Particle: 
comp
Lexeme: 

Lines where də appears

Golica 1: 3 - od nɑ̀s pò miz'èrno də žuv'ɛ̀jet n'èma
Golica 4: 4 - nə urɑ̀či̥t'ȅ kɛ̀k kɑ̀zəl də urɛ̀t na žèn:t'ȅ kɑ̀k kɑ̀zal da təkɛ̀t
Golica 4: 6 - tòj še zəwəlì pɑk n'èma də ustɑ̀ne tɛ̀j ama gɑ̀ mìne wr'ɛ̀me
Golica 1: 8 - nìkuj n'èma də ni pugl'èždə
Golica 1: 10 - də tùr'ət krɑ̀j də tùr'ət krɑ̀j n'èma də tùr'a krɑ̀j
Golica 1: 10 - də tùr'ət krɑ̀j də tùr'ət krɑ̀j n'èma də tùr'a krɑ̀j
Golica 1: 10 - də tùr'ət krɑ̀j də tùr'ət krɑ̀j n'èma də tùr'a krɑ̀j
Golica 1: 11 - də mə gl'èda gòsput kɛ̀k səm nakɑ̀zana
Golica 4: 12 - mi n mamùl':t'ȅ mòž də sə dəržɛ̀t ma drùga gùnna sùša
Golica 2: 38 - də im tr'àbva n'ɛ̀što nə bògə
Golica 3: 38 - am də v'èšte da znàet
Golica 3: 54 - pək sigɑ̀ n'èma də j š ìdət
Golica 3: 68 - tìj venčàwət də sə ž'èni čil'ɑ̀k
Golica 3: 72 - tìj də umrè
Golica 3: 76 - na n'ègo tr'àbva t'ɑ̀h na t'ɑ̀h tr'àbva də sə mòl'at
Golica 3: 79 - tə də zəvəlì
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Golica 3: 83 - am val'àše àz zapòwn'uw də n' valì kɛ̀k enɛ̀ gudìna
Golica 3: 84 - znɑ̀m na na studènija klàdenec hòd'ehme də səs mɑ̀jka
Golica 3: 85 - də p'ir'èm tàm n'èmaše dè də sə up'ir'èm
Golica 3: 85 - də p'ir'èm tàm n'èmaše dè də sə up'ir'èm
Golica 3: 107 - pək tùj nɑ̀či v'èki tr'àbva də je val'àlo də rəst'è
Golica 3: 107 - pək tùj nɑ̀či v'èki tr'àbva də je val'àlo də rəst'è
Golica 3: 108 - s'àtutu də rəst'è
Golica 3: 111 - da pràim molèbie tr'àaše də nəpràim molèbija
Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Golica 3: 116 - də sə mòl'at
Golica 3: 120 - m platìš na pòpa zə də dòdi tùkanə
Golica 3: 150 - às də n cɛ̀m mɑ̀lka mà mə
Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə
Golica 3: 164 - ɑ̀s i də n'i vəlì ɑ̀s mòjə às səm na pɛ̀t'ə v'èke
Golica 3: 166 - də nakòl'at idìn kurbɑ̀n' če də sə pumòl'at či n'èka zəwəlì
Golica 3: 166 - də nakòl'at idìn kurbɑ̀n' če də sə pumòl'at či n'èka zəwəlì
Golica 3: 171 - a tùka də m səm kəìl'na
Golica 3: 175 - n'èmam nìkakvo s'àto amà a tùka də zəvalì pɑ̀k səm kəìl'nə
Kozičino 1: 13 - l’àb tr’àbvə də iskàrvə
Rakovski: 5 - də ràbutime òpšta ràbota u tèkezes'ɤ̀tu də berìm pəmùk
Rakovski: 5 - də ràbutime òpšta ràbota u tèkezes'ɤ̀tu də berìm pəmùk
Rakovski: 6 - də berìm bàmjə da b'èlim kučèn'a na drùgijə d'ɤ̀n dujdì
Rakovski: 9 - pòčnə də mə rəspɨ̀tvə ut kəd'è sm'ɤ kəkvɨ̀ sm'ə
Rakovski: 11 - kəkùtu ìməši mɨ̀nəxə dvà trɨ̀ d'ɤ̀nə pàk dojdı̀ də gl'ɤ̀də
Rakovski: 12 - kəkvò pràime s'ɤ̀dnəjme nə sinìjətə tàm də jədìm nə màsətə
Rakovski: 16 - i nìa sə učùdijme kətu z'ɤ̀ də rəs rəskàzvə tɤ̀j zə nàm
Rakovski: 17 - učùdijme sə vɨ̀kəme kɤ̀k mòže də jədìm žɨ̀vi ùrə
Rakovski: 25 - nə kòlku sɨ gudɨ̀nɨ àz zèj də mu kàzvəm če
Rakovski: 27 - dukàrə mə vr'èmetu čèk tùkə də dòdeme də ràbutime
Rakovski: 27 - dukàrə mə vr'èmetu čèk tùkə də dòdeme də ràbutime
Rakovski: 29 - mɨ̀slɨm zə nəpr'èt pàk də təkòs pàk da dòdime
Žitnica 3: 9 - pòsle momčè̝tu pòčnə də sə učɨ u xisàrət
Srebŭrna 2: 3 - sigà jnò k’ilò vɤ̀l’nə də prodəd’èš zə pidisè stutìnki
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Babjak 1: 6 - k’e mu tùri məjà i k'e zème də go rəzbrɤ̀kə
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Babjak 1: 26 - e tòlk'i tekà gulɛ̀mi lɛ̀buve tìjə də tràje pòveč'e
Babjak 1: 27 - tàm kətu zèmeš də rɛ̀žeš lɛ̀bu estefà gulɛ̀mə udrɛ̀žiš si
Babjak 1: 28 - ut tòa lɛp se rànəjə mòže də
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Babjak 1: 31 - də nə jè kuràf də se jədè tə təkà
Babjak 1: 31 - də nə jè kuràf də se jədè tə təkà
Eremija 2: 2 - n'àkəf ubičàj də sə prài zə zə dɤ̀š səs pòpo da
Eremija 1: 8 - kùku də ne žmìem
Mogilica 1: 1 - ə kəkò ès èšte də pìtəte kəkò še pìtət
Mogilica 5: 5 - nèmə li də dədèš də sə nəjədɔ̀t ili də sə nəjədèm
Mogilica 5: 5 - nèmə li də dədèš də sə nəjədɔ̀t ili də sə nəjədèm
Mogilica 5: 5 - nèmə li də dədèš də sə nəjədɔ̀t ili də sə nəjədèm
Mogilica 6: 6 - a ma ne udbàvəše sə è segà də z'ɔ̀meš hlɛ̀p
Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 4: 8 - sə gudì sufrɔ̀ də gu izedɔ̀t bəjrɛ̀mə i rəməzànə gànu
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 1: 8 - às mògə də prèdəm
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 4: 9 - pàk enəgà dàvət kulàci pekɔ̀t sìč’ku də vɛ̀rvət də dàvə al:àh hùbəvu
Mogilica 4: 9 - pàk enəgà dàvət kulàci pekɔ̀t sìč’ku də vɛ̀rvət də dàvə al:àh hùbəvu
Mogilica 4: 10 - də sə žìvi də sə ràdvət də sə
Mogilica 4: 10 - də sə žìvi də sə ràdvət də sə
Mogilica 4: 10 - də sə žìvi də sə ràdvət də sə
Mogilica 4: 22 - oti nə d’yn’ɔ̀sə də živɛ̀eš’ hùbəu i nə drùgijət svɛ̀t
Mogilica 4: 23 - pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə
Mogilica 4: 25 - kəkvò š'e e əl:àh znàe vrìtem əlàh də dàvə hùbəvu sə mòlime
Mogilica 4: 26 - n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm
Mogilica 4: 28 - jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət
Mogilica 4: 29 - də nə pràət lòš’u də də uvəž’ɛ̀vət hòrətə
Mogilica 4: 29 - də nə pràət lòš’u də də uvəž’ɛ̀vət hòrətə
Mogilica 4: 29 - də nə pràət lòš’u də də uvəž’ɛ̀vət hòrətə
Mogilica 4: 33 - də nèmə grɛ̀š'ki də vìdiš' gə ədìn čuvɛ̀k də mu pumògneš'
Mogilica 4: 33 - də nèmə grɛ̀š'ki də vìdiš' gə ədìn čuvɛ̀k də mu pumògneš'
Mogilica 4: 33 - də nèmə grɛ̀š'ki də vìdiš' gə ədìn čuvɛ̀k də mu pumògneš'
Mogilica 5: 33 - a ne mòže li də se ub'asnì təkà
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 4: 35 - də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’
Mogilica 4: 35 - də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’
Mogilica 4: 35 - də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’
Mogilica 4: 36 - tə tə i tèbe əl:àh də dəde hùbəvu
Mogilica 1: 41 - mò də je ə izberèš pò zə f nɛ̀kvu pò̝ pròstu də pràiš
Mogilica 1: 41 - mò də je ə izberèš pò zə f nɛ̀kvu pò̝ pròstu də pràiš
Mogilica 1: 47 - bəžɛ̀ci ìnače ta agà e nɛ̀kvu kàl'enu də e kàl'enu
Mogilica 1: 48 - ud ufcɔ̀nə təgà mòe də je də ustàiš' nɛ̀kəde
Mogilica 1: 48 - ud ufcɔ̀nə təgà mòe də je də ustàiš' nɛ̀kəde
Mogilica 6: 73 - nɛ̀kəde ne mòže də sè rəzminɔ̀t imɛ̀še mùlešti kulì
Mogilica 1: 83 - hɔ̀ də ti kàžəm kàk səm mìnələ təgà vɔ̀trešni si bəhmə
Mogilica 5: 85 - tr'àbvə də e tùkə stàrecəs ɛ̀ce dùmi gròznu
Moglica 1: 93 - də sə žìvi i zdràvi
Moglica 1: 96 - màlkənə hudòžnə nɛ̀kvə sìčku mòže də pràvi
Mogilica 5: 105 - stàrecə nèhin mɤ̀s e bìl ùnee stàrijə də rečème
Mogilica 1: 109 - əhə zəvɤ̀rš'ilu i sìč'ku mòž'e sə enəkvò səz dɔ̀ski də pràvi
Mogilica 5: 131 - àko a ako də rečèm t'à e ut kòšnicə
Mogilica 5: 152 - utìde də berè dərvà
Dolno Ujno: 260 - də trèbe da znàe majka i tat i baštà i trèbe ìde
Drabišna 2: 4 - à nə krùš'ite gà ut'ỳəm gà də mi dàvə krùš'i [laughter]
Drabišna 2: 7 - e nòu dèn də b'àhte dušlìli seà n'àmə najete ìč' krùši hìč
Drabišna 2: 12 - zdràve də ìmə
Drabišna 1: 33 - ne mòə də vɤ̀r'ə səz d'v'a pàterici e sə putpìrəm i vɤ̀r'ə
Drabišna 1: 35 - əm ne mògə də vɤ̀r'ə ìkəm tə ədnɤ̀ pàterica ìkə z'èmi ìkə vɤ̀rvi
Drabišna 1: 45 - təkɤ̀vu b'àš'e də gi ispìliš' nə tòplutu̥ sìpi nə ədìn pən'èr
Drabišna 2: 61 - inò vr'àme ìskəl ədìn də sə ž'èni
Drabišna 2: 63 - n'èrud'ènə mòmə təkɤ̀və mòmə də z'ème
Drabišna 2: 64 - i tòj trɤ̀gnəl v'èk'ə trɤ̀si n'èrud'ènə mòmə də z'ème
Drabišna 1: 65 - də zəp'àete kət vàs ìkəm təkɤ̀f hùbəu gul'àm pluštàt ìmə
Drabišna 1: 67 - št'àhme də igràeme pək nìe f t'àə bətàci f t'àə ròkli
Drabišna 2: 68 - vɤ̀r'ə ìkə də trɤ̀s'əm ìkə nèrud'ènə mòmə də sə ž'èn'ə
Drabišna 2: 68 - vɤ̀r'ə ìkə də trɤ̀s'əm ìkə nèrud'ènə mòmə də sə ž'èn'ə
Drabišna 2: 76 - ədnɤ̀ gub'èrkə bòdnələ ə nə vrətàtə də ne znàje slənc'èt
Drabišna 2: 80 - stànuvə erg'èn zəštò dòjde dòjdəh ìkə də mi dəd'èš'
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Drabišna 2: 85 - trì jàbəl'ki i trɤ̀gnuə də si vərvì č'i ìkə udr'àzvə
Drabišna 2: 89 - nìštu n'àməl də dəd'è t'a isč'èznələ tàə mòmə n'àmə jə
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Drabišna 2: 96 - ne mòž də vərvì jà se izmurìh vìkə
Drabišna 1: 99 - v'èke də i hràniš pəškùle də zəvìješ
Drabišna 1: 99 - v'èke də i hràniš pəškùle də zəvìješ
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Drabišna 2: 101 - zìmə təkɤ̀u də jə zəved'è i t'à t'à sə pukàčilə
Drabišna 1: 101 - s'ètn'e zə gi zəvijèš də jə hràniš zə tòlkuvə stànuvɨ
Drabišna 2: 103 - nə dərvòtu i č'àkələ vèk'e də dòjdi təkà əmə ut'ỳə
Drabišna 2: 104 - ədnɤ̀ c'ìgənkə òdə òdə də nəl'àe jà gl'èdə fɤ̀tre f udɤ̀tə
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 109 - də nəl'àe nə n'èhi̥ t'à pək am'èn jə z'ìmə prebɤ̀rnə
Drabišna 2: 111 - də z'èmi nèhi̥ tà i gl'èdəl gl'èdəl če ìka
Drabišna 2: 119 - s'à ut'ỳə utərnɤ̀tə də nəl'àe vòdə təkòvə də puì kòn'ə
Drabišna 2: 119 - s'à ut'ỳə utərnɤ̀tə də nəl'àe vòdə təkòvə də puì kòn'ə
Drabišna 2: 120 - ut'ỳvə kòn'ə də pijè t'à spətərìsələ tàə rìpkə
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 122 - hàj də mu sə nàeš tòu kòn vikə òd də drùgə ùtrinə
Drabišna 2: 122 - hàj də mu sə nàeš tòu kòn vikə òd də drùgə ùtrinə
Drabišna 2: 140 - tàə mòmə cìgənkətə ikələ mɤ̀žo tàə jàbəlkə də vàneš də jə s'àkneš
Drabišna 2: 140 - tàə mòmə cìgənkətə ikələ mɤ̀žo tàə jàbəlkə də vàneš də jə s'àkneš
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 152 - də dòjde də urtòsə tàə cìgənkətə unàə t'à dùmələ
Drabišna 2: 152 - də dòjde də urtòsə tàə cìgənkətə unàə t'à dùmələ
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 154 - t'èbe zə dòjde də urtòsə t'à s'ètne è sàə ž'ènə
Drabišna 2: 160 - pòmnite li təkà pulìcə də ìmə kɤ̀štətə [laughter]
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Drabišna 2: 171 - sìnko jàlə də vìdiš kàzələ mu gà jə vìd'uvə
Drabišna 2: 174 - nəlì ìkə ti dàdəj də nəpuìš kòn'ə ìkə
Godeševo 1: 2 - kvò ìmə də vɤ̀rši fkɤ̀šti
Godeševo 2: 5 - təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Godeševo 4: 8 - fəf pl'àvn'ətə də gu kàžem slet tùj səbìrəš žìtutu nə kùpu
Godeševo 1: 8 - še jədè̝m še še gi nəp nəl'àgəme pà də ležòd decàtə
Godeševo 1: 16 - i ə zəmòrknuvà li se pà slòncetu də sə nəved'è̝
Godeševo 1: 17 - pà stàvət žətvàrite pòčvəd də žònət žònət žònət žònət
Godeševo 4: 19 - ne sɤ̀m sàdil vɤ̀jš əku ìmə gròzde də àpneme
Godeševo 4: 20 - ili n'àštu vɤ̀jnu də pìjme še pìjme əku nè n'èməme
Kovačevo 1: 63 - tugà bè vèselu dvè gudìni gləvèn də sì i tòa kàže
Kralevo 1: 28 - sigɛ̀ e biz ràptə i siɛ̀ kukò də pràime nìe
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kruševo 2: 11 - ni mòž'ehme də rəzber'èm kəkò je wòdeh pri l'èkər'ə
Kruševo 2: 19 - jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Kruševo 2: 30 - i tòj l'ègne də spì v'èk'e zəburèvə sə č'i ìmə n'èštu
Leštak 3: 159 - zəbùčkə jə vəf prɤ̀stite də nì sə purèzvə kətu žʌ̀ne ženàta
Leštak 3: 421 - n’àməše də i zəpìšeš
Huhla 1: 1 - n'àmə n'àmə s'àə hòrə ni znàm kəkòt' ìskəd də
Huhla 5: 2 - kəkò da
Huhla 3: 2 - tvà vèk'e səà kumunìzmə li d'è də znàm kəkòt ìskə
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 5: 3 - də trimìri
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Huhla 2: 3 - i utìdəhə sm'èlihə i um'èsi màjkə l'àb də id'ème
Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 5: 4 - də trimìr'ə o [unintelligible] wòs'em gudìn səm trimiròsələ b'èz l'àp
Huhla 3: 4 - ìməhne vòluve ìməhne mùle mùletə vejàčkə əm kəkò də kàžə
Huhla 6: 4 - əmə nàs nèma də nə ìmə
Huhla 2: 5 - l'àb də pued'èš pə s'à gà rekɤ̀t ù tòj n'è e h'ùbəf
Huhla 1: 5 - kvò də nap nəlì təkà
Huhla 6: 6 - čàkaj də zèmem stòluve
Huhla 5: 7 - š ìə də sə kònkəm i tugàs še jàm
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 3: 11 - jùni əhə d'àttu utirnɤ̀tə vìkə əmi s'à žèno kəkò də pràim
Huhla 3: 12 - dè də znàm duidòhə s kulàtə sičku nətvàrihə
Huhla 2: 14 - ami tòj na kòn ne mòže də sedì pɤ̀k edìn pɤ̀t
Huhla 4: 14 - o nà jɛ̀ gu km'ètə də kàže dəlì n'àməne zèm'ə nìe
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 1: 18 - bòg də gu prost'ì utìəhə tə sm'èlihə e tùkə ìmə m'èlnicə
Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 5: 18 - kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà
Huhla 1: 19 - um'èsiə l'àp l'àbə b'àše pròstu kvò də ti kàžə
Huhla 3: 22 - ìd'e ud vɤ̀lču.pòl də i prudəd'ène tòj vìkə à kòstə
Huhla 5: 22 - m'èsu n'àmə də idène pɤ̀rvətə nd'àl'ə ə du ftòrətə ši idène
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 3: 24 - t'è sàmu mòjte n'àmə də z'ème utrinɤ̀tə dòjdəhə ə vàj vàj
Huhla 4: 24 - nàštə zèm'ə prez l'àtu̥tu təkà dvà trì pɤ̀t'ə də fàti dɤ̀š
Huhla 2: 27 - s'à nèmòjte vìkə n'è e hùbəvu də ne vì puvdìgnət
Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Huhla 1: 29 - vɤ̀h č'èdo vɤ̀h č'èdo də ne sɤ̀ pumɤ̀rdneš vɤ̀h č'èdo
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Huhla 5: 31 - pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə
Huhla 3: 31 - tòj vìkə s'à kəè kò də pràjə ìkəm nə znàm
Huhla 3: 32 - nà vɤ̀ri gl'èdəj də vìdim kò pràət hòrətə utìde nədòlu
Huhla 4: 33 - əm n'àməše zə jàdeni n'àməše zə kupùvəne čèdo kəkò də gl'èdəne
Huhla 5: 34 - nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm
Huhla 3: 34 - mə kàrat me d'èt' də vàdim kàmen'e nɤ̀j nəprèš də nəpràət ubòretu
Huhla 3: 34 - mə kàrat me d'èt' də vàdim kàmen'e nɤ̀j nəprèš də nəpràət ubòretu
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Huhla 3: 37 - tàno tə tì zəštò pùskəš vɤ̀lču hòrətə gl'èdət də sə rəstùri səvà
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 3: 38 - əm ə v'èke ìkəm [unintelligible] kəkò də v pràime nìe
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 2: 39 - də mògə də bàrəm rəkɤ̀tə [unintelligible] ne sè li se
Huhla 2: 39 - də mògə də bàrəm rəkɤ̀tə [unintelligible] ne sè li se
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 5: 40 - əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm
Huhla 2: 40 - də pomàgəš
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 6: 45 - də nəs'àdəme [unintelligible]
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Huhla 1: 47 - slàtku jàdene ə s'à də idɤ̀t təkɤ̀vu
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 6: 47 - ni mòət də kàžət nìj ni mòžem də kàžem zə tvà
Huhla 3: 48 - i kəkòt n'e ràptihə čàkaj segà də z'èmne bèki nìj n'e gl'èdəme
Huhla 1: 49 - nìe sni pò zdrài tr'àbvə də znàete èj tvà m'èz d'ed gu jd'ète
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 6: 54 - dànkət tàm na əf sòfijə àz də mògə də ìdə tàm
Huhla 6: 54 - dànkət tàm na əf sòfijə àz də mògə də ìdə tàm
Huhla 3: 55 - rəzgràbəhə dər də də bəlgàrijə nəlì mòž də sə̥ sɤ̀rdite əmə nà
Huhla 1: 56 - əm zəštò zəštò š' ìdə də m'àtəm təkɤ̀vi tòrve t'àə utròvi
Huhla 6: 57 - tì də zlàtə vìkə də z'èmə ədnɤ̀ pùškə əm
Huhla 6: 57 - tì də zlàtə vìkə də z'èmə ədnɤ̀ pùškə əm
Huhla 3: 58 - dəržàvətə sə e pək s'àkuj gl'èdə də z'ème
Huhla 2: 60 - bòsi nə učìlište du e tùə də bɤ̀rkəš sn'àg
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Huhla 6: 62 - əm wòt' zlàti də stàne vujnɤ̀ də z'èmə ədnɤ̀ pùškə də pùkələ
Huhla 6: 62 - əm wòt' zlàti də stàne vujnɤ̀ də z'èmə ədnɤ̀ pùškə də pùkələ
Huhla 6: 62 - əm wòt' zlàti də stàne vujnɤ̀ də z'èmə ədnɤ̀ pùškə də pùkələ
Huhla 6: 63 - à jà vujnɤ̀tə də stàne
Huhla 2: 63 - əmə ne b'àhə dušlìli b'àhə pòčnəli gà pudràstene də nə òt'
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 1: 65 - pək mnòg vr'àme də stujɤ̀t i tugà pu sərìte sìpvəm
Huhla 6: 75 - tàm t'àh də iščùkət
Huhla 1: 75 - də ìdə nə kɤ̀rə də z'èmə də kòpə bustàn'ə pul'èkə pul'èkə
Huhla 1: 75 - də ìdə nə kɤ̀rə də z'èmə də kòpə bustàn'ə pul'èkə pul'èkə
Huhla 1: 75 - də ìdə nə kɤ̀rə də z'èmə də kòpə bustàn'ə pul'èkə pul'èkə
Huhla 1: 80 - z gu pràəm [unintelligible] nəpr'èš də ìd
Huhla 1: 81 - də ž'ènem də ìd də kòpə càl' d'èn' ni mògə
Huhla 1: 81 - də ž'ènem də ìd də kòpə càl' d'èn' ni mògə
Huhla 1: 81 - də ž'ènem də ìd də kòpə càl' d'èn' ni mògə
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Huhla 2: 87 - še iskàrəme pəmùk màjkit'e še nə nəkàrət də šìene
Huhla 2: 88 - dr'èhi də šìene kəkò pràite ìkə tò n'e kət sigɛ̀
Huhla 2: 90 - nə bàrvete də sə bàrət
Huhla 6: 90 - t'à kətu zèmelə pùškə də təkɤ̀vu
Huhla 6: 92 - kòjtu ne hər'èsvə s'èdes'e hìč ne tr'àvə də ur'ɛ̀ nə čàsnu
Huhla 6: 96 - wòt' ur'èš nə čàsnu n'àmə də ur'èš nə čàsnu
Huhla 2: 98 - əmi tr'abə də nəpred'èš inò vr'et'ènu
Huhla 6: 98 - hèm na tr'àvə də jəd'ène də ur'ème
Huhla 6: 98 - hèm na tr'àvə də jəd'ène də ur'ème
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Huhla 2: 101 - tr'àvə də imə inò pàsmu dv'è pəsmà ìh ne rəzbìrəte vìe
Huhla 2: 108 - də gi òblekə i če təkàvə b'àh grižlìvə è
Huhla 2: 109 - učìtel'te ošte ne mòət də zəpòvnət təkɤ̀vi ud mòjte dicà
Vŭglarovo 1: 88 - grəbùčkə təkà nəpràenə d’è̝t də stɤ̀rže žərtɤ̀
Gela 2: 71 - za da ustànat pò màlku də də žuvɛ̀jat sìčkunu e nvà
Gela 2: 71 - za da ustànat pò màlku də də žuvɛ̀jat sìčkunu e nvà
Stikŭl 1: 73 - də s puurè če dè də gu znàem
Graševo: 124 - a də a na kakvò go tɤčèš
Malevo/Asg 2: 60 - kàzvəme mu lupàtə i pòčvəme də fɤ̀rl’əme vəv vɤ̀zduxə nəgòre
Prestoj: 16 - nəlìvə sə màlku vudɤ̀ də n’ zəgur’ɤ̀t kət gì putklədɤ̀t
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 2: 19 - u bàrata də gu fṛ̀li
Gradec 2: 36 - ami̥ mislìl təkà də go də da go istègli takò
Gradec 2: 36 - ami̥ mislìl təkà də go də da go istègli takò
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Drjanovec 2: 29 - na ràbutɤ dɤ mu j zgòtv’enu də gu pusr’èštɤm kɤt kài

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut