ednò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where ednò appears

Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 3: 24 - ne mù li slàgate nèkoj pɤ̀t ednò takòva da težì oddòlu
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 5: 35 - i vkèpaxa nɑ̀šte mumč’èta š’ès mumč’èta ednò ot sòhia
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Rakovski: 33 - ednò dv'è trɨ̀ četɨ̀ri p'ɤ̀t šìs sìd'əm ùs'əm dìv'ət dìs'ət dubrè
Rakovski: 37 - užìnij sə zə ednò sɨrmàšku mòmčə pedesèt i dev'ɤ̀tə gudɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 25 - də urè̟ tukə ednò m’àstu si ìmme kədè segà sə ufčèrete
Trŭnčovica 1: 25 - svekɤ̀rvətə dàvə ednò sɨ̀tu pɤ̀lnu səs uvòškə də fɤ̀rl’ə bùlkata
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 2: 75 - də me vɨ̀dɨ ednò vrèmi təkàni rɨ̀zɨ debè̟li
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 4: 71 - da ìma màlko megdàn i drùgo ednò sɤz dṛ̀šku
Repljana 1: 103 - ò ednò jàgn’e se bòlno nèkvo mukàvičavo bolù ga nòge
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 2: 12 - nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə
Dolno Draglište 1: 1 - nə svàdbətə ednò vrème gàt se ìdeše zə bùlkətə
Dolno Draglište 3: 1 - ednò vrème si mesùvame nìe lèbu
Dolno Draglište 2: 3 - tə òru tə òru təkà se e raptìlu ednò vrème
Dolno Draglište 1: 11 - tekà bèše ednò vrème kəd vodàaše bùlkətə [laughter]
Dolno Draglište 3: 27 - i tə təvà e ednò vrème bèše sos kvàs nèməše məjà
Bansko: 8 - ednò bɛ̀lo platnò pa pròstra tùrə kràgu
Bansko: 280 - na ednò lòš'č'e na ednà tɛ̀ga takà vàlesta tòledžèva mɛ̀tam
Markovo: 58 - štòto ednò vrème nalì e bilò razlìčno
Markovo: 88 - kakvò pràexte togàva ednò vrème kato b’àxte mlàdi
Malevo/Xsk 2: 1 - šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata da
Malevo/Xsk 1: 104 - kàk ste rabòtili na nìvata ednò vrème
Eremija 2: 1 - a ednò vrème kato nèmaše dɤ̀š dɤ̀lgo vrème ìmaše li
Eremija 5: 1 - jà raskažì ednò vrème kakvò rabòteše kato bèše mlàda
Eremija 6: 19 - kàk e na sredàta ednò dərvò stòdžer
Eremija 4: 36 - ne gì li lov'àxa ednò vrème tìja
Eremija 3: 66 - na edìn na ednò dṛvò golèmo parcàl
Eremija 6: 84 - ta od ednò balkònče te tòlko komàj ripnàx
Eremija 1: 85 - àjde àjde bègaj ednò vrème ednò vrème stòkata samì si ja čùvaxte
Eremija 1: 85 - àjde àjde bègaj ednò vrème ednò vrème stòkata samì si ja čùvaxte
Mogilica 1: 42 - pəg dènu zə hùbəvu nɛ̀štu zə blùzi zə ednò drùgu
Mogilica 6: 48 - a kàk kakvì čàsti ìmə po ednò oràlo
Mogilica 1: 52 - vìe mnògo li ofcì gl'ɔ̀dahte ednò vr
Mogilica 1: 76 - pək ednò ìmə kòšnica po nə
Mogilica 3: 77 - ednò vrème ìmaxte li kràvi mnògo
Mogilica 3: 103 - kətu stànə mɛ̀tnə hi ednò edìn č'ul sɛ̀nu i
Dolno Ujno: 177 - ednò takvò kakvò da vi kàžem mɤ̀ničko kato
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Dolno Ujno: 203 - da sa zbìrat na ednò mòmi i
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Kovačevo 2: 1 - vìj ednò vrème kakɤ̀v dubìtək se glèdaše tùkə vəv vàšto sèlo
Kovačevo 1: 3 - da [laughter] poprikàzvəme ednò vrème kàk stàvaše
Kralevo 2: 8 - ili ednò kurìtu tɤ̀j
Kralevo 2: 93 - idnò vrème nìe bàbə ìməhme enì d’ukè̝ne màjč’ini ednò vr’ème
Leštak 1: 59 - a sà zə də zèmeš ednò jàre tr’àbvə də zìməš
Leštak 2: 69 - e če tò si hərmànə prigòtven nɛ̀kfu mɛ̀stu ednò ràvnu
Leštak 3: 90 - vìkaxte li mu sòr ednò vrème ili kàk dùma ìmaše li zə
Leštak 3: 146 - sɤ̀rp nəlì gu znàete təkòvə ednò zəkrəglènu
Leštak 3: 247 - ud ednò dərvò ednò odgòre dərvò tɤ̀j li
Leštak 3: 247 - ud ednò dərvò ednò odgòre dərvò tɤ̀j li
Leštak 3: 248 - ednò odgòre ednò odgòre dərvò ə lɛ̀gə nə vrətʌ̀
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Leštak 3: 278 - tùkə ìmə ud želèzu nəpràveno ednò səz gulèmə həlkɤ̀
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Šumnatica 1: 67 - priznàvət sìčki či i bugàta ednò vrème rəzbìš li prez
Šumnatica 3: 126 - ednò vrème ìməme si
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 1: 32 - dignàl go orèlo òn gi vrəzàl pilcìte ednò za drùgo
Skrŭt 3: 45 - babo jà ìskaraj mu dàj mu da si svàri ednò ot
Skrŭt 3: 86 - a ednò vrème koì stàvaxa stančinàre
Skrŭt 1: 178 - nadavàl im po ednò petàče i màtoricata vikàla gròx gròx
Stalevo 4: 19 - štòt fčèra b’àxme f ednò sèlu tàm
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Huhla 4: 16 - əməm a kakvò ja sèexte ednò vrème
Huhla 4: 17 - kəkò s'àene ednò vr'ème kəkòt ne sɤ̀ jəd'àše
Huhla 5: 32 - takà li go kàzvaxte ednò vrème blàgovec kàk se kàzvaše
Huhla 1: 38 - mə tì ednò vrème dròbene si ne id'àla
Huhla 2: 58 - pò màl'ki pò màl'ki m ednò vr'ème tùrcit'e təkɤ̀və ràbutə nəpràha
Huhla 2: 102 - kòlko pasmà na ednò vretèno
Vŭglarovo 2: 1 - a ednò vrème da rəskàžeš zə zə ednò vrème kvòt si spòmn’əte
Vŭglarovo 2: 1 - a ednò vrème da rəskàžeš zə zə ednò vrème kvòt si spòmn’əte
Vŭglarevo 2: 4 - tò sə i zə ednò vrèmi sa pìta
Vŭglarovo 2: 6 - ednò vrème kɤ̀k da rečèm se predì da ìma kombàjni
Vŭglarevo 2: 37 - [unintelligible] za ednò vrème
Vŭglarevo 2: 78 - ednò du drùgu
Vŭglarovo 1: 83 - nə ednò dɤ̀rvo i gelgerìjkə
Bangejci 2: 1 - predì vɤv àm ednò vrème sɤ sɤbìraxte li se
Brŭšljan 1: 6 - nàč'i zemed'èlie pòčnəɣ də rəbòt'e i ràbutine du ednò izv'èsnu vr'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 20 - drùgijəd drùgətə surìjə ednò puč'ìstvəš'e kuš'àrətə tàm
Brŭšljan 4: 59 - vərtìkòlnicə də sə l'ul'ɛ̀eme št'à: dədème ednò jəcè
Brŭšljan 4: 60 - ednò jəcè nə l'ùlkəž'ijətə dèt nə l'ùl'ə
Brŭšljan 1: 76 - ednò vr'ɛ̀me usòbenu tugàvə gi izbìrəhə nə təkìvə mistà
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Čokmanovo 1: 30 - ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətə
Gela 2: 43 - pək ezgà lìzneš màlku tùr'at tɤ slàtku nakìva ud ednò drùgo
Gela 3: 46 - à da sa jɛ̀gn'at i ràždat ednò kòj ednò kòj dvè
Gela 3: 46 - à da sa jɛ̀gn'at i ràždat ednò kòj ednò kòj dvè
Stikŭl 1: 23 - tò hùbəvu vi vìkə bɛ̀ əmə jɛ̀ sem ednò zəburìlə
Stikŭl 3: 84 - za tò̝ka dètu nəlì grad’ɔ̀t ednò visòku
Stikŭl 2: 128 - ednò dnès drùgu ùtre drùgu zəùtreš ə zgà ìməme nìj guvedàrčək
Gorno Vŭršilo 2: 2 - za sedènkite kvò da ti raspràv'am kà gi kladɛ̀xme ednò vrème
Gorno Vŭršilo 2: 24 - i ednò momčè ìma sɤ̀k še ìde vojnìk
Gorno Vŭršilo 1: 36 - noštuvì e kato tovà doodìa pa edno sìto vezdèn vìkame takà
Graševo: 72 - dobrè a ednò momìče tr'àbva da si prigòtvi čeìs nalì takà
Graševo: 74 - jà da mi kàžeš kakɤ̀f čeìs pràveše ednò momìče
Graševo: 121 - i stàne càl' živòt s ednò àlištè də prekàrəš
Stoilovo 2: 32 - kәtu kàmen’ tò ednò tәkòvә pretstәvl’àvә
Stoilovo: 38 - brəkmɤ̀ ednò vr’ɛ̀me pək s’ètne kàzvət tùlə tùlət
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Malevo/Asg 1: 37 - ò ednò vr’ème òdehne i decà nòsehme nək nə l’ùl’k’e [laughter]
Malevo/Asg 2: 78 - tàm nə ednò spec’àlnu m’àstu kədèt mu kàzvəm’e igrìšte
Malevo/Asg 1: 89 - ednò vərhu drùgu də sʌ̀ da ne sʌ̀ mòkri žìtu̥tu [laughter]
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 12 - otkɤ̀sneše ednò končènce drɛ̀ška dèto spì
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Stančov Han 2: 4 - tì pletèše li ednò vrème pletèše l’
Stančov Han 3: 27 - pək ednò vr’èmi tùkə tùkə ìməmi idnò s’èlu gòri
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Sŭrnica 4: 1 - jà da si spòmniš tì kəkvì b’àxa kɤ̀štite ednò vrème
Sŭrnica 4: 62 - č’ərkmɤ̀ d’ètu slàgəme burnɤ̀tə ednò vrɛ̀me svetìlu
Sŭrnica 3: 91 - ne cvetì òš’te ednò l’àtu də ìmə
Sŭrnica 3: 94 - òšte ednò sərnìšku l’àtu [laughter]
Sŭrnica 3: 171 - i sè ednò i sɤ̀štu [laughter]
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vŭrbina 4: 2 - s’èlutu e bìlu zəs’èlenu gudìnite ne znàm predi ednò izvèsno vr’ème
Vŭrbina 3: 18 - za kvò glèdaxte kòtki ednò vrème f kɤ̀štite
Vŭrbina 4: 88 - še zəkòl’iš’ ednò š’ìle nə ednɤ̀tə kèš’e i tvà e stàr ubičèj
Vŭrbina 4: 131 - kugàtu sə zɨ̀mə bùlkətə ìmə ednò pusrèštəne
Vŭrbina 4: 132 - kugàtu sə zìmə rùbətə i s’èk’ fàti̥ pu ednò pərč’è
Belica 3: 18 - togàva màlko lèko go razbṛ̀kvaš vəf ednò torbè otᵊ tenzùx kṛ̀pi
Belica 2: 34 - i kàk se vɤršèeše ednò vrème
Belica 3: 38 - i ednò kolelcè ta vlàzi vɤf tàa butàlka
Belica 1: 55 - ednò kàk žɤnà takà padnà i
Belica 2: 90 - žìto i pšenìca ednò i sɤ̀što li e
Belica 1: 103 - tòj ottùk jà ottùk i ednò plàdne
Belica 2: 133 - recèptata za xl'àba kòjto vìe ste pràvili ednò vrème
Oborište 1: 1 - jà da mi kàžeš kə kàk mèsexte xl’aba vìe ednò vrème
Oborište 2: 22 - takìva momìčeta sɤbìrat sə pèt momìčeta ednò za kumà
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 2: 74 - dobrè tàzi godìna ednò momìče e kumà drùgata godìna
Oborište 1: 86 - a kakvà stòka ìmaxte vìe ednò vrème
Oborište 1: 165 - i ednò džurìlo i sa kàčim takà na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 167 - a n’àmaše li ednò takòva visòko takòva kato
Sveta Petka 2: 1 - a s kakvò si svètexte bàbo eminè ednò vrème vɤf.kɤ̀šti
Sveta Petka 1: 44 - ednò vrème a pa pò ràno è ot po
Sveta Petka 3: 66 - harmàn i na sredàtə ìmə ednò tukòvə edèn darèk
Sveta Petka 1: 67 - a ednò vrème pàk takà li e bilò
Sveta Petka 2: 74 - dɤ̀lgu vr’ɛ̀me pu stò pәrč’ètә udnisɛ̀a ednò vrɛ̀me
Sveta Petka 2: 78 - ednò pu ednò màjkә i turɛ̀lә
Sveta Petka 2: 78 - ednò pu ednò màjkә i turɛ̀lә
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Sveta Petka 1: 106 - ednò krosnò ednò otprèt ednò odzàt
Sveta Petka 1: 106 - ednò krosnò ednò otprèt ednò odzàt
Sveta Petka 1: 106 - ednò krosnò ednò otprèt ednò odzàt
Sveta Petka 1: 107 - ednò krosnò ednò uttùk tə uttùk
Sveta Petka 1: 107 - ednò krosnò ednò uttùk tə uttùk
Arčar 1: 38 - a sa fṛlìle ednò mater’àl sùx tɤkòvo kɤdè ostànalo pèsɤk i takòvo
Gradec 1: 51 - zìmam jà ednò ogledàlce takà stròšeno̥ zèm če bèše takà u džàma
Gradec 1: 87 - dojdè ednà ženà od gṛdɤ̀ da bàam na ednò detènce
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 2: 97 - sè ednò pòp
Vladimirovo 1: 43 - si napràiš pa gòsk’e sè si e ednò če a zbòr
Vladimirovo 1: 58 - kàk se tovà kàk se glèda na ednò lòze
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Gorna Krušica 1: 1 - da ni kàžeš ednò vrème svàdbite kàk stanùvaxa nabɤ̀rže
Gorna Krušica 2: 2 - od dvanàese godìni sam počnàla xlèb da mèsa ednò vrème
Gorna Krušica 2: 4 - ìmame ednò stòlče nòšvi si ìmame takvìja drɤ̀veni tàm si sè stojàa
Gorna Krušica 1: 5 - po ùlicìte takòva sme slagàli pešk’ìrčeta tkàeme ednò vrème
Gorna Krušica 3: 36 - i e na ednò mùle prɤ̀f pàt mu tùrat samàr
Gorna Krušica 1: 55 - aà a gòre takà bè:me ednò vrème dèz na svàdbite
Gorna Krušica 1: 160 - pa na ednò bord’ùrče è tòlko čètiri prɤ̀sta è takà mi se podgɤ̀na
Tihomir 2: 1 - əm da mi kàžeš kàk mèsexte xl’àp ednò vrème
Tihomir 2: 119 - ami [cough] da mi raskàžeš segà ednò vrème kàk kàk žènexte
Iskrica 1: 30 - dòjdaa svatòvnicite̝ dunèsaa sèdem òsem altɤ̀na na ednò però
Baskalci 1: 16 - emi nà è kakvò e bìlu ednò vrème
Baskalci 1: 33 - ednò vrème štò ste rabotìli
Baskalci 2: 50 - ìmaše ednò vrème kәtràn’ znàeš li kәtu si
Baskalci 1: 63 - drùgijo ìma pèd drùgijo dèset i i sɤbèreme nә ednò mèsto
Baskalci 1: 69 - nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәt
Baskalci 1: 103 - kәtu zà čaùš odgovòrnik nàči nә stàdutu̥ sè ednò kәtu odgovòrnik nә stàduto
Baskalci 1: 146 - tò stòlu znàči se napràvә sè ednò
Baskalci 1: 200 - runò ednò rùno
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Tŭrnjane 1: 19 - nè nè è nalì ìma ednò bàbin zɤ̀p ìma ednò
Salaš: 22 - (laughter) da ni raskàžeš za ednò vrème pòmniš li predì stopànstvoto
Salaš: 120 - ə tekvòj ednò a
Salaš: 123 - da ne ubìva i tḁkà navedèš se i rezè rèžeš ednò
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 138 - prài se ednò vɤžè pàk ə ot ə tovà od žìtoto
Bela 1: 48 - i kupìl čètiri prasèta [laughter] ne ednò ne čètiri onì mɤ̀nenki
Bela 1: 96 - i onàja kràva kato go izletì i go pòtpre na ednò dṛ̀vo
Bela 1: 99 - ta i onìja bèše po bòlnica mu sčupìla ednò rebrò
Bela 1: 125 - pèt šès kràvi sme pre prekàrale kato tàa kràva sè ednò
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Rajanovci 2: 88 - dà ìmaše ednò onì ga sàdešeu i vàrešeu slàtko od n’èga
Breste 3: 6 - jà kažì se sedènki ednò vrème kàk pràexte sedènki li mu vìkahte
Breste 1: 60 - ednò bɤ̀rdo dèset glàvi
Breste 1: 61 - ednò bṛ̀do dèset glàvi ìma bṛ̀do i četìrinaes
Breste 2: 61 - dḷ̀gite rìtli tùrame ìma ednò dr̀vo ta mu vìkame kùčka mu vìkame
Breste 1: 71 - takà mì zèmeme ednà ednò takà snovàtelka se kàzva dvè drvèta
Breste 1: 73 - i želèzni prɤ̀čki vɤ̀tre tùrime masùrčeta ìma:me tùrime ednò
Breste 1: 82 - às si spòmn’am če bàba mi ednò korìto vlàčeše po ùlicite
Breste 1: 123 - i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsce
Breste 1: 123 - i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsce
Dolna Sekirna 2: 35 - na ùlei ednò sigà si ga spòmn’am vɤ̀tre
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 3: 50 - ə kartòfi se dvà pùti kòpaju ma ednò li e ràbota
Dolna Sekirna 1: 54 - dnò povojničàrke dòjdu
Dolna Sekirna 1: 57 - i mijanè ednò se pràvi
Dolna Sekirna 3: 60 - ta mu napràim solomùr sɤs jajcè se kàže ednò
Dolna Sekirna 3: 85 - dà dà ə ìmaemo ednò kùče vìxɤr štò izlèzne
Glavanovci 2: 14 - a ednò vrème za kvò če go òkneš
Glavanovci 1: 15 - [cough] ot càrevica se kàzvaše ednò morùznica
Glavanovci 2: 16 - ama òn min’ùješe ednò vrème bes pàre ta svèteše vòdu
Glavanovci 1: 47 - če ti dadè [laughter] dvàese stotìnki če ti dadè ednò šekerčè
Glavanovci 1: 126 - a ednò tṛ̀glo ta dvàes sàntima i svè skubèmo ako ne mòže

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut