bèše

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where bèše appears

Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 80 - žə kusɨ̀m nàštə kɤ̀štə bèše màlku kəd z’è nə vɤ̀r.zemì
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Stakevci 2: 12 - čàkaj kakò bèše da vìdiš kakɤ̀v zòr sɤm pɤk às vidèla
Stakevci 2: 28 - kakvò bèše bòže
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Stakevci 3: 55 - i vèsela bèše tekà
Stakevci 4: 65 - u selàta tekà bèše košùl’e od gṛ̀snice
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Vŭrbovo 2: 26 - [cough] no tekà odàvna bèše madžìje e decàta bèu kazùjem g’im za
Srebŭrna 1: 36 - è inò wrème kàk bèše
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Markovo: 87 - dobrè a kakvò bèše vìe kək kàk živèexte
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Kovačevo 1: 28 - slùšəj togàvə bèše drùgu
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 69 - ta təka təkà bèše
Kovačevo 1: 174 - xurìštetu li vi bèše tvà tùkə
Kralevo 3: 18 - četirìjse l’ bèše be lènče
Kralevo 2: 41 - starovrèmskoto kàk bèše
Šumnatica 4: 1 - a pò ràno kàk bèše
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’àl nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’àl nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Vŭglarovo 1: 69 - ne bèše kaləbəlɤ̀k
Vasiljovo 1: 60 - ə bèše ìmaše kupɛ̀ s’àno na pɛ̀t’a kòjto mìne
Belica 1: 87 - bèše dèset godìni pò stara od mène
Gradec 1: 2 - tì mi bèše obeštàla nèšto n'àkvi dùmički ə bàsni da kàžeš
Petrov Dol 2: 36 - tovà bèše
Vladimirovo 2: 1 - kàži za pràznicite kòj b’a kòj kòj bèše nàj l’ubìmija ti pràznik
Vladimirovo 2: 14 - i ni vèselo bèše
Vladimirovo 2: 46 - takà nàšto òden’e e bilò na živòd bèše
Iskrica 3: 5 - xòdeh nə učilìšto ùčeše mi sə mnògo tugàvə bèše təkà
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 3: 41 - kòledə nə gerg’òvden tr’àvə də zəkòlim àgənce tuvà bèše zəkòn tugàvə
Iskrica 3: 63 - emi pràət gerg’òvden bèše pràznik nə čubà nə ufčàr’ə
Iskrica 1: 73 - gd’è kvò bèše i ut’ùvəmi da kàžem vɤf mòjti xòrə večertɤ̀ sɤ̀buttə
Salaš: 23 - čàsnoto kogà bèše kvò ste rabotìli
Salaš: 45 - na trì gòdin no i togàva bèše tekà ə nèma dòktur
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Bela 2: 2 - stàroto mu ìme kvò bèše
Bela 1: 22 - a tàm tɤ a trevà bèše gol’àm problèm zaštòto pròsta nìšto ne ras
Bela 1: 35 - kət se pensionìrax i stàrec ә stàreca bèše sàm ostànal tùka
Bela 1: 36 - vèče bòlen ne mòže mɤžɤ̀ mi go pensionìra tovà bèše pokràj prevràta
Rajanovci 1: 1 - u čàsnoto kvò bèše tegàj
Rajanovci 1: 3 - tegàj kvò bèše u čàsnoto
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 1: 67 - učìtelite òdešeu da kòsu učìtela stànko edɤ̀n ìmaše̥ nàj dòbɤr bèše
Rajanovci 1: 71 - ama senòto dàvaju na stopànstvoto tekà bèše a pres čàsno
Rajanovci 1: 87 - čìj bèše nèkoko semèjstva i sabìraju argàti̝
Dolna Sekirna 1: 22 - nìe štò edìn bèše mòjɤt stàrɤc na sestrù mu si e zapisàl
Dolna Sekirna 1: 26 - òn si gi e zapìsuval tikà bèše slèt četìres četvṛ̀ta godìna
Dolna Sekirna 2: 28 - prèt čitàlišteto fùrn’a bèše ìmaemo tùka vùrn’u u selò
Dolna Sekirna 3: 92 - poznàvaše svì ama naròt si bèše
Dolna Sekirna 3: 99 - nèma da se kràdnu nèma da se lɤ̀žu tè tikà si bèše
Glavanovci 2: 3 - pòpɤt tùka li si bèše
Glavanovci 2: 5 - selòto si bèše
Glavanovci 3: 24 - mòre utepà ednà godìna ednù gòdin màk’a mi bèše ofčàrka
Glavanovci 1: 33 - nalì tovà govòrim če ni ne bèše mnògo imòtɤt
Glavanovci 1: 41 - kà stàde stopànstvoto dva trinàes li bèxme pedesè i sèdma li bèše
Glavanovci 1: 79 - uš ga manàxa sedam òsem gòdin nemà sɤrvàjver segà pàj onà bèše
Glavanovci 1: 103 - mnògo e bìl tèžɤk živòtɤt ama ama to bèše vèselo
Glavanovci 1: 104 - nezavìsimo ot sìčko bèše bèše vèselo ìdem kà otnesèmo àmbar
Glavanovci 1: 104 - nezavìsimo ot sìčko bèše bèše vèselo ìdem kà otnesèmo àmbar
Bosnek 3: 3 - na krɤštan’è glèdaj segà kakvò bèše togàva krɤštan’èto kato pràvixme
Bosnek 2: 54 - kato ogìno da sà bèše mnògo vèselo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut