u

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where u appears

Kolju Marinovo 5: 22 - nìj ut tùka z’èmami vodɤ̀ i prɤ̀snətə i čàk u udvɤ̀dnətə majalɤ̀
Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Golica 5: 44 - s’àno na zem’ɛ̀ta s’àn:tȕ senòto kɑ̀e m’ètər i pol’vìna tàm u gorɛ̀tə
Golica 5: 79 - dòdəh vìkə t’è pɑ̀g gi strɑ̀h pɑ̀k sə ftìknəli u gurɛ̀tə
Kozičino 1: 4 - mòži u gradɛ̀ də gu j n’èmalu tùj n’ɛ̀štu
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Rakovski: 3 - pručùjme mnògu pərɨ̀ či sə dàvə u sìlu rìsen tɤ̀rnufsku
Rakovski: 5 - də ràbutime òpšta ràbota u tèkezes'ɤ̀tu də berìm pəmùk
Rakovski: 44 - nɨ̀e si ustànɤjme u stàrijə dù:r səs svekərɤ̀t
Trŭnčovica 2: 7 - u ednɤ̀ kɤ̀štə živèejme às ne zəpòmnij mòjə pàstruk də dòjde
Trŭnčovica 2: 13 - kəkò že nàj nəprèt bɨ̀ulete ul’àət u lòkvətə ulòvete b’a puštrəkl’àət
Trŭnčovica 2: 33 - a manɨ̀ se də pikàjə u tigàn’ə ti žèncki
Trŭnčovica 2: 45 - u svɤ̀rši vè̟ke vujnɤ̀tə puslèdnətə vujnɤ̀ srɤ̀psku.bɤ̀lgərskətə vujnɤ̀
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 3: 9 - pòsle momčè̝tu pòčnə də sə učɨ u xisàrət
Stakevci 2: 16 - stovà tò u gradìnutu i stovà stovà stovà
Stakevci 2: 32 - tòj selìnata tàm upotrebjàvu kakò mì ovdèka kerevìzɤt u tàa xranà
Stakevci 1: 42 - za gdè si nì pa četè u tòa
Stakevci 4: 43 - pò ràno òdejmo u opɤ̀nci [laughter]
Stakevci 1: 44 - u bilètɤ da vìdi kɤ̀v je
Stakevci 4: 46 - pa tegàj u ùzokol mužjèti ga u urèžu opɤ̀nɤkɤt [laughter]
Stakevci 1: 60 - tekà keremìtke stṛčù onò i kako u gòru kato ulèzo
Stakevci 1: 61 - nègde u ednu padìnu a onò kondùktorɤt i šofjòrɤt
Stakevci 1: 62 - jednɤ̀k slèzoše i otòše u ednà magà tekvàj pìvnica
Stakevci 4: 65 - u selàta tekà bèše košùl’e od gṛ̀snice
Stakevci 1: 66 - ta otòše u pìvnicutu jà pogledà tekà kò da pràim sɤ̀ga
Stakevci 4: 80 - a ka u koè vrème se sàdi tòj ə gṛ̀sti̥te̥
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 101 - ìma si podi selò pa i u drùgi selà val’àvica
Stakevci 4: 125 - a ženàta u suknò pràe ot klàšn’ete suknò
Repljana 4: 1 - ama dùpkete kvò se zovèšeu u glàmu
Repljana 4: 4 - ama jà nè.znam ednà stanìšina ednà a u
Repljana 4: 9 - tè tàm tè tùj sɤ̀k u tàm
Repljana 3: 11 - pa àjde na razbòj pòsle uvedèmo u bṛ̀do
Repljana 3: 19 - à če nòsimo na val’àvicu u tṛgòvište ìmaše tùj ni sɤsèdno selò
Repljana 4: 19 - tòj bèše u bunàrɤt odnèlo dà
Repljana 2: 22 - u vərbòvo
Repljana 4: 23 - gòre kvò se zovèše te tòj gòre u gorèlino nè nè
Repljana 4: 24 - màle mìto gòre tàm tàm tàm tàm u nàštu glàmu tòj
Repljana 2: 27 - a jàgneto u kvò go pečèš
Repljana 2: 28 - pečèl' pèkli smo ga u tepsìje golemè ot lamarìnu nèmaše tɤvè
Repljana 4: 28 - če u tùj dùpku
Repljana 4: 29 - tòj u bunàra kàputu
Repljana 2: 30 - pa svìena òbla ama pò golemà tepsìjata tùrimo gu u tepsìjutu
Repljana 2: 33 - a vùrn'a vùrn'a u pa tegàj u vùrn'utu ga tùrimo
Repljana 2: 33 - a vùrn'a vùrn'a u pa tegàj u vùrn'utu ga tùrimo
Repljana 4: 35 - tàm u dùpkutu ta ga isteglìše pa izlèzɤl
Repljana 3: 36 - ìmaše i u selò ama nosìli si u drùgo m
Repljana 3: 36 - ìmaše i u selò ama nosìli si u drùgo m
Repljana 3: 37 - na drùgo mèsto ma ìmaše si u selò
Repljana 1: 39 - tùj u rebràta a onò a onò pozapṛlò màlko
Repljana 4: 43 - a be tùj bèše u tùj dùpku dèda g’òrg’a
Repljana 2: 46 - drùgo vəv u kәkvò
Repljana 4: 46 - a òn u bunàrɤt slazìl
Repljana 2: 50 - drùgo u kəkvò ja slàgaš dušìčinata
Repljana 2: 53 - slàgam i u bòp tekà ama za u podròbicata
Repljana 2: 53 - slàgam i u bòp tekà ama za u podròbicata
Repljana 2: 56 - nàj u podròbicata slàgamo
Repljana 3: 65 - ne mògu u žègutu ofcète s vḷ̀nutu
Repljana 2: 90 - pri sɤvètɤt onì se sɤbràli u sɤvètɤt
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 3: 9 - za tìja u granìtovo štò bilò tùrsko u granìtovo
Vŭrbovo 3: 9 - za tìja u granìtovo štò bilò tùrsko u granìtovo
Vŭrbovo 3: 10 - u kalùger dètu go zovèšeu pò ràno
Vŭrbovo 1: 19 - u desètoto i matertàta čùmata izmorìla svìte
Vŭrbovo 3: 19 - došlì turcìtȉ na zgòvor dogdè onì jèli i pìli turcìtȉ u sòbu
Vŭrbovo 1: 21 - ama ne doòdi a matertàta si tekà sedèla u sòbutu
Vŭrbovo 3: 21 - napìli se turcìtȉ kàču nevèstutu i màjka baštà u karùcutu
Vŭrbovo 1: 23 - štò g’u oženìla dɤšterùtu prez dèvet sèla u desèto
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 48 - ulèzne si u gròbɤt a onà išlà išlà i stìgla
Vŭrbovo 1: 49 - do kɤ̀štata na matertùtu poglèdne dvòri u pelìn uràsli
Vŭrbovo 1: 59 - otidè da si vṛ̀že kon’àtoga u gròbištata i če da dòjde
Srebŭrna 1: 11 - tvà e jurdèčki pàtici̥ kàktu gu pìšət u knìgətə
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 2: 95 - u grədɤ̀ dàəmi purɤ̀čkə əmə plàštəm gu
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 1: 103 - u p’ètək u p’ètək u rànu i večertɤ̀ zàsefki̥t’ȅ tùj tugàə
Srebŭrna 2: 157 - nə starì gudìni in’ète bil’à gi nəpràime tàm u pi̥šnìk’u
Garvan 1: 77 - tò nəlì hòdil' l'i si u č'èrkvə t'ì
Garvan 1: 109 - l'àf u hl'àvu u dàmu tàm idìn gul'àm dàm ìməši
Garvan 1: 109 - l'àf u hl'àvu u dàmu tàm idìn gul'àm dàm ìməši
Garvan 1: 112 - u jèslite nər'èt màsi màsi
Garvan 1: 113 - u jèslite li slàgət màsite
Garvan 1: 130 - krɤ̀sniku sə nòsi u t'àw
Garvan 1: 147 - kət jizlèzi lòšə àjde bùlkətə jə pɤ̀d'ət nə u t'àf
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Garvan 1: 162 - òšti tàm ja pund'èl'niku̥ sreštu pund'èl'niku i jə vɤ̀rnəə u tèjkuvi si
Garvan 1: 173 - ò pukàzvət u inò təkòs sìtu u sìtu rìz:tȁ tàm
Garvan 1: 173 - ò pukàzvət u inò təkòs sìtu u sìtu rìz:tȁ tàm
Babjak 3: 17 - u drùgətə məəlà mumìte se rədùva: če ì sə ukrəlì
Bansko: 177 - povedè bàbata kulàk u mastà
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Eremija 5: 8 - u pèti kònen pòlk služì trì godìni služì
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Eremija 5: 17 - tovà se slùči čovèk pòjde u položènie
Eremija 1: 17 - tòku tòku u nedèlata jà dvà pati jà edìn pɤ̀t
Eremija 3: 36 - òx lè ti kažùvam kumačènceto tvṛt lèbec i u enà knìška tùreno
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 4: 50 - u cṛnìcata po cṛnìcata na čeremìdite dà živòtno
Eremija 1: 70 - kakò se govòri u vàše sèlo
Eremija 1: 88 - òfci kòzi svìn'e govèda kòn'e sìčko u ednà kɤ̀šta bèxme
Eremija 1: 94 - i sèki si znàe sùtrin kato stàne komatčènceto lèbec u kesènceto
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 1: 112 - e sà idòx u drùgijo komšìja donèsox u ednà tùbička za pìen'e
Eremija 5: 114 - ta u baìra pa ìma takòva bačìi tàm
Eremija 1: 114 - dòjdat le decàta donesàt u kòfi u takòva
Eremija 1: 114 - dòjdat le decàta donesàt u kòfi u takòva
Eremija 5: 117 - kuròrt tàm ìma nògu ùbaf kato pùštiš lubenìcata u kurìtoto
Eremija 1: 140 - òx kàk nè a dəšter'àta štò e u sèverna bəlgàrija
Dolno Ujno: 12 - i se nablàžnat korìte u tepsìja se slàžgat
Dolno Ujno: 13 - i se ispìčat pàk u pèčka le bilò pòdnica
Dolno Ujno: 53 - kədèl'ata u rəkà li je dɤržìš
Dolno Ujno: 54 - tùka u pòjasu
Dolno Ujno: 55 - kədèl'ata slàgaš u pòjasu
Dolno Ujno: 118 - i u nègo krosnò ennòto navìeno je prèžda
Dolno Ujno: 163 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 164 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 227 - e pa fəf lòmnica ìmaše te tùk u dòlno.ùjno ìmaše
Kovačevo 1: 123 - u kədifè kòj ìmə
Kovačevo 1: 184 - tugàvə tàm beše učìlištetu tàm beše u
Kruševo 4: 13 - ə nə dvàtə d’èn’ə š ìeme u t’èvnu še ž’ɤ̀neme
Kruševo 4: 79 - š’e zətrìjmi misìr mòmč’etàtə sìč’ki u dumà frèt še dòət
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Huhla 5: 29 - gòsput jə i u glɤvɤ̀tə [unintelligible] zərət tòu krɤ̀s
Vŭglarevo 2: 88 - s’èki u dvòrə si s’èki u dvòrə si
Vŭglarevo 2: 88 - s’èki u dvòrə si s’èki u dvòrə si
Vŭglarevo 2: 89 - s’èki u dvòrə z b’èše
Gela 3: 14 - kàk se govòri tùka u gelà
Graševo: 21 - u kɤdè u tovà sèlo
Graševo: 21 - u kɤdè u tovà sèlo
Graševo: 22 - dà u gràševu
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Vŭrbina 2: 51 - u ejt’ùvə càltu s’è̝lu [unintelligible] ʌd’ɨ̀n p’eš im’è tə
Belica 3: 41 - kɤdè šte go sɤopštàvate u vèsnika eli u televìziata
Belica 3: 41 - kɤdè šte go sɤopštàvate u vèsnika eli u televìziata
Belica 2: 45 - ìskam da vìd'a u vàšto sèlo kàk e
Belica 3: 54 - dà à dobrè a tovà dèto ostàva u butàlkata
Belica 2: 120 - nè ne smè u takòva
Belica 2: 144 - na dɤ̀ski za u f mesàle vɤf kɤ̀rpi
Belica 2: 164 - a tòj ne sè pečèše u fùrn'ata
Oborište 1: 35 - i n’àkɤde pàk u fùrnata li
Oborište 2: 52 - ìdat u kumàta u tèjnia dvòr tìa sčukàle bulgùr
Oborište 1: 79 - e u zìvnicite kakvò bèše
Sveta Petka 1: 10 - kədè ìma dəràk tùka u sèlu
Arčar 1: 29 - da rèžem na džòni dṛ̀va gòre u brèja kràsi ìde vìka
Gradec 2: 6 - i go fṛlì tòa u bàrata a onì živèat ə
Gradec 2: 7 - dvòrɤ gim opìra u rekàta u tàa rekà
Gradec 2: 7 - dvòrɤ gim opìra u rekàta u tàa rekà
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 2: 19 - u bàrata də gu fṛ̀li
Gradec 2: 21 - obàče kato go zèl u rɤcète tòj e bìl uvìt
Gradec 1: 35 - tè takà da si fṛlìla u mòjte ùsta tè takà sòda
Gradec 1: 36 - tè takà e bilò u mòjte ùsta
Gradec 2: 37 - obàče povòjɤ bìl zav zdràvo se zakàčil u tìja
Gradec 2: 38 - u tòo vṛšl'àk u tìja dṛ̀va i po tovà vrème
Gradec 2: 38 - u tòo vṛšl'àk u tìja dṛ̀va i po tovà vrème
Gradec 2: 41 - a òn mɤ̀či da go otkàči da go fṛ̀li u bàrata
Gradec 1: 51 - zìmam jà ednò ogledàlce takà stròšeno̥ zèm če bèše takà u džàma
Gradec 1: 80 - pà u gṛdɤ̀ ma zakàra pa mòja sìn otidè pri dòktor tùka
Gradec 1: 92 - ma svìl takà mɤ̀či da ma ukàra u kolàta
Gradec 1: 111 - če ta kàrame u bòlnica rèko nè ami kvò
Gradec 1: 114 - u bòlnica da ma rèžete da ma napràite na pɤstɤrmà
Gradec 1: 129 - e tè u onàa kɤ̀šta pràvo tàm
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Drjanovec 2: 59 - t’à u kɤncilàrijətȁ ràpt’eše i ràwutta mi punɤpr’èdnə
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 1: 42 - u vèči slàgəmi sufràta krɤ̀snictȁ ja dar’àva ə
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Vladimirovo 2: 9 - pa ìma pànair u lexčèvo ìmaše pànair trì dèna
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 3: 24 - u kotèlɤ kačamàk jàl li si
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Vladimirovo 3: 31 - ot càrevica kəčamàk i u tòo kotèl ìdem ə na bàrata
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 3: 56 - vednàga u vodà u čub na gɤrnèto i tùrame čorbà da edème
Vladimirovo 3: 56 - vednàga u vodà u čub na gɤrnèto i tùrame čorbà da edème
Vladimirovo 2: 57 - kòleda i na u božìč kàzvat tè
Vladimirovo 3: 73 - nə rìbata sə tùra u čorbàta čùbrica sàmo
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 2: 80 - i nègo tùrame u kačèta
Vladimirovo 2: 89 - u magazàta pàk studènata magazà
Vladimirovo 3: 92 - òn sə dèka o tùraš u ə po càrevica tovà
Vladimirovo 3: 105 - əmhə tò kàk se vèe zìmaš ot ut u tenekìi
Tihomir 2: 36 - i pòsle kàk pečèš kàk pàliš pe peštà u pèš
Nasalevci 1: 48 - svìrk’e svìru naròt tàm i u cṛ̀kvu se ulèzne pòp venčàva
Nasalevci 1: 52 - u kɤ̀štutu na momčèto
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 77 - pàj pogàča pa u n’èga se tùri parà
Nasalevci 2: 90 - tɤ̀j pàk u crè
Nasalevci 2: 91 - u crèpn’utu u crèpn’u dà i se ispečè pogàčata
Nasalevci 2: 91 - u crèpn’utu u crèpn’u dà i se ispečè pogàčata
Nasalevci 1: 149 - povìju ga u pèlenk’e
Nasalevci 1: 152 - u pelènke
Nasalevci 1: 153 - tùka se povìje u pèlenk’e ottùka ottùka tàm takà ga povìju
Nasalevci 2: 158 - nàj stàrija čovèk u sèloto
Nasalevci 1: 190 - pàj se vòzi a stàrata nosìja kakvà bešè tùka žènskata u sèlo
Nasalevci 1: 191 - pa u sèloto bèše žènskata nosìja litàk se kàže
Nasalevci 1: 274 - s’àkaš ìma zatiskòli u ušìte
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Tǔrnjane 2: 13 - è takà dḷ̀go i takà i u sredàta koto nòš
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 17 - e onò u sèko selò no u stàk’ofci jàle
Salaš: 17 - e onò u sèko selò no u stàk’ofci jàle
Salaš: 33 - xà da rečèm jedèn’eto ama sedèla sɤm trì dɤ̀na u gràt
Salaš: 37 - baštà i e bìl u lòm kofčèznik tàm
Salaš: 59 - trèbe da ga kàraš čovèka da ti zakàra bòlnija u takòva
Salaš: 102 - ako ìma drùgo bèbe onò uvṛ̀zano u l’ùl’kutu odzàt
Salaš: 154 - da mu pomògnu što òrata nèkoj sa imàli u u salàš
Salaš: 154 - da mu pomògnu što òrata nèkoj sa imàli u u salàš
Salaš: 173 - ə kat òtide u čužbìna ispɤln’àva sìčki pravilà
Salaš: 174 - à kat e u bḷgàriju si prài kvò sàka
Salaš: 190 - s kvò gi kàru tìja dṛ̀va tùj u ìžu
Salaš: 200 - esentɤ̀ tàm u goràta a takòva ə na na plàstove nalì
Salaš: 204 - dèda mi na mène ama on u drùga kɤ̀šta ostanàl
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Bela 1: 1 - a kvò glèdate u gradìnata
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 1: 19 - do kràja lòze u brèga dòle ràvno ta nasàdim domàti
Bela 1: 46 - da sa dvè àgənca što ofcàta u zarèdata tàm àgneto dòm bleì
Bela 1: 56 - vìe nèma da zìmate a sme dàle unèle u tèkezesèto
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 78 - a jà se pl’osnà kato žàba u onìja vìr i cèlata onovà zelènoto
Bela 1: 112 - če butàla tàtko tùka i u bòlnica vìkam e saà pàla kolàta
Bela 1: 117 - òn se òn se ràdvaše takà u ə nèma kvò da prài
Bela 1: 118 - ìde u košàrata pri n’èja i ja češàl po rogìte
Bela 1: 129 - sèdnem da ja dòim ne dòim u čàša tùrnem kòfata tùka
Bela 1: 159 - ùžas nanesèm u štàjgi tùka gi natùram zimàta studèno
Bela 1: 160 - natùram gi u štàjgi no dòktora veterinàrnija minàvaše na provèrka
Rajanovci 1: 1 - u čàsnoto kvò bèše tegàj
Rajanovci 1: 2 - u čàsnoto kvò e bilò
Rajanovci 1: 3 - tegàj kvò bèše u čàsnoto
Rajanovci 2: 10 - ga pṛ̀vo fàne n’èga sɤs cadìlo a ìnače e potsìreno u kòfu̥
Rajanovci 2: 11 - i sɤs cadìlo kato stàne gotòvo sɤs ə sìpe ga u
Rajanovci 2: 12 - u cadìloto i ga zakàčim na ednà kùka da visì
Rajanovci 2: 17 - pɤk u tòo momènt si ìma sɤndɤ̀če mì mu dùmamo sɤndɤ̀če
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 1: 25 - e pa dà pàsla sɤm gi u balkàna pròletno vrème
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 2: 26 - a onòj se fanùlo u kòfutu a tòj se pa iscèdilo
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 2: 28 - u ednà tavà ìmamo si tavà odèlno i ga narèdim tàm
Rajanovci 2: 32 - posedì sìpem ga u cadìlo drùgo nò si ìma cadìla
Rajanovci 2: 34 - dogdè se cèdi pàg ga pritìskam onòj sedì u tòj u tavàta
Rajanovci 2: 34 - dogdè se cèdi pàg ga pritìskam onòj sedì u tòj u tavàta
Rajanovci 2: 37 - i pòsle do večertù ga rèdim u tanakè onòj pṛ̀voto gdè sɤm rezàla
Rajanovci 2: 38 - i tè tekà i ga rèdim u tanakè kato napḷ̀nimo tanakèto
Rajanovci 2: 40 - a tegàf nèmaše i mì si ga ostàimo u kilèra
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 1: 56 - pàk u balkàna i tè tekà
Rajanovci 1: 65 - nè ama tovà e bilò u stop u stopànstvoto sabère su svì
Rajanovci 1: 65 - nè ama tovà e bilò u stop u stopànstvoto sabère su svì
Rajanovci 2: 78 - a bòže lèp i sìren’e ofčar kato pòjdeš lèp i sìren’e u torbàl’k’utu
Rajanovci 1: 80 - ama tòo čovèk gòre u vṛ̀loto tè tekà orè jà sɤm ga gledàla
Rajanovci 1: 85 - tekvìja bogatašè nèkoko u selòto tè sa tàa znàe tòni turlàka
Breste 1: 6 - i u šìnika i u čuvàja sɤs go posìnime u sìn.kamik
Breste 1: 6 - i u šìnika i u čuvàja sɤs go posìnime u sìn.kamik
Breste 1: 6 - i u šìnika i u čuvàja sɤs go posìnime u sìn.kamik
Breste 3: 24 - i op otìvat mu na zbòr u tòo skɤ̀p živòt segà
Dolna Sekirna 2: 2 - koì ne štɤ̀d da da ulèznat a u tèkezesèto
Dolna Sekirna 2: 3 - e pa ìmaše ne istòše da ulèznu [cough] u u tèkezesèto
Dolna Sekirna 2: 3 - e pa ìmaše ne istòše da ulèznu [cough] u u tèkezesèto
Dolna Sekirna 2: 4 - kulàci gi kàžu i tìja ot čorbadžìete ednì se pisàše u tèkezesèto
Dolna Sekirna 1: 6 - i u sɤvètɤt trèbe da se zapìše i pòsle kato ga kṛštàvaš ə
Dolna Sekirna 3: 17 - dà nagràdeno e tṛlàta pa u tṛlùtu ìma pòrte
Dolna Sekirna 2: 22 - vìe ste vidèli u selò
Dolna Sekirna 2: 26 - mène dèset òn ne mòž gi odrabòti rabotì u mìnata
Dolna Sekirna 2: 28 - prèt čitàlišteto fùrn’a bèše ìmaemo tùka vùrn’u u selò
Dolna Sekirna 1: 28 - a če go nòsiš li u tovà pri tòo kɤdè
Dolna Sekirna 1: 30 - e ko pri pòpɤt u cṛ̀kvutu è u cṛ̀kvutu u nosì
Dolna Sekirna 1: 30 - e ko pri pòpɤt u cṛ̀kvutu è u cṛ̀kvutu u nosì
Dolna Sekirna 3: 30 - raskàraemo ama u tɤ̀vno
Dolna Sekirna 1: 30 - e ko pri pòpɤt u cṛ̀kvutu è u cṛ̀kvutu u nosì
Dolna Sekirna 1: 31 - še ta go kṛštuvàše u cṛ̀kvutu
Dolna Sekirna 2: 33 - jà sɤm išlà išlì smo nìe kato komsomòlci u mìnata idòmo
Dolna Sekirna 2: 34 - a rabotìmo u mìnata u pèrnik na tovà i tè tàmo
Dolna Sekirna 2: 34 - a rabotìmo u mìnata u pèrnik na tovà i tè tàmo
Dolna Sekirna 1: 36 - a sinɤ̀t mi tùka ga kṛštavàmo dòma tàm u tùja kɤ̀štu
Dolna Sekirna 2: 40 - u mìnata u k’umùrɤt idòmo da rabòtimo besplàtno mladèži
Dolna Sekirna 2: 40 - u mìnata u k’umùrɤt idòmo da rabòtimo besplàtno mladèži
Dolna Sekirna 2: 46 - àjde sìčko rasturìše otkràoše u ednà selà si čùvaju ə postròjkete
Dolna Sekirna 2: 48 - i kancelàriju tùka pravìmo gòre u tèkezèto hm vlačìla sɤm pèsɤk
Dolna Sekirna 2: 61 - te pòsle otidòmo u vèlkovci klònovo stopànstvo ga kàžeju
Dolna Sekirna 2: 63 - i pòsle ot vèlkovci o se obedinìše sìčki tekezèta u brèznik àpekà
Dolna Sekirna 2: 64 - àpekà stàde i ga pòsle rasturìše naučìše se da kràdnu u
Dolna Sekirna 2: 65 - u àpekàto u tekezèto ot pṛ̀vo ne dàvaju da ukràdneš
Dolna Sekirna 2: 65 - u àpekàto u tekezèto ot pṛ̀vo ne dàvaju da ukràdneš
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Dolna Sekirna 3: 70 - limòntùs li se slàga u tovà u kaškavàlɤt
Dolna Sekirna 3: 70 - limòntùs li se slàga u tovà u kaškavàlɤt
Dolna Sekirna 3: 76 - e onì kvò su bìli po tòj u u gorùtu
Dolna Sekirna 3: 76 - e onì kvò su bìli po tòj u u gorùtu
Dolna Sekirna 2: 79 - u sòviju e bilà mòmkin’a
Dolna Sekirna 2: 82 - u ednì
Dolna Sekirna 3: 84 - u tovà u kòmpirɤt
Dolna Sekirna 3: 84 - u tovà u kòmpirɤt
Dolna Sekirna 2: 88 - sùtrin u tɤ̀mno lɤ̀snem mu botùšite i gi ostàimᵊ
Dolna Sekirna 2: 90 - ama nè e imàlo u apartamèntite vòda tegàj
Dolna Sekirna 2: 94 - u mazèto dòle i jà kàže pèrem pèrem dòle krakàta mi
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 2: 102 - ama u košarèvo ednì dobrì xòra vidèli če e bòlna ama onà
Dolna Sekirna 3: 104 - u čùžda drèja sɤm se premen’uvàla
Dolna Sekirna 2: 109 - a jà u edni dobrì xòra živejà rabotì u pàdin’e
Dolna Sekirna 3: 118 - nèma na edɤ̀n pràznik da e u dvè selà
Dolna Sekirna 3: 119 - a si e odèlno u sèko selò tìja pràznik
Dolna Sekirna 3: 120 - u tovà tìja u tovà tìja u tovà tìja i narèt
Dolna Sekirna 3: 120 - u tovà tìja u tovà tìja u tovà tìja i narèt
Dolna Sekirna 3: 120 - u tovà tìja u tovà tìja u tovà tìja i narèt
Glavanovci 1: 17 - u tepsìju kà go umèsimo s màlko zàxar onò glètavo
Glavanovci 2: 17 - na svì pràznici ama mu vṛ̀liš u kotlèto jà dvàes stotìnki
Glavanovci 3: 22 - pod nèkɤde u nèkoja tṛnìca da ne sì od podi dṛ̀vo
Glavanovci 3: 23 - u kotèl na ognìšteto /unclear/
Glavanovci 1: 29 - nalì u crèpn’u u ìžu ispečè i
Glavanovci 1: 34 - a sega se čùdimo u stop u stopànstvoto dèka
Glavanovci 1: 34 - a sega se čùdimo u stop u stopànstvoto dèka
Glavanovci 3: 47 - kàk kato poglèdneš kòlko e rasadìl si u svèt pipèr
Glavanovci 1: 56 - nalì u stopànstvoto nèmaše kombàjni pṛ̀vete godìne
Glavanovci 3: 58 - dɤ oblečù se devojčetìja u tɤ̀nki ròklički sɤz
Glavanovci 1: 76 - ili u u žìtoto sa nèma segà tàa u sɤrvàjver i u kḷ̀cnula
Glavanovci 1: 76 - ili u u žìtoto sa nèma segà tàa u sɤrvàjver i u kḷ̀cnula
Glavanovci 1: 76 - ili u u žìtoto sa nèma segà tàa u sɤrvàjver i u kḷ̀cnula
Glavanovci 2: 76 - za kṛštan’èto ako ìdeš u cṛkvu če se
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 1: 86 - da prekàraju da se vṛšè takà e bilò u u žètvata
Glavanovci 1: 86 - da prekàraju da se vṛšè takà e bilò u u žètvata
Glavanovci 1: 100 - obèremo slàmutu ka u ukàramo u plèvn’u i pòčnemo da umìtamo
Glavanovci 1: 107 - nè e bil u presèk lèču smo si sejàli lèču
Bosnek 2: 6 - i sìte da smè u seftè čoràpi plèteni i kato izvàdi pogàčata
Bosnek 2: 7 - če stàpime u pòdnica znàe li momìčeto što e pòdnica nè
Bosnek 3: 10 - i kumò če dòjde̝ i če go vòdi detèto u čèrkvata
Bosnek 2: 12 - u odajàta go vìkaxme nèma stài nèma tovà golèma odajà ìmaxme
Bosnek 1: 12 - pa vìka vi sìpem u ednì mɤnènki panicèta pa se kàrate
Bosnek 3: 14 - u čèrkvata i go nòsi vìka tì mi go dàde evrèjče
Bosnek 1: 16 - nèma ot kɤdè a tàtko bòg da go pròsti u mìnata rabòti
Bosnek 2: 20 - i kato se večèra i màma iznesè u u reštò žìto
Bosnek 2: 20 - i kato se večèra i màma iznesè u u reštò žìto
Bosnek 3: 28 - bàbite go fɤ̀rlixa u gradìnata ta da e oràč i kopàč
Bosnek 3: 29 - a sàa go fɤ̀rl’a: u učìlišteto̥
Bosnek 2: 42 - koè e na takà legnàlo kato prasètata u i sùtrin
Bosnek 3: 42 - nalì kato se ožèn’a i kogà idaa u čèrkva bàbite gi vòda
Bosnek 3: 45 - onà e u k’umùr i če e zlè i pogàčite gi slàga:
Bosnek 3: 52 - i u čèrkvite bèše žìto nòsexa na ìmen dèn žìto na ivànovden
Bosnek 3: 53 - na jordànovden žìto se nòseše u čèrkvata sɤs càrevica odgòrekḁ
Bosnek 3: 61 - po trì pòpa u nàšta čèrkva mnògo e ùbavo togàva
Bosnek 1: 72 - edìn kotèl vodà i cvet’à u kotèlo tùreja i nevèstata
Bosnek 1: 104 - tè mèn mi bèa trì ženì u sèlo tùka gi tùrex
Bosnek 1: 113 - jà s što sàm naròt višlà u na borìs pɤ̀rvi
Bosnek 1: 118 - à takà fli flizàla li si dòleka u mazèto kadè sa golemcìte miž
Bosnek 1: 126 - nasèkade sam odìla i vìtoša ednà ìmaxme prijàtelka u
Bosnek 1: 127 - pa pòsle ojdòx rabotìx u dèckata gradìna šesnàese godìni rodìteli
Bosnek 1: 133 - i u xolàndija kato ìdexme ne ìm aresàx živòto im ne aresàx
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e
Bosnek 1: 139 - kɤ̀štiti sa im u vodà ne sì odìla na vètrenata vodenìca

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut