òn

Case: 
nom
Gender: 
m
Lexeme: 
Lexical variation: 
той
Person: 
3sg

Lines where òn appears

Stakevci 3: 10 - i učìtelkata ga karàla da da si raskàže uròkət òn mirùe
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 3: 12 - rùmene ùmeš li da govòriš a òn rekɤ̀l če da oràtim
Stakevci 3: 17 - da da ti pìšem dvè štò si ne znajà uròkɤt a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 1: 34 - òn mi kazà kudè e onò tàm ne è bilò
Stakevci 1: 35 - a jà se tegàj ukačì gdèto òn kazà
Stakevci 3: 46 - i če mi pìše òn na mène dvè
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 3: 65 - tò nelì čovèk kat pàdne òn se skotèl’a
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Repljana 1: 5 - ta da se napasè òn kìmnu vàrdi se od mùe
Repljana 1: 15 - òn òp ta preko vodùtu me prenèse i me òstai vòlɤt
Repljana 3: 24 - òn si pa skròi pantalòne drèju odàvna džemadàn’e kròešeu
Repljana 1: 46 - pa ga òn prodàde ama ga dòsta bì
Repljana 1: 52 - òn nè e li kròtək vòlət
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Repljana 1: 55 - òn me nè e bòl da rečèš
Repljana 1: 62 - štò àpu pa tegàj òn me nè e
Repljana 1: 71 - òn si me pod mìškutu utrepàl pod ednùtu ta
Repljana 2: 107 - i kmètɤt ni tegàj ga uvolnìše uvolnìše ga štò òn sàka
Repljana 2: 108 - mì naròdɤt sàka da prài zbòr i òn nastojàva
Vŭrbovo 2: 8 - òn ìska da se polèe
Vŭrbovo 3: 16 - vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj
Vŭrbovo 3: 16 - vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj
Eremija 5: 5 - mlàdi godìni bèx pri mažò mi̥ òn bèše voènen
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 5: 29 - kòj ot štò stràda i òn mu vìka takà
Eremija 5: 31 - àgnešto sɤrcè a òn bìl zakasàl po malària zakasà
Eremija 4: 44 - a kòj če go jà dodèka de stàna òn
Eremija 4: 53 - òn e čìsto čèren bèlkata e tùka e bèla
Eremija 5: 57 - òn bèše domakìn na plòdvif
Eremija 5: 72 - nèma òn kogà kàže òn kogà kàže
Eremija 5: 72 - nèma òn kogà kàže òn kogà kàže
Eremija 5: 73 - òn kogà kàže
Eremija 5: 112 - ne smèja òn vìka če go pùsneš sàmo po nàši̥te karùci
Skrŭt 1: 32 - dignàl go orèlo òn gi vrəzàl pilcìte ednò za drùgo
Skrŭt 1: 41 - provalìl gu istèčva mu mòzəku umìra detèto òn pomislìl če
Skrŭt 1: 67 - òn nèli od dòma si i zapomnìl xìč xìč
Skrŭt 1: 76 - a òn srèšta umrèl čovèk kadè nòsat i òn
Skrŭt 1: 76 - a òn srèšta umrèl čovèk kadè nòsat i òn
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 2: 103 - a prodàva na kumò kumò k’i plàti òn k’i a zème
Skrŭt 1: 158 - òn veče otkačìl tòo da mu tèrat kučìnata vòški
Skrŭt 1: 181 - pàa òn kažàl jàs n’àm petàče da t dàm
Arčar 1: 9 - òn vi e naèl
Arčar 1: 12 - ama òn i òn e ednì rumɤ̀nci
Arčar 1: 12 - ama òn i òn e ednì rumɤ̀nci
Arčar 1: 30 - pòčvaj tovà vìkam čèkaj òn vìka às ti plàštam
Arčar 1: 51 - a ama òn tṛgnàl
Arčar 1: 54 - òn če dòjde čovèka
Gradec 2: 15 - utìšla po komšìite i òn ostànal s tavà detè
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 1: 19 - i òn dojdè i fanà rɤkàta dìgaj dìgaj
Gradec 1: 22 - i òn mìtko č ìdeš da i da i kùpiš ə ižèkcii
Gradec 1: 30 - štò sa glèziš i mi udàri òn mène òsem inž inžèkcii
Gradec 2: 32 - i òn koto minàl pokraj toà tòo dṛvnìk tavà mu vìkame
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Gradec 2: 41 - a òn mɤ̀či da go otkàči da go fṛ̀li u bàrata
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 127 - trebvàlo vednagà pèpi da a dòšɤl òn nè e nì dooždàl
Vladimirovo 3: 91 - òn òn uzrìe od edìn pɤ̀t sìčkia ako ɤ lozàr
Vladimirovo 3: 91 - òn òn uzrìe od edìn pɤ̀t sìčkia ako ɤ lozàr
Vladimirovo 3: 92 - òn sə dèka o tùraš u ə po càrevica tovà
Vladimirovo 3: 93 - òn sa kàči po drɤ̀vo eli takòvo bèreme sàmo čùškite
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Tihomir 2: 158 - čulèkan òn kàk se zvè
Baskalci 1: 93 - òn kàk sә kәžùvә
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 105 - òn go mèri zapìsva si tàm ama ne zapìsvaa sәs tәkòvә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut