segà

Meaning: 
now
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where segà appears

Kolju Marinovo 3: 30 - kɤ̀k e ràbutə̥tə̥ tò segà
Golica 4: 16 - znàči mlàdite ne ne znàjət gòspod segà ne xòd'at na cɤ̀rkva
Golica 3: 58 - pa segà dr drùgi dojdòxme
Golica 3: 69 - tùj segà dèt gu prikàzvə zapìsuva li se
Kozičino 1: 73 - à e kədè segà ìma svetùl’ki
Rakovski: 28 - nəm'èrime ub'èžist'ə tùkənə dubrɨ̀ ù:ra ràbutime tùkə segà
Stakevci 1: 82 - rèče nèma da se bojìš tì segà kad dòjde kondùktora i šofjòra
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Repljana 2: 68 - doòdәt li decàta segà za sɤbòra
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Babjak 2: 2 - nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà
Babjak 2: 2 - nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 2: 4 - i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme
Babjak 2: 16 - ə segà gu dàvəme nə stòkətə zə jermà
Babjak 4: 27 - i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Dolno Draglište 1: 26 - nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Bansko: 153 - ot načàloto kažì i segà da
Eremija 5: 15 - bòže bòže glavàta da mi stròšite i segà me decàta kòrat
Eremija 5: 23 - da gi pomètam kato xòra tìja segà sà gi izvìvaa
Eremija 4: 26 - segà po pet šes kukòški pògledni segà tàa a nèma
Eremija 4: 26 - segà po pet šes kukòški pògledni segà tàa a nèma
Eremija 1: 53 - segà
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 5: 61 - i takà sos nègo sɤ̀m si nəs iskaràme vèk pà segà
Eremija 5: 79 - segà
Eremija 5: 81 - segà ìskam da me zakòpaa pri čovèko
Eremija 1: 105 - ne mì beše tòš te tòku tèško segà mi e tèško [laughter]
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 1: 122 - segà kato na le lègne kòfata kòku zacṛ̀pe tòku
Eremija 5: 122 - i segà ne ìskam da sam razdèl'en'a da sì òjda pri nègo
Eremija 1: 126 - ama nìe posadìjme za sadèn'e te segà dòždo kato zavelè
Eremija 1: 127 - è go segà se rascəftè
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Eremija 1: 145 - segà vìka kombàjnite zemàa da žnàt
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 6: 6 - a ma ne udbàvəše sə è segà də z'ɔ̀meš hlɛ̀p
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm
Mogilica 3: 13 - mnògo rɔ̀š sɛ̀ehmə pu bərčìnetu tò segà se
Mogilica 3: 49 - tò tegaj segà nèmə segà kərtòfi sme sɛ̀li
Mogilica 3: 49 - tò tegaj segà nèmə segà kərtòfi sme sɛ̀li
Mogilica 6: 67 - nemɛ̀še tegà kàktu də hòd'ət i kulì tə tə to segà
Mogilica 1: 71 - segà burìkuvu imenòvənu
Mogilica 6: 85 - nəlì si vìdel tùkə e segà d'e sə
Mogilica 6: 90 - nəprèš n nemɛ̀še kulì tùkə pu s'èlusu segà imàt s sɛ̀ki
Mogilica 3: 94 - segà ne gò li vɤ̀rnaxa
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Dolno Ujno: 18 - prəz nàšijo živòtə ne smè pràvili razlìčni segà pràvat xòrata
Dolno Ujno: 133 - e àjde segà
Dolno Ujno: 135 - glèdaj segà
Dolno Ujno: 193 - e vèselo segà nèma tìja ràboti
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Godeševo 3: 18 - nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə
Kruševo 3: 27 - e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanò
Leštak 3: 3 - segà znàči snòpi pu dèset bròjə təvà e košìnə təkà li
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Leštak 3: 29 - čèkaj segà tò vər vərhu kàməkə li sàmo se takòvə
Leštak 1: 41 - ə vɤ̀r nàpraj segà trìes kùrsə də vìdim kòlku še iskàrəš
Leštak 1: 56 - tvà i tvà imə ràzlikətə ut nəpr’èž du segà
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Leštak 2: 90 - ta kogà ti se strùva kogà bèše pò l’ʌ̀ko segà ili togàva
Leštak 2: 92 - segà pàk tuvà e hùbəvu č’e nèmə drùgu
Leštak 3: 228 - a segà vòluve nèmə segà səs mùl’etə urɤ̀t
Leštak 3: 228 - a segà vòluve nèmə segà səs mùl’etə urɤ̀t
Leštak 3: 229 - a segà tàm dèto sa zakòpčeni vòluvete tovà kàk mu kàzvaxte
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Leštak 3: 285 - əhə tùkə znàči znàči segà še go narisùvame takà
Leštak 3: 292 - takà tùka segà kvò prodəlžàva na oràlutu tovà dèto takòva
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Leštak 3: 312 - tùkə gu dərž’ì segà tòj i kumànduvə tuvà
Leštak 3: 317 - e segà tùkə nə vʌ̀rhə ìmə želèzu
Leštak 3: 382 - əhə segà go razbràx
Šumnatica 1: 45 - svà slɤ̀nce segà tùkə kàktu gr’ɛ̀e i kòlku e čəsà
Šumnatica 1: 46 - vəf amèrikə dəlì e segà tòlkuvə
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Šumnatica 3: 123 - ne kupùvame gotòv segà
Šumnatica 3: 151 - jòk pràime ìč segà ìč jòk pràime
Šumnatica 3: 152 - pə si kupùvəme segà əmə ku ìməš pərì
Šumnatica 3: 155 - ama tòj pa skàp segà
Skrŭt 2: 4 - nè segà snòšti sa a zakaràli k’i pràat čestìto
Skrŭt 3: 10 - i tugàj kato segà božìk bɤ̀dni.vèčer si pràim
Skrŭt 3: 25 - sè si izlèvaa na a segà nèma takìva rabòti
Skrŭt 2: 79 - svàdba càl dèn takvò e nèšto bè nè kət segà
Stalevo 2: 71 - ìməše pòs ìməše sr’àdə p’è̝tək pòs ìməše pək pək segà
Huhla 6: 22 - be segà nìkoj ne sɤ̀ mɤ̀či
Huhla 1: 28 - i du n'èskə səm živə du usems'è gudìni pək segà
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 3: 48 - i kəkòt n'e ràptihə čàkaj segà də z'èmne bèki nìj n'e gl'èdəme
Huhla 6: 51 - n'àmə sə vɤ̀rne segà
Huhla 1: 74 - gòsput' du segà d'èt mi e dàəl tàa tvà səm m bləgudàrnə
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Oreše: 8 - kətu segà tou ž’ivòt’
Oreše: 13 - nèmə də guvòriš əmə segà še kàžə zə hùbəvu
Oreše: 60 - kàži segà tì si vinòven jà səm vinòven nəlì pu iskàzuvàn’etu̥
Bangejci 2: 62 - əmi təkàli sni təkàli sni əmə segà v'èki sə uništužì
Brŭšljan 3: 34 - pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Brŭšljan 1: 91 - kàktu segà prigòtv'ət zə ž'ivòtnite səlàž'i məl'àž'i tàm ràzni ràbuti
Brŭšljan 1: 99 - ud guràtə kàktu segà də kàž'em
Černovrŭx: 1 - segà čàkəj zə svàdbətə də vi kàžə
Černovrŭx: 6 - nè še zakačìm tùj ne flìzə segà vəf
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Čokmanovo 1: 20 - i də sə vèselìm'e segà kəkvɔ̀ n'ìtu v'èselu ìmə n'ìtu nìštu
Gela 3: 4 - e kàžite kvò ìskate segà da vi prikàzvame
Gela 3: 8 - ami zàedno xòdim [laughter] segà kòj kogò
Gela 3: 11 - i kvò ža pràite segà fìlm nɛ̀kaf
Stikŭl 3: 44 - dà nìe segà ottàm dujdòxme
Stikŭl 3: 46 - ottàm dojdòxme segà ot tàm
Stikŭl 3: 148 - če t’à segà pò xùbava
Gorno Vŭršilo 1: 10 - bàba mnògo sme bilè na mək segà mladèža nè e na mɤ̀ka
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Stoilovo: 24 - pɤ̀rvu segà še ti kàž’e vɤ̀rzvəhme se gɤrkìni
Zabernovo: 14 - də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə
Zabernovo: 36 - zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də
Malevo/Asg 2: 23 - nə rəkʌ̀ ne mòe se rəbòt’et a segà vèč’e rəbòt’et nə məš’ìnətə
Malevo/Asg 2: 27 - pò rànu ìməhme dòstə ràbutə ubàč’e segà s ednɤ̀ dùmə kàzənu
Malevo/Asg 2: 31 - rəbòteme jèsenu vrème prez l’àtutu mnògu slàbu a segà i prez esentɤ̀
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Malevo/Asg 1: 51 - i m’ʌ̀su i jəcà i ml’əkò segà
Malevo/Asg 1: 92 - gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
Malevo/Asg 2: 97 - i segà bes tujàga ne mògə də vɤ̀r’ə
Pavelsko 2: 24 - əmi segà s’àvəm’e pətàtu s’àvəme misìr’ s’àvəme vəsùl’
Sŭrnica 2: 26 - a segà vèče slàgate li nè
Sŭrnica 2: 165 - tupàvicә̥ nà segà tàmkənà jə istùpvət i
Vŭrbina 4: 116 - segà e ufčèrski pràznik na gerg’òvden ə pò nəprèž beše gerg’òvden
Belica 2: 1 - čàkaj segà da vìdime tùka a žètvata tùka kàk ja pràvexte
Belica 3: 3 - čàkaj segà sled màlko əf mlekòto da ni kàeš kàg go rabòtiš
Belica 2: 7 - pòsle segà tìja vɤkɤ̀t è do ilìnden tòj po stàro
Belica 2: 12 - čàkaj segà nalì vìkaše i kɤdè go kato go
Belica 1: 26 - po dvàese dèna segà za petròvden si dòdem
Belica 2: 67 - i edèm čèr lèp ne edèm kato segà bèl
Belica 1: 80 - ama ne znàm tòčno kojà e ama segà
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 3: 117 - àjde za segà dovìždane
Belica 1: 121 - a be tì segà ne pìeš da vìkaš tòlkova
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Belica 2: 143 - pòsle go razvàlim na dɤ̀ski kàk e segà vɤf fùrnite
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 1: 56 - ìmaše ìmaše ama segà a napràvixme sè
Oborište 2: 85 - ìde segà f polèto
Oborište 2: 98 - vàjdudùlki segà prìmerno tàa mi e sestrà
Oborište 1: 133 - čàkaj segà vìkaš precàdiž go
Oborište 2: 136 - pravìle sme go f čitàlišteto nìe tòo običàj predì segà nèma
Gradec 2: 27 - imàlo togàva nè koto segà dṛvà takìva ə
Gigen 2: 3 - sedɛ̀nkitȉ sa xòdim nè kato segà zbìrštinə tugàvə sme xudìle̝
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Gigen 2: 36 - tò dečurlìgata se prɤsnàle̝ segà
Vladimirovo 2: 95 - čer červàta da napḷ̀nime sɤs mesò ə segà mèj à
Vladimirovo 2: 121 - u segà ìma boì ama tegìva sme go varìle ə trevojàci
Gorna Krušica 2: 1 - segà decàta tìja decà nèka ti kažème
Gorna Krušica 1: 42 - kae nàs segà ùbavo bèše ə dàrove si ìmaše do sà
Gorna Krušica 1: 102 - togàva kato segà a a decàta kato donèsat detèto ot čèrkvata
Tihomir 1: 2 - kanà se obličate segà kàži
Tihomir 1: 20 - ma tò segà l’è na tò s’eà ne trèva
Tihomir 2: 25 - minàva minàva tò [unintelligible] tò segà hùvu fɤ̀rd’e
Tihomir 1: 25 - ami kàži za medžète segà kàži kàk ste pràvili medžè
Tihomir 1: 43 - azàm segà tò kamiòn’:ne na vratàta i darvòto slàmata vekìn danèsenᵚɨ
Tihomir 1: 45 - tò segà kakvò bᵊìva tò segà kakvo bᵊìva
Tihomir 1: 45 - tò segà kakvò bᵊìva tò segà kakvo bᵊìva
Tihomir 2: 61 - sakvᵊìn pràime bànice segà drùgak ama na pò naprèš štèm do et’èj
Tihomir 2: 119 - ami [cough] da mi raskàžeš segà ednò vrème kàk kàk žènexte
Tihomir 1: 135 - pa etèj znàhɤn da pràv'et tò segà druk pàk
Tihomir 1: 138 - napr'èž že se takònvat televìzore segà gl'ɔ̀dame
Tihomir 2: 217 - kvòto ìš’eš takvòn ìma bràšno segà napr’èš ne im’è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut