Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where sə appears

Kolju Marinovo 4: 5 - dəlì sti vìždəli tuvà èj tòl’kəvi sə dlɤ̀gi èj takɤ̀vu dib’èlu
Kolju Marinovo 4: 6 - i dvèti stərnì ž’ulezà sə pɤk nəpràveni təkà vəf kàməka
Kolju Marinovo 4: 34 - mi tè sə šəròki tè ut unuvà duvàrči
Kolju Marinovo 3: 68 - i sə nəbìti səs inò inì krèməni pràvea gi
Kozičino 1: 68 - sə d’èt sv’ètva
Trŭnčovica 1: 24 - pusrè̟štə gi svekɤ̀rvətə pɤ̀rvu òšte sə nə kərùcətə
Trŭnčovica 2: 25 - də urè̟ tukə ednò m’àstu si ìmme kədè segà sə ufčèrete
Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Srebŭrna 1: 19 - hùbəi sə
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 1: 71 - nə nə krɤ̀snicə̥tȁ ama nə svədbàr:t’ȅ drùgit’ȅ sə strənìčni
Srebŭrna 1: 85 - u pèto u p’ètok še nəpràət zàsefki̥t’ȅ sə nə jergèn’u
Srebŭrna 2: 113 - kəkvì sə ràzni razlìčni
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Garvan 1: 91 - a tvà sə svetìcite
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Babjak 1: 25 - lɛ̀buv'ètu ne sà kətu tìjə màlečki unìjə sə gulɛ̀mi
Dolno Draglište 1: 37 - vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs
Malevo/Xsk 2: 70 - səd’è də sə zdràvi mlàtte pək pək nìj
Eremija 6: 41 - tè sə vɤ̀rzani səs alkà
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 4: 10 - də sə žìvi də sə ràdvət də sə
Mogilica 4: 12 - i gu rəzdàvət kutrìnu sə nəbòžni kutrìnu vɛ̀rvət
Mogilica 5: 13 - glàdnise zəštòtu f mum'èntə sə glàdni
Mogilica 6: 85 - nəlì si vìdel tùkə e segà d'e sə
Mogilica 1: 86 - žìvi mi sə həh
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Mogilica 6: 88 - nɛ̀kvi sə səs dvè
Mogilica 1: 89 - trìte sə mo mumìč'etə i mnògu mi sə dubrì
Mogilica 1: 89 - trìte sə mo mumìč'etə i mnògu mi sə dubrì
Moglica 1: 93 - də sə žìvi i zdràvi
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Mogilica 1: 98 - səz dɔ̀skite dè sə enəkòvə mnògu hùbəvi ràbuti
Drabišna 2: 18 - à kɤ̀k n'àma tə znàjət decàta tè è kədè sə tùkənə
Drabišna 2: 20 - t'è sə sìč'kit'e mlàdi vujnìci
Drabišna 1: 55 - əm mnògu sə màlku li sə
Drabišna 1: 55 - əm mnògu sə màlku li sə
Drabišna 2: 177 - če t'e kuìt sə tɤ̀j s'àə kòkəle d'èt iz'àdəhte rìpkətə
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Kovačevo 2: 32 - à dèset icà zèh kò nàjdi smètkə kòlku pərì sə
Kralevo 3: 17 - mɨ sə čìn mɨ sə čìnvə tvà sə krɤ̀k
Kralevo 2: 27 - àj tuvà sə nuštuvɨ̀te dɤ̀rvenu kurɨ̀tu
Kralevo 3: 31 - či izlɨ̀zəli təkà tə pràjəli tùkə pənəìr č’e sə burbà
Kralevo 2: 69 - sigɛ̀ sə nə tòkə sə fkl’ùčvə i sə bɤ̀rkə
Kralevo 2: 83 - pòvečetu sə prof’èsure i hòrətə
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 88 - i mlògu ùmni ràpti hùbəvi ràpti sə nəpràeni
Kruševo 3: 9 - nə stan kàk golèm li e kažì kàk e stanɤ̀ kakvì sə čàsti
Kruševo 1: 34 - š’ès li sə s’èd’em lì sə
Kruševo 1: 34 - š’ès li sə s’èd’em lì sə
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Kruševo 3: 150 - nugìtə sə vɤ̀rzəni
Leštak 2: 19 - tè bɛ̀hə nè màlku tugàvə tò imɛ̀še tugàvə nìvi seà sə
Leštak 2: 20 - seà sə màlku nìvit’e či mestàtə sètne gà tèkezəto z’ʌ̀hə
Leštak 1: 37 - cənìte še mi nəpràiš sm’ètkə kàk sə
Leštak 1: 54 - tè s’à sə pʌ̀tnici kət sə udbìjət f ùstuvu
Leštak 1: 81 - è dərvàtə vìš kədè sə sàmu č’everm’ètu
Leštak 1: 82 - də i kòl’etu sə gutòvi zə č’everm’ètu
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Leštak 3: 332 - t’è sə tè sə debèli
Leštak 3: 332 - t’è sə tè sə debèli
Šumnatica 2: 8 - sìčku uskɤ̀pnə òrətə nè sə duvòlni màlku ud demukràcijətə
Šumnatica 1: 31 - tàm hòd’ət s krəkàtə nagòre s’à te otdòlu sə čàk amèrika
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 3: 47 - əgà si nəberèš mlàdi də gi nənìžiš tugàvəkənə sə
Šumnatica 3: 249 - tìə sə sestrì pək
Šumnatica 3: 251 - t’ɛ̀e dvàmətə sə sestrì
Stalevo 1: 40 - pək tàə d’èt sə zə č’èrgi t’à e təkà dib’èlə
Stalevo 3: 42 - kòzte sə òšte pò r’àtku kòze̥štutu e r’àtku ml’àku
Stalevo 2: 46 - enɤ̀ t’èndžərə issušìm gi dibid’ùs sə sùhi
Stalevo 4: 46 - ut hàsəl ut nàšijə kòr’en pək t’è sìčkit’e hòrə sə čùzdi
Stalevo 2: 47 - kɤ̀k tɤ̀j cèli kàkto sə
Stalevo 1: 134 - t’è sə pò pʌ̀l’ničku pr’èdeni i sə dàvət tə sə tùpət platʌ̀
Huhla 6: 44 - wòt' tì sə ut t'àh
Huhla 2: 57 - i drùgite sìčkite sə pò màlki ot vàs
Huhla 6: 77 - òt'ɨ wòti tìje t'àhnite zəplàt' sə pu d'èset dvənàjse hìl'ədi
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Oreše: 14 - us’ètəš li ràbutə̥tə̥ ədnì sə mil’unèri pə ednì š’e umìrət òdgladi
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Brŭšljan 4: 5 - dò i tùkə krəčònkite mu sə vɤ̀rzəni
Brŭšljan 1: 33 - ami tìjə zənəjàtite vəf s'èlutu sə t'àh elì vəv ž'ivutnuvɤ̀svutu̥
Brŭšljan 1: 68 - də sə rəspredel'èni ufc'ɛ̀te pu pu.ud'èlnu kuìtu sə uàgnenite bəškɤ̀
Brŭšljan 1: 68 - də sə rəspredel'èni ufc'ɛ̀te pu pu.ud'èlnu kuìtu sə uàgnenite bəškɤ̀
Brŭšljan 1: 77 - kujìtu sə tòpli kujìtu sə təkà duvàdət nə nə zàvet
Brŭšljan 1: 77 - kujìtu sə tòpli kujìtu sə təkà duvàdət nə nə zàvet
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Brŭšljan 1: 92 - mi tugàvə sə nə nə izdrɤ̀škə ž'ivòtnite səfs'èm màlku pràim ednì lìšnici
Gela 2: 21 - z gajtàne putplatènu tə təkò pək əzgà m'èlhi sə rudì se
Stikŭl 3: 24 - prez è predì etɛ̀ə vujnì stàrɤte vujnì tugàvə dètu sə izbᶤìtɤ
Stikŭl 2: 55 - mlò̝gu sə kr’ɔ̀hki təj vìšnici tvà vìšni
Stikŭl 2: 60 - ò tì sə gurčìfki pə tɛ̀ə sə kìsəlki
Stikŭl 2: 60 - ò tì sə gurčìfki pə tɛ̀ə sə kìsəlki
Stikŭl 2: 63 - ɛhɛ̀ əmə pìl’ci hi nəpətìsəhə sìn učukòvət jə drèbənkite pìlci sə
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Malevo/Asg 2: 22 - i nə n’èjə rəbòt’ɛ səlkɤ̀m dɤ̀p tɤ̀j.kətu t’è sə mnògu tvɤ̀rdu dɤ̀rvu
Malevo/Asg 2: 57 - vərš’ìjeme səs mùl’etu i məgàretu nə tòzi ərmàn kədètu sə kupnìte
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Pavelsko 4: 65 - əgà sə nəpɤ̀l’n’i vɤ̀rzuvəž gu̥
Hvojna 3: 4 - i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'
Hvojna 2: 24 - snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət
Sŭrnica 3: 46 - na nàj hùbavite nìvi dètu sə
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 1: 169 - s’əstrì sə s’əs t’è sə kət s’əstrì
Sŭrnica 1: 169 - s’əstrì sə s’əs t’è sə kət s’əstrì
Sŭrnica 3: 173 - ìmə mlògu d’ètu də sə uč’ùvənì si
Trjavna: 21 - [laughter] də vìd’ət kvì ràbuti im sə
Trjavna: 130 - pò màznu e pò màslenu pɤ̀k sə pò r’àtku
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Vŭrbina 3: 84 - ejsòlkuf ə èsòlkuvə sə istìfene kòlkusu ejsèvə rɤ̀ki wòs’em
Belica 2: 150 - takìva plòčki sə tùreni kato se napàli izmetème a isčìstim
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm
Sveta Petka 3: 44 - od elèšnicə tɛ̀ sə ot tòo kràj təkà nɛ̀kəde èj
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Vladimirovo 1: 19 - tè sə od drùgo m’àsto ìdvat
Vladimirovo 1: 56 - vèče ne znàm sìčko sə istrèbi
Tihomir 1: 126 - zakač'ènə sə pu stànuet ìma dɔ̀rvo
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 2: 32 - sə mnògu xòrə tèə səd’ɤ̀t pò mnògu t’ut’ùn pək nìi
Baskalci 1: 101 - ùtre dòjde drùgiju trètijo pètijo tìja od ufčàreto aku sə trìmə
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә
Baskalci 1: 163 - drùgiju lòvi znàči tò se brɤ̀že stàvә tàmoka što sə
Baskalci 1: 199 - o ot ednà ufcà zavìsi ufcìte kәkvì sә
Baskalci 1: 205 - tìjә nàš nàšte òfci tugàj i sɤgà sә me̝ronòsəni saà ìma
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut