še

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where še appears

Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Golica 4: 6 - tòj še zəwəlì pɑk n'èma də ustɑ̀ne tɛ̀j ama gɑ̀ mìne wr'ɛ̀me
Golica 4: 7 - ama še isɛ̀xnət mamùlite à
Golica 4: 8 - še isɛ̀xnət
Golica 1: 9 - še ni zɛ̀mnat
Golica 5: 17 - i si z’èli bil’èt’t’ȅ še s duhɑ̀d’at za ed’ìn m’àsec
Golica 5: 31 - tò varì kɑ̀zva tùk še zabìš kòl’č’eto tùk še zabìš kòl’č’etu
Golica 5: 31 - tò varì kɑ̀zva tùk še zabìš kòl’č’eto tùk še zabìš kòl’č’etu
Golica 5: 33 - i tràktora orì pək pɛ̀t’a še im go pràvət
Golica 2: 40 - tàm še ìdət amə
Golica 5: 48 - otišèl àz rekɛ̀l še v donsɛ̀t fašìstit’e tòj vèk’e s t’ɑ̀h
Golica 5: 63 - s’edemdes’è d’èna reklɑ̀ ilì sedemdesè l’ m’às’ca reklà še gi derdž’ɛ̀t
Golica 5: 65 - nabližàə še ìdat reklɑ̀ še dòjdat reklɑ̀ za ružd’ènija i d’èt’
Golica 5: 65 - nabližàə še ìdat reklɑ̀ še dòjdat reklɑ̀ za ružd’ènija i d’èt’
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 5: 78 - tòj rikɛ̀l dòdəh vìkə tùkənək izl’àzəh rikɛ̀l še im tɛ̀rs’ə mɑ̀lku jàd
Golica 5: 92 - i gi zəv’èli u vujnìst’ȅ d’ètu vujnìci še gi vòd’ət və və vəz ərɑ̀pi̥tȅ
Golica 3: 97 - pò napr'àt še e val'àlo kət sɛ̀
Golica 3: 101 - f tèkeesèto tùka še e prɑ̀h
Golica 3: 105 - še j val'àlo pək wozìdba v žètva n'e è val'àlo
Golica 3: 117 - kòj še mu platì
Golica 3: 170 - s'à tàm nəlì grə̀n'nətə ti še ukwɑ̀si
Golica 3: 174 - bɛ̀lhitȅ še pozəvərtì pòveče da stànat
Kozičino 1: 26 - pòd n’èmə ìmə tòj še e nə gərbɛ̀ t’
Kozičino 1: 30 - pòt še e nə gərbɛ̀ t pək tugàs təč’ɛ̀hme dìgəhme h pòdə
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 2: 20 - ne štɤ̀t tə mòmčetə ne mù ujdɨ̀svət še pòčnem də igràem
Trŭnčovica 2: 22 - nəpredè še preskàčəme nè̟mə gàšti nèmə nìštu kət skòčiš
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 2: 69 - də gi nəpuìš às kàe še unəkàl’am biul’àtə
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Vŭrbovo 1: 7 - às səm dobrè seà še si polèem glavàta i səm dobrè
Srebŭrna 1: 42 - še s’àdəm vìe štò ne s’àdəte
Srebŭrna 1: 49 - aj še go ostàva tovà tùka
Srebŭrna 1: 54 - màjkətȁ i bəštàtə še prikàzwət zə mumàtə
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 1: 62 - mm dàa m kɤ̀rpə tàm vèk’e dukòlku̥tu̥ prikàzvət še e napràj
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Srebŭrna 1: 83 - dvè sèdmici àko də àko àko də rišɤ̟̀t še e trì sèdmici
Srebŭrna 1: 85 - u pèto u p’ètok še nəpràət zàsefki̥t’ȅ sə nə jergèn’u
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Babjak 4: 7 - i pòsle mi rèkuə da da revà kat magàre vìkə še nəberèš
Bansko: 219 - dàvaj dàvaj t'à še si kàže
Markovo: 165 - še i gə dədɤ̀t tìj pràv’ət nišàn mu vìkaa
Malevo/Xsk 2: 4 - kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Eremija 1: 83 - še dòjda jà d ìda do magazìnčeto tùka nèšto da gl'èdam
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 1: 1 - ə kəkò ès èšte də pìtəte kəkò še pìtət
Mogilica 5: 10 - glàn glàdnise kədè še gi pugrebèm
Mogilica 1: 13 - zə d'èn trì č'ètiri p'èt vretenà še nəpred'èš
Mogilica 2: 14 - še gu zdrub'ɔ̀t nəjɔ̀dru təkà nəjɔ̀dru gu sip'òt
Mogilica 5: 14 - əku sə umrɛ̀li tugàvə glàdnite kədè še gi pugrebète
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 6: 61 - ə č'e kədè še [laughter] tò məšìnə də vərì
Mogilica 1: 92 - fsəs səjùzən indž'inèr drùgunu i tòj e sà še zəvɤ̀rš'i
Mogilica 3: 105 - əgà jə ìzdujəm še hi gu dàm
Mogilica 3: 110 - də jə dòjəm ìzmijəm hi vìmetu še stàn nə əglɔ̀k
Mogilica 3: 114 - sedɛ̀h gà flɛ̀zəhme f tèkezesè pàk kò še pràiš
Mogilica 5: 132 - sinɤ̀ i ležì vəf kòšnicə bòlen še kàže
Mogilica 5: 138 - t'a še ti kàže sinɔ̀s ležì vɔ̀tre f kɔ̀štənə
Dolno Ujno: 250 - i še rešɤ̀t da se žènat kakvò se pràeše
Drabišna 2: 3 - zə krùški zə krùški kugà še dòjdeš
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Godeševo 3: 3 - t'à še pupɤ̀jtəš t'è še ti kàžət sɤ̀jčku
Godeševo 3: 3 - t'à še pupɤ̀jtəš t'è še ti kàžət sɤ̀jčku
Godeševo 1: 4 - səbàjle še stàne še izmet'è̝ še svarɤ̀j še ublečè decàtə
Godeševo 1: 4 - səbàjle še stàne še izmet'è̝ še svarɤ̀j še ublečè decàtə
Godeševo 1: 4 - səbàjle še stàne še izmet'è̝ še svarɤ̀j še ublečè decàtə
Godeševo 1: 4 - səbàjle še stàne še izmet'è̝ še svarɤ̀j še ublečè decàtə
Godeševo 3: 4 - še ti kàžət è bɤ̀jrvəkìcki ràbuti d'ètu d'ètu t'è sə zəpòvnili
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Godeševo 1: 5 - še gi nərà nəràmi tugà nə nɤ̀jvətə səs məgàretu
Godeševo 1: 6 - še gi nə nəsədɤ̀j nə nɤ̀jvətə t'è̝ sə tərkàl'ət nìe rəbwòtime
Godeševo 1: 7 - əšəmdàn pà gi vràškame pà pwòčvame še svərɤ̀jm fəsul'
Godeševo 1: 8 - še jədè̝m še še gi nəp nəl'àgəme pà də ležòd decàtə
Godeševo 1: 8 - še jədè̝m še še gi nəp nəl'àgəme pà də ležòd decàtə
Godeševo 1: 8 - še jədè̝m še še gi nəp nəl'àgəme pà də ležòd decàtə
Godeševo 1: 10 - pà še stàneme i tvà e
Godeševo 3: 12 - i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək
Godeševo 3: 12 - i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək
Godeševo 3: 13 - še fòrneš tò sə žɤ̀jtutu jəndàn si sə udv'àvə
Godeševo 1: 14 - pu làdnu še ž'òneš dukəd'è̝ sə nəpečè̝ slòncetu
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Godeševo 1: 15 - i sl'ət tvà l'àgəš put s'ànkətə še pučɤ̀jvəš
Godeševo 4: 15 - mə pučtì še gu fpr'àgəš kàzvət
Godeševo 4: 20 - ili n'àštu vɤ̀jnu də pìjme še pìjme əku nè n'èməme
Kralevo 2: 110 - kòj še pìj kəfè bè ?
Kruševo 4: 13 - ə nə dvàtə d’èn’ə š ìeme u t’èvnu še ž’ɤ̀neme
Kruševo 3: 34 - še à pr’ed’èm tàm nə dəràcite̥
Kruševo 1: 53 - sè še i zbìrəm nàj ùbəfkìte nəli t’à dùmə
Kruševo 1: 55 - dùm bàbo ìskəš’ li dònesì mi še ìzberə
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Kruševo 1: 58 - i sà dudè ìdi ml’èč’ice izvàričkə še nàprəə kəkò nàprəvə jàdence
Kruševo 1: 59 - še i òdnesàm i nə nèjə mlògu si sə ìməme dùmə
Kruševo 3: 60 - šə gu uluvìš še gu umàəš’
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 4: 79 - š’e zətrìjmi misìr mòmč’etàtə sìč’ki u dumà frèt še dòət
Kruševo 4: 80 - š’e č’ùkət š’e trìjət nàšə màjkə še mi nəprài bànici
Kruševo 4: 81 - misìr še ni svərì
Kruševo 3: 110 - tə dùməme š’ə gi rəsfɤ̀rlim ufcètu še gi màhneme
Kruševo 3: 137 - č’ètirite nògi təkà še gi vərz’èš
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 145 - t’à mìrno li še sedì
Kruševo 3: 148 - kəd’è še mɤ̀rdə
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Leštak 2: 28 - s’ètnə̥tə gudìnə še pusɛ̀jə pàk nìvə etùkə i sètne
Leštak 2: 29 - gàtu uzrèe še nərastè i uzrèe še gu žɤ̀ne prolètetu
Leštak 2: 29 - gàtu uzrèe še nərastè i uzrèe še gu žɤ̀ne prolètetu
Leštak 1: 37 - cənìte še mi nəpràiš sm’ètkə kàk sə
Leštak 1: 41 - ə vɤ̀r nàpraj segà trìes kùrsə də vìdim kòlku še iskàrəš
Leštak 1: 47 - bèz drùgu nìštu à vərì žìvi də ìdim kàk še živèeš
Leštak 1: 53 - a sià ìiš f ùstuvu kvò še zɤ̀meš də jədèš
Leštak 1: 55 - də z’ɤ̀mət də jədɤ̀t də vìdim kvò še jədɤ̀t
Leštak 2: 77 - əmhəm i du s kakvò še go prekàraš dotàm
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 3: 285 - əhə tùkə znàči znàči segà še go narisùvame takà
Leštak 3: 393 - əmi čɛ̀kəj kətu flèneme vɤ̀tre še zəpìtəm unèjə
Leštak 3: 424 - t’a sə hàrkumətə nəpɤ̀lni òpeni i še nətòč’im òšt
Šumnatica 2: 4 - še və pùsnət əmə tr’àvə tr’àvə də ìməte utkrìt lìs
Šumnatica 3: 4 - klà klìn še sìpešᵊ kòlkut je ednà dv’ɛ̀ ləìčki urìs
Šumnatica 3: 5 - še gu svərìš či tugàvə še gà ist’ìne
Šumnatica 3: 5 - še gu svərìš či tugàvə še gà ist’ìne
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 3: 7 - če tugà še istìne ɛjcà še mu nəčùkəš če kòri še rəstòčiš
Šumnatica 3: 7 - če tugà še istìne ɛjcà še mu nəčùkəš če kòri še rəstòčiš
Šumnatica 3: 7 - če tugà še istìne ɛjcà še mu nəčùkəš če kòri še rəstòčiš
Šumnatica 2: 9 - ami trùdno f načàloto še e trùdno
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 1: 22 - à sèa še vìdiš ròni elà
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Šumnatica 3: 49 - də tugàvə še gi pràəš
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Šumnatica 2: 54 - gɤ̀rcijə e kəpùt nàči še nəpàdət nətàtək dubrè əmə às ìməm
Šumnatica 2: 59 - e ne jàs strà mə ə vìkə še sə pòčnət vujnà
Šumnatica 3: 59 - kənà še gu pràiš [laughter]
Šumnatica 2: 60 - i nàmi še učùkət
Šumnatica 3: 82 - uləšìkə še izbɤ̀rkəš ml’àkutu še gu sìpeš fəf hàrkmətə
Šumnatica 3: 82 - uləšìkə še izbɤ̀rkəš ml’àkutu še gu sìpeš fəf hàrkmətə
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 3: 87 - še gu idèš [laughter]
Šumnatica 1: 98 - pàk še sa is i i izbìjət e vìš kəkò pràjət
Šumnatica 3: 107 - d ìi əku n’eməš hl’àp še ispeč’èš
Šumnatica 3: 132 - tugàvəkən še zèmiš i tugàvə še č’àkəš də fkìsne
Šumnatica 3: 132 - tugàvəkən še zèmiš i tugàvə še č’àkəš də fkìsne
Šumnatica 3: 137 - ə tugàvə f sòbətə li e fùrnə li še go mùšneš
Šumnatica 3: 154 - dà ku n’èmə še pràiš
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Šumnatica 3: 159 - zə l’àp še ìmə
Šumnatica 3: 216 - č’e zèmeš ə še ustrìžeš ufcàtə še gu izmìeš
Šumnatica 3: 216 - č’e zèmeš ə še ustrìžeš ufcàtə še gu izmìeš
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 236 - perprìdəš tugàvə pək še go plit’èš džuràpe svà nvà
Šumnatica 3: 237 - kənàtu ìskəš še gu pràiš
Skrŭt 1: 58 - pòsle ši ti tì še kàžeš svòja
Skrŭt 1: 196 - a še mi raskàžeš i tvòja tvòjata kojàto bèše drùkčija
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 5: 7 - š ìə də sə kònkəm i tugàs še jàm
Huhla 2: 8 - dà ə skɤ̀p mərì gà e skɤ̀p pò màlku še id'ète
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 5: 17 - še izlepìne nə velìk.četvɤ̀rtək še ubàgrime icàtə i velìgd'èn'
Huhla 5: 17 - še izlepìne nə velìk.četvɤ̀rtək še ubàgrime icàtə i velìgd'èn'
Huhla 3: 20 - dòjde vɤ̀lčo slùšəj kò šə kàžə še dòjde kumunìzmə
Huhla 5: 21 - velìgd'èn kətu zəguv'àeme pɤ̀rvətə zəguv'àlkə b'àše še zəguv'àene misòtu̥
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 6: 42 - e še dòjd'e skɤ̀pu̥
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 3: 46 - d'èt ìkəne hùbəu hùbəu əku ràbutèše̝ še ìməše
Huhla 3: 53 - še si vəršè̝me kòlkutu tòlkuvə dud'è stìgne dud'è sn'e
Huhla 3: 54 - n'àmə še kupòvəne pək s'à n'àmə seà gràbite kòlkut mòšte
Huhla 6: 56 - zə dànkən še z'èmə ədnɤ̀ surovìcə še gi zàčukə i udzàt
Huhla 6: 56 - zə dànkən še z'èmə ədnɤ̀ surovìcə še gi zàčukə i udzàt
Huhla 6: 58 - če kògə kògə še pùnkə
Huhla 6: 64 - kògə še usčùkəte tàm
Huhla 2: 64 - màjkit'e ne nɤ̀ pùskəhə əmə tàtkufci təkòvu še vɤ glubìne
Huhla 2: 66 - še və glubìne glòbə i ut'ỳvəhne tàm d'e ut'ùvəhne
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Huhla 2: 87 - še iskàrəme pəmùk màjkit'e še nə nəkàrət də šìene
Huhla 2: 87 - še iskàrəme pəmùk màjkit'e še nə nəkàrət də šìene
Huhla 6: 93 - òti še ə kò še jàm mà
Huhla 6: 93 - òti še ə kò še jàm mà
Huhla 6: 97 - kəkò še jàm
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Oreše: 13 - nèmə də guvòriš əmə segà še kàžə zə hùbəvu
Oreše: 42 - š’e pàdne čeverè červènətə zvezdà nə neb’ètu i še utròvi mur’ètu
Oreše: 47 - še vi tèrəd dòlnətə rìzə dòlnətə rìzə ku jà dədète
Oreše: 49 - še vi tèrət kàzvə gòrnətə rìzə kàzvə gòrnətə
Vŭglarovo 2: 95 - sàmo še və mòl’a da govòrite
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Bangejci 2: 23 - əm či ili še plit'è n'àkujə čuràpi li kəkvòtu šə plit'è
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Bangejci 2: 49 - še si uputrebìš nə məžɤ̀ šə uplit'èš fən'èlə
Bangejci 1: 52 - às še trɤ̀gvəm duvìždəni
Bangejci 2: 64 - sìčkutu gutòvo idì fəf məgəzìnə i še si kùpiš
Černovrŭx: 2 - slet tùj še vi kàžə zə cɤ̀rkvətə i kràj
Černovrŭx: 6 - nè še zakačìm tùj ne flìzə segà vəf
Černovrŭx: 24 - če še si ìdi svàdbətə v'èče
Čokmanovo 1: 30 - ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətə
Gela 3: 9 - kato ìdem kat ìdem f amèrika t'à še ni vòdi
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Stikŭl 1: 126 - še im kàzvaš be
Gorno Vŭršilo 2: 24 - i ednò momčè ìma sɤ̀k še ìde vojnìk
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Gorno Vŭršilo 1: 44 - e pa ùbaf lɛ̀p ni dàvat na ùbavoto kàk še rečèš
Gorno Vŭršilo 2: 48 - sɤ̀ga kòj še ta dìri vèče nèma
Gorno Vŭršilo 1: 49 - kàk se e pravìlo svàdba ami še kalèšem svòite
Stoilovo 2: 12 - zәmàžemè gu i kәd gu zәmàžeme i drùgijә dè̝n še vɤršème
Stoilovo: 24 - pɤ̀rvu segà še ti kàž’e vɤ̀rzvəhme se gɤrkìni
Malevo/Asg 3: 3 - še slòžiš vəf tòrbəta kvòtu tr’àbvə
Malevo/Asg 3: 19 - i pòčvəm’e dvòjki še pujèm žətvàrski p’èsni vrɤ̀štəme se ot
Malevo/Asg 3: 29 - še dunesèš vudɤ̀nə ə če š slòžiš bɤkɤ̀rən də sə vərì
Malevo/Asg 3: 31 - če še fl’èzeš vʌ̀tr’e nàj nəprèž nəkləd’èš ògn’en še gu tùriš bəkɤ̀rən
Malevo/Asg 3: 31 - če še fl’èzeš vʌ̀tr’e nàj nəprèž nəkləd’èš ògn’en še gu tùriš bəkɤ̀rən
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Hvojna 3: 1 - nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 1 - nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 3 - nə nàj ràvnətə pul’ànə še izber’ème še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 3 - nə nàj ràvnətə pul’ànə še izber’ème še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 7 - səs vìlətə ut kràjə snòpit’i sìč’kit’e še gi rəstrɤ̀svə
Petŭrnica: 23 - še ni čùat komšìiti̥ vɛ̀rno vɛ̀rno ə napràvimè go tovà
Petŭrnica: 26 - nèma nakàži tèp mi še nakàži nɛ̀ko eli unùci ili prɛ̀unùci
Petŭrnica: 44 - às vìkam kà še go pùšta tòj mi e stegnà: rɤkɤ̀tḁ
Petŭrnica: 48 - abè puštì go koto skàča kòn’a puštì go še ta prebìe
Petŭrnica: 49 - še ta povlečè da ta prebìe da ma prebìe ko štè
Petŭrnica: 52 - sàkame da igràeme še izlɛ̀eme i da poigràeme
Sŭrnica 1: 45 - jà jà da mi kàeš tovà tvà še bɤ̀e poslèdno
Sŭrnica 1: 49 - kogò še go po
Sŭrnica 1: 106 - às še si ubodɤ̀ tùka
Sŭrnica 1: 113 - i òn’a še go še
Sŭrnica 1: 113 - i òn’a še go še
Sŭrnica 2: 142 - emi kvò še pràiš
Trjavna: 124 - dn’èskə səm pràilə še gu vìdə nəkəd’è səm gu nəpràilə
Trjavna: 146 - elà às še ti dàm elà
Trjavna: 204 - a zaštò še gu kòlite
Trjavna: 228 - həm še zavalì kàzvat
Vasiljovo 1: 11 - ako ə bòk r’èkɤl skòro òdrin še prezè̝mem
Vasiljovo 1: 12 - i f càrigràt še vl’è̝zem
Vasiljovo 1: 13 - osmàn pašà še fànem
Vasiljovo 1: 14 - f Sòfija še go zakàrame
Vasiljovo 2: 26 - dòdeše pòsle pa svetì.dùx pa na svetì.dùx še ìdem
Vasiljovo 1: 43 - še im dadà sas krəvài na màjkatə i na baštàtə
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Vasiljovo 1: 54 - i prib’è̝rat kutl’èto na vasìl zarantɛ̀ še si dòdem
Vasiljovo 1: 57 - kumù kakvò še sa pàdne na ednì sa pàdne zdràv zdràva godìnčica
Vasiljovo 1: 66 - takà posr’èštame vasìl à še dòde pa ivànovd’è̝n’ momčè̝ata
Vasiljovo 1: 68 - è̝zdat kun’è̝ i prepùskad gi še dòde zàgovenki da zagov’è̝em vè̝če
Vasiljovo 1: 80 - še ja ustàvat v’è̝ke t’èa ìmaa koto za c’àr li ìmaa
Vasiljovo 1: 86 - še zakòlim àgne še dòde pòpa še svetì vòda za
Vasiljovo 1: 86 - še zakòlim àgne še dòde pòpa še svetì vòda za
Vasiljovo 1: 86 - še zakòlim àgne še dòde pòpa še svetì vòda za
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vŭrbina 3: 60 - pàk ìdəm pəč’è ne pəč’è š’e də pìškəš kinà še pràiš
Vŭrbina 4: 87 - predì də pòčneš kɤ̀štə də grədìš še pràiš ubičèj
Vŭrbina 4: 88 - še zəkòl’iš’ ednò š’ìle nə ednɤ̀tə kèš’e i tvà e stàr ubičèj
Vŭrbina 4: 89 - i pòčvəž də grədìš màsturit’e̥ š’e gi hràniš tàm še purəznesèš
Vŭrbina 3: 91 - že ur’è̝me ur’è̝me i pàk i ùtre še ur’è̝š’
Belica 3: 29 - še kladèš ogɤ̀n'a še go svàriš pa na izvàra
Belica 3: 29 - še kladèš ogɤ̀n'a še go svàriš pa na izvàra
Belica 3: 45 - pòsle še ti kàža
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 1: 74 - če ednàkvo šte zìmame ednàkvo še kàrame
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše
Belica 3: 124 - i zaràn še dòjde štèrkata a me nabìe
Belica 2: 129 - kɤdè še go tùra vɤf čuvàla si sedì
Oborište 1: 12 - e dobrè a kàk še go zamèsiš kə
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 2: 49 - okɤ̀pat buàlkat tàm dèt še bùame drèite è
Oborište 2: 59 - š ìem na kàša i še ni pokànɤtᵊ
Oborište 2: 62 - i še d ìdem tàm še gostùvame
Oborište 2: 62 - i še d ìdem tàm še gostùvame
Oborište 2: 63 - še ni s polòžat si trapèza takà
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 1: 127 - sednì màlko bàba še ti kàže
Oborište 1: 128 - à še postojɤ̀
Sveta Petka 2: 87 - s’à še go vìdime s’à še go vìdime
Sveta Petka 2: 87 - s’à še go vìdime s’à še go vìdime
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 2: 100 - à še gi vìdim
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Sveta Petka 1: 134 - tùka s’àkoi še si naprài
Gradec 1: 6 - še mòš li
Gradec 2: 12 - zaštòto tòj še vi zème kɤ̀štata i imòtɤ
Gradec 1: 23 - kvì bè ižèkcii še mi kùpite vìe
Gradec 1: 42 - ama še ta dṛžì gòspot vìž dokoto si ìmaž dnì
Gradec 1: 44 - še ostàvaš nalì
Drjanovec 2: 7 - rèkuw tɤ̀s ràptɤ n’àɤ stàni še tɤ užènim
Drjanovec 2: 13 - u grɤdɤ̀ dvàməta pàk dɤ si ìmɤt sim’èstu às li še sə màjnɤ
Drjanovec 2: 14 - še gi ustàjɤ u dumà šə tɤ̀rsim idìn kulàj dàvɤj
Petrov Dol 1: 20 - še ž’uv’ɛ̀i ut’ùəmi nəpràim slàgɤmi nɤ krɤstupɤ̀t’ə i
Vladimirovo 1: 18 - ìdvat i od drùgi selà tovà zbor’ànin še rečè
Vladimirovo 1: 63 - dɤ gu prɤ̀skɤš sɤs sìn kàmik še
Vladimirovo 3: 69 - è še a iščìstiš še a nare
Vladimirovo 3: 69 - è še a iščìstiš še a nare
Vladimirovo 1: 71 - sàmo tovà si ostàime na kolcìte si tùrame kòlci še òdim vṛ̀žeme
Vladimirovo 1: 78 - əhə à še ostàime
Vladimirovo 3: 81 - ə svàri sìčko da a gotòvo še zastràaš tùriš stròšiš jàjcata odèlno
Vladimirovo 2: 93 - kvà še bɤ̀de zìmata ìma li takòva nèšto
Nasalevci 1: 266 - še zème ìvo prɤ̀čkata i
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Baskalci 1: 42 - še govòriš kàkto trèva pu stàrutu ki
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 48 - às kɤdètu ne tè rәzbìrәm še tә pìtәm
Breste 1: 2 - nàrɤka nàrɤka še stàneme zàran ràno še mèsime za oràča
Breste 1: 2 - nàrɤka nàrɤka še stàneme zàran ràno še mèsime za oràča
Breste 1: 3 - kòj ìma bràšno hm cèlup pšenìca še mèsi čìsta
Breste 1: 4 - kòjto mu e pòvečko imòta kòjto mu e po màlko še namèsi
Breste 2: 4 - kàk poznàvaxte vrèmeto kvò še bɤ̀de kogà še e na dɤ̀š
Breste 2: 4 - kàk poznàvaxte vrèmeto kvò še bɤ̀de kogà še e na dɤ̀š
Breste 2: 12 - ìska da kàže ə kakvò še bɤ̀de dalì še bɤ̀de dɤždovìto
Breste 2: 12 - ìska da kàže ə kakvò še bɤ̀de dalì še bɤ̀de dɤždovìto
Breste 2: 13 - kakvò še bɤ̀de vrèmeto po kvò poznàvaš kogà sl̀nceto ìde vɤf òblak
Breste 2: 17 - vìkame zaràn še vàli če sḷ̀nceto e vɤf òblak
Breste 2: 19 - še ìma lòšo vrème
Breste 2: 22 - a po po zvezdìte orientìraxte li se kakvò še e
Breste 3: 22 - pa še dòjde da sa vìdime
Breste 3: 33 - še bɤ̀de zàran pa vèčer če nèma za lèp [laughter]
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 3: 49 - e kà še predèš na mèsečina
Breste 3: 53 - jà si go znàm kà še go prèda mi aku si iskàraš
Breste 2: 63 - be daj še ti nàglasa dàjte mi [laughter] tìa ràboti še̥ gḁ nàglasa kolàta
Breste 2: 84 - e še čàkame da isɤ̀:ne da isɤ̀:ne to isɤ̀:ne to popìja
Glavanovci 3: 39 - tì si ùškim mlàda ženà kakvò vìka dobrè še go spreš li

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut