə kəd’è də rəbòt’ət
Šumnatica 1: 21 - əmə bɤ̀lgərcki ne znàe
Šumnatica 2: 22 - trìes i n’àmə tùkə n’àmə ìč əmə f kɤ̀rdžəli
Šumnatica 3: 34 - əmə tò c’àlo e jòk [laughter]
Šumnatica 2: 35 - əmə kòj sə izb’àgəli
Šumnatica 2: 45 - ut mumčìlgràt və putkòvə dòjde lìnijətə əmə
Šumnatica 2: 53 - vìkəm əmə guvòrət germàncite vìkət èj òšte p’èt dènə vìkə
Šumnatica 2: 54 - gɤ̀rcijə e kəpùt nàči še nəpàdət nətàtək dubrè əmə às ìməm
Šumnatica 3: 99 - tò drùgə ràbutə n’èmə mlàdi ga beme ràbutihme əmə seà n’èmə
Šumnatica 3: 140 - mnògu bème dubrè əmə
Šumnatica 3: 152 - pə si kupùvəme segà əmə ku ìməš pərì
Šumnatica 3: 162 - əmə s ə l’àbət ni sà zəkàrpuvə kurèmət t’ kəzùje
Šumnatica 3: 187 - əmə gà e n’è
Šumnatica 3: 199 - jə əmə burkànete sed’àt mnògu burkànete mnògu
Šumnatica 3: 215 - əmə təkà po rèt
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 2: 27 - kərəmànk’i̥t’i̥ nì ìməme tùkə əmə
Stalevo 4: 28 - əmə mlògu bràt’ə̥ pòčnəl də gi c’en’àvə ərgàt’e̥ bəštàtə̥
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Stalevo 4: 40 - əmə d’ètu m’èlə nəl’ nəd’àvəhme enì təkìvə ìkəme hni mànti
Stalevo 4: 53 - m’ène d’àdu gòd’u jà n’èməm mòj si d’àdu əmə
Huhla 6: 4 - əmə nàs nèma də nə ìmə
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 3: 18 - əmə jà mu kàzvəm t'èbe əku tə b'àhə fàtili ə mur'ɤ̀t
Huhla 4: 34 - nìe kràvə ìməjne əmə kəd'è kuzì duv'àhne punèže dvənàese kuzì
Huhla 5: 40 - əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Huhla 1: 42 - bir'àše təkà təkɤ̀vu gròzd'e əmə gurìdə i pràeše uc'èt
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 3: 55 - rəzgràbəhə dər də də bəlgàrijə nəlì mòž də sə̥ sɤ̀rdite əmə nà
Huhla 1: 58 - à ud ufc'ìte n'à əmə ut kukòškite im go i klàah
Huhla 2: 64 - màjkit'e ne nɤ̀ pùskəhə əmə tàtkufci təkòvu še vɤ glubìne
Huhla 2: 65 - təkà i təkɤ̀i zənəred'àvəhə màjkit'e n'àmə gi pùsnete əmə
Huhla 1: 73 - ìmə slùšəjte nà sigɛ̀ ni mògə vek'i n'àməm tàə sìlə əmə stìgə
Huhla 6: 104 - əmə m'ène tr'àbuvə òšte̥
Huhla 2: 111 - əmə c'àlə nɤ̀š n'e l'ègnuvəh
Oreše: 34 - b’èvme pet šès decà hùbəvu əmə jà ustànə v’èk’e təkà na
Vŭglarovo 1: 71 - əmə p’etnàjse dùši̥ f ədnɤ̀ kɤ̀štə
Vŭglarovo 1: 114 - nèmə əmə ìməše
Vŭglarovo 1: 122 - f təvɨ̀ sm’e p’èkəli əmə f sàčve ne sm’è p’èkəli
Bangejci 1: 27 - ə ìmәm dәšter’ɤ̀ t’à žuv’èe vəf grədɤ̀ әmә si ìdәt
Bangejci 1: 46 - əmə krəkɤ̀ mə bɤ̀rkə bulì mə
Bangejci 2: 62 - əmi təkàli sni təkàli sni əmə segà v'èki sə uništužì
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Bangejci 1: 84 - i səs tràkturi pòčnəə də urɤ̀t əmə pàk òdim kət pus'èjət kərtòfi
Brŭšljan 1: 4 - àpekàtu nə t'èkezes'ètu punəč'àlu əmə i kətu č'àsnik d'e
Brŭšljan 2: 7 - budèš'e əmə təkà də budèš'e č'e jedɨ̀n də ìd'e
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Čokmanovo 2: 8 - fč'èrə zɔ̀h m'ɔ̀su r'ɛ̀zəh m'ɔ̀su gòtvime m'ɔ̀su əmə
Gela 2: 2 - vìš drùguš jadɛ̀ha grùba hranà əmə beha pò jɛki nəròdə hòrata
Gela 2: 13 - əmə sìčku ut gulik'ɔ̀ hòg'ət gòlɤ izmɔ̀rznət
Gela 2: 28 - čèrɤn lɛ̀p sɨìrɤne f tulùmɤ stòr'enu əmə gà udrɛ̀žeš
Gela 2: 36 - əmə be zdràf ə naròda càrevìčnu bràšnu ža svarìš zvɛ̀hme gu kačamàk
Gela 3: 79 - ud ednà stràna sa hvàl'a əmə
Stikŭl 2: 18 - e às vìkəm [inaudible] da ne trɤ̀gvame əmə
Stikŭl 4: 21 - əmə əzgà žə ìštət nə nɛ̀ə dèkəre kòlkunu sɨ ràbutɨ̀lu
Stikŭl 1: 23 - tò hùbəvu vi vìkə bɛ̀ əmə jɛ̀ sem ednò zəburìlə
Stikŭl 3: 34 - əmə zgà kadè ž ìdete də spᶤìte
Stikŭl 2: 37 - də vìdə əmə nèmə òd be sùš’e
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì
Stikŭl 2: 40 - əmə zgà nə sùš’ətə nə stànəhə sin
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 2: 63 - ɛhɛ̀ əmə pìl’ci hi nəpətìsəhə sìn učukòvət jə drèbənkite pìlci sə
Stikŭl 2: 81 - tè stànvət hùbəvu əmə nèməm ne mì sə urəštìsvə v burkàne
Stikŭl 3: 81 - čilɛ̀ka hi i tòj uttàm əmə bɛ̀ha dušlì etùva da žyvɛ̀at
Stikŭl 2: 86 - əmə pàdnə pròlitìsu pàdnə grədùškə
Stikŭl 1: 90 - usemdesè i dv’è beh dà gudìni əmə trùd’ənku dò̝jde sine
Stikŭl 2: 101 - slàtku əmə kòj də sə urəštìsvə sìn
Stikŭl 2: 110 - əmə zgà nè e dukàrvəl dumàtki də si z’ɔ̀məm dukàrvəše
Stikŭl 2: 112 - əmə zgà nè e duòdilu nòče mìtetu
Stikŭl 1: 113 - kàk smə ispràtɨlɨ kulᶤìt’e i òš nèmə əmə snòš’ə behə dušlì nəh
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Izgrev/Car: 4 - hùbəu əmə mumčè̝ kət š’à: dòjde š’à: dìgne ednə mumà də čùkə
Malevo/Asg 1: 50 - əmì dutugàvə sə pòsti əmə tugà nə velìgden si jədʌ̀t v’èče
Malevo/Asg 1: 88 - nə zem’àtə nə zem’àtə əmə pàk təkà tvà žìtutu
Momčilovci: 12 - sìč’ki mə rùkəhə əmə zə gin’l’ùk’ zə ž’ivòt’
Momčilovci: 20 - e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm
Pavelsko 2: 36 - əmə n’è e vəf
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Hvojna 3: 11 - sl’et tvà məš’ìnite dòdəhə əmə kət stànəme t’èkees’è v’èč’e
Prestoj: 14 - əmə sr’èdnu t’ès kuìt gi ìməši pu s’èlu
Prestoj: 68 - kət isɤ̀xni udl’èp’əd gu ut əmə xùbəvu tr’àbvə də isɤ̀xni
Stančov Han 2: 15 - ə dubr’è əmə svikɤ̀rvətə kàe ɤ t’à utìdi s ufc’èti
Stančov Han 3: 16 - əmə ši gi istrìvəmi v’èči e sià isintɤ̀
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 1: 27 - i seà zәtvòrini n’àkuj әmә kuì sә zәtvòrini ni nàm tr’àvnə
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Sŭrnica 4: 43 - əmə dɤ̀rveni dɤ̀rv’enu stud’ènu jɛ̀ se č’ùdim s’eà
Sŭrnica 1: 104 - mnògu ìməš’e želànie əmə
Trjavna: 5 - dusegà ni smè sə zənimàəli əmə kət sə pinsiunìrəmi
Trjavna: 92 - sìčku stàvə əmə
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 185 - àz b’àx nəsəbràlə əmə ni sɤ̀m pràilə ut n’ègu
Trjavna: 188 - n’è ni sɤ̀m pràilə əmə ni mì xər’èsvə
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Vŭrbina 2: 4 - səs vìlič’ki nəč’ùkvəme jə i əmə nə enəkòə vɤ̀tr’e nə wòd’er
Vŭrbina 1: 20 - məslà [unintelligible] əmə pu mnògu òfc’e im’èhm’e
Vŭrbina 3: 20 - zə mìški əmə nìe n’èməme mìškine
Vŭrbina 1: 40 - əmə kàk sme nìe ž’ìli i tə tə səm ž’ìlə duksàn gudìni
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 3: 112 - èhè pulètu i pčènica ràždəše əmə pò slàbu
Drjanovec 1: 58 - dun’èse əmə nìj smi pèt’ pɤk inìčku d’èt ɤ màjkɤ gu ustàj
Gigen 1: 8 - əmə gulɛ̀m zòr vidò:me òd dvanàesta gudìnə do usemnàestə
Petrov Dol 3: 32 - əmə nìj pò n’àməm’i duž’ènvəm’i pòčvəm’i s’ètn’e snòp’it’e də izvòzuvəm’i
Petrov Dol 3: 41 - dà əmə às kət pòčnə ž’ènə ž’ènə du tàm st’ìgə
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà
Petrov Dol 2: 114 - kəd gu zəkòlim əmə s’igà gu kòl’im òšt’e sɤ̀buta àgn’itu pɤk
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè
Iskrica 2: 25 - vudɤ̀tə gə nòsim màlku pò dəl’èč əmə n’àməše̝ pudìr’e vèče
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 2: 60 - zə zətvà nə bul’ɤ̀t seà əmə kvò də gi nəpràim
Iskrica 2: 63 - əmə nə mène mətemàti̥kə̥tə mi vər’èše mnògu əmə nəlì n’àməw pərì
Iskrica 2: 63 - əmə nə mène mətemàti̥kə̥tə mi vər’èše mnògu əmə nəlì n’àməw pərì
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Iskrica 3: 109 - təkɤ̀u kəčùlkə əmə nìe mu vìkəmi jəmurlùk ut tvà tùrskə dùmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut