pò

Meaning: 
more
Lexeme: 

Lines where pò appears

Kolju Marinovo 3: 67 - mòže bì i pò dlɤ̀gi i təkà
Kolju Marinovo 4: 75 - nə pò nə visòk stòl də sə kačɤ̀ də
Golica 1: 2 - ud nɑ̀s pò dɛ̀rti n'èma ud nɑ̀s pò zapɑ̀nnali n'èma
Golica 1: 2 - ud nɑ̀s pò dɛ̀rti n'èma ud nɑ̀s pò zapɑ̀nnali n'èma
Golica 1: 3 - od nɑ̀s pò miz'èrno də žuv'ɛ̀jet n'èma
Golica 2: 13 - ot tɛ̀s pò dòl'ni b'àha
Golica 3: 27 - ami təkwòs n'àkoj bòlči zəvərtèli zə zə pò tèšku̥
Golica 3: 97 - pò napr'àt še e val'àlo kət sɛ̀
Kozičino 1: 16 - pò l’èsən nagutòu səgɑ̀ sm’ə l’àba gu tɛ̀rsim na hùrnata
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Trŭnčovica 1: 18 - utɨ̀vət səs mnògu karùcɨ əku e pò bugàckə dəšter’à
Trŭnčovica 1: 42 - utɨ̀vət səz bànɨcɨ səs ə u pò ugòdnu jàdene də rànəd bùlkətə̥
Trŭnčovica 1: 52 - krɤ̀snikə krɤ̀snicətə svè̟kərə drùgi pò svòi
Žitnica 3: 13 - ut xisàrə se uč’èše i skɤ̀səhə i idnɤ̀ gudɨ̀nə pò nədòlu
Stakevci 4: 43 - pò ràno òdejmo u opɤ̀nci [laughter]
Stakevci 1: 56 - a pò tòpličko da ti slòžim
Stakevci 1: 65 - pò tòpličko
Stakevci 4: 105 - a za pò mlàditi mùžje go učìne ta pràe drèxi
Repljana 3: 6 - kojà pò màlko no mètrove ga sɤ̀g zovù
Repljana 2: 30 - pa svìena òbla ama pò golemà tepsìjata tùrimo gu u tepsìjutu
Repljana 2: 39 - tòj štò strùkovete zelèni lùk pò ùbavo sәs zelèni
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 2: 69 - doòdat mlògo abe doòdɤt ama pò se ìzmeni sɤ̀ga
Repljana 1: 77 - tòj smo čuvàli magàreta pò nèmaše nèkvo
Repljana 2: 80 - nèče da pràe zbòr onì pò ne obìču stòkutu
Repljana 2: 81 - pò ne ubìču da čùvu òvce pò ne obìču gosjà
Repljana 2: 81 - pò ne ubìču da čùvu òvce pò ne obìču gosjà
Srebŭrna 2: 11 - mi sə srùvə pərɤ̀tə l’i b’èše pò mnògu kəkò b’èši̥ p’èt l’èvə
Srebŭrna 2: 30 - i ufcɤ̀tə pò xùbəu ml’àku ìmə às dù unòj gudìne ìməx ufcè d’v’è
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Srebŭrna 2: 39 - si̥ kupùvət sìrene i dumàti̥ pò l’èku jàdini
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Garvan 2: 13 - pò nəpr'èt n'èməše təkòs è sigà ut səvètə ìmə xòrə
Garvan 1: 160 - əmɤ̀ səm čùlə dàže às pòmn'ə tɤ̀j b'àw pò màlkə tɤ̀j
Babjak 2: 18 - lɛ̀p ut fùrnətə gutòf si kupùvame pò rànu
Babjak 1: 22 - gul'ɛ̀mətə fùrn'ɛ ə unuvà pò màlkə p'eš zbìra du
Babjak 2: 23 - s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e
Babjak 1: 24 - dvàase lɛ̀bə du dvàase kulàci l'ɛ̀buve əmə tè pò golɛ̀mi
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Babjak 2: 32 - kətu vɤrtɤ̀t i plòči̥te rɛ̀žət slàmətə pò nə drèbnu
Babjak 2: 33 - pò bɤ̀rzo də sə vɤršè
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Bansko: 54 - i se napɤ̀ni tepcìjata pò ùbavo ut tìkvɤ
Bansko: 55 - pò ùbavò e ut tìkvenìk vèk'e ne mòže sèm ùbuvu
Bansko: 81 - bàncka kapamà ot tavà pò ùbuvu nèma
Bansko: 95 - òšč'e pò ubào e ta go zapečàtime
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Markovo: 24 - zɤ̀lvɤtɤ sə užèni inɤ̀tɤ pò nəpr’èt se užènilə
Markovo: 31 - mòjə mɤ̀ž tòj e pò nàj gul’àm i ku̥to
Markovo: 32 - i tòj sìčku nəgòtvi d’èverə pò ədžəmìjə
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 1: 39 - plòvdifskija kràj tàm e bìlo pò stràšno
Malevo/Xsk 1: 48 - ni nɨ̀štu sig’è̝ pò lòšu ut tùrsku də f kàžə [laughter]
Malevo/Xsk 1: 74 - pò ràno ìmaše drùgo ìme
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 1: 79 - pò ràno znàm če e bỳlu tik’è̝k’u:
Malevo/Xsk 2: 80 - č’e e kàkə pò gul’àmə e kàkə e
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Malevo/Xsk 1: 85 - pò gul’àmu b’èše dàže
Malevo/Xsk 1: 86 - pò gol’àmo
Malevo/Xsk 1: 213 - kòj kəd’èt nàjde təkà ko nə kògət e pò t’àsnu vəf dvòrə
Eremija 4: 25 - togà sme čuvàli pò nògu stòka pò nògu
Eremija 4: 25 - togà sme čuvàli pò nògu stòka pò nògu
Eremija 4: 57 - i vìkaja bèlka onà bilà pò lòša
Mogilica 3: 2 - əf əprìl' mɛ̀sec zəfàtə sə pusɛ̀e kərtòfite pò sètne pàk
Mogilica 3: 12 - pò rànu imɛ̀š'e gà behme nì pò drèbni
Mogilica 3: 12 - pò rànu imɛ̀š'e gà behme nì pò drèbni
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 1: 41 - mò də je ə izberèš pò zə f nɛ̀kvu pò̝ pròstu də pràiš
Mogilica 1: 43 - č'e pə gl'ɔ̀dəš pò hùbəfkənə izbìrəš'
Mogilica 3: 47 - č'e vsɛ̀kə vrìt sìč'ku sɛ̀hə uvès rɔ̀š' sìč'ku pò rànu
Mogilica 1: 49 - màlku pò pəràtkəu pə əgà zə hàli̥šte gu iskàvəme prepisàci
Mogilica 5: 58 - f tovà čislò znàči t'à se sm'àtə zə pò mlàda
Mogilica 3: 63 - š'ekèref kuč'ɛ̀n pò rànu ne sɛ̀hme sètne z'ɔ̀hme tegàj də sɛ̀eme
Mogilica 1: 67 - a pò rànu
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Mogilica 3: 88 - i pò màlku təgà sə hrànehə pòveč'e nemɛ̀š'e ɛ̀ce mnògu
Dolno Ujno: 220 - ìnače kɤdè sə pò ràno
Kovačevo 1: 2 - tò za zatùj nà vìkam za nèšto pò vèselo da da
Kovačevo 1: 24 - a pò sètne
Kovačevo 1: 203 - ke nəràs kətu nəràsnaa drùgite pò za pò pišìnite
Kovačevo 1: 203 - ke nəràs kətu nəràsnaa drùgite pò za pò pišìnite
Kralevo 3: 34 - tùrcite pò pehlivàne i izlɨ̀zəli tàmkə
Kralevo 2: 56 - krài kràvite pòveč’e ml’àg dàvət əmə pò màlku màslu
Kralevo 2: 91 - hìtri hòrə ìkəm siɛ̀ inò vrè̝mə b’àhə hòrətə pò pròsti
Kralevo 2: 117 - vɨ̀nutu əv bɤ̀čvi istòkuvəš si gu pò màl’k’i
Kralevo 2: 125 - pò màlka səs [unintelligible]
Kruševo 4: 18 - guvedàr pò kɤ̀sničku təkà kəde d’èset čəsò
Kruševo 4: 54 - pò nə ùbəf ògən təkà
Kruševo 4: 85 - pò ùbəvu b’èš’e
Leštak 1: 8 - kad’è pò naprèt fəv vɤrbìnə zootehnìkə dukuà də ìdiš
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 3: 15 - e tvà pò rànu bèše hərmàn tùkə è tùkə
Leštak 1: 67 - ne mòžeš ə pò nəpr’èt etùvə kòlehme sɛ̀kə s’èdmicə kràvə
Leštak 2: 90 - ta kogà ti se strùva kogà bèše pò l’ʌ̀ko segà ili togàva
Leštak 3: 101 - nəlì e pò l’ʌ̀ku
Leštak 3: 123 - mòž də nèmə kəto e sùvu təkà pò trùdnu sə smìtə ž’itòtu
Leštak 3: 223 - səs vòluve pò ràno orɛ̀hə dvà vòlə sə fprɛ̀gət
Leštak 3: 269 - pò debèl də nè go skʌ̀cə sə stɛ̀gə
Leštak 3: 321 - dà dòlu.gòre təkà e pò màlək
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Šumnatica 4: 1 - a pò ràno kàk bèše
Šumnatica 4: 3 - a i pò ràno sèehte t’ut’ùn
Šumnatica 3: 23 - a pò ràno kato n’àmaše orìs
Šumnatica 3: 38 - ejà smel’ème gu kətu urìs gu zəpràime pò drèmničku èj təkìə ràbuti
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Šumnatica 3: 44 - sərmà ut s’aə listà ut pò mnògut’e ut əsmòite listà pràime s’à
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 3: 57 - e pò ràno mašìnka nè e ìmalo pò ràno
Šumnatica 3: 57 - e pò ràno mašìnka nè e ìmalo pò ràno
Šumnatica 3: 186 - pò bɤ̀rže se rəzvàl’ə
Šumnatica 3: 256 - kojà e kojà e pò gol’àmata
Šumnatica 3: 257 - kàži tì kujà e pò kujà e pò gul’àmə
Šumnatica 3: 257 - kàži tì kujà e pò kujà e pò gul’àmə
Šumnatica 3: 261 - vìdi vìdi pò stàrə pək səm pò mɤ̀škətə
Šumnatica 3: 261 - vìdi vìdi pò stàrə pək səm pò mɤ̀škətə
Šumnatica 3: 262 - tàə pò màlkə pək vìš pò stàrə
Šumnatica 3: 262 - tàə pò màlkə pək vìš pò stàrə
Skrŭt 2: 6 - i tàpane i kam momčèto pò pišìn nèma
Skrŭt 2: 19 - nèkoj komšìa nèkoj pò blìsok zakàrame
Skrŭt 2: 36 - togàj beše takòva pò ùbuu pò ùbuu beše togàj
Skrŭt 2: 36 - togàj beše takòva pò ùbuu pò ùbuu beše togàj
Skrŭt 3: 97 - pò vɤ̀zrasni sə takòva
Skrŭt 1: 162 - i pò natàm f nìkuj sèlo vèče naflizèl
Skrŭt 2: 164 - àmi kàk nè togàj òšte pò vìkaa
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 32 - òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš
Stalevo 3: 32 - òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš
Stalevo 3: 34 - s’è e pò hùbəvu
Stalevo 3: 35 - pò hùbavo e
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 3: 42 - kòzte sə òšte pò r’àtku kòze̥štutu e r’àtku ml’àku
Stalevo 4: 48 - pò màlkə ud nehi vìkəm də znàeš č’e t’à
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 122 - štòtu pò debèlo
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 134 - t’è sə pò pʌ̀l’ničku pr’èdeni i sə dàvət tə sə tùpət platʌ̀
Stalevo 1: 149 - da e pò lèko
Huhla 1: 8 - štòtu təkà se kàzva stàrite sɤ pò mɤ̀dri
Huhla 2: 8 - dà ə skɤ̀p mərì gà e skɤ̀p pò màlku še id'ète
Huhla 6: 8 - tò bèše pò hùbəvu vɤ̀tre f kmètsvoto da takòva
Huhla 1: 9 - pò vid'àli i pò čùli
Huhla 1: 9 - pò vid'àli i pò čùli
Huhla 5: 14 - kàk go praznùvaxte velìgden pò ràno
Huhla 2: 19 - m vìe ste ut mòjte pò màl'ki mòjtu unùj gul'àmutu e
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Huhla 1: 49 - nìe sni pò zdrài tr'àbvə də znàete èj tvà m'èz d'ed gu jd'ète
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Huhla 3: 51 - inò vr'àme tòjtu žìt ku b'àše jèdru pò hùbəu tòjtu drèmnu
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 2: 57 - i drùgite sìčkite sə pò màlki ot vàs
Huhla 2: 58 - pò màl'ki pò màl'ki m ednò vr'ème tùrcit'e təkɤ̀və ràbutə nəpràha
Huhla 2: 58 - pò màl'ki pò màl'ki m ednò vr'ème tùrcit'e təkɤ̀və ràbutə nəpràha
Vŭglarovo 1: 59 - [unintelligible] pu dvà hl’àbə pò gul’èmi hl’àbuve
Bangejci 1: 13 - a predì vrème pò gol'àmo li bilò sèloto
Bangejci 1: 15 - predi vrème sèlutu pò gul'àmu l' b'èše
Černovrŭx: 39 - à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Gela 2: 2 - vìš drùguš jadɛ̀ha grùba hranà əmə beha pò jɛki nəròdə hòrata
Gela 2: 3 - pək əzgà sladkᶤìšɤ pò drùgi i i nèma drùgučɛ̀šen čuvɛ̀k ɛ̀dar
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 1: 5 - nè pò hùbəvu ud zgà tò dòješ nə unɛ̀a gudᶤìni
Gela 1: 6 - pò le čɛ̀kəš hùbəvu sin pò lòšu učɛ̀kvəš
Gela 1: 6 - pò le čɛ̀kəš hùbəvu sin pò lòšu učɛ̀kvəš
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Gela 3: 24 - tì pò znàeš tòšo
Gela 3: 26 - à tì si pò takòva
Gela 1: 27 - pò naprèž gà beše nàšu
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Gela 1: 38 - pɤsɛ̀hə kràvɤte tugàvə pò gulɛ̀munu pəsè kràvɤ pò pò
Gela 1: 39 - i pò màlkunu tugàva gà flɛ̀zat kràvɤnɤ fəf guràta
Gela 1: 40 - če pò màlkunu vᶤìka kàko nemòj plàka
Gela 2: 40 - i pò pò zdràv b'e nəròda pək ezgà zga da mu dadɔ̀t
Gela 2: 40 - i pò pò zdràv b'e nəròda pək ezgà zga da mu dadɔ̀t
Gela 3: 55 - da smɤ pò blìsku du decàna
Gela 1: 57 - vè bàpke tò bròi sa pò pràvilnu vàštu
Gela 1: 66 - če vìka vàšto pò pràvilno ledùnka
Gela 3: 67 - če hùbavu ama làni səbìraše senò ta bilò pò hùbavu tùka
Gela 2: 71 - za da ustànat pò màlku də də žuvɛ̀jat sìčkunu e nvà
Gela 3: 72 - z be pò ùbavo dubrì kugàtu zbìrame senò səs tèp i səz bàba [laughter]
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Stikŭl 2: 19 - predì gu lənì ə mìnələsə gudìnə i pò nəprèšnətə gudìnə
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 2: 82 - pò bɔ̀ršku stànvət
Stikŭl 2: 109 - pet š’èz dèn’ə pò nəprèš ni dukàrvəše tùkə ədìn čuvɛ̀k
Stikŭl 3: 148 - če t’à segà pò xùbava
Graševo: 66 - pə kòjtu pò n'èmə imòtᵊ pə kutu svɤ̀rš'eə imòtə
Zabernovo: 3 - a ìməh βràt pò gul’àm ud mène rudèn e
Zabernovo: 7 - ìməh pò màlək nàj màl’kijə ni bràt gòru
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Malevo/Asg 1: 5 - kujàtu je pò nìskə s rəc’è mʌ̀kni mʌ̀kni mɤ̀kni pràim ə̟
Malevo/Asg 1: 6 - nə kùpč’in’ki pòsl’e kləd’èm nə pò gul’àmi kòpi i tugà
Malevo/Asg 2: 27 - pò rànu ìməhme dòstə ràbutə ubàč’e segà s ednɤ̀ dùmə kàzənu
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Malevo/Asg 1: 55 - əm tò pərəlìi ìməš’e drùgi pò n’ìski òbl’i
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Malevo/Asg 1: 72 - səz bràdvə nə dnò dʌ̀rvu tə də sə pò kʌ̀si
Malevo/Asg 1: 73 - pò l’ʌ̀snu də sə vərš’ìje ə pək ìnəč’e kàktu si vərš’ìjeme
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Malevo/Asg 1: 91 - žìtutu kət sə nəmòkri i stànuvə s’ètn’e pò t’èklu pò t’èkl’enu
Malevo/Asg 1: 91 - žìtutu kət sə nəmòkri i stànuvə s’ètn’e pò t’èklu pò t’èkl’enu
Malevo/Asg 1: 93 - i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
Momčilovci: 23 - gòtv’ət mi zə zimɔ̀tə kutròtu ə pò trùdnu
Pavelsko 3: 21 - tə də sə po̝ pò gul’àmi də stànət pò jʌ̀dri
Pavelsko 3: 21 - tə də sə po̝ pò gul’àmi də stànət pò jʌ̀dri
Pavelsko 2: 51 - əmi vəsùl’əs e pò l’ʌ̀snu
Pavelsko 2: 53 - uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Hvojna 1: 24 - pò vɤ̀zrəsnite č’ɛ̀kət nəlì mlàdit’e də dòdət də sə pruštàvət
Hvojna 1: 26 - nə pò vʌ̀zrəsnit’e i fàštə rəkɤ̀tə celùvə pruštàvəj kəkvòtu sm’e zgreš’ìli
Petŭrnica: 2 - baštà mi beše vɤ̀zrasen màjka mi be pò mlàda t’à
Petŭrnica: 3 - došlà pò mlàda za nègo naràždaa dačurlìga šès dvuìca bràk’e
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Široka Lŭka: 2 - bubàjku drùguš stàvaše i vìkaše dɤ ɤ dɤcà stàvajte pò rànu
Stančov Han 3: 6 - ud ùbəvi pò ùbəvi bəščìnki s’èki si b’èši ubzəv’èl nəgləsìl
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 3: 30 - kɤtɤ̀r i ut məgàrə̥tu pò gul’àmu zdràvi živòtni čilìčeni
Stančov Han 1: 102 - stàriti òrә gu nòsea pò sìn’u mlàditi b’àlu gu nòs’әt dà
Stojkite 2: 18 - tə č’e mu č’ùkna jajč’òca kòl’kunu sa pò mlòčku
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Sŭrnica 2: 196 - də də mòdž’e də š’ìe š’ivàč’ə pò hùbəvu
Trjavna: 96 - kvò də kùpiš pò nəpr’èt kəžì d’è
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 125 - kòzitu pò r’èdičku
Trjavna: 126 - kòzeto pò rèdičko
Trjavna: 127 - pò r’àtku ml’àku
Trjavna: 128 - a pɤ̀k i pò màznu
Trjavna: 130 - pò màznu e pò màslenu pɤ̀k sə pò r’àtku
Trjavna: 130 - pò màznu e pò màslenu pɤ̀k sə pò r’àtku
Trjavna: 130 - pò màznu e pò màslenu pɤ̀k sə pò r’àtku
Trjavna: 215 - abè e tìe šùmətə e xùbəvu či pò xrənìtelnu
Trjavna: 251 - kuzìt’e əku pìtəš pò prijàtnu ut ut čuv’èka d’èt je kàzənu
Vasiljovo 2: 8 - pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm
Vasiljovo 2: 10 - ta sa zas’è̝lia pa t’èa ot tàm pò nagòre pak gṛ̀cite
Vŭrbina 2: 9 - fəsùl’ən sə pə̥ jədè̝ pò l’èštənə t’à l’èštənə dərž’ì
Vŭrbina 4: 41 - i vulòve sə vɤ̀rhəli d’ètu e pò b’èden səs məgàre gu vəršè
Vŭrbina 4: 42 - pò bàvnu stànvə pò l’èku e pò bàvnu vərš’è
Vŭrbina 4: 42 - pò bàvnu stànvə pò l’èku e pò bàvnu vərš’è
Vŭrbina 4: 42 - pò bàvnu stànvə pò l’èku e pò bàvnu vərš’è
Vŭrbina 4: 58 - žɨ̀tutu e pò jèdro a pšenìcətə e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 58 - žɨ̀tutu e pò jèdro a pšenìcətə e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 60 - zə kətɰ̀rite s’ɛ̀jət t’à e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 62 - eč’emìkə ərpɤ̀tə st ərpɤ̀tə stànvə pò bɤ̀rzu ut ud rəštɤ̀
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Vŭrbina 4: 100 - ud nègə grədɛ̀hme kɤ̀štite ud dɤ̀uvutu je pò sìlnu dərvò
Vŭrbina 4: 101 - i nemɛ̀še drùgu bùkuvutu e pò màlku
Vŭrbina 4: 116 - segà e ufčèrski pràznik na gerg’òvden ə pò nəprèž beše gerg’òvden
Belica 3: 8 - à e pò ràno ìmaše li magazìni
Belica 1: 16 - màjka mi bèše bòlna g'oturùmen pa ìmax sestrà pò golèma
Belica 3: 70 - izbìeš pò mɤ̀ninko i takà ne mòže da ocenìšᵊ kòlko
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 1: 87 - bèše dèset godìni pò stara od mène
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Oborište 2: 8 - pò no
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 1: 63 - vɤf pò stàrite kɤ̀šti
Oborište 1: 66 - pò stàrite
Oborište 1: 70 - pò stàr ə pò takòvo
Oborište 1: 70 - pò stàr ə pò takòvo
Oborište 2: 81 - pò màlko ot
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Sveta Petka 1: 45 - pò ràno pò ràno
Sveta Petka 1: 45 - pò ràno pò ràno
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 2: 110 - kujè pòveč’e pò màlku
Sveta Petka 3: 112 - èhè pulètu i pčènica ràždəše əmə pò slàbu
Sveta Petka 3: 113 - pò slàbo dà
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Gradec 1: 75 - d ìdem gà da ìdem da ròdim detè pò dobrò
Drjanovec 1: 55 - i šɤ stàvɤ kɤwgɤ̀ miždu nàs pò dubr’è t’ì sɤ užənì
Drjanovec 1: 56 - pò nɤprèt’ às pò nɤpud’èr’e s’è š’ɤ nɤm’èrim inɤ̀ n’àkɤkvɤ
Drjanovec 1: 56 - pò nɤprèt’ às pò nɤpud’èr’e s’è š’ɤ nɤm’èrim inɤ̀ n’àkɤkvɤ
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Drjanovec 1: 70 - ɤmɤ pò mlàdtȅ n’è sluč’ì sɤ nèintȕ mumìč’i mnòu kìs’ɤlu
Gigen 2: 2 - nìe pò ràno kato momì ergène takà sḁ si opredelìle̝ sedɛ̀nk’i
Gigen 2: 18 - na sɤvèt na cɤ̀rkvata sa xodìle̝ pò ràno dè
Petrov Dol 2: 5 - gerg’òwd’en’ pò rànu pràeme gerg’òwden nə šèstij tòj nə šèstij
Vladimirovo 1: 12 - ə zakòl’ame si ako ìmame nèšto pò golèmo alì àgɤnce
Vladimirovo 1: 53 - tovà pò ə ə golèmite ə ro dèkare zemjà
Vladimirovo 3: 108 - štòto bòba bòba tvà pò tèško a tovà drùgoto
Gorna Krušica 1: 141 - ama i jàs tovà vìkam ìma pò stàri ama
Gorna Krušica 1: 146 - òšte pò stàri ìma
Tihomir 1: 47 - i ajl’ɔ̀kət i brašnòto i dərvòto at tɤjì pò ìma li
Tihomir 2: 51 - pò gal’èmkᵚɨj
Tihomir 2: 61 - sakvᵊìn pràime bànice segà drùgak ama na pò naprèš štèm do et’èj
Tihomir 1: 85 - hà pò s'ètnə
Tihomir 1: 178 - a tò pò dl'ɔ̀go gòre pò krɔ̀pa zapenàčka as kandàpe go zav'ɔ̀
Tihomir 1: 178 - a tò pò dl'ɔ̀go gòre pò krɔ̀pa zapenàčka as kandàpe go zav'ɔ̀
Tihomir 1: 189 - na stanà na stanà jà ti pò tènka [unclear]
Tihomir 1: 190 - pò drùgakvo sədì štòt at pamùk e pr'ɔ̀dena
Tihomir 1: 215 - t'ènkata č'e mi pò pa màlko pò pa màlka apìn'aš kɔ̀del'k'ata
Tihomir 1: 215 - t'ènkata č'e mi pò pa màlko pò pa màlka apìn'aš kɔ̀del'k'ata
Tihomir 1: 217 - žìčkɤ pò pa màlkə žič apìn'aš vɔ̀lnata
Tihomir 1: 219 - žìčkᵊi gə kàžɤvame pò màlka apìn'aš pò t'ènka
Tihomir 1: 219 - žìčkᵊi gə kàžɤvame pò màlka apìn'aš pò t'ènka
Tihomir 1: 220 - pò agà ìšteš pò deb'èlka pò mlòčka apìn'aš vɔ̀lnata
Tihomir 1: 220 - pò agà ìšteš pò deb'èlka pò mlòčka apìn'aš vɔ̀lnata
Tihomir 1: 220 - pò agà ìšteš pò deb'èlka pò mlòčka apìn'aš vɔ̀lnata
Iskrica 2: 9 - t’à:nite t’ut’ùni tì znàči vìnəgi pò skɤ̀pu čurbədžìjskija t’ut’ùn minàvə pò skɤ̀pu
Iskrica 2: 9 - t’à:nite t’ut’ùni tì znàči vìnəgi pò skɤ̀pu čurbədžìjskija t’ut’ùn minàvə pò skɤ̀pu
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 2: 25 - vudɤ̀tə gə nòsim màlku pò dəl’èč əmə n’àməše̝ pudìr’e vèče
Iskrica 3: 28 - kətu dòjde n’àkuj bràt pò gulèmiti b’à sè žèneni
Iskrica 2: 32 - sə mnògu xòrə tèə səd’ɤ̀t pò mnògu t’ut’ùn pək nìi
Iskrica 2: 33 - pò màlku t’ut’ùn màlku hòrə smi pò màlku t’ut’ùn
Iskrica 2: 33 - pò màlku t’ut’ùn màlku hòrə smi pò màlku t’ut’ùn
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 3: 36 - gà sə stòpli pò rànu stud’ènu àgneàtə ne mòəd də rəstɤ̀t
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Baskalci 2: 9 - ahà pò hùbavo
Baskalci 1: 144 - dә kàžeme әku sә pò màlku trì stòla ìma
Baskalci 1: 152 - sàmo če pò tèsno e tәkà
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni
Baskalci 1: 284 - koè e pò ùbavo jàgne nalì koè e pò ùbavo jàgne
Baskalci 1: 284 - koè e pò ùbavo jàgne nalì koè e pò ùbavo jàgne
Baskalci 1: 304 - əm nèkuj iməše pu pò màlko ponèže pò udebel’àvat se nagòre
Baskalci 1: 304 - əm nèkuj iməše pu pò màlko ponèže pò udebel’àvat se nagòre
Baskalci 1: 305 - kòlko zastarèva tòlko tòlko pò udebel’àva se kәm takòvata znàči
Salaš: 16 - ne tàm pò ne vrève (laughter)
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 75 - a mòže i pò skròmno dàže a jà mnògo skròmno živèem
Salaš: 107 - à takà ama sàmo če e pò dḷ̀ško nalì
Salaš: 127 - pò kɤ̀sno
Salaš: 134 - da gim e pò lèsno što kòj znàe kvò e bilò odnačàlo
Salaš: 158 - mòže da e imàlo dè sɤs takìva pò stranìčni nalì
Salaš: 260 - kət stàneš pò vɤ̀zrasen trèbe da spìš na tvṛ̀do
Bela 2: 1 - xodìla li si u u granìtovo kvò mu vìkaxa pò ràno
Bela 2: 15 - da pò drùgo li govòrat tàm
Bela 2: 16 - pò drùgo o turlàški
Rajanovci 1: 10 - a pò ràno sɤm si učìla do do trèti klàs
Rajanovci 2: 55 - pò fkùsna li e
Rajanovci 2: 56 - a pò izdṛžlìva e sìgurno ne znàm ne znàm štò sàmo mòrska sòl
Breste 1: 22 - kùpi mi onovà pò màlko pòveče sme si go prèle nàrɤka
Breste 2: 25 - onìa svètɤt i onìa dzvezdì ama t’à e pò golèmška
Breste 2: 26 - i pò svèti rečèm tovà e zornìcata
Breste 1: 89 - če mi e pò ùpravno na stanɤ̀ mi e pò ùpravno
Breste 1: 89 - če mi e pò ùpravno na stanɤ̀ mi e pò ùpravno
Dolna Sekirna 2: 15 - à rèče pa onò bilò pò àrno da sɤm se pisàl vednɤ̀ga
Dolna Sekirna 2: 17 - onò pò àrno nèma da odgovàraž za nìšto
Dolna Sekirna 2: 27 - i jà trèbe gi odrabòtim pò navàm se vùrn’a pravì
Dolna Sekirna 3: 46 - ta da mòže da se potsìri da se urabòti pò i da s ne
Dolna Sekirna 2: 83 - pò spokòjno
Dolna Sekirna 2: 143 - pò kɤ̀sno
Glavanovci 1: 43 - sɤs sestrà mi nèma ednà pò màlka èm bèxme
Glavanovci 1: 55 - po sta po staršinà tekà go ako pò ne žn’è onà sàmo prožìn’a
Glavanovci 1: 95 - decàta da sedìme tàm da težìme da se pò bṛ̀že
Glavanovci 1: 117 - lèčata i ovɤ̀sɤt ìskat ta takòva pò sùxo
Glavanovci 1: 118 - po sùvo
Glavanovci 1: 119 - pò sùvo mèsto
Glavanovci 1: 124 - pàj se pò ìska da e pò na ùbavo mèsto na
Glavanovci 1: 124 - pàj se pò ìska da e pò na ùbavo mèsto na
Bosnek 1: 27 - i vejàčkata i koì sa pò visòki če sa gòreka
Bosnek 1: 30 - i koì sa pò visòki gòre če pùska: žìtòto ednì ogrìbaja
Bosnek 1: 48 - ama mène me pò me obìčaše svekorò s səs svekɤ̀rvata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut