za

Meaning: 
for
Lexeme: 

Lines where za appears

Kolju Marinovo 6: 8 - i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti
Kolju Marinovo 6: 45 - da ìmət za zimɤ̀tə i tìi
Kolju Marinovo 2: 47 - za vəršìdbətə ə rəskažì kàk vəršèexte
Kolju Marinovo 5: 50 - pò ni e fkùsnə təkà za mìine zə rəzlìvəni zə prən’è
Kolju Marinovo 2: 70 - sètni gà dòe vr’èmi za vəršìdbətə pràm ərmàne təkà èj tòl’kəvo
Kolju Marinovo 2: 77 - za kvò raspìtvat t’è sigà šə gu vìd’ət kvò je mà
Golica 5: 17 - i si z’èli bil’èt’t’ȅ še s duhɑ̀d’at za ed’ìn m’àsec
Golica 5: 64 - ama ž’ỳvi sa reklɑ̀ i š ìdat m za roždènia d’èn
Golica 5: 65 - nabližàə še ìdat reklɑ̀ še dòjdat reklɑ̀ za ružd’ènija i d’èt’
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 3: 165 - ɑ̀s v'èke na gròbištətə amà n'èka nə zəvəlì za wɑ̀s
Kozičino 1: 7 - utòd’ə li ša hòdi za dɑrvɑ̀ ili pək na n’ìvəta
Kozičino 1: 18 - pərìte pə ne stìgət i za xl’àbə
Kozičino 1: 22 - za mlògu ràpti zə pìen’i n’èma st’ìgət za drèhi za ubùhk’i
Kozičino 1: 22 - za mlògu ràpti zə pìen’i n’èma st’ìgət za drèhi za ubùhk’i
Kozičino 1: 22 - za mlògu ràpti zə pìen’i n’èma st’ìgət za drèhi za ubùhk’i
Kozičino 1: 145 - d’èt š’e šìjmi nə mɛ̀ž’it’ɛ̏ plɑ̀t za gɑ̀št’i
Izgrev/Vm 2: 14 - fl'àzəhmi u t'èkees'è za pò l'èsnu tò pò mɛ̀čnu izl'ɛ̀ze po t'èšku [laughter]
Trŭnčovica 2: 53 - čìči žə uprè̟gne za mè̟ne ulòvete za nè̟gu bɨ̀ulete i ža urè̟m
Trŭnčovica 2: 53 - čìči žə uprè̟gne za mè̟ne ulòvete za nè̟gu bɨ̀ulete i ža urè̟m
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 63 - ža urɤ̀ uràjme də stàne plàdne pùsnəjme za plàdne
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 2: 8 - za kakvò i trèbeše nè.znam
Stakevci 1: 14 - ama za nàs si e dobrò
Stakevci 4: 21 - za tòj se pomrèa
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 4: 25 - jà trì pùt idò za ràci
Stakevci 2: 30 - ama tè mnògo go upotrebjàvat za jàdene
Stakevci 1: 32 - stoì tòo rèjs štòto če da putùe za ràzgrad
Stakevci 2: 34 - za jàden’e
Stakevci 3: 41 - tì si si vèče zaredìl za tùj rekìju
Stakevci 1: 42 - za gdè si nì pa četè u tòa
Stakevci 3: 45 - zaredìl si za tùj rekìju
Stakevci 3: 63 - za tòj tì ne mòš odgɤ̀tneš nìkada
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Stakevci 4: 89 - onò nè e zgòdno za nosèn’e ama se nosìlo [laughter]
Stakevci 4: 103 - i pràe za za mužjèti pràe a el elbrevenèci
Stakevci 4: 103 - i pràe za za mužjèti pràe a el elbrevenèci
Stakevci 4: 105 - a za pò mlàditi mùžje go učìne ta pràe drèxi
Repljana 4: 2 - jà za dùpkete se ne mòk sètim jovàn znàe
Repljana 2: 8 - onì g'u razvalìše tàm è tekvòj si ìmaše za jàgɤnci
Repljana 2: 12 - əxə gorì i tekà zanesèmo jàgɤnciti dòm i tegàj zakòl'emo za večertà
Repljana 2: 13 - za večertɤ̀ nә gerg'òvden bɤ̀š na šèsti šèsti bɤ̀š si e dɤ̀nɤt
Repljana 3: 15 - ot štìmɤt tòj štòto smo vadìle osnòvutu za osnòvu da vìemo
Repljana 4: 15 - pàdla mu kàpata òn ulèzne za kàputu
Repljana 3: 17 - onò pa za potkàvu za klàšn’ete da pretɤčèmo
Repljana 3: 17 - onò pa za potkàvu za klàšn’ete da pretɤčèmo
Repljana 4: 27 - ama znàm če de za g’òrg’a jà sɤm mislèla
Repljana 2: 45 - dušìčina berè se tegàva mlàda za zbòra za gerg'òvden à
Repljana 2: 45 - dušìčina berè se tegàva mlàda za zbòra za gerg'òvden à
Repljana 1: 45 - za kvò mi e mèn vòl da mi utrèpe detè
Repljana 2: 53 - slàgam i u bòp tekà ama za u podròbicata
Repljana 2: 64 - koè e dušìčina poznàvamo zbèremo dušìčina za zbòrɤt
Repljana 2: 67 - no tegàj si za nàs a za zbòrɤt
Repljana 2: 67 - no tegàj si za nàs a za zbòrɤt
Repljana 2: 68 - doòdәt li decàta segà za sɤbòra
Repljana 2: 70 - nò mì kvò smo praìli no imà stàčka golemà za zbòrɤt
Repljana 1: 97 - zavàrde blàguvesti vàrde livàdete za sèno
Vŭrbovo 3: 6 - amì nalì e pisàl za tìja ràboti
Vŭrbovo 3: 8 - za svàdbite li e pisàl
Vŭrbovo 3: 9 - za tìja u granìtovo štò bilò tùrsko u granìtovo
Vŭrbovo 3: 14 - dobrè ama baštàta ne dàva da ìde za tùrčina
Vŭrbovo 2: 26 - [cough] no tekà odàvna bèše madžìje e decàta bèu kazùjem g’im za
Vŭrbovo 2: 55 - na edìnijə za bòlest na edìnijə za pijànstvo
Vŭrbovo 2: 55 - na edìnijə za bòlest na edìnijə za pijànstvo
Vŭrbovo 2: 56 - na drùgata za mrek’è
Srebŭrna 2: 88 - zə pòduwtȅ za blòkuwtȅ
Bansko: 122 - ta vrì da ì zavrìm za trì č'àsa gutòva ɛ
Bansko: 132 - za pràznik li da pìtam
Bansko: 182 - odɛ̀lno zejrè si ìma za kɤ̀rvəvìcitè ә rìbicìte
Bansko: 183 - za kɤ̀rvəvìci si ìma udɛ̀lnu bɛ̀liɤ dròp ә ә sɤrcètu
Bansko: 184 - takvìa mèš'č'ini i krɤftà im za kɤ̀rvəvìci̥te̥
Bansko: 218 - za pràznicite da
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 257 - za tɤkàne i takìva ràboti dalì e tɤkàla i vɤ̀lnata
Bansko: 260 - ràskaži za tvà kakvì čèrg'i č'ète tùka pu bàncko
Bansko: 263 - da kàža za resnàči̥te
Bansko: 267 - ә tùrime kùpime usnòva usnòva za č'èrg'ite kupùvame čelèta
Markovo: 202 - a tàtkoto n’àkoj pɤ̀t ne kàzvaše li àz n’àmam živòtno za pròdan
Malevo/Xsk 1: 3 - ot stàrite xòra za sèlutu kàk e bilò zesèleno
Malevo/Xsk 2: 5 - da hòd’ət po ìzvorite za vodà
Malevo/Xsk 1: 35 - n’àma ja tàa vraždà kàkto ja rasprav’at za tàm
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 53 - kakvò ti e razkàzvəl za nèja
Malevo/Xsk 1: 71 - ne tì e raskàzvəl za
Malevo/Xsk 1: 151 - pamùka prodàvali li ste go ili za vàs
Eremija 4: 8 - i a grabnà a za nogàta ne možè če a z izedèše
Eremija 2: 20 - za dòš tàa godìna ta ne znàm da ti kàža
Eremija 2: 35 - izgòreno napràvo za gorèn'e
Eremija 2: 41 - e tovà e bez dɤ̀š nìštò nìšto i nèma i za sème
Eremija 2: 42 - za sème trèbva se kupùva pa sa dèset lèva kìloto
Eremija 5: 66 - mnògo me takà bìe sɤvestà za kakvò jà da živèa
Eremija 5: 108 - da rèžat za kazàrmata matriàl
Eremija 1: 111 - da ti dadè ednà tùbička vodìčka za pìen'e
Eremija 1: 112 - e sà idòx u drùgijo komšìja donèsox u ednà tùbička za pìen'e
Eremija 1: 113 - a za pràn'e za gotvèn'e nèma ne mòga da nòsa
Eremija 1: 113 - a za pràn'e za gotvèn'e nèma ne mòga da nòsa
Eremija 1: 126 - ama nìe posadìjme za sadèn'e te segà dòždo kato zavelè
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Eremija 1: 148 - ìč nèma ni za svinčè nì za za nìkakva stòka nèma
Eremija 1: 148 - ìč nèma ni za svinčè nì za za nìkakva stòka nèma
Eremija 1: 148 - ìč nèma ni za svinčè nì za za nìkakva stòka nèma
Mogilica 2: 2 - o òšte mnògo ìmaš da razkàzvaš za takòva za
Mogilica 2: 2 - o òšte mnògo ìmaš da razkàzvaš za takòva za
Mogilica 4: 4 - kədènu n'èmət ədìn in bràf agə zəkòl’ət dènu zə umrɛ̀ti
Mogilica 6: 60 - à ta nèmaše m'àsto i za mašìnine
Mogilica 5: 151 - a pək za sinɤ̀ si mòže kàže sinɔ̀s utìde
Dolno Ujno: 1 - za vṛ̀šniko se pàk ugorì i togàj ə se zaklàpa pòdnicata
Dolno Ujno: 37 - za nèšto če te popìtat
Dolno Ujno: 83 - àz ne znàja za tèzi neštà zatovà te pìtam
Dolno Ujno: 87 - emì za tkàne
Dolno Ujno: 115 - [laughter] a za tkan'è
Dolno Ujno: 190 - əmi da za sedènka tòlkova tòlkova vəf ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Kovačevo 1: 2 - tò za zatùj nà vìkam za nèšto pò vèselo da da
Kovačevo 1: 2 - tò za zatùj nà vìkam za nèšto pò vèselo da da
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 2: 51 - za dve vèčeri
Kovačevo 1: 76 - kət k’i dòət zə ùgləv vèk’e togàj dòəd i za
Kovačevo 1: 105 - kət k’i pràat ùgləvàtə k’i za vilìden’ za
Kovačevo 1: 105 - kət k’i pràat ùgləvàtə k’i za vilìden’ za
Kovačevo 1: 203 - ke nəràs kətu nəràsnaa drùgite pò za pò pišìnite
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Leštak 3: 160 - sàmo za tovà li
Leštak 3: 193 - slàmata e za dobìtəkə
Šumnatica 3: 27 - za kəkvò ti e [laughter]
Šumnatica 3: 212 - jà da raskàžeš za tìja žènskite ràboti
Skrŭt 3: 4 - e pa za pràznici mòže da mi kažùvaš
Skrŭt 2: 11 - ja nìa za tovà a tùka gudìme nàšta snaà odìme
Skrŭt 3: 17 - tovà se edè mrɤ̀sene nèmaše kat saà vi za vilìgden k’i zapòstim
Skrŭt 1: 28 - ugasìl ògino turìl pòdnicata da se gorì za lèbo da go pečè
Skrŭt 1: 32 - dignàl go orèlo òn gi vrəzàl pilcìte ednò za drùgo
Skrŭt 2: 43 - nedèl’ata òat za momàta dokàrvat venčàvat a
Skrŭt 2: 56 - tovà se rabòti da e gotòvo za ùtre
Skrŭt 3: 62 - pòkladi zapòstuvame za bož za božìk tòe dèn’ ùslet saà se vèk’e
Skrŭt 3: 62 - pòkladi zapòstuvame za bož za božìk tòe dèn’ ùslet saà se vèk’e
Skrŭt 3: 63 - dnèska zapòstuva se za božìk kòlko vrème sa pòsti
Skrŭt 3: 66 - i k’i zapòstim na božìk togàj gi fàtim za vilìgden’
Skrŭt 2: 70 - k’i ìat za kumò
Skrŭt 2: 72 - ot kumò za momàta ot momàta kato a zakàrat pràvo
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 2: 177 - za da gu znàat či e kum drù da gu znàt òrata
Stalevo 2: 62 - kogà var’àxte takìva pò speciàlni màndži ìmaxte li za n’àkoi pràznici
Stalevo 1: 76 - tè ama za kvò na masùre go navìvate
Stalevo 1: 174 - əhə za drùgoto za lìtoto
Stalevo 1: 174 - əhə za drùgoto za lìtoto
Huhla 6: 10 - kvò imaž za peràne
Huhla 4: 31 - i za živòtni kakvì glèdaxte nàj mnògo
Huhla 1: 57 - ama ne za iskùstvenijə ot ofcète ako zèmeš
Vŭglarevo 2: 37 - [unintelligible] za ednò vrème
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Vŭglarevo 2: 67 - harman za
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Gela 2: 35 - enakvà tràhana za urìs nə mɛ̀stu jadɛ̀ja nəkìva grùbi hrənì
Gela 1: 52 - ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
Gela 1: 52 - ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
Gela 3: 63 - za pèta gudìna čètiri gudìnɨ za zavɤ̀rši pètata e pòčnala i jà izbràha
Gela 3: 64 - za meždunaròden katu làger nè làger brigàda ne znàm kakvò
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Gela 1: 69 - za nəkvò se smɛ̀at òtɤ
Gela 2: 71 - za da ustànat pò màlku də də žuvɛ̀jat sìčkunu e nvà
Gela 2: 89 - mnògu čèrnɤ buruvìnki pək tìi nəlì za za zrèniet
Gela 2: 89 - mnògu čèrnɤ buruvìnki pək tìi nəlì za za zrèniet
Stikŭl 3: 1 - a tovà za kakvò e
Stikŭl 1: 5 - mi da pugovòrim za tɤ̀rsim
Stikŭl 3: 61 - ednà legènda za kogà kurbàn se prài predì
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 84 - za tò̝ka dètu nəlì grad’ɔ̀t ednò visòku
Stikŭl 3: 86 - anəvà visò̝kunu dènu za tò̝kan i tò̝ sa gràbna i nò̝lkuva beše
Gorno Vŭršilo 2: 2 - za sedènkite kvò da ti raspràv'am kà gi kladɛ̀xme ednò vrème
Graševo: 95 - vèče smètəš zə štò ke jə slòžiš za kìtenìk le
Graševo: 96 - za prèstilki le zə čèrgi le kəkvòtu ti e nužnò təvà
Malevo/Asg 2: 30 - tr’àvə màlki bùrencetə zə rəkìjka bɤ̀kəl’č’eta za vòda i pòveč’etu
Petŭrnica: 3 - došlà pò mlàda za nègo naràždaa dačurlìga šès dvuìca bràk’e
Petŭrnica: 55 - prinàsame za fkɤ̀šti
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stojkite 2: 2 - tùriš si gi vəf turbìcana tùriš si hl’àpč’e za òb’et
Sŭrnica 3: 51 - rɤ̀š i uvès sejàhə zə stòkətə
Sŭrnica 2: 54 - dà a za bojadìsvanetu
Trjavna: 18 - pək ìnəči gi duìmi či̥ za ml’àkutu
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Vasiljovo 1: 2 - mumìčeta òšte štòto às ne b'èx žè̝nena kugàto za vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 69 - pa za velìkija pòs napràim si bànici zb’è̝rem sa
Vasiljovo 1: 80 - še ja ustàvat v’è̝ke t’èa ìmaa koto za c’àr li ìmaa
Vasiljovo 1: 84 - takà go prekàrvame za velìgd’en’ pa pràve:me pa jèjca pà krəvàje m’èsvaa
Vasiljovo 1: 86 - še zakòlim àgne še dòde pòpa še svetì vòda za
Vŭrbina 3: 18 - za kvò glèdaxte kòtki ednò vrème f kɤ̀štite
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva
Belica 1: 21 - sedèla sɤm za trìese na trìe za trìese dèna za šejsè lèva
Belica 1: 26 - po dvàese dèna segà za petròvden si dòdem
Belica 1: 33 - odgovàra za nàze sɤberèm se po pet.šesnàese dùši momìčeta momčèta
Belica 3: 34 - šte si go sìpeš vɤf butàlka ki tò si e bɤškɤ̀ za nèa
Belica 1: 35 - tòj ni sòpšti elàte če e za žɤ̀tva nìe otìvame
Belica 2: 41 - za strožer mu se kàzva nasrèt dvòra
Belica 2: 48 - sèštam se jàze če tì raspìtvaš nèšto za tovà
Belica 2: 58 - se krìe zimɤ̀ska stòkata go šte go jadè za stòkata
Belica 2: 59 - a pa nà za žìtoto prostìramè go na čèrgi
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Belica 2: 86 - emi žìto sàmo z žìtu čenìca kojò e za esèn'o
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 1: 116 - jà vi ne mèšam gospodìno sèki si odgovàra za nègo
Belica 3: 117 - àjde za segà dovìždane
Belica 2: 133 - recèptata za xl'àba kòjto vìe ste pràvili ednò vrème
Belica 1: 133 - ta nasèkade sɤm odìla za mɤ̀ka i za teglò
Belica 1: 133 - ta nasèkade sɤm odìla za mɤ̀ka i za teglò
Belica 2: 144 - na dɤ̀ski za u f mesàle vɤf kɤ̀rpi
Belica 2: 184 - f pòdnicata za dvà trì dèna pa pàk pèča
Oborište 2: 22 - takìva momìčeta sɤbìrat sə pèt momìčeta ednò za kumà
Oborište 2: 83 - n’àkakɤf obicàj də za dɤ̀š
Oborište 1: 83 - takà za takòva za xranɤ̀ dè
Oborište 1: 83 - takà za takòva za xranɤ̀ dè
Oborište 1: 90 - ofcète kàg gi pas’àxte i za kakvò gi go glèdaxte t’àx
Oborište 2: 95 - tàm na nìveto i mòlim sa za bòk
Oborište 2: 97 - hà hàj tovà št’àx da pìtam za vàjdudùlkite
Oborište 1: 103 - e dobrè za kakvò gi glèdaxte vìe ofcè zə
Oborište 1: 104 - mi za vɤ̀lna za ml’àko
Oborište 1: 104 - mi za vɤ̀lna za ml’àko
Oborište 1: 106 - za sìrene
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Sveta Petka 3: 38 - za dvàjse i š’ès hìledi lèvə ud unìjə pərì
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Sveta Petka 1: 55 - za rìza n’èmә
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 1: 61 - za vɤ̀lna aha
Sveta Petka 1: 123 - tòj za tavàka
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Gradec 2: 3 - [unintelligible] də ispìeme tovà kafè i da ìdeme za takòva
Gradec 1: 3 - za bàšn'a
Gradec 1: 90 - i sopštàvat tìja za sìn mi sìn mi vednàga dojdè
Gradec 1: 119 - slùšaj ma dàko ìmam kàmɤn'e dàko jà revèm za aršìn'e
Gigen 2: 10 - ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀
Petrov Dol 2: 44 - za àgn’itu i kòl’əvmi vɤfkɤ̀šti n’è e tɤ̀j sə vìkəli
Petrov Dol 1: 61 - ama tovà za da da bɤ̀de detètu žìvo li da da da
Vladimirovo 2: 1 - kàži za pràznicite kòj b’a kòj kòj bèše nàj l’ubìmija ti pràznik
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 2: 49 - za božìč ili kòleda
Vladimirovo 2: 50 - za bòžič
Vladimirovo 1: 57 - nìe za tovà zn znàeš če rètko pìtame zə
Vladimirovo 2: 65 - nè nè tovà za drùgite dnì a kogà kòl’ate prasèto
Vladimirovo 3: 75 - za ot pìle li
Vladimirovo 1: 89 - kàk si fàštate svetèc i kvò pràvite za ček
Vladimirovo 2: 105 - za koto zagovèez za velìgden
Vladimirovo 2: 105 - za koto zagovèez za velìgden
Vladimirovo 3: 112 - tovà za ofcìte
Gorna Krušica 1: 9 - povìkamè si xòrata t ko tàm koì vìkame za svàdbata
Gorna Krušica 1: 19 - kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Gorna Krušica 1: 19 - kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Gorna Krušica 1: 19 - kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Gorna Krušica 1: 19 - kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Gorna Krušica 1: 38 - i si napràime krɤ̀pi go kàzva:me za triène krɤ̀pi
Gorna Krušica 1: 61 - za da se trìes ɤhɤ̀
Gorna Krušica 1: 62 - za licèto da si trìeme
Gorna Krušica 1: 72 - a nevèstata kogàto vlìza za prɤ̀v pɤ̀t zə pri svekɤ̀rvata
Gorna Krušica 1: 105 - za stàroto za stàroto
Gorna Krušica 1: 105 - za stàroto za stàroto
Tihomir 3: 1 - òdil sam tàmone dàvam mu za ə takòvo jɛ̀den:e
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 3: 19 - tàm mu slòžuvame za za ràne za rànete
Tihomir 3: 19 - tàm mu slòžuvame za za ràne za rànete
Tihomir 3: 19 - tàm mu slòžuvame za za ràne za rànete
Tihomir 1: 25 - ami kàži za medžète segà kàži kàk ste pràvili medžè
Tihomir 1: 41 - zɤ kràft’e sɤ zadènehme za slàmata to ne imè kamiòn’:e
Tihomir 1: 56 - a kàži za aràpkata
Tihomir 3: 57 - za jàden’:e bè
Tihomir 1: 87 - mà màlko adnesɔ̀t za adɤ̀t
Tihomir 1: 182 - za kakvò tačàxte za kakvò osvèn
Tihomir 1: 182 - za kakvò tačàxte za kakvò osvèn
Tihomir 1: 183 - za pòstel'ki rìzᵚi vɔ̀tre da nòsime tkànɯ rìzᵚi
Nasalevci 1: 12 - za jèden’e pa dà spràvl’aju se dà
Nasalevci 1: 15 - nè e takɤ̀f za za pra kato za pràznik
Nasalevci 1: 15 - nè e takɤ̀f za za pra kato za pràznik
Nasalevci 1: 15 - nè e takɤ̀f za za pra kato za pràznik
Nasalevci 1: 16 - kato za svàdba nèšto pò
Nasalevci 1: 17 - za svàdba
Nasalevci 1: 23 - takɤ̀f se prài za svàdbata
Nasalevci 2: 72 - kolačè kolačèta omèsu za decà koledarì ìma pa doòdu
Nasalevci 2: 113 - òvce za òvce
Baskalci 1: 129 - bàčo stòje znàči odzàt i gòn’uva i znàči za da vrɤvàt ofcìte
Baskalci 1: 130 - da vrɤvàt za òti k’i izlègәt nèkoj pa mo
Baskalci 1: 286 - ke mu i vrɤ̀zvәž za da izlègat nagòre i se vìka tovà kačòr
Tǔrnjane 2: 23 - ama bàbičkite sa prèle za osnòva pa sme si tkàle
Tǔrnjane 2: 26 - za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da po
Tǔrnjane 2: 27 - a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤk
Tǔrnjane 2: 36 - a za vḷ̀nata sàmo od vḷ̀nata sa tɤčɤ̀t
Tǔrnjane 2: 37 - vɤ vɤ vabìte togàva za
Tǔrnjane 2: 39 - suknò za pantalòne za drèi
Tǔrnjane 2: 39 - suknò za pantalòne za drèi
Tŭrnjane 1: 43 - dà za slàmata
Tŭrnjane 1: 56 - i za zimàta za postìlk’a
Tŭrnjane 1: 56 - i za zimàta za postìlk’a
Salaš: 22 - (laughter) da ni raskàžeš za ednò vrème pòmniš li predì stopànstvoto
Salaš: 29 - pa se orè za kukurùs pa za žìto pa za zòp
Salaš: 29 - pa se orè za kukurùs pa za žìto pa za zòp
Salaš: 29 - pa se orè za kukurùs pa za žìto pa za zòp
Salaš: 42 - te tùj za siràče i onò nèmaš kòj da ti pomògne
Salaš: 77 - è segà pèrem na rɤkà e štò pa za mèn si –
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Bela 1: 29 - nèkoga trevàta sme sɤbìrale za živòtnite a segà
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 2: 41 - za pruizvod za prerabòtka na lavandùla
Bela 2: 41 - za pruizvod za prerabòtka na lavandùla
Bela 1: 42 - nə uf za ofcìte za ofčàr što onìja dṛ̀t
Bela 1: 42 - nə uf za ofcìte za ofčàr što onìja dṛ̀t
Bela 1: 120 - i se radvàl i ja češàl po rogìte i onà za tovà bòla
Bela 1: 137 - sìčko edèše sɤrcèto me bolèše za onàja kràva zavèdo ja dòle
Bela 1: 164 - za dvà trì dèna po dvè po dvè onò mɤ̀nenko mòkro
Rajanovci 1: 8 - i drùga ednà ženà ja otidò za šivàčku da ùčim a pɤk
Rajanovci 1: 9 - no i onà màj za šivàčku otidè i i tekà stanà
Rajanovci 1: 15 - tè tùj sɤm si zavṛ̀šila i odì da ùčim za šivàčku
Rajanovci 1: 29 - što livàdata se kòsi i trèbe sèno za zìmata za ofcète
Rajanovci 1: 29 - što livàdata se kòsi i trèbe sèno za zìmata za ofcète
Rajanovci 1: 52 - tə sɤm g’um pomagàla kadà pròleti ostàimo jàgɤnci za da gi čùvamo
Rajanovci 1: 53 - za da smènu mla stàrite òfce da smènu mlàdite̥ jà òdim
Rajanovci 1: 58 - a za stòka a kakvò kòseše kakvò se kòse za stòka
Rajanovci 1: 58 - a za stòka a kakvò kòseše kakvò se kòse za stòka
Rajanovci 2: 75 - i kakvò pràv’at ɤ pòsle sɤs sìren’e za kakvò ispòlzvat
Breste 1: 2 - nàrɤka nàrɤka še stàneme zàran ràno še mèsime za oràča
Breste 3: 26 - za sedènkite
Breste 3: 27 - za sedènkite dà i koto dòde svèti ilìja i pòčva:me
Breste 3: 33 - še bɤ̀de zàran pa vèčer če nèma za lèp [laughter]
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Breste 3: 38 - za svetùčkata t’à ìska da kàže na kakvò nè na tòka
Breste 3: 66 - e za nèkogi nèma ni takòva
Breste 3: 80 - takà sàmo za
Breste 3: 81 - sedènkata sì e da se grìžiš za tèbe si sèki da
Breste 3: 82 - a na tləkɤ̀ta za tàa deka te vìka v kɤ̀štata
Breste 1: 104 - i tè za kakvò sa tìa pòdnože
Dolna Sekirna 2: 17 - onò pò àrno nèma da odgovàraž za nìšto
Dolna Sekirna 2: 99 - da prigòtvim cèl dɤ̀n ràbota a za kòlko parì i se razbolè
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 3: 102 - da mi dadè litàk da se premènim za sobòr
Dolna Sekirna 3: 111 - ču se premènim za sobòra
Dolna Sekirna 2: 112 - polovìn ə tikòvo letòto a do mìtrovdɤn za šès mèseca
Dolna Sekirna 3: 112 - e za sabòra trèbe
Dolna Sekirna 3: 117 - po sèko vrème sèki pràznik odèlno za selàta
Glavanovci 3: 8 - tovà jašmàkɤ za lètno vrème bèlo ot tenzùxɤt kɤdè kàzvam za cedìlkata
Glavanovci 3: 8 - tovà jašmàkɤ za lètno vrème bèlo ot tenzùxɤt kɤdè kàzvam za cedìlkata
Glavanovci 2: 8 - to stanà segà stàde da ne òkaš pòp nì za umrèlo
Glavanovci 2: 9 - nì za əh sìčko stanà i da dòjde si s kolà čovèk
Glavanovci 2: 14 - a ednò vrème za kvò če go òkneš
Glavanovci 2: 15 - pa pàj go òkaše sɤ̀što za umrèloto ga òkaše
Glavanovci 2: 21 - ne znàm kòlko sɤm platìla za kṛštan’è
Glavanovci 1: 38 - dokumènd za tèx ne znàm kəkvò e bilò
Glavanovci 2: 47 - jà sɤm bilà nasòčena za mùško ama tè sɤm otišlà u žènsko
Glavanovci 3: 53 - à za dɤ̀š
Glavanovci 1: 64 - čèla se ožèni za krìv mùš
Glavanovci 2: 67 - čukčè za kovàn’e na kosù onò e od dvète stranì takòva širòko
Glavanovci 2: 76 - za kṛštan’èto ako ìdeš u cṛkvu če se
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 1: 94 - e isplèl da ìma dèka da ìde nò za sèden’eto
Glavanovci 1: 105 - ta sìpemo žìto imèemo si àmbar s presèci za žìto za ečmìk
Glavanovci 1: 105 - ta sìpemo žìto imèemo si àmbar s presèci za žìto za ečmìk
Glavanovci 1: 106 - za ovɤ̀s za za limɤ̀c smo sàmo ednùš dvà puti li sejàli
Glavanovci 1: 106 - za ovɤ̀s za za limɤ̀c smo sàmo ednùš dvà puti li sejàli
Glavanovci 1: 106 - za ovɤ̀s za za limɤ̀c smo sàmo ednùš dvà puti li sejàli
Bosnek 1: 1 - raskažì mi za dètstvoto vi
Bosnek 2: 1 - kogà bème takòva dòma kogà si bèxᵊ za bɤ̀dni.vèčer
Bosnek 1: 2 - za dètstvoto li tr’àva da ti kàžem dètstvoto
Bosnek 3: 76 - da ni otkàča: vratèto da go ukràdna zaštò pìtam se za kakvò
Bosnek 1: 93 - i za bɤ̀dni.vèčer si dojdòme pòsle onì tùka dooždàa
Bosnek 1: 111 - ednò šàlče takà pròsto za uvažènie čùdim se što sàkaš pa
Bosnek 1: 132 - u koprìvštica tàm ni aresàa za u xolàndija ta idòme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut