Pragmatic: 
ost
Lexeme: 

Lines where è appears

Kolju Marinovo 6: 9 - kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti
Kolju Marinovo 4: 77 - è zɤ̀pčetàtə è jà žèniš è s tvà pribìrəš’
Kolju Marinovo 4: 77 - è zɤ̀pčetàtə è jà žèniš è s tvà pribìrəš’
Kolju Marinovo 4: 77 - è zɤ̀pčetàtə è jà žèniš è s tvà pribìrəš’
Stakevci 1: 64 - è tòlku mersì
Repljana 2: 8 - onì g'u razvalìše tàm è tekvòj si ìmaše za jàgɤnci
Repljana 1: 9 - detè nè s ròdzi ròdzi è ròdzi mu tekà bèuše
Repljana 1: 11 - pak vamìlija smo bèomo dvème decà è tòlki smo
Repljana 2: 29 - sɤ̀ga tavà è golemà pa ga prùžimo onò tepsìja ot lamarìna tepsìja
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 105 - orlòvi nòkti è tekvòj travà
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Srebŭrna 2: 134 - i drùgə žinà pɤ̀k nəvìvəm’e drùgətə è tàm às tùkətɤ̀jk’i
Garvan 2: 1 - òx i kràžbi sigà kràžbi è tès təkòs ə
Garvan 2: 2 - tòs ə tɤ̀s udɤ̀ è tàm gòre ìməši mòs
Garvan 1: 23 - è tɤ̀j jnè kòž'ički ùbəvi tɤ̀j ùkuləwrɤ̀s
Garvan 1: 31 - gləvɤ̀tə pàk è tɤ̀j ìmə bəjrìš' sə təkòzvə
Garvan 1: 86 - svitìci təkvìsə è gul'èmi təkòs i c'əlùvəš v'èč'i nərèt nərèt nərèt tàm
Garvan 1: 99 - tò dərvò è tɤ̀j è gul'èmi ikòn' təkvìsə
Garvan 1: 99 - tò dərvò è tɤ̀j è gul'èmi ikòn' təkvìsə
Garvan 1: 191 - b'àl vɤ̀l'nen è tɤ̀j b'àlu səz b'àl pəmùk i ə təkòs
Garvan 1: 200 - igràjət tàm səm in dàlə ìməv è tɤ̀j prist'ìlkə
Babjak 3: 7 - mumìte zbìra: cvet'à zdràvec eglìče è
Dolno Draglište 2: 13 - pà se òru ìgrə è təkà bèše
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 27 - t’à mnògu ni e gul’àmə grədìntə è tàə kɤ̀štə gə nəpràvihmi
Malevo/Xsk 1: 211 - nìe vərš’è̝me è tàm nàš’ijə dvòr b’è̝š’e gul’àm ìməhme si hərmàn’
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 6: 17 - è kato tùka dvòro
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 1: 107 - òti ne mòga ne mòga è go tùka gradìnka vòda nèmame
Eremija 1: 127 - è go segà se rascəftè
Dolno Ujno: 58 - vḷ̀nata na kədèl'ata è takà kədèl'a
Dolno Ujno: 60 - kato è tè tekà tovà dɤrvò
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Drabišna 2: 18 - à kɤ̀k n'àma tə znàjət decàta tè è kədè sə tùkənə
Drabišna 1: 29 - è səgà e skà səm
Drabišna 1: 50 - è sòo ahɤ̀r b'àš'e pɤ̀l'en bùbič'ki tàm əhɤ̀rət zàncətə h udəìt'e
Drabišna 1: 61 - zə ìdət nə kəzàrmətə è tàmnə̥kə pri vujnìcite prikàzvət prikàzvət
Drabišna 1: 62 - pà sə vɤ̀rnət jà si è tùkə sèd'ə fč'èrə pək fl'àli fɤ̀tr'e
Drabišna 1: 80 - gul'àmə r'àkə duòdəš'e è čɤ̀k e tàm do mòjte plòči
Drabišna 1: 82 - è tùkə təkà
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Drabišna 2: 155 - è sàə ž'ènə mə ut utmɤ̀nə s'ètne tàə təkòvu tàə rìpkə
Godeševo 3: 4 - še ti kàžət è bɤ̀jrvəkìcki ràbuti d'ètu d'ètu t'è sə zəpòvnili
Kovačevo 1: 176 - kogà k’e è utàtək
Kralevo 2: 9 - è kədè e fkɤ̀šti be
Kruševo 2: 8 - dəšter'àtə è nə gul'àmətə
Leštak 3: 15 - e tvà pò rànu bèše hərmàn tùkə è tùkə
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Leštak 3: 20 - uddòlu duš’em’ʌ̀ nəred’ènu èdri kàməne è təkìvə
Leštak 1: 20 - sə hòdili də tvàr’ət ève ut slavèino dʌ̀ski də kàrət è nadòlu
Leštak 2: 40 - rəštʌ̀t sə sɛ̀e è seà pə sə prulɛ̀tes pà žène
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Leštak 3: 60 - nèmə be è ètu pl’èvn’ətə tàm
Leštak 3: 237 - è vìš tì kàg gu znàeš [laughter]
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 308 - è tùkə
Leštak 3: 310 - è təkà
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Šumnatica 1: 68 - è tuvà fəšìskə germànijə kugàtu hòdime də də sə bìeme
Šumnatica 3: 144 - gul’àmə è təkàva
Šumnatica 3: 146 - à gul’àmə təvà è səkà
Stalevo 1: 18 - kəto usriž’èš òf vəlnɤ̀tə də zəvərìš kəzàn’e è kət segà udà
Stalevo 1: 153 - ìmaše ednì metàlni è takà dèt raspɤ̀vəhə krosnòtu
Huhla 3: 17 - idìn drùk è tòa nàš ìmə sìn gul'èmijə kumənìs
Huhla 1: 20 - kət è unvà làjnu d'ètu e tàm nə təkɤ̀utu
Huhla 2: 49 - ìmə ədìn èj tùkə ədìn d'àd dimìtər ìmə è tùkə ə
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Huhla 3: 59 - è tùkə nəpràihə kɤ̀šti bèki n'e b'àhi i kàrali
Vŭglarovo 2: 96 - è kəd’è è kəd’è e svà kul’endrò b’èše če ìmə č’uvìjki
Vŭglarovo 2: 96 - è kəd’è è kəd’è e svà kul’endrò b’èše če ìmə č’uvìjki
Vŭglarevo 2: 154 - nəpràenu è təkà gul’àmu izgrəd’ènu č’ètiri
Bangejci 2: 39 - əm či pr'èždətə jə mutàimi nə idnò mutuvìl'či̥ è təkvòs
Bangejci 2: 40 - è tɤ̀j kət bəstùn'enu səs vìluškə tùkə udòlu s vìluškə
Brŭšljan 3: 12 - št'à də ìdeme è nə dòlu krəj mur'ètu
Brŭšljan 1: 97 - kətu fàne sn'àk è zəpòčvət c'àlə l'èntə tùkə
Gela 1: 17 - è esèj po vɔ̀rhə də minɔ̀t i tò kat sa izvᶤìkaše
Gela 3: 27 - ami è tvà kato ìma ofcà tùka e udòben slùčaj
Gela 2: 57 - hɔ̀ i vìš kàk svetɤ̀n è gu varvì varvì
Gela 1: 59 - i stàne è tòlčava
Gela 2: 79 - è ja čèta tàm
Stikŭl 3: 15 - i etàm sr’ɔ̀štu dènu tuvàr’ət sɛ̀nu tàm ìmə gulɛ̀mə vòda è udgòrə
Stikŭl 1: 56 - tugàvə zəfàtəhme də də žɔ̀nem də è pu šukadàr
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 3: 126 - kakvò je strelì pək esvà mahalìcasa nàša è uttùka utsrɛ̀štu
Stikŭl 3: 135 - i è svà vidɛ̀hte lì gu zgà kakvò i bɨlò
Stikŭl 3: 140 - takà i [laughter] è tùka adìn čuvɛ̀k dètu i snìmal etùka
Stikŭl 3: 155 - ìm ma è tùva sɤm jɛ̀ etùka na kràjč’eka
Stikŭl 3: 162 - i etùka è tùka dètu igràjat na dvò̝ra dètu č’ušmìcata
Stikŭl 3: 163 - è tùkə zbòrə dètu sa igràlɨ è tùka sekàčɤ nɛ̀kvi rabòtnɨcɨ
Stikŭl 3: 163 - è tùkə zbòrə dètu sa igràlɨ è tùka sekàčɤ nɛ̀kvi rabòtnɨcɨ
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Gorno Vŭršilo 1: 46 - bɛ̀l è go e namèsi gu zàran è go f tepsìjata
Gorno Vŭršilo 1: 46 - bɛ̀l è go e namèsi gu zàran è go f tepsìjata
Graševo: 91 - mi mi nə derètu è nə rekàtə̥
Stoilovo 2: 2 - è tùka upkòlim s kulàtә prevòzim snòpetu nәpràim xɤrmàn
Hvojna 2: 21 - də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj
Stančov Han 1: 6 - i mlàditi dicàtә te tè bèə mumčèncә è ut silàtә ìdexә
Stančov Han 1: 18 - è tùkә ìmә mìnә tuvà krɤst’èc
Stančov Han 3: 24 - ìməm idnò məgàrence è təkòs edvàm m’èn’e vòzi
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Stančov Han 1: 97 - n’è à ud òr’exə bujәdìsvәmi n’àkui ràbuti̥ è tùkә s’à ìmәm n’àkui
Stančov Han 1: 98 - è ut unìjә tùj ud òr’exә stàvә kәf’àvu è tùj
Stančov Han 1: 98 - è ut unìjә tùj ud òr’exә stàvә kәf’àvu è tùj
Sŭrnica 4: 66 - təkà zəkàč’enkə i dòlu è təkvà kətu reš’ètč’icə
Sŭrnica 2: 81 - emi təkɤ̀f kətu sìf n’ɛ̀š’tu è kətu pəntəlònə
Sŭrnica 2: 168 - è təkà kətu pəntəlònə prušàrenu
Trjavna: 137 - à ìmi ìmə be ìmə è nətàtək əmə n’àmə tò sə upàsi
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Trjavna: 257 - dà è segà kət kàžə trɤ̀gvəme trɤ̀gvət pudìri mi
Vasiljovo 2: 30 - è takìva svìrki pà s na tramp’è sme igràle
Belica 2: 7 - pòsle segà tìja vɤkɤ̀t è do ilìnden tòj po stàro
Belica 1: 52 - dnèska na žègata sàmo česnòf.lùk sɤs takìva gavànki è dṛ̀veni
Belica 2: 57 - emi kɤdè è vɤf plèvn'a vɤf ə zìmnik vɤf mazè
Belica 1: 106 - tàm è do ùlicata
Belica 2: 108 - nə vodenìcata šmìrgel kàmik si se vṛtì è tòlk'uo kolò
Belica 2: 135 - onàa nedèl'a sme si omèsile ostàvilè sme è tòlčafko turtè
Belica 2: 142 - desetìna dvanàese samùna takìva è čèkam go v nuštuvìte ta ftàsa
Oborište 2: 49 - okɤ̀pat buàlkat tàm dèt še bùame drèite è
Sveta Petka 1: 18 - nә golèmi kòtki tòlki è
Sveta Petka 1: 73 - è təkìva rìzi sì kupùvame
Sveta Petka 3: 88 - təkìva è šibàci pà təkìva tòpki e grɤ vìkəmè gi drɤgɤlcì drɤgɤlcì
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 3: 103 - è gore ərmànetu bɛ̀a dà tùkə tvà gu ìmaše ərmàne
Arčar 1: 4 - padnàle onìja tṛbì ottùk takà è du onovà
Petrov Dol 2: 33 - mə m’ɛ̀s’eše xl’èp pɯ̀stri pìt’i sɤs ə è kùkata ufčàrskəta kùka
Petrov Dol 3: 38 - emi ɛ̀ nəpr’ìm’er è tòlkus pòčwəm’i utùkə è č’ètr’i čuwèkə
Petrov Dol 3: 38 - emi ɛ̀ nəpr’ìm’er è tòlkus pòčwəm’i utùkə è č’ètr’i čuwèkə
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 3: 60 - sɤs sɤ̀rpui s pələmàrki sɤ̀rp pələmàrka è tɤ̀j slàgəm’i tùkə pələmàrka
Petrov Dol 2: 61 - è tàm sednì
Petrov Dol 2: 77 - i na samàta st’enà pràimi è tɤ̀j krɤ̀s
Petrov Dol 3: 81 - tò e è tòlkus kət i ž’èn’iš ž’èn’iš slàgəm’i tɤ̀j n’àkolko pɤ̀t’a
Petrov Dol 2: 88 - č’èt’ri p’èt’ kɯ̀št’i e nəprìmer’ è tèj k də pust’il’èm
Petrov Dol 2: 102 - nìj tùkə d’ètu e drəgust’ìnuvi è tàm dafìnkini d’èt sɤ
Petrov Dol 2: 103 - è tòj dvòr ràvin z’il’ènə muràva kət napust’el’èm’e rugòskit’i da nəs’àdəmi
Petrov Dol 2: 124 - s’àkuj kɤt i slòži è tùkə inà čèr ə pr’estìlka kət slòži
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 3: 137 - səz v’ìl’i v’ìl’i è tɤ̀j istrɤ̀s’əm’i istrɤ̀sk n’in’tìr’i n’in’tìr’ sə kàzvə n’in’t’ìr’
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 3: 102 - po mnògo pà ìde na na gerèna è tàm sɤs kòlata
Gorna Krušica 2: 10 - jà takvàa fùrna ìmame jàle ja e è sà tàm ìmame jà
Gorna Krušica 3: 44 - kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà
Gorna Krušica 3: 50 - è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska
Gorna Krušica 1: 59 - da go istɤ̀češ è tòlkafki jàˀ jà è tòlkafki krɤ̀pički pràve:me
Gorna Krušica 1: 59 - da go istɤ̀češ è tòlkafki jàˀ jà è tòlkafki krɤ̀pički pràve:me
Gorna Krušica 1: 160 - pa na ednò bord’ùrče è tòlko čètiri prɤ̀sta è takà mi se podgɤ̀na
Gorna Krušica 1: 160 - pa na ednò bord’ùrče è tòlko čètiri prɤ̀sta è takà mi se podgɤ̀na
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 3: 68 - də xòd’ət è pu c’àlə vèčir mlàdi n’àmə təkɤ̀və ràbut
Iskrica 3: 75 - nàj nəprèd də zəsùči xùbəvičku nə n’àkui è
Iskrica 3: 104 - cərvùli svìnski cərvùli bèli nàvuštə čèrni vɤrvì nəvìti təkà è tùkə
Iskrica 3: 106 - cərvùli tuvà səs patùri òdexme pòjəs zəvìt è gul’àm pòjəs ukulu krɤ̀sta
Iskrica 3: 110 - tuvà jəmurlùk izglèždə è t’à tə zəvìvə səs n’ègə c’àlu
Baskalci 2: 48 - na bačìjata na màndrata tùk è gòo kogà se mɤzàt
Baskalci 2: 60 - i tìja è kato a vìdi à tàa e
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 291 - è tòo ìma kačòr znàči kačòr si e napravìl
Tǔrnjane 2: 13 - è takà dḷ̀go i takà i u sredàta koto nòš
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 68 - i togàva ìdemo è tùj blìzo podi selò ìmamo n’ìvu
Salaš: 77 - è segà pèrem na rɤkà e štò pa za mèn si –
Breste 1: 77 - masùrče masùrče kotò kotò dṛ̀vo toko è dṛvà
Dolna Sekirna 1: 20 - nìe è sɤs
Dolna Sekirna 1: 30 - e ko pri pòpɤt u cṛ̀kvutu è u cṛ̀kvutu u nosì
Glavanovci 2: 84 - è takà
Glavanovci 1: 121 - kato è otsrèšta kato takòva kamenìsto̥
Bosnek 3: 38 - čeršàvite če dàvaš i è tàa dalà čeršàvi
Bosnek 3: 47 - ta jàze bèx ne i ràno ìda è òše u trì časò
Bosnek 3: 57 - kvì pogàči nòsexḁ te takvìja segà è či segà na čèrkvata
Bosnek 1: 96 - tàmoka è če vìdiš ednà felìja če ti dadà če vìdiš sòfija

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut