sɤm

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where sɤm appears

Stakevci 2: 2 - nalì sɤm došlà na gòsje dobrè ama ìmaše tàm ednà bàba marìja
Stakevci 2: 12 - čàkaj kakò bèše da vìdiš kakɤ̀v zòr sɤm pɤk às vidèla
Stakevci 1: 25 - jà sɤm išlà i [cough]
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 3: 33 - jà sɤm oddòlu tùka
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 1: 52 - zbṛkàla sɤm tòj jà si miruvà nìšto ne kazà
Repljana 4: 27 - ama znàm če de za g’òrg’a jà sɤm mislèla
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Repljana 1: 125 - otišlà sɤm pri n’ì rèko dèdo no jà sɤm došlà
Repljana 1: 125 - otišlà sɤm pri n’ì rèko dèdo no jà sɤm došlà
Vŭrbovo 1: 65 - tovà ga davàu na večerìnku jà sɤm išlà na tùj vèčer
Graševo: 16 - č'ètiri gudìni sɤm hòdilə
Graševo: 106 - mi mi i jàs sɤm udìlə s tèh
Široka Lŭka: 48 - vəf kɔ̀štasa i sɤm sì sɤm ràždala
Široka Lŭka: 48 - vəf kɔ̀štasa i sɤm sì sɤm ràždala
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Belica 3: 1 - òf jà sɤm ostàvila stòka domà da stàjam da si vṛ̀va
Belica 1: 2 - jà sɤm živ'àla vɤv durlìite osemnàese godìni
Belica 3: 7 - sìrište sɤm si kupìla od magazìna
Belica 1: 11 - odìla sɤm vɤf Sòfia čèteri godìni
Belica 1: 13 - emi slugìn'a sɤm bilà
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva
Belica 1: 22 - i sɤm gledàla na evrèite decàta
Belica 1: 25 - ta òra ta sɤm odìla u calapìško pòle čèteri godìni
Belica 2: 44 - è às sɤm raspìtval na drùgi mestà
Belica 3: 80 - kàk sɤm si go izmìla sɤm si go posòlila sɤm go
Belica 3: 80 - kàk sɤm si go izmìla sɤm si go posòlila sɤm go
Belica 3: 80 - kàk sɤm si go izmìla sɤm si go posòlila sɤm go
Belica 3: 81 - dnèska ùtre napḷ̀nila sɤm tovà k'ùpče odgòre mu sìpa vòda
Belica 3: 106 - jàz sɤm vɤf sòfia sɤm mnògo rabotìla i tàm okrivèx ot sòfia
Belica 3: 106 - jàz sɤm vɤf sòfia sɤm mnògo rabotìla i tàm okrivèx ot sòfia
Belica 1: 127 - mi pògledni vìka po tèp kòlko snòpe sɤm vṛzàl a pa
Belica 1: 128 - pògledni po tèx kòlko sɤm vṛzàl nèmu si e tovà
Belica 1: 133 - ta nasèkade sɤm odìla za mɤ̀ka i za teglò
Oborište 1: 11 - pèkla sɤm takìva ràboti na lopàta s takòva səm
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Gradec 1: 18 - jà sɤm si obèsila rɤkàta takà na na kràa i onà istṛ̀pnala
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Gradec 1: 32 - kolènata pri ustàta i nì sɤm možèla da mṛ̀dam
Gradec 1: 34 - jà sɤm idvàla da ta dìrim
Gradec 1: 40 - tìja ne sɤ̀ možàli da ma vìdat òti mìslɤt če č sɤm
Gradec 1: 48 - kogà da sɤ̥ sɤžìvim takà jà sɤm si bilà takà de
Gradec 1: 66 - i koto onàa čorbìca sàmo sɤm izèla takà
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Gradec 1: 91 - ama jà ne sɤ̀m možàla nì da sɤm mòja sìn
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Vladimirovo 3: 25 - ò jàl sɤm
Vladimirovo 2: 91 - às sɤm čùval če stàrite xòra kato se zakòli prasèto
Nasalevci 1: 59 - i vi slòži pṛ̀sti tùka ko jà što sɤm turìla
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Tǔrnjane 2: 68 - i tәkàla sɤm navòtka tovà navòtka se kàzva
Tǔrnjane 2: 70 - tkàla sɤm
Tǔrnjane 2: 72 - i sɤm navadàla mòjta màjka
Tǔrnjane 2: 80 - navadàla sɤm navadàla sɤm tkàla sɤm sàmo če
Tǔrnjane 2: 80 - navadàla sɤm navadàla sɤm tkàla sɤm sàmo če
Tǔrnjane 2: 80 - navadàla sɤm navadàla sɤm tkàla sɤm sàmo če
Tǔrnjane 2: 91 - sɤm bilà mlàda
Salaš: 2 - tè tùj sɤm se rodìla do gròbišteto tè tùj izràsla
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 13 - onì tàm nèma màlko sɤm zabovarìl
Salaš: 33 - xà da rečèm jedèn’eto ama sedèla sɤm trì dɤ̀na u gràt
Salaš: 43 - mì tè tìja trìmata jà kat sɤm se rodìla pŗ̀voto detè
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 90 - pràte me mène onò ja detè rečèm pol’àla sɤm ga
Salaš: 91 - ama kakò sɤm ga pol’àla jà sàma si znàm (laughter)
Salaš: 96 - ìdemo s màter mi da kòpamo jà sɤm bilà sìgurno trèto četvṛ̀to
Salaš: 97 - sɤs n’ù ìdem da kòpam a kvò sɤm kopàla pa
Salaš: 98 - ò pa tegàj sɤm se sìgurno naučìla jàle jòš ùmem (laughter)
Salaš: 126 - ama nèznam gdè sɤm ga turìla
Salaš: 245 - sìčko se tɤčè dàže jà kàt sɤm se oženìla bilà sɤm
Salaš: 245 - sìčko se tɤčè dàže jà kàt sɤm se oženìla bilà sɤm
Salaš: 268 - onò na kušètku na pružìnata jà sɤm si naredìla dɤ̀ske
Salaš: 286 - (laughter) kvò znàm è jà kɤ̀t sɤm obeštàla znàeš če sɤm izpɤlnìtelen čovèk
Bela 2: 5 - hodìla sɤm na zbòr
Bela 1: 10 - ama sɤ̀ga sè sɤm izdàla bagàža če go ostàim màj
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 1: 85 - na obòra dojdè ta a prìbra tovà sɤm ja pàsla
Bela 1: 89 - edìn dè se perčì ò jà kòlko kràvi sɤm karàl
Bela 1: 90 - pa sɤm doìl vrɤ̀zvaše a da ja izdòi onà rìta
Bela 1: 162 - lèle jà me sràm vìkam jà glèj nanèla sɤm tìja jɤ
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Rajanovci 1: 4 - e pa kvò da ti kàžem jà sɤm bilà
Rajanovci 2: 4 - dà jà sɤm pravìla znàm a kaškavàl nè
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 6 - ja sɤm se ženìla na sedemnàes gòdine no mì ne smò učìli
Rajanovci 2: 6 - kaškavàl ne smò pravìli a sìren’e sɤm pravìla kato sùtrin
Rajanovci 2: 8 - ama tùj sɤm ga rabotìla štò onò nè e imàlo kòj drùk
Rajanovci 1: 10 - a pò ràno sɤm si učìla do do trèti klàs
Rajanovci 1: 15 - tè tùj sɤm si zavṛ̀šila i odì da ùčim za šivàčku
Rajanovci 1: 16 - odìla sɤm ofčàr govedàr kato detè i tè tovà e
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 1: 22 - i na žètva sɤm xodìla na rɤkà sme žɤnàli tè tekà
Rajanovci 1: 25 - e pa dà pàsla sɤm gi u balkàna pròletno vrème
Rajanovci 2: 37 - i pòsle do večertù ga rèdim u tanakè onòj pṛ̀voto gdè sɤm rezàla
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 1: 46 - às sɤm
Rajanovci 1: 50 - ò s òfce jà sɤm bilà gòre odìla sɤm tekà
Rajanovci 1: 50 - ò s òfce jà sɤm bilà gòre odìla sɤm tekà
Rajanovci 1: 51 - bàba mi gi e pàsla a jà sɤm odìla
Rajanovci 1: 52 - tə sɤm g’um pomagàla kadà pròleti ostàimo jàgɤnci za da gi čùvamo
Rajanovci 1: 55 - i tekà sɤm pàsla jàgɤnci pòsle sɤm pàsla govèdata
Rajanovci 1: 55 - i tekà sɤm pàsla jàgɤnci pòsle sɤm pàsla govèdata
Rajanovci 2: 70 - kvò si mu tùri (laughter) rèko kvò sɤm ga
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 1: 80 - ama tòo čovèk gòre u vṛ̀loto tè tekà orè jà sɤm ga gledàla
Breste 3: 97 - ha takà sɤm go čùla
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 2: 15 - à rèče pa onò bilò pò àrno da sɤm se pisàl vednɤ̀ga
Dolna Sekirna 2: 24 - ama pòsle ga pravìmo čitàlišteto na čitàlišteto sɤm rabotìla
Dolna Sekirna 3: 26 - jà karàčka sɤm bilà mlògo od detè òšte
Dolna Sekirna 2: 33 - jà sɤm išlà išlì smo nìe kato komsomòlci u mìnata idòmo
Dolna Sekirna 2: 48 - i kancelàriju tùka pravìmo gòre u tèkezèto hm vlačìla sɤm pèsɤk
Dolna Sekirna 3: 59 - trì tanakìje sɤm nasirìla sìren’e pa ga izmìjem
Dolna Sekirna 3: 64 - tòlko sìren’e mlèko kaškavàl sɤm pravìla ma stàrɤcɤt mi lovdžìja
Dolna Sekirna 3: 101 - jà sɤm a edɤ̀n palòver na ednù ženù isplèto
Dolna Sekirna 3: 104 - u čùžda drèja sɤm se premen’uvàla
Glavanovci 2: 20 - è pa kṛštavàla sɤm vi ama jà ne pòmnim da sɤm plat
Glavanovci 2: 20 - è pa kṛštavàla sɤm vi ama jà ne pòmnim da sɤm plat
Glavanovci 2: 21 - ne znàm kòlko sɤm platìla za kṛštan’è
Glavanovci 1: 35 - ednì n’ìvi gi nèma kɤdè gi jà znàm kɤdè sɤm žèla
Glavanovci 1: 36 - àko sɤm bilà màlečka sɤm išlà da ra da pomògnem na màmu
Glavanovci 1: 36 - àko sɤm bilà màlečka sɤm išlà da ra da pomògnem na màmu
Glavanovci 2: 47 - jà sɤm bilà nasòčena za mùško ama tè sɤm otišlà u žènsko
Glavanovci 2: 47 - jà sɤm bilà nasòčena za mùško ama tè sɤm otišlà u žènsko
Glavanovci 3: 68 - boksàva i varvàra xòdexme na varvàra s kòšničèta mòjta sɤm ja praštàla
Glavanovci 1: 71 - nìje vṛzùjemo ednùš hm zmijà pod rukòl’k’e i ponèže jà sɤm bilà
Glavanovci 2: 82 - da mi ga dadù pòsle xrìstianče a jà sɤm im go dalà evrèjče
Bosnek 1: 4 - a sɤm go karàla mnògo dobrè mnògo bème siromàsi
Bosnek 3: 8 - jà sɤm si gu prigotvìla rodòpski odejàla togàva
Bosnek 1: 131 - nèma da kàžeš deka sɤm jà bilà takà i idòme pa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut