si

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where si appears

Kolju Marinovo 4: 22 - i gu ut’èsəmi gu tì mutìkə nəlì si čùvəl [laughter]
Kolju Marinovo 1: 30 - nə məgəzìnə kvò ìma kàk marìjke ili ne sì òdila
Golica 3: 154 - tì si zapòwnila
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Žitnica 3: 19 - vlədumɨ̀re stɨ̀gə tòlkuvə vlədumɨ̀re stɨ̀gə si me pɨ̀təl bàbo
Stakevci 4: 28 - kudè si bìl
Stakevci 3: 41 - tì si si vèče zaredìl za tùj rekìju
Stakevci 3: 45 - zaredìl si za tùj rekìju
Stakevci 1: 51 - če si se zbṛkàla.
Repljana 1: 1 - kəto màlka si xodìla sìgurno sɤs ə govedàrka
Repljana 1: 2 - išlà li si tùkə po
Repljana 1: 128 - no dobrè dàko si došlà nè e me jèt
Repljana 1: 129 - če si došlà rèče ako si tè tekvòj
Repljana 1: 129 - če si došlà rèče ako si tè tekvòj
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Vŭrbovo 1: 52 - dèvet si mi sìna umorìla dɤšterù si nègde ostaìla
Vŭrbovo 1: 52 - dèvet si mi sìna umorìla dɤšterù si nègde ostaìla
Srebŭrna 2: 78 - a tì prèla li si
Srebŭrna 2: 91 - vsìčku si tì
Srebŭrna 2: 101 - a tì si ìmələ stàn
Srebŭrna 2: 103 - i tkàla si mnògu
Garvan 1: 77 - tò nəlì hòdil' l'i si u č'èrkvə t'ì
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 153 - əku si čùvələ
Bansko: 238 - tə mu bɛ̀še vikàl dòktoro kàž'i vìka ut š'čò sè si upravìl
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 71 - kato ne xòdeše na učìlište kvò si pràila togàva
Malevo/Xsk 1: 2 - kakvò si slùšala ot màjka si od bàba si
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Malevo/Xsk 1: 216 - da si napràil na tovà na
Eremija 1: 1 - na učìlište odìla li si
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 5: 44 - na učìlište odìla li si
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 1: 125 - ama tì glèdam pàk tùka si pu posadìla si nèšto
Eremija 1: 125 - ama tì glèdam pàk tùka si pu posadìla si nèšto
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Mogilica 6: 85 - nəlì si vìdel tùkə e segà d'e sə
Dolno Ujno: 38 - tì prèla li si
Dolno Ujno: 269 - [laughter] pitàl si pitàl [laughter]
Drabišna 1: 31 - kəto si rabòtilə sè
Drabišna 1: 39 - a bùbite bùbite kàzə ot tùkə si ìmala bəxčà
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Kruševo 3: 1 - i tkàela li si
Kruševo 3: 88 - tì vìdelà li si
Leštak 2: 3 - na učìlište hòdila li si
Leštak 2: 27 - dèto si ja s’àla tàa godìna səs kartòfi slèaštata godìna
Leštak 2: 49 - kàk se kàzvə dèto si go odrèzal
Leštak 1: 65 - e sedemdesè l’èvə m’ʌ̀su̥ kòlku m’ʌ̀su si zimàl tì zə ədnɤ̀ gudìnə
Leštak 2: 65 - təgà a tovà m’àsto dèto mùleto vərvì dèto si nasàdila snòpi
Leštak 3: 80 - pri vàs čùval li si tàja dùma
Leštak 3: 173 - vìždəl li si nè
Šumnatica 1: 75 - tì kòlko kòlko si godìšen tà na vojnà si hòdil
Šumnatica 3: 238 - a na stàn rabòtila li si
Skrŭt 1: 202 - è trakàlo pò trakàlo kadè si pɤ̀t pətuvàlo
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Huhla 1: 38 - mə tì ednò vrème dròbene si ne id'àla
Huhla 2: 68 - tì do četvɤ̀rtu otdelènie si ùčila
Huhla 2: 94 - də vìj sə kàrə tə òt mari̥ si gu ustàjlə
Huhla 2: 95 - c'àlə nɤ̀š kəkò si pràilə kətə ne gù si nəpr'èlə
Huhla 2: 95 - c'àlə nɤ̀š kəkò si pràilə kətə ne gù si nəpr'èlə
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Čokmanovo 1: 35 - stàrə màjč'ice d'ètu mə si kùtilə d'èv'et gudi d'èv'et m'ɛ̀sečku
Gela 1: 13 - tì si se kalìl gòre po goràta po planinàta
Gela 1: 22 - sèki razlìčno tì kojà godìna si stànal čobànin
Gela 2: 25 - kvot sì si nagudìl si izràbutìlu
Gela 2: 25 - kvot sì si nagudìl si izràbutìlu
Gela 2: 50 - i tò vìka kvò mi si donèla màmo
Stikŭl 2: 46 - si ubràl ətàm čerɛ̀škite nè sɨ jɛ̀cə
Graševo: 13 - a na učìlište xòdila li si bàbo atidžè
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 58 - kato ste kato si zavɤ̀ršila učìlište kakvò ràbotexa momìčetata togàva
Graševo: 84 - mi kàk mòže təkà mumìče dè si vidèl
Malevo/Asg 3: 48 - kàpnəl si si
Petŭrnica: 10 - i t’à vìka na stàreca dɛ̀do štò si dovè: tɛ̀a dečìca
Petŭrnica: 16 - trì pɤti f čàšə̥tə i vìka prez mlàdi godìni si bì: pastìr
Petŭrnica: 17 - ofčàr si pàsɤl òfce sɤs òšte dvuìca tòj vìka
Prestoj: 1 - a ovoštàrstvo rabòtil li si ovòški
Prestoj: 61 - kòlku dɤ̀ski si slòžil nəpràiš sm’ètkə də gu zəl’èiš
Stančov Han 2: 20 - štò takòə sigà kòj znài kəkvò si gu nəpràilə
Stančov Han 2: 26 - stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter]
Sŭrnica 1: 16 - xòdila li si n’àkɤde na drùgi mestà
Sŭrnica 4: 20 - izvɤ̀tre ìmə dɤ̀rv’enə vərtil’ɛ̀š’kə si nəpràvilu də sə zətvòriš’ tvà i
Sŭrnica 3: 115 - tә̥kà mɤ̀kətə si ti ìde kəkvò si s’àlu kvò si ku kupàlu
Sŭrnica 3: 115 - tә̥kà mɤ̀kətə si ti ìde kəkvò si s’àlu kvò si ku kupàlu
Trjavna: 187 - pràvila si
Vŭrbina 3: 46 - tì si ishòdilə kinànu e tr’èvəlu [laughter]
Belica 1: 1 - i tì kɤdè si živ'àla s'à
Belica 1: 12 - kakvò si praìla tàm
Belica 1: 14 - na kòlko gòdini si bilà
Belica 3: 27 - i kato a nèa sedì dnèska si sirìl fčèra dnèska
Oborište 1: 10 - tì tì si pə pə pèkla
Oborište 1: 47 - kɤdè si a slagàla tàja pòdnica
Gradec 1: 35 - tè takà da si fṛlìla u mòjte ùsta tè takà sòda
Gradec 2: 43 - vìdiš li bòži znàk čovèk kato si imàl dnì
Drjanovec 1: 7 - da si žìva i zdràva kàk si prekàrala dètstvutu
Vladimirovo 3: 24 - u kotèlɤ kačamàk jàl li si
Gorna Krušica 2: 40 - kat si vidèl tìja mizèrii
Gorna Krušica 1: 155 - tì kvò si se nèšto udàrila li
Nasalevci 1: 82 - e pa nalì si se oženìl
Nasalevci 1: 171 - e pa tùka ednò vrème kogà tì si bilà detè
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Baskalci 1: 54 - tì glèdal li si òfce
Baskalci 1: 201 - àku àku ti sә glèdә әku ti si i gledàl ùbәu
Tǔrnjane 2: 59 - tì tkàla li si
Tǔrnjane 2: 61 - tkàla si
Tǔrnjane 2: 67 - a po prèpis tɤkàla li si
Salaš: 12 - si zabovarìl
Salaš: 14 - ama lì si zabovarìl
Salaš: 251 - ìde pa nap ə napḷ̀ni sɤs vḷ̀na s kvò si imàl dè
Bela 2: 1 - xodìla li si u u granìtovo kvò mu vìkaxa pò ràno
Bela 2: 6 - odìla si na zbòr
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Rajanovci 1: 21 - na žètva odìla li si
Rajanovci 1: 23 - əmhəm a z govèdata govèda a kɤ si odìla
Rajanovci 2: 64 - nè e čàk takà blàgo kvò si go turàla tì bàba stàjno
Rajanovci 2: 70 - kvò si mu tùri (laughter) rèko kvò sɤm ga
Rajanovci 2: 73 - ako tì si bùvaš takà tì ne znàeš kòlko si turìla
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Dolna Sekirna 1: 34 - ama kakvò si
Glavanovci 2: 19 - àjde be màmo vikàla si go doma da ni kṛ̀sti
Glavanovci 3: 31 - nalì si imàla kɤsmèt
Glavanovci 2: 37 - è pa tì si učìla jà ne sɤ̀m se učìl
Glavanovci 3: 47 - kàk kato poglèdneš kòlko e rasadìl si u svèt pipèr
Glavanovci 1: 129 - na gùvnoto če te prisṛbì i kudè ne si pomislìl [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut