i

Case: 
dat
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where i appears

Kolju Marinovo 6: 36 - kvò žə i pudar’àvəš na m’èčkətə fàn’i rəc’èt’e i takà
Golica 5: 65 - nabližàə še ìdat reklɑ̀ še dòjdat reklɑ̀ za ružd’ènija i d’èt’
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Trŭnčovica 2: 4 - če nè̟mət mumčè̟tə bəštà i nè̟mə mumčè̟tə i izràstej jà
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 1: 51 - nəpràvi ednɤ̀ pɨ̀tə otɨ̀vət u bəštà i də zənesɤ̀t
Trŭnčovica 1: 53 - u bəštà i gul’àjət tàm c’àl dè̟n pràvət rəkìjətə mu kàzvəme
Stakevci 2: 8 - za kakvò i trèbeše nè.znam
Garvan 1: 30 - a na glavàta slàgaxa li i nèšto
Bansko: 153 - ot načàloto kažì i segà da
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 1: 123 - kàk ja kàzvaxte na vrèmeto càrevica li i vìkaxte
Malevo/Xsk 1: 125 - ràpka i vìkaxte əhə
Eremija 4: 28 - ispìe i kṛftà i a ostàvi cèlatə̥ a kṛftà ispìe
Mogilica 5: 132 - sinɤ̀ i ležì vəf kòšnicə bòlen še kàže
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Dolno Ujno: 260 - də trèbe da znàe majka i tat i baštà i trèbe ìde
Dolno Ujno: 260 - də trèbe da znàe majka i tat i baštà i trèbe ìde
Kovačevo 1: 96 - k’i i dukàrət nə mumàtə
Kruševo 3: 43 - òb’asni i kàk se čèpka i kàk sa
Kruševo 3: 48 - òb’əsni i òb’əsni i kàk ti e bilò
Kruševo 3: 48 - òb’əsni i òb’əsni i kàk ti e bilò
Kruševo 3: 49 - i stàroto i nòvoto sìčkoto i òb’asni
Kruševo 1: 53 - sè še i zbìrəm nàj ùbəfkìte nəli t’à dùmə
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Kruševo 1: 59 - še i òdnesàm i nə nèjə mlògu si sə ìməme dùmə
Kruševo 1: 92 - t’è i putsigur’ènə n’èi jàdene kàzvə suc’al’ni grìž’i mi kàk
Kruševo 1: 93 - əmi ut p’èncijàtə p’èt stutìni i spìrət
Kruševo 1: 94 - č’ètiri stutìni i dàvət kàe
Kruševo 1: 96 - à pèt stutìni spìrət č’ètiri stutìni i dàvət nə nèi si
Kruševo 1: 105 - òti jə sə dàli nə suc’àl’ni griži wòt ne sì i gòtv’ət t’è
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Kruševo 1: 110 - wòt n’èmə də i gòtv’ət sìnuvèt’u vìd’uvàt č’e ž’ènitè mi
Kruševo 1: 114 - pə sàə i e ùbəvu kàzvə
Kruševo 3: 131 - kùtni je vərzì i nugìt’e
Kruševo 3: 135 - vərzèš i gi e səkà
Skrŭt 2: 46 - togà i e na momàta svàdbata f ponedèlniko
Skrŭt 2: 77 - i na sutrintà vik’i òdat kəm momà mom momàta na màjka i
Skrŭt 2: 108 - kət k’i i zaubùvat ubùfkite ɤ̀ gol’àmi sa tìa ubùfki
Skrŭt 2: 110 - k’i i napɤ̀l’nat ubùfkite pàri kumò togà a ubùat
Gela 1: 60 - decàna i rùs.kònsulɤ ùčenɤ [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Hvojna 1: 36 - də i slòžət vàlu kumàtə š’e slòž’i neprem’ènu vàlutu
Hvojna 1: 42 - ə ž’en’ìt’e l’ubopìtsvət də vìd’əd bùlkətə kàk š’e i stuì vàlutu
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Belica 3: 62 - sàmo če i si zèl maslòto
Sveta Petka 3: 1 - vìe na càrevicata kàk i vìkate
Sveta Petka 3: 2 - nìe càrevica càrevinə i vìkəme
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Sveta Petka 2: 78 - ednò pu ednò màjkә i turɛ̀lә
Sveta Petka 2: 79 - kuè mòže màjka i turɛ̀lә i
Sveta Petka 2: 89 - è ìdi i kàž’i vàso ìdi i kàž’i dà vìdi
Sveta Petka 2: 89 - è ìdi i kàž’i vàso ìdi i kàž’i dà vìdi
Sveta Petka 2: 90 - òt’ da i pukàža
Sveta Petka 2: 92 - ne sè smɛ̀eš ìdi i kàž’i
Gradec 1: 22 - i òn mìtko č ìdeš da i da i kùpiš ə ižèkcii
Gradec 1: 22 - i òn mìtko č ìdeš da i da i kùpiš ə ižèkcii
Gradec 1: 106 - ne mòžem sìrota d ìdem da i kàžem jà ma sèstro
Drjanovec 2: 35 - bɤštà i nɤ bùlkata i mòjt’ә̟ bràt’a l’àtnu wrèmi sɤbìrɤt bylỳc’t’ȅ
Gigen 2: 6 - lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 1: 63 - nì i umìrat decàta
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Tihomir 2: 62 - i kakvì bànici ìmaše vìe kàk i vìkaxte bànica li
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 3: 71 - tò kətu pòčni də sə àgni fs’àkə ufcà dòlu gòri i znàm
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut