t’à

Case: 
nom
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where t’à appears

Golica 2: 12 - t'a tɛ̀s kɛ̀šta sàmo ostɑ̀wa enovr'ɛ̀mešnit'ȅ kɛ̀šti
Garvan 1: 47 - təkòs ləmərìnə əmə t'à e ləmərìnə čìstə sr'ebrò tr'àə də j
Garvan 1: 110 - nìj ìməxmi gul'àmə kɤ̀štə kəd'è j t'à bèše gul'àmə
Babjak 1: 20 - f peštà fùrn'ɛ əmə t'a fùrn'ɛ màlkə p'eš
Bansko: 219 - dàvaj dàvaj t'à še si kàže
Markovo: 5 - nìe t’à kɤ̀štə b’èše tùrska nəlì inò vr’èmi bilò tùrsko
Eremija 5: 56 - t'à rèče
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 5: 55 - stàrise znàči i t'à vlìzə f tuvà čislò stàrise
Mogilica 5: 57 - əku kàže stàrine l'ùd'e znàči t'à ne vlìzə
Mogilica 5: 58 - f tovà čislò znàči t'à se sm'àtə zə pò mlàda
Mogilica 5: 62 - znàči pàk i t'à učàstvə
Mogilica 5: 64 - i stàrise i stàrit'e i t'à vlìzə vəf k'ùpə
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Mogilica 1: 65 - t'à t'à e kà a seà kàk ja kàat
Mogilica 3: 72 - sà èšte t'à kràvəsə mi pòjde nɛ̀gde
Mogilica 5: 76 - t'à m bì li moglà da kàže stàrite
Mogilica 5: 79 - əku pomenè predì t'àh n'ɛ̀koj as i t'à kàzvə stàrite
Mogilica 5: 80 - i togàs t'à mòže da kàže
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Mogilica 5: 98 - stàrecə gu n'àma t'à zašto kàzvə stàrčesù
Mogilica 5: 114 - no t'à vika sinɤ̀z bòlen a slet tùj
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Mogilica 5: 131 - àko a ako də rečèm t'à e ut kòšnicə
Mogilica 5: 135 - znàči t'à e ud drùgo sèlu
Drabišna 2: 79 - nimòj mə lɤ̀gə ìkə t'à izl'àvə vɤ̀nkə izmɤ̀knuu gub'èrkətə
Drabišna 2: 87 - izl'àlə ədnɤ̀ mòmə t'à vìkə ubìč'əš m'ène wòdə ìməš li
Drabišna 2: 94 - i jàs t'èbe ubìčəm s'ètneka t'à vərv'àlə vərv'àlə
Drabišna 2: 101 - zìmə təkɤ̀u də jə zəved'è i t'à t'à sə pukàčilə
Drabišna 2: 101 - zìmə təkɤ̀u də jə zəved'è i t'à t'à sə pukàčilə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 109 - də nəl'àe nə n'èhi̥ t'à pək am'èn jə z'ìmə prebɤ̀rnə
Drabišna 2: 120 - ut'ỳvə kòn'ə də pijè t'à spətərìsələ tàə rìpkə
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Drabišna 2: 139 - i zlàtni cvet'à zàt kɤ̀štətə izl'èli t'à ut'ỳvə tàə ž'ènə
Drabišna 2: 142 - pək t'èbe s'e milòvə t'à dùmələ
Drabišna 2: 144 - əmhəm s'ètne pək pàk təkɤ̀vutu t'à ìkələ t'à tòj s'ètne sə uverìl
Drabišna 2: 144 - əmhəm s'ètne pək pàk təkɤ̀vutu t'à ìkələ t'à tòj s'ètne sə uverìl
Drabišna 2: 146 - č'àkəj d'è č'àəj ti kàžə i t'à fl'àlə izm'èlə fs'akəd'e
Drabišna 2: 147 - màjkə mu utšɤ̀lə nə ràbotə t'à izm'èlə fs'àkəde
Drabišna 2: 149 - t'à ìkələ s'ìnko tòjtə ž'ènə nəlì dòjdi ìkə
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Drabišna 2: 152 - də dòjde də urtòsə tàə cìgənkətə unàə t'à dùmələ
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Drabišna 2: 157 - s'ètne uts'àknəl tàə jàbəlkə i cvit'àtə gi ubìrə t'à i zèlə
Drabišna 2: 163 - t'à stànələ sɤ̀štətə guspòicə
Drabišna 2: 166 - sɤ̀štətə guspòicə stànələ gà jə vìdel tòj t'a
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Drabišna 2: 178 - ìkə d'èt fərlìhte kòkəlete ìkə sɤ̀štətə mòmə stànələ t'à
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Kruševo 2: 42 - tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 4: 48 - pò màlkə ud nehi vìkəm də znàeš č’e t’à
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Huhla 6: 90 - t'à kətu zèmelə pùškə də təkɤ̀vu
Huhla 6: 91 - t'à ne hər'èsvələ s'èdes'ètu pə̥k səd'è ur'è nə čàsnu
Bangejci 1: 37 - t'à e nə dividis'è gudìni nəlì vi kəzàx nèštu̥
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Bangejci 1: 57 - kulìčkə tùkə pripràəhmi t’à kɤ̀štə stàrətə tə t'à nizəpòmninə
Bangejci 1: 57 - kulìčkə tùkə pripràəhmi t’à kɤ̀štə stàrətə tə t'à nizəpòmninə
Brŭšljan 4: 33 - dà nə drùgu dɤ̀rvu ne xòdi t'à sàmu nə lìpətə
Černovrŭx: 65 - às səm nàj màlək àj nìj sm'e bèdni t'à b'èše ùžəs
Gela 3: 5 - t'à e ot amèrika ama ùči bɤ̀lgarski i go znàe mnògo dobrè
Gela 3: 6 - əma t'à vɤ vòdi ili vìe ja vòdite nèja
Gela 3: 9 - kato ìdem kat ìdem f amèrika t'à še ni vòdi
Gorno Vŭršilo 2: 25 - t'à rabòti v lùdnicata gòre gotvàčka e
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Stančov Han 2: 18 - nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 1: 82 - e t'à umrè odàvna
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 1: 108 - ostàvim a zɤt nàze̥ t'à vìka
Belica 1: 111 - t'à se ispràvi pa vìka mòja bràt nètko
Belica 1: 113 - t'à rèče takà rɤcète pa vìka bàjčo nètko
Belica 2: 167 - t'à e od gnìla vìkaš
Belica 2: 168 - fkɤ̀šti i t'à svàlim a ot ogɤ̀n'a tùrime pogàčata
Tihomir 1: 79 - kàk se kàzva t'à
Tihomir 1: 245 - rast'ɔ̀g rastìga sa t'à te apìn'aš si at vɔ̀lnata
Tihomir 1: 246 - i t'à sa napɔ̀lni ž'ìčkata ap'ɔ̀neš esèⁱj navìež ga pàk bašl'ècaš
Iskrica 1: 24 - də kəndərdìsvət bəštɤ̀tə mumɤ̀tə t’à kojàtu ìskə
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Iskrica 1: 68 - i kojàt bìlə mɤ̀škə bubulɤ̀čkə t’à nòsi ennà hùrkə s enà kəd’èlkə
Iskrica 3: 116 - b’àə sè təkìvə dɤ̀lga vɤ̀lna òstrə vɤ̀lnə i t’à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut