vr’ème

Meaning: 
time
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where vr’ème appears

Kolju Marinovo 4: 29 - i kəto dòjdi vr’ème àjde də ìdət ut kɤ̀rə
Malevo/Asg 2: 29 - ìmə jèsenu vr’ème kugàtu tr’àvə zə zèl’e kàcə tr’àvə bɤ̀čvə zə vìnu
Malevo/Asg 3: 30 - ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì
Malevo/Asg 1: 37 - ò ednò vr’ème òdehne i decà nòsehme nək nə l’ùl’k’e [laughter]
Malevo/Asg 1: 69 - ɛ̀ɛ vr’ème vərš’ìjehme pòveč’e vr’ème sə vərš’ìje kàrəme kòn’uven’e
Malevo/Asg 1: 69 - ɛ̀ɛ vr’ème vərš’ìjehme pòveč’e vr’ème sə vərš’ìje kàrəme kòn’uven’e
Malevo/Asg 2: 69 - kugàtu l’uvàdite dòdət vr’ème də sə kus’èt utìvəm səs mùl’etu i məgàretu
Malevo/Asg 1: 96 - ədnò vr’ème təkà gu kàzvəhme
Pavelsko 2: 47 - əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut