ga

Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where ga appears

Stakevci 4: 52 - povòrkata se prài ot kḷčìnata onà ùzokol ga tekà
Repljana 3: 6 - kojà pò màlko no mètrove ga sɤ̀g zovù
Repljana 2: 28 - pečèl' pèkli smo ga u tepsìje golemè ot lamarìnu nèmaše tɤvè
Repljana 2: 29 - sɤ̀ga tavà è golemà pa ga prùžimo onò tepsìja ot lamarìna tepsìja
Repljana 2: 33 - a vùrn'a vùrn'a u pa tegàj u vùrn'utu ga tùrimo
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 3: 56 - vrèče vrèče sɤ̀ga zovù čuvalè tegàj ga vrèče zovèšemo
Repljana 1: 103 - ò ednò jàgn’e se bòlno nèkvo mukàvičavo bolù ga nòge
Repljana 1: 104 - da dòjdeš da ga napòimo səs orlòvi nòkti
Repljana 1: 110 - jà sipùjem ta ga napòimo tovà ozdravèe jàgn’eto
Vŭrbovo 2: 1 - ìmašemo lòzje tùj gòre pa ga oràmo sɤz dèdo vàn’o
Vŭrbovo 3: 31 - da ti ga četìm mòre àj manì mi se òdglav
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Tihomir 2: 57 - k’ɛ̀sta m’èsime gà am’èsime ga am’èsime ga azàm mu go
Tihomir 2: 57 - k’ɛ̀sta m’èsime gà am’èsime ga am’èsime ga azàm mu go
Tihomir 2: 91 - [cough] azàm ga azàm vaskᵚɨ̀sne sedì p’èt d’èna azàm je nakɔ̀came
Tihomir 2: 114 - zab’èlime ga s màsla tazì ifkà
Tihomir 2: 171 - sklad’ème ga tukurdž’ùm na tukurdž’ùmi go sklad’ème kogàta se spànne
Tihomir 2: 174 - da ga varš’ɔ̀me zav’ɔ̀ž’eme dv’è mùl’eta tràptiti trùptiti a ta drebn’ɔ̀t slàmɤtɤ
Tihomir 2: 206 - m’èl’ehme ga jɛ̀dahme ga
Tihomir 2: 206 - m’èl’ehme ga jɛ̀dahme ga
Tihomir 1: 246 - i t'à sa napɔ̀lni ž'ìčkata ap'ɔ̀neš esèⁱj navìež ga pàk bašl'ècaš
Tihomir 1: 262 - jà tèj stànuva mat'ème agà ga smɔ̀kneme da ga papàr'me
Tihomir 1: 262 - jà tèj stànuva mat'ème agà ga smɔ̀kneme da ga papàr'me
Nasalevci 1: 102 - pa lègne màk’a mu na krèvet i n’èga ga tùru
Nasalevci 1: 103 - na krevàta i go ràni dòi ga ako ìma mlèko
Nasalevci 1: 104 - če ga dòi ako nèma zabṛ̀kaju od brašɤ̀nce màlko
Nasalevci 1: 105 - dodèka kùpu tekòva mlèčno bràšno i takà i ga rànu
Nasalevci 1: 106 - ahà i ga rànu taka
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 2: 121 - e pa na kolačètata natùramo takà i ga
Nasalevci 2: 139 - i ùznu kandìlo kandìlo znàeš li ga kandìlo
Nasalevci 1: 149 - povìju ga u pèlenk’e
Nasalevci 1: 153 - tùka se povìje u pèlenk’e ottùka ottùka tàm takà ga povìju
Nasalevci 1: 154 - i ga slòžu na krevàta i màk’ata do n’èga lègne
Salaš: 109 - što e bèbe tùreno tàm ga zanesèmo vṛ̀žemo tàm na nèkakvo dṛ̀vo
Salaš: 110 - àko e uzèlo da òdi onì iskòpu bàbkutu pa ga tùre

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut