sì

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where sì appears

Kolju Marinovo 4: 23 - ku ne sì ja vìždəl [laughter] ut’èsəmi gu isfɤ̀rl’əmi
Kolju Marinovo 4: 54 - rèkex əkù ne sì vid’àlə tı dàm srɤ̀b də vìdiš
Golica 3: 126 - a tì wòt' ne sì xòd'la
Golica 3: 169 - am n'èka n'e sì s'àla i tì s'estrɑ̀ t'i komš'ùjkata t'i
Kozičino 1: 75 - ne sì vìdelə štòtu dètu rɛ̀sə i gi istròv’ehə
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Dolno Draglište 3: 4 - əmi jà fùrnədžìite ne sì li vidèl nà pekà
Leštak 2: 1 - tì nə drùgo m’àsto hìč ne sì hòdila à
Skrŭt 3: 56 - ne sì li jàl tì
Stalevo 1: 14 - òfci ne sì strìgala
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Belica 1: 9 - à i na drùgo mèsto ne sì živ'àla
Gradec 1: 70 - pa lè ne sì i jàla kojò edèš onò
Gradec 1: 72 - štò ne sì jàla
Gradec 1: 74 - štò ne sì jàla sìgurno
Vladimirovo 1: 98 - ne sì li faštàla dèn na

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut