òfci

Meaning: 
sheep
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where òfci appears

Izgrev/Vm 1: 23 - ustànəhə č'ètiri òfci i səs t'àf sə zanimàwəm səs kukòški pɑ̀tki
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 1: 88 - òfci kòzi svìn'e govèda kòn'e sìčko u ednà kɤ̀šta bèxme
Kovačevo 2: 12 - òfci kòzi
Leštak 2: 24 - kakɤ̀v dubìtək ìmahte òfci
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Stalevo 1: 14 - òfci ne sì strìgala
Stalevo 1: 15 - òfci ne sɤ̀m strigḁl̥ḁ
Gela 1: 26 - nə dèvɤd gudᶤìni hòdɤl vəv belumòrietu s òfci təkà pək ezgà
Gorno Vŭršilo 1: 20 - mi òfci magàreta svìne kukòški ofčàrka bex dodè zaprèx
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Gorno Vŭršilo 1: 51 - pa zakolèm dvɛ̀ òfci pa gòtvat pa adàt pa pijàt
Gorno Vŭršilo 2: 66 - ami f čàsnoto sme gledàle volòve òfci kòzi svìne
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 72 - po četìrese òfci ìma:me
Graševo: 102 - utᵊ bəlkànskite nàšte òfci
Graševo: 103 - dà dà vìe ìmaxte òfci taka li
Belica 3: 4 - emi mlekòto mlekòto kato ìzdoa ofcìte dnèska pèt òfci li sa
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Baskalci 1: 55 - èxèj pu stutìnә òfci sәm gledàl
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 1: 143 - әku sɤ pòveče òfci ili pòveče mɤzničàre trì čètiri stòla ìma
Baskalci 1: 162 - nә sràgәtә si vrɤvàt pustujànnu òfci òti edìnu pùštә
Baskalci 1: 191 - a pa ìma nèkoj pa pèd dèset òfci ìmә pòveče ne mòže
Baskalci 1: 205 - tìjә nàš nàšte òfci tugàj i sɤgà sә me̝ronòsəni saà ìma
Baskalci 1: 283 - kato às togàj kàk ìmax stò òfci nèkoj meraklìja ama na nèkoe
Tŭrnjane 1: 54 - sèki si ìma volòve kòla òfci
Salaš: 85 - pa òfci pa kozì pa a mì nèma kvò màjka dùma
Bela 1: 54 - sìčkite togàva razvàlia tèkezesètata i nazìmae no kràvi no òfci
Bela 1: 156 - i takà stanàme sèl’ani ò bòže tà òfci
Bela 1: 157 - pèt òfci dvatrinàes jàgɤnci sìčkite bliznìli ednà trì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut