ni

Particle: 
neg
Lexeme: 

Lines where ni appears

Kolju Marinovo 4: 4 - i ìmə kul’endrò kujètu ut təkɤ̀vu ut kàmək ni znàjə
Kolju Marinovo 4: 20 - t’à punìkni trivɤ̀ punìkni mə ni mòj də punìkni
Kolju Marinovo 1: 32 - mi ni sɤ̀m òdilə
Kolju Marinovo 6: 39 - s’àkuj ni sì dàvə rəkɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Kolju Marinovo 5: 50 - pò ni e fkùsnə təkà za mìine zə rəzlìvəni zə prən’è
Kolju Marinovo 5: 54 - ni znàjə vìždəl li si gi bɤ̀rim
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 6: 63 - ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə
Golica 4: 5 - amà səgɑ̀ izmenì sə nəròdə ni puznɑ̀və gòspud'ə̟
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 6: 13 - ə ni è lèkə ràbuta
Golica 3: 32 - ni znàjet n'èto vərhɑ̀ni n'èto žètva n'èto hùrka
Golica 5: 42 - nie kɑ̀e vèk’i kɑ̀e hìč’ kɑ̀e ni znàeme kɑ̀e tɛ̀j bleštùl’ki
Golica 5: 85 - ni jədɛ̀t l’àp n’èməd bràšnu əmi kɑ̀šə kərtòhenə rəzbɛ̀rkələ
Golica 5: 88 - utòd’ət dv’à mumč’ètə ud ərɑ̀pit’ȅ bùlkətə v’èk ni mòž də vərì
Golica 5: 90 - bìli s kulil’ètə z’èmət bùlkətə č’e vər’àli dràgu ni mòš
Golica 3: 123 - wòti pòp ìmat sigà pòp ìma ma ni štɛ̀d gu
Golica 3: 124 - ə̀h ni štɛ̀d gu kɛ̀g gu ni štɛ̀t ma
Golica 3: 124 - ə̀h ni štɛ̀d gu kɛ̀g gu ni štɛ̀t ma
Golica 3: 177 - ni slùšaj hòrata bòže zavalì bòže zavalì
Kozičino 1: 8 - ni mòž’i b’ih čìht mu kàzvəme nel’ì
Kozičino 1: 15 - təkɑ̀ e bìlu inò wr’ɛ̀mi pək ž’uwòtə səgà gu iznəm’àrgəmə ni znàm
Kozičino 1: 19 - pər’ìt’ȅ ne st’ìgət zə l’àbə ni st’ìgət zə mlògu rɑ̀pti
Kozičino 1: 55 - tàm ja rɛ̀s’et ot žiwòtni də ni dəd’è
Kozičino 1: 93 - c’àl ròj ni mo ni mòži m m mɑ̀hɑm’i təkòəme
Kozičino 1: 93 - c’àl ròj ni mo ni mòži m m mɑ̀hɑm’i təkòəme
Srebŭrna 2: 16 - štòtu nìštu ni plàštət vɤ̀lnətə
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Srebŭrna 2: 179 - tòj mòju sv’èkər sè kàzvəšə̥ a vìj s’à ni ər’èsvəti
Garvan 1: 114 - ni jè jèdentȕ tàm nər'ed'ènu kòjtu i təkòzvə
Garvan 1: 123 - upl'èt'eni i dɤ̀ski n'àkəde kədèt ni stìgə tò mnògu nəròt
Garvan 1: 135 - tè ni znàjət
Garvan 1: 159 - səm čùvələ tùj nèštu dè ni sɤ̀m təkòzvələ də vìd'ə
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Markovo: 4 - ni sɤ̀m rud’ènə à f tàə nìj gə pràime səz d’àdutu̥
Markovo: 50 - əmi òdihme əmə təgàvə ni dərdžàə nə učìlištu bàbo
Markovo: 65 - a às ìč ni gù ubìčah
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Markovo: 120 - kət ričè n’àmə tòj ni è nəm’èr’ət mu kusùr’
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 130 - ni pùši dù səgà nè e srɤ̀mnəl n’ètu pəg də pùši̥
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Malevo/Xsk 2: 6 - nìj ni mòim
Malevo/Xsk 2: 10 - tìj ni znàjət mlàtte də təčɤ̀t jà
Malevo/Xsk 2: 16 - mlàtte si sə ùčət l’i tìjə ni znàjət
Malevo/Xsk 2: 25 - drùkte mlàtte izòpštu nìe ni mòžem vè̝ke nìj sme
Malevo/Xsk 2: 39 - svikɤ̀rvətə də tə ni bəht’è pu rək’ìti
Malevo/Xsk 2: 79 - ni znàeme òšte sɨ̀čku i duhùdəm də pɨ̀təm kàkə p’ètke
Malevo/Xsk 2: 82 - ni znàem kòt znàeme i si pràime
Drabišna 1: 38 - jàs ni mògə ənɤ̀ kərpùskə n'àməm bəre
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Kovačevo 2: 42 - s’à ne sɤ̀m nəkùsilə jàjce nit ni pòmn’əm utkugà
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kralevo 1: 75 - əm hùbəvu b’èše wòt də ni b’èše
Kruševo 2: 11 - ni mòž'ehme də rəzber'èm kəkò je wòdeh pri l'èkər'ə
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Kruševo 3: 79 - ut trevàtə ni sɤ̀m pràilə
Šumnatica 1: 73 - ni znàm [laughter]
Šumnatica 3: 111 - ni mòež də s’ènneš də uper’èš
Šumnatica 3: 120 - a fùrnətə kàk à ni znàeš
Šumnatica 3: 162 - əmə s ə l’àbət ni sà zəkàrpuvə kurèmət t’ kəzùje
Skrŭt 3: 31 - pà takà sàa štò sàa ni znàim nìšto
Skrŭt 3: 82 - i sèkakvi takòva igràat pròsat sàa ni pròsat da ti go kàža
Skrŭt 1: 192 - ni sàm go čitèla ot knìga
Stalevo 2: 2 - jà hìč ni sɤ̀ umur’àvəh əm sigɛ̀ ne mòə
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Huhla 1: 1 - n'àmə n'àmə s'àə hòrə ni znàm kəkòt' ìskəd də
Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Huhla 5: 37 - òt' pùs tə rìbə ni sɤ̀ jəd'è pək ə təkɤ̀vu pək jədèn'e
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 1: 67 - zə ilàč təkà nəl' təkà e ni znàm kəkò
Huhla 1: 73 - ìmə slùšəjte nà sigɛ̀ ni mògə vek'i n'àməm tàə sìlə əmə stìgə
Huhla 1: 81 - də ž'ènem də ìd də kòpə càl' d'èn' ni mògə
Vŭglarovo 2: 26 - vìj ni pòmnit’e li
Vŭglarovo 2: 84 - s’àku m’àstu ni stàvə
Vŭglarovo 1: 95 - əm kɤ̀k ni gò rəzbɨ̀rəme
Vŭglarovo 2: 109 - əm zəpɨ̀svə jà vìj ni zə rəzbràhte li
Vŭglarovo 2: 139 - əm n’è̝mə kɤ̀k də g udvè̝em nə veterɤ̀ ni mòže
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 2: 45 - də si isɤ duisɤ̀:ni štòtu tò ni mòži də isɤ̀:ni nə mutuvìl'čitu
Bangejci 2: 55 - ìgli zə čuràp ni znàiš li kəkvò i
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Černovrŭx: 16 - vrɤ̀zvət im kəkvò li ni štèš
Černovrŭx: 28 - ni mògə ti kàzə
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Černovrŭx: 48 - i s obrəzùvə trəp'èzə às ni znàjə
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Čokmanovo 1: 9 - nìe sìč'kit'e pràznici gi tàč'ehme sigà ni tàčet ž'ɛ̀lku zə mlàdit'e
Momčilovci: 20 - e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət
Stančov Han 2: 3 - štòt ni mòəd də prikàzvət ùbəwu [sigh]
Stančov Han 1: 27 - i seà zәtvòrini n’àkuj әmә kuì sә zәtvòrini ni nàm tr’àvnə
Stančov Han 3: 39 - ni mòi də nəm’èri ràbutə idvàm sigà sə uluvìl pəzàč
Stančov Han 3: 41 - r’èku d’àdo t’è sàmu zə cigàri ni tì stìgət t’è
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Stančov Han 1: 63 - pò ni gù әr’èsvәt pәk si gu nәprid’èš
Sŭrnica 1: 62 - vɤ̀preki.č’e ni tì e ròt
Sŭrnica 1: 68 - tòj kətu dòjde i tòj pràzen ni ìdvə
Sŭrnica 3: 74 - ni š’t’è də stànvə
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Sŭrnica 1: 79 - nəlì nə n’ègu dàr ni sɤ̀ pulàgə
Sŭrnica 3: 79 - ni stànvə hl’àp ni fàtə
Sŭrnica 3: 102 - ìməme d’ètu də ni pàlim wògən’ uf tùkə
Sŭrnica 3: 113 - nìštu ni uzìrə
Sŭrnica 2: 129 - l’ɛ̀ti pà pupàriš’ səs brəš’nò əbɤ̀tə də ni sɤ̀ kɤ̀sә̥
Sŭrnica 3: 132 - n’è n’è tvà e tvà gerg’òvdèn’ də sə ni bàrə nì
Sŭrnica 1: 132 - də ni sɤ̀ sə z’ɤ̀li vìkə
Sŭrnica 3: 137 - ni iglà zə zmìi də ni sɤ̀ vìždət
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Sŭrnica 3: 150 - də ni vɤ̀lk vɤlk’ɤ̀ də ni fàštə ufc’ɛ̀t’e kətu pəsɤ̀t
Sŭrnica 3: 150 - də ni vɤ̀lk vɤlk’ɤ̀ də ni fàštə ufc’ɛ̀t’e kətu pəsɤ̀t
Sŭrnica 3: 151 - tr’àbvə də də ni ustàviš’ utvòr’əti nòž’icìte
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 3: 155 - pà ni prid’ème
Sŭrnica 3: 156 - də ni prid’ème də čàkəme
Sŭrnica 3: 158 - jəcà sə ni bàrət
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 3: 164 - pu ìmetu ni mòjž də bàrəž ni mòjž də duìš’
Sŭrnica 3: 164 - pu ìmetu ni mòjž də bàrəž ni mòjž də duìš’
Sŭrnica 3: 167 - e tvà kòjtu gu č’ùvə pək kòjtu ni č’ùvə d’è də znàm
Sŭrnica 1: 176 - ni mògət sə zɤ̀mɤt nɤ̀l’ s’à na d’èt’ ə [unintelligible]
Sŭrnica 1: 181 - beš’ә̥ sedmàk ni biz’ɛ̀eš’e gu
Sŭrnica 1: 198 - nàštə sə rudì sidmàč’ence i ni mòdže də biz’èe
Trjavna: 5 - dusegà ni smè sə zənimàəli əmə kət sə pinsiunìrəmi
Trjavna: 10 - è xùbəvu stàru stàru às ni xər’èsvəm pək stàrutu
Trjavna: 113 - kət ìskəmi də gu id’èm prisnusòlnu ni gù usul’àvəmi
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Trjavna: 185 - àz b’àx nəsəbràlə əmə ni sɤ̀m pràilə ut n’ègu
Trjavna: 186 - amì ni mì xər’èsvə
Trjavna: 188 - n’è ni sɤ̀m pràilə əmə ni mì xər’èsvə
Trjavna: 188 - n’è ni sɤ̀m pràilə əmə ni mì xər’èsvə
Trjavna: 189 - ni sɤ̀m pràilə às ə
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Vŭrbina 2: 68 - tò nem’è ejtùvən də grəd’èt ni budnòn nìk’əna
Drjanovec 1: 8 - mòjtu d’ètstvu ni b’èši mnògu v’ès’ɤlu nu nɤ̀l’ kɤt sɤm zdràva
Drjanovec 1: 14 - tòčnu nɤ g’urg’òwd’en b’èšə̥ bilà brèminnɤ às ni gù znàjew tùj n’èštu
Drjanovec 1: 17 - nɤ dulàpu tɤ̀j nɤ òdɤro tù tɤkò ɤmɤ ni sɤ̀m rɤzbìrɤlɤ
Drjanovec 1: 25 - mɤ ni vìždəm b’èb’i i uluvìw tàt’ɤ tɤ̀j zɤ kul’àntȕ
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 51 - t’ì b’èž’ ž’inà ni mòž’iš dɤ skàrɤš tòz živòt
Drjanovec 1: 59 - tò n’ikàk ni zɤsùkɤ ud màjkɤ zimà go innà nàštɤ rudnìnɤ
Drjanovec 2: 68 - zɤ mòjtɤ nɤ cànku ni gù kàzvɤm kòlkut mi j mɤ̀kɤtɤ
Petrov Dol 1: 8 - štòd drùgiti selà ni dàwət ubičèi pɤk nì dàami
Petrov Dol 1: 52 - ni mɤ̀ znàjət
Petrov Dol 1: 68 - da ni ì umìrat decàta
Petrov Dol 1: 101 - pək ni sì j čùlu ìmitu àjd’e ut’ùəmi krɤštàəmi vrɤ̀štəmi sə pàk
Petrov Dol 2: 133 - ni pòmn’ә̟ sàmu ə
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 1: 10 - səm živ’àlə pri t’àh nìkuj nìštu ni mì i rikɤ̀l
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 2: 62 - ni mòə də si spòmn’ə drùgi kəkvì pridmèti sme ùčili
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 1: 74 - də ni mɤ̀ svàrilə tùkə də səm si nə màjčinijə dvòr
Iskrica 3: 94 - pičè li slɤ̀nci ufcà ni pəsèš
Iskrica 3: 99 - kətu im didèm du vičirtɤ̀ ni gì pùskəme də pəsɤ̀t
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut