əm

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where əm appears

Golica 3: 25 - əm n'àkoj slɑ̀ga ama ɑ̀z ne slɑ̀gam
Kozičino 2: 1 - əm kət ustrižèm ufcèt’ȅ z’èmem ə upɑ̀rim vɛ̀lnətə isč’èpkəme jə
Garvan 1: 186 - čeìzə əm kɤ̀k
Garvan 1: 188 - nèjn'it'ȅ əm kɤ̀k às kəkò č'eìs səm dunèsələ ò kəkò čeìs
Garvan 1: 203 - əm zəbràtki zəbràtki krepsul'ìn sət'ìn nəprə̀u s tənt'èl'i ùkulurɤ̀s
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Markovo: 78 - əm kvò pràət pìet
Malevo/Xsk 1: 90 - əm ud bəlkànə ud rudòpte
Malevo/Xsk 1: 103 - a əm àjd da ni razkàžeš kak se rabò
Eremija 5: 89 - əm nìema da mi tùrat i obgràda a ìnakᵊ bilì skàpi pàmetnicite
Drabišna 1: 35 - əm ne mògə də vɤ̀r'ə ìkəm tə ədnɤ̀ pàterica ìkə z'èmi ìkə vɤ̀rvi
Drabišna 1: 55 - əm mnògu sə màlku li sə
Kovačevo 1: 16 - əm purèt tugà duxàdaa stròjnici
Kovačevo 1: 27 - əm tè
Kovačevo 2: 43 - əm štu k’è
Kovačevo 2: 55 - əm tòlkuə c.c tòlkuə skəputìjə
Kovačevo 1: 214 - tɤ̀rči nə xòrutu əm kàk ùtre nèmə hòru
Kralevo 1: 9 - əm mlògu bè̝še prekàrəhme bəjà gudɨ̀nɨ sə səs tvà
Kralevo 2: 85 - [laughter] əm təkà n’è təkà sigɛ̀
Kralevo 2: 138 - əm kɤ̀k krànč’e kɤ̀k zə sə kàže
Kruševo 4: 5 - əm a kàk se praznùvə bajrèmə
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Stalevo 4: 16 - stàvəše əm kàk ut huròd bil’à pristànvə
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 2: 29 - əm kərəmànkətə jà kàk sə zəla jà nə zem’ʌ̀tə
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Stalevo 1: 59 - əm tɨ̀ zə nəjɨ̀əš s tàə zə nəỳəš
Stalevo 2: 61 - à əm fəsul’ i bəlgùr’ urɨ̀s prài kàš’i kartòfi patləž’ɛ̀n’e sɨ̀čku
Stalevo 2: 74 - əm sùhɨ màndži̥ fəsùl’ bəlgùr’ urìzuvə čòrbə [laughter]
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 3: 4 - ìməhne vòluve ìməhne mùle mùletə vejàčkə əm kəkò də kàžə
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 2: 10 - əm s'à kò ənì drùgi sə jədɤ̀t
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 6: 15 - e əm jà rəbòtnite dè t'ut'ùnckite si stuv'ɤ̀t əm kugàt dòjdət
Huhla 6: 15 - e əm jà rəbòtnite dè t'ut'ùnckite si stuv'ɤ̀t əm kugàt dòjdət
Huhla 2: 17 - əm
Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 1: 22 - i əm òt' mi cɤ̀rn ud m'ètlə ut s'up'urg'ɛ̀ s'àme
Huhla 6: 25 - əm kəkò ne ər'èsvə čem ə wòt' tòlkus skəpotìjə stànə à
Huhla 4: 32 - nɤ̀j mnògu əm ufc'è̝ kuz'è̝ gl'èdəjne əm kun'è̝ ìməh
Huhla 4: 33 - əm n'àməše zə jàdeni n'àməše zə kupùvəne čèdo kəkò də gl'èdəne
Huhla 3: 38 - əm ə v'èke ìkəm [unintelligible] kəkò də v pràime nìe
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 5: 40 - əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm
Huhla 3: 42 - ə komtrol'ò təkɤ̀u əm brigədìr vəsìl d'è vàskətə
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 1: 56 - əm zəštò zəštò š' ìdə də m'àtəm təkɤ̀vi tòrve t'àə utròvi
Huhla 6: 57 - tì də zlàtə vìkə də z'èmə ədnɤ̀ pùškə əm
Huhla 6: 61 - əm ma wòt' nàšte sìnuve mà
Huhla 6: 62 - əm wòt' zlàti də stàne vujnɤ̀ də z'èmə ədnɤ̀ pùškə də pùkələ
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 6: 70 - əm əpartəm'èntə
Huhla 6: 94 - əm amà tì s s'èdes'è
Huhla 6: 100 - əm dà nəm'èrite ə b'èki nì sme im'àli
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Vŭglarovo 1: 22 - əm hàs kurɨ̀tu e i dɤ̀rvenu
Vŭglarovo 2: 66 - əm m’àstu təkà
Vŭglarovo 1: 95 - əm kɤ̀k ni gò rəzbɨ̀rəme
Vŭglarovo 2: 109 - əm zəpɨ̀svə jà vìj ni zə rəzbràhte li
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Vŭglarovo 2: 139 - əm n’è̝mə kɤ̀k də g udvè̝em nə veterɤ̀ ni mòže
Bangejci 1: 2 - əm tkà prez dvè trì kɤ̀šti
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Bangejci 2: 23 - əm či ili še plit'è n'àkujə čuràpi li kəkvòtu šə plit'è
Bangejci 2: 31 - ɤ əm nə vr'etèntu kvò sə slàgə uddòlu
Bangejci 2: 39 - əm či pr'èždətə jə mutàimi nə idnò mutuvìl'či̥ è təkvòs
Bangejci 2: 51 - əm či kàk sə plit'è səs iglì ba
Bangejci 2: 59 - əm tùkə təčète l'
Bangejci 1: 68 - əm tùkə kvò rabòtite kvì ud neštà udgl'èždət'e
Bangejci 1: 75 - əm kvò kvò s'èexte
Bangejci 2: 79 - əm pìtəm štòtu gu vìd'ex
Brŭšljan 1: 26 - əm drùgi ž'iòtni təkà surìi nè səm gl'èdəl
Brŭšljan 3: 39 - št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e
Malevo/Asg 1: 55 - əm tò pərəlìi ìməš’e drùgi pò n’ìski òbl’i
Stančov Han 1: 13 - əm či təkòvə n’àkuj səs ə fòrm’enu pək n’àkuj kàktu sə sì
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 209 - əm če čitvɤ̀rtijə m’èsic kàrə
Tihomir 2: 1 - əm da mi kàžeš kàk mèsexte xl’àp ednò vrème
Tihomir 3: 22 - ìma takòvo əm napràeno ìma kət kùrnik tɤ̀j e napràvenə kakòškite
Tihomir 1: 93 - əm tì tɤčèš li
Tihomir 1: 144 - əm kàži kàk ste pràili alištà
Breste 1: 64 - əm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut