səm

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where səm appears

Kolju Marinovo 1: 55 - vrɤ̀šnik ìməm stujɤ̀t òšti zə zət.kɤ̀šti səm gi ustàvilə
Golica 4: 2 - ɑ̀s vèk'e əmèn stògudìšna divindis'è bɑ̀bini səm čùvələ
Rakovski: 14 - če vɨ̀e kətulɨ̀ci̥te ste slùšəl səm zə vàs če jədìte
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 2 - səm ustànələ ud mòjə bəštә̀ siràče nə gudɨ̀nə i pulvɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 16 - kàzvəme m dèt e svàt belɨ̀zmə du tɤ̀j lègnələ səm
Trŭnčovica 2: 61 - də rečɤ̀ če səm se umorɨ̀lə žə ustài ednòtu uràlu
Trŭnčovica 2: 79 - i tɤ̀j səm prekàrvələ živòtə nàj nə sè̟tne
Trŭnčovica 2: 96 - kəkvò teglɨ̀lu səm iskàrələ às ud mɤ̀nenka i dù segà
Stakevci 4: 114 - znàm znàm vidèl səm
Repljana 1: 3 - išlà səm išlà səm sɤs govèda z volòve ìmašemo
Repljana 1: 3 - išlà səm išlà səm sɤs govèda z volòve ìmašemo
Srebŭrna 1: 23 - səm gu vɤ̀rdzələ tàm mi nisɤ̀t kukòški̥t’ȅ snàs’ət nòs’ət kukòški̥te
Srebŭrna 1: 25 - də kəlwɤ̀t də zɤ̀mət jəjcàtə səm slòžilə nègu tàm
Srebŭrna 2: 81 - čim às səm užèn’ələ dicà kət vìkət
Srebŭrna 2: 83 - də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdilə
Srebŭrna 2: 104 - dà am kòlkə č’èrgi səm istəkàlə təkìvə
Srebŭrna 2: 108 - səm dràla nòsila parcàli sam zɤ̀mala uttàm sam gi dràla
Srebŭrna 2: 109 - səm gi tɤkàla kvò də ti kàža
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Garvan 1: 154 - e č'i səm čuvələ
Garvan 1: 159 - səm čùvələ tùj nèštu dè ni sɤ̀m təkòzvələ də vìd'ə
Garvan 1: 160 - əmɤ̀ səm čùlə dàže às pòmn'ə tɤ̀j b'àw pò màlkə tɤ̀j
Garvan 1: 188 - nèjn'it'ȅ əm kɤ̀k às kəkò č'eìs səm dunèsələ ò kəkò čeìs
Garvan 1: 189 - kəkò n'èštu wòs'əm jurgàn'ə səm ìmələ i vəzglàvnici i č'erš'èβi
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Garvan 1: 200 - igràjət tàm səm in dàlə ìməv è tɤ̀j prist'ìlkə
Garvan 1: 214 - inò wr'èmi təkànu nəpràu wòs'əm фùsti səm ìmələ jà
Markovo: 51 - glèdəə z’eml’edèlietu òd’ələ səm du tr’èti klàs
Eremija 5: 9 - i tè tàm səm živejàla čètiri dèca sam odimàla čètiri dèca
Eremija 1: 14 - i jà ìda tàm da zapìšad dèka səm se javìla
Mogilica 6: 64 - peš'ɛ̀ ottùv do plòvdif səm òdil pešɛ̀
Mogilica 3: 76 - pàslə səm
Mogilica 1: 79 - mè̟ne pɔ̀rvət mɔ̀ž mi puč'ìnə tùvə jɛ̀ səm se už'ènih i s
Mogilica 1: 83 - hɔ̀ də ti kàžəm kàk səm mìnələ təgà vɔ̀trešni si bəhmə
Mogilica 3: 112 - i si jə dòjəm s dvèse rɔ̀ki jɛ̀ səm sedɛ̀lə
Mogilica 3: 116 - nè nàrəce nàrəce səm dujìlə kràvite
Dolno Ujno: 39 - prèla səm
Dolno Ujno: 186 - oddòle sos kvò da vi go kàžem tè zabravìla səm
Dolno Ujno: 245 - pə igràla səm
Dolno Ujno: 247 - [laughter] è kàk səm igràla
Dolno Ujno: 266 - e pa pitàl səm
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 2: 5 - imàlə səm prez živòtə sme i
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 2: 44 - a jàs e tùkə ut kòl’u bəjà pɤ̀ti səm [unintelligible] –
Kralevo 1: 16 - tùkə d’èt səm sə ɨž’è̝n’ilə jà trɨ̀mə bràtə f ədnɤ̀ si kɤ̀štə
Kralevo 2: 107 - tvà səm zəpòmnilə ud nàšte ìməše dik’àn
Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Kruševo 3: 2 - mi tkàlə səm əmi kà
Kruševo 2: 19 - jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš
Leštak 1: 24 - kàk je òti jɛ̀ səm kàrəl dɤ̀ski
Leštak 3: 236 - zəbràil gu səm màmə mu stàrə èj umòt’ umòt’ i oràlu
Leštak 3: 241 - zəbràil gu səm tuvà udàvnə ràbutə bè
Šumnatica 4: 5 - təkòfkə t’ut’ùn səm rəbòtilə i pàk
Skrŭt 1: 220 - i às tovà səm zapomnìla
Stalevo 2: 56 - jà səm čùl če gu vìkat ošàf
Stalevo 1: 91 - kakvì čàsti ìma pu stənɤ̀ kakvò e tùj àz səm vìždal
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 109 - tàm ednì prɤ̀čki səm čùval če slàgat nèšto
Huhla 5: 4 - də trimìr'ə o [unintelligible] wòs'em gudìn səm trimiròsələ b'èz l'àp
Huhla 1: 10 - əhòw jà səm jàlə m'ètlin l'àp
Huhla 1: 25 - du èj tùvə səm òd'lə bòsə nə učìlište nìšto mi n'è e
Huhla 2: 32 - ud ràbutə nìštu̥ ne čàk səm ràbutilə ràbutilə p'èd dicà
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Oreše: 24 - a səm ustànəl à
Vŭglarovo 1: 41 - ud znojtà mə mnòk səm gu izgəč’ìlə
Vŭglarovo 1: 43 - ùbəvu səm gu izm’èsilə mlada bulka
Vŭglarovo 1: 45 - izm’èsilə səm gu ùbəvu l’àbə
Bangejci 1: 5 - tùk sәm sә umɤ̀žilә f tɤ̀s kɤ̀štә̥
Bangejci 1: 7 - әmә sәm puràsnәlә pàk f tùj s’èlu
Brŭšljan 1: 26 - əm drùgi ž'iòtni təkà surìi nè səm gl'èdəl
Gela 1: 23 - às ud dèvəd gudᶤìnɨ səm trɤ̀gnəl
Stikŭl 1: 13 - a jɛ̀ səm budəlɛ̀stə stànələ sìn jɛ̀ səm usəmdesè i trì gudìne
Stikŭl 1: 18 - stàrutù k səm zəburìlə pək ezgà mlədèžəs
Stikŭl 1: 42 - drùgu kəkvò dɤ vɤ kàžə sìn envà səm zəpòmnilə ut stàr:te
Gorno Vŭršilo 1: 2 - səm vədìla gròzde səm bràla čerɛ̀ši səm bràla sɛ̀no səm zbiràla
Gorno Vŭršilo 1: 2 - səm vədìla gròzde səm bràla čerɛ̀ši səm bràla sɛ̀no səm zbiràla
Gorno Vŭršilo 1: 2 - səm vədìla gròzde səm bràla čerɛ̀ši səm bràla sɛ̀no səm zbiràla
Gorno Vŭršilo 1: 2 - səm vədìla gròzde səm bràla čerɛ̀ši səm bràla sɛ̀no səm zbiràla
Graševo: 38 - ə nìe sme učìli ə du četvṛ̀tu udelènie səm učìla às
Malevo/Asg 3: 15 - səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se
Momčilovci: 5 - ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni
Momčilovci: 6 - i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ
Momčilovci: 7 - č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu
Momčilovci: 8 - də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà
Momčilovci: 16 - mu səm càl’ d’èn’ vɔ̀rhlə ədìn tvàr slàmə səm hòdilə [laughter]
Momčilovci: 16 - mu səm càl’ d’èn’ vɔ̀rhlə ədìn tvàr slàmə səm hòdilə [laughter]
Pavelsko 4: 1 - əmi l’èš’tə tekà e sɤ̀štu jà š’ə ti rəspràəm kàk səm wòdilə
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Pavelsko 4: 58 - təkvò səm kàrələ i pàk š’ ìdeš’ sutrintʌ̀ də də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 103 - jɛ̀ səm m’ʌ̀nələ jɛ̀ segà səm səs puv’àsmutu segà
Petŭrnica: 41 - jà sam si vɤrzàla sindžìrɤ səm gu zàvela na rɤkɤ̀tɤ si̥
Široka Lŭka: 12 - kar kratòha jɛ̀ gu za jɛ̀ òt səm svìknala jɛ̀
Stančov Han 2: 24 - də dəlì pràvilnu səm gu nəpràilə kəd gu tùrnəhmi nət
Stančov Han 2: 26 - stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter]
Sŭrnica 2: 137 - pu č’itìrəsi pu pedes’è m’ètrə səm istkàvələ dumàšnə həbɤ̀ č’ɤ̀rnə
Trjavna: 124 - dn’èskə səm pràilə še gu vìdə nəkəd’è səm gu nəpràilə
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vŭrbina 1: 40 - əmə kàk sme nìe ž’ìli i tə tə səm ž’ìlə duksàn gudìni
Vŭrbina 1: 41 - duksàn səm mìnələ
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Vŭrbina 2: 49 - vè̝č’er pu ədnà kupàn’ə gul’èmə nə upštinɤ̀sə səm pè̝klə hl’èp
Vŭrbina 2: 54 - jɛ̀ im səm p’èklə hl’èbən nem’èš’e fùrnə d’è e kəsu eseà
Vŭrbina 3: 56 - dur də z’iməm nev’èstə pàk nɤ̀j s’ètn’e səm rudɨ̀lə
Vŭrbina 2: 67 - əmhəm kòl’kunu je ugrəd’è̝nə bilà ev’è̝l ət kinànə səm nəšlɤ̀ ugrəd’è̝nu
Oborište 1: 11 - pèkla sɤm takìva ràboti na lopàta s takòva səm
Sveta Petka 3: 37 - ɛ̀ səm ja naprìl tàa plɛ̀mn’ə segà
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 1: 64 - pamùčno n’àmə da səm
Gradec 1: 8 - ama às sɤm pročùta po cèloto sèlo čə̥ səm umrèla
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Dolna Sekirna 2: 51 - jà sɤm sèkakvi vidèla i buržuàzija i kumunìzɤm i fašìzɤm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut