a

Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where a appears

Bansko: 18 - emi pràvime starovrɛ̀mcka bànịcà a vìkame nìe
Bansko: 34 - ta a polɛ̀eme s òliu z gorèštu òliu
Bansko: 46 - mòjta màjka a pràveše sos ə pɤ̀ržena tìkva bèz vòda
Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Bansko: 123 - i sètne katò a izvàdime kugàtu ìskame vèč'e da a sipùvame
Bansko: 123 - i sètne katò a izvàdime kugàtu ìskame vèč'e da a sipùvame
Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Bansko: 273 - kùpme vɤ̀na isperèm a uvlàč'ime ja a predème
Markovo: 187 - nìj ìskəmi ə tòlkus pərì əkù dəd’èti ža a dəd’èm
Eremija 4: 8 - i a grabnà a za nogàta ne možè če a z izedèše
Eremija 4: 11 - ta a udarì ta a puštì
Eremija 4: 11 - ta a udarì ta a puštì
Eremija 4: 13 - ne možè da a stròši a če ja izedèše
Eremija 4: 26 - segà po pet šes kukòški pògledni segà tàa a nèma
Eremija 4: 27 - nàmeri kogà krìlo nèkade nòga nèkade tovà elì zakòle a
Eremija 4: 28 - ispìe i kṛftà i a ostàvi cèlatə̥ a kṛftà ispìe
Eremija 1: 110 - dvàes i pèti ako a pùsnat i da se mòlim na tòja
Eremija 5: 111 - dàjte dàjte tàa žèna da a kàčime na kòn'o vìkam lèle
Eremija 5: 120 - vednàga a fàšta studèna ta sam živejàla da na ùbavo
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 3: 53 - š’e gu nàvərt’ə vert’ènutu i š’e a nàpraa
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Skrŭt 2: 4 - nè segà snòšti sa a zakaràli k’i pràat čestìto
Skrŭt 2: 10 - dva tri vèčeri k’i dòat kandisàa vike k’à a vòdat
Skrŭt 2: 11 - ja nìa za tovà a tùka gudìme nàšta snaà odìme
Skrŭt 2: 12 - teràme a ut tàtkutu ut màjkə̥ta ubeštàa ga
Skrŭt 1: 18 - nìvata ne mòže da a sèeš òšte nèska jàs vìka ki ìda
Skrŭt 2: 43 - nedèl’ata òat za momàta dokàrvat venčàvat a
Skrŭt 2: 63 - momìčeto f ponedèl uf k’ ìad da a zakàrat sàmo nèa
Skrŭt 2: 72 - ot kumò za momàta ot momàta kato a zakàrat pràvo
Skrŭt 2: 73 - na cɤ̀rkvə̥tə̥ k’e a vènčat k’e a dokàrat tùka
Skrŭt 2: 73 - na cɤ̀rkvə̥tə̥ k’e a vènčat k’e a dokàrat tùka
Skrŭt 2: 100 - kumò utùka k’e a nòsi šàfero
Skrŭt 2: 103 - a prodàva na kumò kumò k’i plàti òn k’i a zème
Skrŭt 2: 103 - a prodàva na kumò kumò k’i plàti òn k’i a zème
Skrŭt 2: 105 - prodàva a kòlku ìska nə à dàam tòlku tèram
Skrŭt 2: 110 - k’i i napɤ̀l’nat ubùfkite pàri kumò togà a ubùat
Skrŭt 2: 111 - ìnače ne mòže̥ da a ubùat
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 121 - svàdbinskata rùba i a iskàraa vònka šàfero li e
Skrŭt 2: 122 - i so bràt’a ako ìma bràteto a fàštat òni a zakàrvat
Skrŭt 2: 122 - i so bràt’a ako ìma bràteto a fàštat òni a zakàrvat
Skrŭt 2: 123 - k’e a zakàrat bràteto k’i a predàvat na
Skrŭt 2: 123 - k’e a zakàrat bràteto k’i a predàvat na
Skrŭt 2: 124 - tàm vik’e na šàfero i na šàferkata òni a zakàrvat
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Skrŭt 2: 126 - vik’i pòdraka k’ si a dokàra dòma
Skrŭt 2: 128 - ot cɤ̀rkvətə katò a vènčat
Skrŭt 2: 149 - štu ìma tovà k’e a dàrat kat iskàrat momàta vònka na
Skrŭt 2: 150 - edno vrème na kòn’i i kačùvaa k’i a kàčat na kòn’o
Skrŭt 1: 195 - ka smè a slušàli bàbi dèdovci kat sà raspravàli
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Skrŭt 1: 207 - kadè e pčenìcata ə ə gɤ̀ləpčeto a zobnà
Skrŭt 1: 209 - kadè e dabìčata baltìata a otsečè
Skrŭt 1: 211 - f mešìnata kadè e mešìnata mòlci̥te a izdèa
Skrŭt 1: 213 - kadè e kvàčkata lisìcata a odnesè kadè e lisìcata
Skrŭt 1: 214 - v dùpkata kadè e dùpkata ràlceto a izorà
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Stikŭl 3: 147 - vì ža a vìdite zgà
Široka Lŭka: 3 - mɛ̀se̥činata izlɛ̀la nìvata e uzrɛ̀la trɛ̀va d ìdite da a žɔ̀nete
Široka Lŭka: 40 - s’à čɛ̀kame ako ža a restavrìrat
Sŭrnica 2: 160 - nòsim a pà fəf duspàt
Sŭrnica 3: 165 - šè a bulì do drùgijə gerg’òvden’ tvà n’ɛ̀štu š’ə s’ədì
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 2: 51 - i kato go odberèm slàmata nafṛ̀game a vɤf plèvnite
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 1: 78 - ot parapàndofci znàeš li a
Belica 1: 79 - ne pòmna da sam ne pòmna be mòže da a znàm
Belica 3: 95 - tò ə m vòda štò a pùšti se kàzva sulumùr
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 1: 104 - kato a zarèza:me kòlko ottùk do
Belica 1: 108 - ostàvim a zɤt nàze̥ t'à vìka
Belica 1: 109 - tìe ne sɤ̀ a čùle tàa dùma
Belica 2: 148 - emi furn'a e nagràdeno napàlim a sɤz dṛ̀va tùreni sa plòčki takìva
Belica 2: 150 - takìva plòčki sə tùreni kato se napàli izmetème a isčìstim
Belica 2: 168 - fkɤ̀šti i t'à svàlim a ot ogɤ̀n'a tùrime pogàčata
Belica 2: 169 - vɤf pòdnicata zasìpeme a sɤs pèpel odgòre žèška
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Belica 2: 180 - nè kòj na kòj kogà trèbvaše togàva si a pràvi
Oborište 1: 7 - po sèdem m òsem l’àba i opečèm si napàlim a
Oborište 1: 8 - sɤz dɤ̀rva i si a izmetèm natùr’ame si l’aba tamᵊ
Oborište 2: 42 - na velìden ˀotìvat na derèto nòsat buàlkata okɤ̀pat a
Oborište 1: 44 - ne sɤ̀m a pazìla [laughter]
Oborište 1: 47 - kɤdè si a slagàla tàja pòdnica
Oborište 2: 54 - čenìca dèka odève a govorìxme
Oborište 2: 56 - če a tàm varìm na svàdbata čùkat a zgòtvat a
Oborište 2: 56 - če a tàm varìm na svàdbata čùkat a zgòtvat a
Oborište 2: 56 - če a tàm varìm na svàdbata čùkat a zgòtvat a
Oborište 1: 56 - ìmaše ìmaše ama segà a napràvixme sè
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Oborište 2: 104 - i go naskùbem nègo i a natrùpame sɤs tòo bùren
Oborište 2: 105 - i a vòdim is selòto i pèem
Sveta Petka 1: 14 - nә nìškә a pràәt
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Gradec 1: 123 - da ja bàrem da a podigràam àmà àjde màne a
Gradec 1: 123 - da ja bàrem da a podigràam àmà àjde màne a
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 3: 69 - è še a iščìstiš še a nare
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Gorna Krušica 3: 6 - jà tàa čèrga što tì a pokažà
Gorna Krušica 3: 25 - drugàro mi sedì do mène da a ìstkaam ta da se ožènim
Gorna Krušica 3: 30 - jà ama ne stignà vɤ̀lnata ne možè a stìgne
Gorna Krušica 3: 35 - vɤ̀lna sčepkàxme a nəprəìhme a rodìteli da vìdiš spokòjni
Gorna Krušica 3: 35 - vɤ̀lna sčepkàxme a nəprəìhme a rodìteli da vìdiš spokòjni
Gorna Krušica 1: 80 - ìma tàmo prikàrat a pred vratàta da si isklàn’a
Gorna Krušica 1: 85 - a svèkaro svèkara kato svàli a ot kòn’o pa togàva na kòn’o
Tihomir 2: 89 - s trì kòrᵊi tràanata a m’èsime s kvàsa i s ml’èkɔ
Nasalevci 1: 54 - e pa tàm a posrèšta svekṛ̀vata nalì ti kazà odèva
Baskalci 1: 159 - tòj a fàšta tàә i i ә izdòje izmɤ̀ze a drùgijo drùgata
Baskalci 1: 159 - tòj a fàšta tàә i i ә izdòje izmɤ̀ze a drùgijo drùgata
Baskalci 1: 188 - sòpneš a ufcàtә znàči sòpneš à sèdneš sì i sì ә
Baskalci 1: 211 - bèlәtә uddèlnu kәtu a nòsiš nә vlәčàrkә ženìte predàt
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 226 - prudàvәš a nәprìmer na nèkuj ìska da mi a kùpi
Baskalci 1: 226 - prudàvәš a nәprìmer na nèkuj ìska da mi a kùpi
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Baskalci 1: 245 - i si i pustrìže pu korèmo znàči ka a potsтrìže po opàškata
Baskalci 1: 246 - tùka kraj šìjata ke a potstrìže i slet edin mèse
Baskalci 1: 247 - ke a strìže vèke ke i svàli runòto nàči

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut