bèše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where bèše appears

Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 80 - žə kusɨ̀m nàštə kɤ̀štə bèše màlku kəd z’è nə vɤ̀r.zemì
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Stakevci 2: 12 - čàkaj kakò bèše da vìdiš kakɤ̀v zòr sɤm pɤk às vidèla
Stakevci 2: 28 - kakvò bèše bòže
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e
Stakevci 3: 55 - nasmèjana i vèsela bèše tekà
Stakevci 4: 65 - u selàta tekà bèše košùl’e od gṛ̀snice
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Vŭrbovo 2: 26 - [cough] no tekà odàvna bèše madžìje e decàta bèu kazùjem g’im za
Srebŭrna 1: 36 - è inò wrème kàk bèše
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Kovačevo 1: 28 - slùšəj togàvə bèše drùgu
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 69 - ta təka təkà bèše
Kovačevo 1: 174 - xurìštetu li vi bèše tvà tùkə
Kralevo 3: 18 - četirìjse l’ bèše be lènče
Kralevo 2: 41 - starovrèmskoto kàk bèše
Šumnatica 4: 1 - a pò ràno kàk bèše
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’al nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’al nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Vŭglarovo 1: 69 - ne bèše kaləbəlɤ̀k
Vasiljovo 1: 60 - ə bèše ìmaše kupɛ̀ s’àno na pɛ̀t’a kòjto mìne
Belica 1: 87 - bèše dèset godìni pò stara od mène
Gradec 1: 2 - tì mi bèše obeštàla nèšto n'àkvi dùmički ə bàsni da kàžeš
Petrov Dol 2: 36 - tovà bèše
Vladimirovo 2: 1 - kàži za pràznicite kòj b’a kòj kòj bèše nàj l’ubìmija ti pràznik
Vladimirovo 2: 14 - i ni vèselo bèše
Vladimirovo 2: 46 - takà nàšto òden’e e bilò na živòd bèše
Iskrica 3: 5 - xòdeh nə učilìšto ùčeše mi sə mnògo tugàvə bèše təkà
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 3: 41 - kòledə nə gerg’òvden tr’àvə də zəkòlim àgənce tuvà bèše zəkòn tugàvə
Iskrica 3: 63 - emi pràət gerg’òvden bèše pràznik nə čubà nə ufčàr’ə
Iskrica 1: 73 - gd’è kvò bèše i ut’ùvəmi da kàžem vɤf mòjti xòrə večertɤ̀ sɤ̀buttə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut