tuvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tuvà appears

Kolju Marinovo 4: 5 - dəlì sti vìždəli tuvà èj tòl’kəvi sə dlɤ̀gi èj takɤ̀vu dib’èlu
Kozičino 1: 86 - kumàri tuvà
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 2: 19 - tuvà žìtutu mèlehme nə mèlnici mèlehmè i sɛ̀ejə ženìte
Bansko: 293 - štò e tuvà valèvica
Markovo: 101 - kvò znàči tuvà də sə zglèduvate
Mogilica 5: 31 - əhə əhə e tè tuvà e
Kovačevo 1: 138 - nik’àf kəkvò j tuvà nik’àf
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Stalevo 1: 2 - ohò vɤ̀lna č’èrgi trì etɤ̀rvi i màmə rèč’ə tuvà ìməše daràcɨ̥
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Bangejci 2: 29 - ə pək tuvà tùkə
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Stoilovo 2: 41 - kvò e tuvà bandrɤ̀k
Stoilovo 2: 81 - tɤ̀rsime i vudɤ̀ i slet tuvà sètne pәk nә rәšètu
Stančov Han 1: 18 - è tùkә ìmә mìnә tuvà krɤst’èc
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Sveta Petka 3: 47 - doàždat tùk pə drùgi selà znàči tè us ut tuvà duòdət
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 3: 116 - s’à mòže da se ròdi behme pòveče pu tuvà prevìknəli
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Iskrica 3: 15 - tuvà bèši inɤ̀ta ràbutə čubənlɤ̀kə pòsle kətu i zəvɤ̀rši
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 35 - štòtu də sə uàgn’ət dvàese i ftòri fevruàri tuvà màrt
Iskrica 3: 41 - kòledə nə gerg’òvden tr’àvə də zəkòlim àgənce tuvà bèše zəkòn tugàvə
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 106 - cərvùli tuvà səs patùri òdexme pòjəs zəvìt è gul’àm pòjəs ukulu krɤ̀sta
Iskrica 3: 110 - tuvà jəmurlùk izglèždə è t’à tə zəvìvə səs n’ègə c’àlu
Baskalci 2: 6 - a a tuvà sìgur me zapi èj tìze
Baskalci 1: 59 - mi mi tuvà e glèdәj sә pru prolettà nәprìmer
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 170 - vɤf ә vәf tuvà što go mɤzèš ml’àkutu le
Baskalci 1: 171 - à nә ufcàtә tuvà dètu se sɤbìrә
Baskalci 1: 210 - à à à čèrnә si vɤ̀lnә znàči čèrnәtә vɤ̀lnә ә tùrәš uddòlu vәf tuvà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut