nìj

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nìj appears

Kolju Marinovo 4: 11 - tvà e kolendrò mu vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 6: 17 - tòj nə cigùl’kə zème si cìgənski kiminčètə im vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 4: 18 - zəštòtu nìj kətu gu nəpràvim tvà pɤ̀rvo
Kolju Marinovo 3: 34 - ama nìšto nìj
Kolju Marinovo 3: 36 - nìj ìskəmi nìj ìskəmi i gòvorə da čùjm kàk ə
Kolju Marinovo 3: 36 - nìj ìskəmi nìj ìskəmi i gòvorə da čùjm kàk ə
Kolju Marinovo 3: 40 - nìj ìnəče pu knìgi
Kolju Marinovo 3: 44 - nìj po knižàtə sme go glèdəli
Golica 1: 7 - nìj ostɑ̀nahme v'èki ne nì z'èma gòsput dušɛ̀ta
Golica 3: 41 - znàjət s'àkək nìj ne znàem
Golica 5: 55 - i nìj plàčem tùkana i [cough] ne gì znàeme v’èk’e
Golica 5: 59 - t’à reklà nìj kaìl snim sàl da sme ž’ùvi
Golica 5: 82 - riklò glɑ̀nni sn’e i nìj snim rikɛ̀lə ərt’ìšti krìjət sə
Kozičino 1: 53 - slàdək l’àp jed’ɛ̀hm’e nìj si pruizv’ed’èm žìtutu vìkəm’ə hrənɛ̀tə čìstə
Kozičino 1: 116 - jà sə nìj si gi istəč’èm pr’id’èm kòzintȁ istəč’èm gu
Kozičino 1: 118 - səšìvəme gu h č’ètiri plàta nìj a tòl’kis plàtove təč’èm
Kozičino 1: 125 - nìj kətu b’ɛ̀hm’e d’əcà də zəpòvn’ə pri màjkin’i det stàrə ràbotə
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 127 - i nìj gu vɛ̀rš’ehmi səgà v’èč’e nə nàštȅ gudìn’i nàštȅ d’əcà
Kozičino 1: 156 - pək nìj mu š vìkəhm’e tugàs i vìnəgi t’ɛ̀j b’ɛ̀še abɛ̀
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Žitnica 3: 5 - nər’àt n’àmə nìj sɨ mòeme nə nɨ̀vɨte kətu
Srebŭrna 2: 18 - a pək nìj sel’endùr:tȅ nəučèni səs vɤ̀l’n’eni čuràpi
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Srebŭrna 2: 154 - rəgòski prədì nìj štòtu smi blìzu du bàltә̥tә̥ tùkə ìməme pəpùr’
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Srebŭrna 2: 167 - i bàltətə ni tùkə štòt blìzu nìj ìməme pəpùr’ mu sə
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Srebŭrna 2: 175 - əmə i nìj pu̥tkuàəmi dè trìte ni stài gòre putkuàni
Srebŭrna 2: 178 - amə nìj kət prəd nàs stàr:tȅ sə žuvèli kət kàzwət
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Garvan 2: 3 - tàm ìməxmi nìj kəšlì ìməxmi
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Garvan 1: 106 - pək inò wr'èmi dàmištə hl'àf gu kàzvəmi nìj
Garvan 1: 110 - nìj ìməxmi gul'àmə kɤ̀štə kəd'è j t'à bèše gul'àmə
Garvan 1: 207 - nìj smi tùkətɤ̀j č'ìč'uvi blìski
Bansko: 76 - ud nègo ta nìj gu pràvime na turšìja
Bansko: 170 - nìj gu vìkame tovà smɛ̀nka
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 34 - nìkək sə ne skàraa n’ètu pək nìj də sə skàrəmi s itɤ̀rvətə
Markovo: 98 - ə stɤ̀knim idìn gul’àm ògen i nìj prid’èm
Markovo: 187 - nìj ìskəmi ə tòlkus pərì əkù dəd’èti ža a dəd’èm
Malevo/Xsk 2: 4 - kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 4 - kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 6 - nìj ni mòim
Malevo/Xsk 2: 25 - drùkte mlàtte izòpštu nìe ni mòžem vè̝ke nìj sme
Malevo/Xsk 1: 58 - f òtpuskə i sl’ət toà gà swɤ̀rši vujnɤ̀tə nìj b’è̝hme màl’ki
Malevo/Xsk 2: 70 - səd’è də sə zdràvi mlàtte pək pək nìj
Malevo/Xsk 2: 81 - kàkə pɨ̀təm i t’ɛ̀ kət umr’è̝ nìj v’è̝ke znàem
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 106 - nìj pòveče səh čùzdi hòrə rəbòtehme štòt n’àməme rəbòtnə rəkɤ̀
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 1: 136 - də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’i
Malevo/Xsk 1: 158 - hùbəvu əmə nìj n’àməme rəbòtnə rəkɤ̀ tr’əvə də hàtəme nədnič’ɛ̀re
Skrŭt 1: 190 - a nìj go ìmame knìga
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 4: 21 - nìj sìčkite tùka sme pristanùši
Huhla 3: 13 - zəkàrəhə vòlvetu̥ i nìj kət
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 4: 22 - gròzd'e ə bustàn n'àməlu hìč pək nìj sne blagudàrni
Huhla 6: 28 - nìj stòrihne tì i jà
Huhla 6: 32 - nìj stòrihne kòj gi stòri nəl'ì b'àhne
Huhla 6: 34 - f tàə bəlgàrijə nìj nəpràihne
Huhla 6: 38 - nìj nəpràihne tugàj b'àše
Huhla 6: 46 - zə t'àhnite se bl'ɤ̀skət pək nìj ne mòžem tìj d'èt
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 3: 48 - i kəkòt n'e ràptihə čàkaj segà də z'èmne bèki nìj n'e gl'èdəme
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Vŭglarevo 1: 21 - dɤ̀rven kurɨ̀tu nìj mu vìkəhme nuškvɨ̀
Vŭglarovo 2: 71 - gul’àm nìj mu ìkəhmi hərmàn’i
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Vŭglarovo 2: 169 - nìj si mès’əhme
Bangejci 2: 70 - əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgi
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Černovrŭx: 63 - kujàtu kɤ̀štə pril'àgə mòži nàštə às nìj sm'e d'ès'ət dùši
Černovrŭx: 65 - às səm nàj màlək àj nìj sm'e bèdni t'à b'èše ùžəs
Čokmanovo 2: 4 - ìmə i drùgi gɤ̀bi kutrìtu sə jəd'ɛ̀hə nìj gi kàzvəhme č'ervenùš'ki
Stikŭl 1: 8 - əmɨ nìj jɛ̀ səm vɤ̀zrəsən čuvɛ̀k nə mòjtə məhəlà si
Stikŭl 3: 27 - izlɛ̀zuhə rudnìni uttùkə ut širò̝kə.ləkə dèt si gu nìj znàeme
Stikŭl 3: 68 - gl’ɔ̀daj zgà ətùka zət tùrlata nìj ìməme pàk ə təkòvə ədìn
Stikŭl 1: 88 - sᶤìčkutu beše hùbəvu i i nòlku behme nìj behme jɛ̀ səm nàj gulɛ̀mətə
Stikŭl 2: 128 - ednò dnès drùgu ùtre drùgu zəùtreš ə zgà ìməme nìj guvedàrčək
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Široka Lŭka: 4 - če že ukàpɤ nìj stàvahme rànu hòg’ahme pòčvahme bèz zakùska
Široka Lŭka: 19 - nìj sa narɛ̀dame mu m mumìčetata mumà du mumà
Stančov Han 1: 79 - d’èt si gu nәv’èždәxmi nìj sìčku sә nәv’èždә
Sŭrnica 1: 134 - nìj sme vìkə krɤ̀vni bràt’ə s krɤ̀f sə smɤ pubrətìli
Sŭrnica 1: 142 - nìj òdihme də vìdim n’ègu nə pugrib’ènietu si òdihme
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Vŭrbina 4: 6 - purèdni gudìni i prudəlžɛ̀vəlu utnòvu gu rəzbìrəme nìj
Vŭrbina 3: 12 - səs vòl’ven’e gu stòr’ət brəlà i nìj min’ème pòslet
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 58 - dun’èse əmə nìj smi pèt’ pɤk inìčku d’èt ɤ màjkɤ gu ustàj
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Gigen 2: 4 - səs ràbota sme prèle̝ ìdvat mumčèata nìj kàzvame ergènite̝ ìdvat
Petrov Dol 2: 23 - kòsur’i kòsər’u [laughter] i ə kòlkut čuwèkɤ nəprìmer’ nìj si b’àwmi čèt’ir’i
Petrov Dol 3: 32 - əmə nìj pò n’àməm’i duž’ènvəm’i pòčvəm’i s’ètn’e snòp’it’e də izvòzuvəm’i
Petrov Dol 1: 53 - [cough] mnògu s’əd’àx àd’i vèč’i č’e duwìždən’i vìj š’ə ìdvət’i nìj š’ə ìdvəm’
Petrov Dol 2: 102 - nìj tùkə d’ètu e drəgust’ìnuvi è tàm dafìnkini d’èt sɤ
Iskrica 2: 13 - əmi inò vrèmi nìj t’ut’ùn’a ud màrtə òšti pòčvəmi
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 2: 55 - əmi enò vrème̝ nìj kət òde:me nə učilìštu tùkə òde:me
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut